Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
184 lines (154 sloc) 9.98 KB
<!doctype html>
<html lang=pl>
<head>
<?php
$enable_textcheck = 1;
$enable_fancybox = 1;
$checkDefaultLang = "pl";
include("../../include/browser_language.php");
$checkDefaultLang = getDefaultLanguage("pl");
$checkDefaultLangWithCountry = getDefaultLanguageAndCountry("pl-PL");
// ------------- TRANSLATIONS START HERE -------------
$title = "LanguageTool &mdash; Narzędzie korektorskie do korekty tekstów w języku polskim";
// TODO: translate language names and sort them alphabetically (by translation, not by code)
$checkLanguage = array(
'auto' => 'auto-detect',
'en-US' => 'angielski',
'ast' => 'asturyjsi',
'be' => 'białoruski',
'br' => 'bretoński',
'zh' => 'chiński',
'da' => 'duński',
'eo' => 'esperanto',
'ca' => 'kataloński',
'fr' => 'francuski',
'gl' => 'galicyjski',
'el' => 'grecki',
'es' => 'hiszpański',
//'is' => 'islandzki',
'ja' => 'japoński',
'km' => 'kmerski',
//'lt' => 'litewski',
//'ml' => 'malayalam',
'nl' => 'niderlandzki',
'de-DE' => 'niemiecki',
'pl' => 'polski',
'pt' => 'portugalski',
'ro' => 'rumuński',
'ru' => 'rosyjski',
'sk' => 'słowacki',
'sl' => 'słoweński',
'sv' => 'szwedzki',
'tl' => 'tagalski',
'uk' => 'ukraiński',
'it' => 'włoski'
);
$checkSubmitButtonValue = "Sprawdź tekst";
$checkSubmitButtonTitle = "Sprawdź tekst"; //TODO: "also possible by using Ctrl+Return"
$toggleFullscreenMode = "tryb pełnoekranowy";
$introText1 = "<strong>LanguageTool</strong> to wolnodostępne narzędzie korektorskie, które oprócz języka polskiego obsługuje jeszcze <a href='/languages/'>25 innych</a>.";
$introText2 = "";
$downloadHeadline = "Pobierz";
$downloadRequiresJava = "Wymaga środowiska Java w wersji co najmniej {version}";
$downloadTitle = "LanguageTool dla <strong>LibreOffice</strong> / <strong>OpenOffice</strong>";
$downloadTitleStandAlone = "LanguageTool &mdash; pakiet samodzielny";
$downloadLabelFx = "For <strong>Firefox</strong>";
$downloadLabelChrome = "For <strong>Chrome</strong>";
//$downloadLabelBrowserAddOn = "Browser Add-on";
$checklistText = "W razie kłopotów z instalacją lub uruchomieniem warto zajrzeć na <a href='/issues/'>listę typowych problemów</a> (w języku angielskim).";
$otherDownloadsText = "Pobierz <a href='/download/'>starsze wersje</a> lub <a href='/download/snapshots/?C=M;O=D'>codzienne kompilacje próbne</a>.";
$webstartText = "Uruchom <a href='/webstart/web/LanguageTool.jnlp'>za pomocą interfejsu Java WebStart</a>.";
// ------------- TRANSLATIONS END HERE -------------
?>
<?php include("../../include/header.php"); ?>
<?php include("../../include/header2.php"); ?>
</head>
<body>
<?php include("../../include/page_start.php"); ?>
<div id="languageContent">
<p>LanguageTool to <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolnodost%C4%99pne_oprogramowanie" target="_blank">wolnodostępne</a> narzędzie korektorskie, które oprócz języka polskiego obsługuje jeszcze <a href="/languages/">25 innych języków</a>.</p>
<div style="color:grey;font-size:smaller">
<a href="#liboinstall" style="color:grey;">Instalacja w pakiecie LibreOffice/OpenOffice.org</a> – <a href="../usage/" style="color:grey;">inne możliwości zastosowania (opis w języku angielskim)</a>
</div>
<h2>Możliwości programu</h2>
LanguageTool wykrywa <a href="http://community.languagetool.org/rule/list?lang=pl">ponad 1000</a> błędów w polskich tekstach. Może więc służyć do korekty językowej &mdash; stylistycznej, gramatycznej, ortograficznej czy typograficznej &mdash; tekstów w języku polskim, ale także w <a href="/languages/">25 innych językach</a>.
