Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

Стандартний алгоритм токенізації

 1. Розбивка тексту на абзаци по символу Newline

 2. Розбивка тексту на речення за настуним алгоритмом

  • Розбивка на токени по регекспу [^\s]+
  • Якщо токен закінчується на один з розділових знаків .!?…» (за виключенням випадків, коли цей токен починається з відкриваючої дужки або входить в перелік загальновживаних абревіатур з крапкою - див. нижче), а наступний токен починається з великої літери, то це границя речення.
 3. Розбивка речень на токени по наступному регулярному виразу:

   \w+://(?:[a-zA-Z]|[0-9]|[$-_@.&+])+
   |[a-zA-Z0-9_.+-]+@[a-zA-Z0-9-]+.[a-zA-Z0-9-.]+
   |[0-9]+-[а-яА-ЯіїІЇ'’`]+
   |[+-]?[0-9](?:[0-9,.-]*[0-9])?
   |[\w](?:[\w'’`-]?[\w]+)*
   |\w.(?:\w.)+\w?
   |["#$%&*+,/:;<=>@^`~…\\(\\)⟨⟩{}\\[\\|\\]‒–—―«»“”‘’'№]
   |[.!?]+
   |-+
  

Абревіатури з крапкою

ім.
о.
вул.
просп.
бул.
пров.
пл.
г.
р.
див.
п.
с.
м.