Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
293 lines (236 sloc) 14.6 KB
\onecolumn
\chapter{Seznam literárních otázek}
\begin{enumerate}
\item \textbf{Nejstarší památky světové literatury, kulturní odkaz starověku} \\
vznik literatury, vztah k~lidové slovesnosti, literatura mezopotámská,
egyptská, indická, židovská -- bible, řecká (mytologie, homérské eposy,
vznik dramatu --- Aischylos, Sofokles, Euripides, Aristofanes ---
a~dalších žánrů), římská (drama, další žánry, ale hlavně poezie --
Horatius, Vergilius, Ovidius)
vysvětlit: mýtus, mytologie, hrdinský epos, drama -- komedie, tragédie,
lyrika
četba: Staré řecké báje a~pověsti, ukázky z~čítanky (Homér, Sofokles,
Vergilius)
\item \textbf{Počátky české literatury od nejstarší doby do doby předhusitské, románská a~gotická kultura} \\
vznik literatury na našem území, období staroslověnské kultury, vznik
nejstarších legend, literatura latinská -- Kosmas, vznik nejstarších
duchovních písní -- Hospodine, pomiluj ny a~Svatý Václave, umět je
srovnat, vznik česky psané literatury -- období laicizace a~demokratizace
-- Alexandreis, Dalimilova kronika -- srovnat s~Kosmovou, vznik lyriky,
satiry (srovnat je vzájemně)
vysvětlit: legenda (a~proč se nejstarším říká životy), svatováclavská
tradice, duchovní píseň, laicizace, rytířský epos, dvorská
lyrika, demokratizace, satira,
četba: ukázky z~čítanky (Proglas, stsl. legendy, Hospodine, pomiluj
ny, Svatý Václave, Alexandreis, Dalimilova kronika, Podkoní a~žák,
Hradecký rukopis\dots )
\item \textbf{Literatura doby husitské od jejích počátků do 70. let 15. století, ohlas husitství v~literatuře a~umění} \\
charakteristika krize středověké společnosti a~církve, předchůdci
Husovi - Štítný, Hus a~jeho dílo, literatura doby husitské - rozbor
písně Kdož jsú boží bojovníci, P. Chelčický a~vznik Jednoty bratrské,
ohlas husitství v~literatuře a~ve výtvarném umění
vysvětlit: traktát, postila\dots
četba: ukázky z~čítanky (Štítný, Hus -- dopisy, Kdož jsú boží bojovníci,
Chelčický: Sieť viery pravé)
\item \textbf{Renesance a~humanismus v~evropské literatuře} \\
proč vzniká renesance a~humanismus právě v~S~Itálii a~kdy, vysvětlit
pojmy, rozdíl oproti středověké gotické kultuře, představitelé světové
renesance -- Dante, Petrarca, Boccaccio, Villon, Cervantes, Shakespeare
(rozbor díla, srovnání s~antikou)
vysvětlit: sonet, francouzská balada, rámcová próza, pikareskní román
četba: W. Shakespeare: 1 hra, Cervantes: Důmyslný rytíř\dots, ukázky
z~čítanky (Petrarca, Boccaccio, Dante, Villon)
\item \textbf{Česká literatura renesanční a~humanistická} \\
charakteristika renesance a~humanismu, odlišnost situace oproti Evropě ---
husitství --- proto více humanismus, Hynek z~Poděbrad, knížky lidového
čtení, cestopisy, humanismus latinský a~národní -- Všehrd, péče
o~jazyk, doba Blahoslavova a~Veleslavínova, bible Kralická
četba: ukázky z~čítanky - Viktorín Kornel ze Všehrd, cestopisy, Blahoslav)
\item \textbf{Česká literatura doby pobělohorské, barokní kultura, Jan Amos Komenský} \\
charakteristika situace v~Čechách po porážce stavovského povstání,
Obnovené zřízení zemské, pronásledování nekatolíků, literatura
exulantská -- Komenský, rekatolizační -- jezuité, traktáty, kázání,
duchovní lyrika -- Bridel, Michna, pololidová a~lidová literatura,
prvky baroka, světová a~česká barokní kultura a~literatura
