Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
10 lines (7 sloc) 380 Bytes
Našel jsem sice nedokončené, ale přesto někomu možná užitečné
přípravné texty k maturitě z ČJ.
Zdroje jsou napsané v LaTeXu, ale jsou čitelné i bez překladu;
po překladu přes pdfcslatex z toho vznikne něco jako kniha
s obsahem a rejstříkem.
Přímé stažení zde:
https://github.com/langpavel/Maturita-z-ceskeho-jazyka/blob/master/priprava.pdf?raw=true