četba: ukázky z~čítanky - Komenský, pololidová literatura, ústní lidová
slovesnost
\item \textbf{Světová literatura 17. a~18. století} \\
klasicismus, osvícenectví, preromantismus, charakteristika světové
kultury a~jednotlivých uměleckých směrů -- dokázat na dílech, klasicismus
-- rozdíly a~společné znaky s~renesancí, hlavní znaky -- Corneille,
Racine, Moliére, osvícenectví -- Voltaire, Rousseau, Diderot,
encyklopedisté, preromantismus -- Roussea, německá literatura -- Schiller,
Goethe
četba: Moliére -- hra, ukázky z~čítanky -- Corneille -- Cid, Schiller:
Loupežníci, Goethe: Faust
\item \textbf{České národní obrození} \\
vysvětlení názvu, příčiny vzniku a~kdy, cíle jednotlivých fází,
1.~období -- vznik vědy, počátky novodobého českého jazyka, vliv
osvícenectví -- Dobrovský, Kramerius, 2. období -- rozvoj literatury
a~~vědy, snaha vyrovnat se německé kultuře, vliv preromantismu --
Jungmann, Palacký, Šafařík, Čelakovský, Kollár, rukopisy RKZ
vysvětlit: ohlasy\dots
četba: Jirásek -- F.L.Věk, ukázky z~čítanky -- Jungmann, Palacký,
Šafařík, Čelakovský
\item \textbf{Světový a~český romantismus} \\
na jakou společenskou situaci reaguje romantismus, hlavní znaky,
nejvýznamnější představitelé -- Byron, Shelley, Scott, Hugo, Puškin,
Lermontov; český -- proč přijat s~nepochopením, K. H. Mácha -- rozbor Máje,
Erben jako představitel reakčního romantismu (polemika s~Máchou)
vysvětlit: lyrický epos, poema nebo básnická povídka, titanismus,
romantické pojetí historie
četba: K. H. Mácha -- Máj, Erben -- Kytice; ukázky z~čítanky -- Byron,
Shelley, Hugo
\item \textbf{Realismus a~naturalismus ve světové literatuře} \\
charakteristika realismu, kritického realismu a~naturalismu, proč
vzniká jako směr na poč.~19.~st., Balzac, Flaubert, Zola, Gogol,
Turgeněv, Tolstoj, Dostojevskij, severská literatura
četba: 1 román, ukázky z~čítanky
\item \textbf{Vývoj českého realismu 19. století} \\
charakteristika realismu, první projevy, ale hlavně Havlíček, Němcová,
zmínka o~májovcích, vznik kritického realismu -- příčina opoždění oproti
ostatní Evropě, tématika vesnická proč převažuje, hlavní znaky -- Rais,
Nováková aj., historická -- proč je tak častá, Jirásek, Winter --
vzájemné srovnání, další autoři, tématika městská -- naturalismus --
Čapek -- Chod
četba: Němcová, Havlíček, vesnická a~historická povídka (nebo Jirásek --
.F.L. Věk), ukázky z~čítanky (Rais, Nováková, Winter)
\item \textbf{Vývoj českého divadla a~dramatu od počátku do konce 19. století} \\
charakteristika divadla a~dramatu, počátky českého divadla -- vznik
z~náb. her, Mastičkář, pololidová tvorba -- loutkové hry, interludia,
národní obrození -- Stavovské divadlo, Bouda, Thám, Šedivý, J. K. Tyl,
vznik Prozatimního divadla, divadelní úsilí májovů a~lumírovců --
Vrchlický, Zeyer, Národní divadlo, pronikání realismu -- reakce diváků,
zákl. témata a~proč, Stroupežnický, Mrštíkové, Preissová
četba: Tyl: Strakonický dudák, Mrštíkové: Maryša, ukázky z~čítanky --
Mastičkář, Vrchlický -- Noc na Karlštejně
\item \textbf{Generace májovců, ruchovců a~lumírovců a~jejich význam pro rozvoj české poezie a~prózy} \\
charakteristika společenské situace od 50. do 80.let 19. století
(Bachův absolutismus, uvolnění pol. a~kult. poměrů po Říjnovém diplomu,
česká politika), vydávání almanachů, Máj -- název, charakter, program
májovců, nejvýznamnější -- Neruda, Hálek, jejich srovnání, Světlá, Arbes
aj., ruchovci a~lumírovci -- srovnání, nejvýznamnější Čech, Vrchlický,
Sládek aj., přínos pro literaturu, vysvětlit almanach, sociální balada
četba: Neruda -- Povídky malostranské, 1 básnická sbírka, ukázky
z~čítanky -- Hálek, Heyduk, Vrchlický, Zeyer, Sládek, Čech
\item \textbf{Reakce básníků na myšlenkovou, společenskou a~politickou krizi konce 19. a~počátku 20. století} \\
charakteristika myšl. pol. a~kulturní krize přelomu století, reakce
umění, vznik moderních uměleckých směrů -- impresionismus, symbolismus,
dekadence, secese, prokletí básníci, Česká moderna, Bezruč,
poč.~20.~st. -- generace buřičů a~anarchistů -- Gellner, Šrámek, Toman, Dyk
četba: Bezruč: Slezské písně, ukázky z~čítanky (Verlaine, Rimbaud,
Baudelaire, Sova, Březina, Hlaváček, Gellner, Šrámek, Toman, Dyk)
\item \textbf{Moderní umělecké směry a~poezie mezi dvěma světovými válkami} \\
vznik moderních uměleckých směrů kolem 1. sv. války -- dadaismus,
futurismus, expresionismus, civilismus, kubismus, surrealismus atd.,
představitelé světové poezie -- hl. Appollinaire, česká poezie mezi
válkami -- reakce na spol. situaci, vznik proletářské poezie, její
program -- Wolker, Hora, Hořejší, vznik poetismu -- Nezval, Seifert,
Biebl, surrealismu, 30. léta -- spiritualismus -- Halas, Holan\dots, reakce
na Mnichov a~okupaci -- Halas
četba: 1 básn. sbírka, ukázky z~čítanky (Applollinaire, Wolker, Hora,
Seifert, Biebl, Nezval, Halas)
\item \textbf{Česká próza od počátku 20. století a~její mnohovrstevnatost v~době meziválečné} \\
reakce literatury na spol. situaci, tématické, politické, umělecké
rozdělení prózy: téma 1. sv. války a~literatura legionářská -- Hašek,
John, Medek, Kopta, Kratochvíl\dots, literatura ovlivněná expresionismem
-- Klíma, imaginativní próza -- Vančura, společenská próza -- Olbracht,
Majerová, Pujmanová, katolická próza a~ruralismus -- Durych, Čep, Deml,
Křelina, Humanistická a~demokratická česká meziválečná próza,
charakteristika demokratického programu, filozofie pragmatismu
a~relativismu -- Čapek, Poláček, Bass, Langer, psychologická -- Havlíček,
Glazarová, Řezáč
četba: Hašek, K. Čapek, 1 román (Vančura, Olbracht, Durych apod.)
ukázky z~čítanky
\item \textbf{1. světová válka v~světové a~české literatuře} \\
charakteristika 1. sv. války a~proč tak silně ovlivnila literaturu, 2
vlny -- 20. a~30. léta, literatura francouzská -- Barbusse, Rolland,
německá -- Remarque, americká -- Hemingway. česká -- John, Hašek, Poláček,
Vančura atd., legionářská literatura)
četba: Hašek, 1 světový román, ukázky z~čítanky
\item \textbf{Podněty ze světové literatury 1. poloviny 20. století} \\
charakteristika vývoj světové prózy v~období mezi válkami, tématika
1.~světové války -- jen připomínka, světová demokratická a~humanistická
literatura -- Mann, Feuchtwanger, Faulkner, Steinbeck, experimentální --
Joyce, Proust, pražská židovská literatura -- Kafka, Werfel\dots
četba: 1 román, Kafka, ukázky z~čítanky
\item \textbf{2. světová válka v~literatuře} \\
2. sv. válka jako hlavní téma světové literatury, Moravia, Remarque,
B\" oll, Lenz, Grass, Mailer, Heller, Styron, Clavell apod., sovětská
literatura, téma okupace a~války v~české literatuře -- Drda, Fučík,
Ptáčník, Valenta, Hostovský, Weil, Lustig, Fuks, Hrabal, Pavel,
Škvorecký atd.
četba: 1 světový román a~1 český román s~touto tématikou
\item \textbf{Dramatická tvorba 20. století v~české a~světové literatuře} \\
světové drama -- Ibsen, Shaw atd., epické divadlo -- Brecht, české --
tvorba anarchistů + divadlo do 1. sv. války, poválečné -- vliv
expresionismu např. Čapek, experimentální -- V+W, Burian, drama za
okupace např. Nezval, poválečné drama -- absurdní francouzské drama,
české\dots
četba: Čapek, V+W, 1 poválečné české drama
\item \textbf{Vývoj české poezie a~prózy v~letech 1945 - 1970} \\
charakteristika doby a~jednotlivých období, básnické skupiny, reakce
poezie na osvobození, Nezval, Seifert, Holan,
Halas, Zahradníček, Hrubín, Mikulášek, Kolář, Kainar, Holub, Skácel,
Wernisch\dots \\
próza: okupační tématika jen zmínka, společenská tématika --
Otčenášek, Řezáč, Ptáčník, Vaculík, Kundera\dots, psychologická tématika
Stýblová, Mucha, Hostovský, historická tématika -- jen zmínka, budovatelský
a~tzv. profesní román -- Řezáč, Kozák, Klíma, Páral, \dots
četba: 1 sbírka, 1 román s~tématikou války, 1 román s~jinou tématikou
\item \textbf{Vývoj české poezie a~prózy od r. 1970 po současnost} \\
charakteristika doby a~jednotlivých období, literatura oficiální,
samizdatová, exilová, poezie -- starší autoři -- Seifert, Závada -- mladší
generace -- Žáček, samizdat -- Šiktanc, Wernisch, exil -- Diviš,
underground -- Jirous, Topol -- písničkáři, próza -- viz předchozí otázka,
spol. tématika -- Škvorecký, Klíma, Hrabal, Viewegh, Kundera, Vaculík\dots
četba: alespoň jeden román
\item \textbf{Světová literatura po roce 1945} \\
charakteristika doby, existencialismus -- Sartre, Camus, neorealismus --
Moravia, rozhněvaní mladí muži, beatníci -- Kerouac, magický realismus --
Ajtmatov, García Márquez, nový román, absurdní drama -- Beckett, Ionesco,
antiutopie -- Orwell, postmodernismus -- Eco, fantazijní literatura, téma
2.~sv.~války atd.
četba: 1 román s~tématikou války, 1 román s~jinou tématikou
\item \textbf{Humor a~satira v~české literatuře} \\
co je to humor a~satira, počátky satiry -- Mastičkář, staročeské satiry,
husitské satiry, satiry 19. století -- Havlíček, Čech, 20. století --
Hašek, Čapek, Poláček\dots, 2.~pol.~20.~st. -- Jirotka, Škvorecký\dots
četba: Havlíček, Hašek, Čapek, ukázky z~čítanky
\item \textbf{Evropská a~česká historická próza a~její proměny} \\
obliba historie od starověku, rozvoj v~romantismu -- Scott, Hugo, Mácha,
Tyl, rozdíl mezi romantickým a~realistickým pojetím -- Flaubert,
Tolstoj, Jirásek, Winter, 20.~století -- Feuchtwanger, Mann atd., Vančura,
Durych\dots, poválečná lit. -- zejména česká -- Frýd, Kratochvíl,
Kubka, Toman, Šotola, Neff, K\" orner)
četba: Jirásek
\end{enumerate}
\twocolumn
\chapter{Seznam mluvnických otázek}
\begin{enumerate}
\item Stylistika a~funkční styly
\item Čeština a~jazyky příbuzné
\item Vývoj jazyka
\item Čeština jako národní jazyk --- rozvrstvení jazyka
\item Slovní zásoba, rozvrstvení, slovníky
\item Změny slovního významu
\item Obohacování slovní zásoby
\item Knižní jazykové pomůcky, slovníky
\item Odborný styl --- popis, výklad
\item Žánry a~ž-anrové formy
\item Administrativní styl --- životopis
\item Publicistika --- informační a~beletrizované útvary
\item Tvarosloví --- slovní druhy
\item Tvarosloví --- mluvnické kategorie jmen
\item Tvarosloví --- mluvnické kategorie sloves, přechodníky
\item Tvarosloví --- mluvnické kategorie sloves, přechodníky
\item Věty podle postoje mluvčího
\item Syntax --- věta jednoduchá, větné členy
\item Syntax --- odchylky od pravidelné větné stavby
\item Aktuální členění větné výpovědi
\item Syntax --- souvětí podřadné
\item Syntax --- souvětí souřadné
\item Zvuková stránka jazyka
\item Hlavní principy českého pravopisu
\item Racionální studium textu
\end{enumerate}