Może znacznie ułatwić życie korektorom i redaktorom, gdyż ujawnia literówki kontekstowe, które są niewidoczne dla standardowych korektorów pisowni. A co najlepsze &mdash; narzędzie jest wolnodostępne dla każdego!
<p>Poprawki sugerowane przez program LanguageTool nie ograniczają się do typowych funkcji korektora gramatycznego, gdyż obejmują także nadużywane wyrazy (np. „mapa drogowa” w sensie „harmonogram”), interpunkcję (to jedyne narzędzie, które wykrywa brak przecinka w zdaniach złożonych, np. brak zakończenia przecinkiem zdania zaczynającego się od „który”), a także ogromnie wiele literówek.
<p>Program jest cały czas poprawiany i rozwija się dynamicznie. Tu znajduje się <a href="https://github.com/languagetool-org/languagetool/blob/master/languagetool-language-modules/pl/src/main/resources/org/languagetool/rules/pl/grammar.xml">lista aktualnie stosowanych reguł</a>.<br/><br/>
<small>(Po przesunięciu kursora myszy nad błędem wyświetli się odpowiedni opis).</small>
<a class="fancyboxImage" title="LanguageTool jako rozszerzenie w programie LibreOffice" href="images/screenshot.png"><img style="margin: 15px" align="right" src="images/screenshot_small.png" alt="Screenshot"/></a>
<ul>
<li>Błędy fonetyczne
<ul>
<li>Teraz nie mogę dnia zacząć <span class="errorMarker" title="Ten przyimek należy zapisać tak: bez">beze</span> tego.</li>
<li>Ludwik ma randkę z Przemysławem <span class="errorMarker" title="Prawdopodobnie ten przyimek należy zapisać tak: w Łodzi.">we Łodzi</span>.</li>
</ul>
</li>
<li>Błędy frazeologiczne
<ul>
<li><span class="errorMarker" title="Poprawnie: Odwrotna strona medalu|Druga strona medalu">Inna strona medalu</span> jest taka, że nie chce być wyśmiana przez innych.</li>
<li><span class="errorMarker" title="To wyrażenie jest niepoprawne. Poprawnie: Bogiem a prawdą">Między Bogiem a prawdą</span> jedynymi osobami, które mogą mieć niekłamaną satysfakcję ze zdobycia Everestu, są Hilary i Tenzing.</li>
</ul>
</li>
<li>Błędy interpunkcyjne
<ul>
<li>Przemysław wstąpił do <span class="errorMarker" title="Przecinek stawiamy przed całym spójnikiem złożonym: domu, dopiero gdy.">domu dopiero gdy</span> poczuł brak Przemysławki.</li>
</ul>
</li>
<li>Błędy leksykalne
<ul>
<li>Ależ to <span class="errorMarker" title="Błąd leksykalny (bajońskie mogą być tylko sumy). Poprawnie: ogromne ceny.">bajońskie ceny</span>!</li>
</ul>
</li>
<li>Błędy odmiany
<ul>
<li>Organizacja <span class="errorMarker" title="Niepoprawna odmiana. Powinno być: balów.">bali</span> sylwestrowych to nasza specjalność.</li>
</ul>
</li>
<li>Błędy ortograficzne
<ul>
<li>Próbujmy wiele razy, bo a <span class="errorMarker" title="Prawdopodobny błąd ortograficzny, powinno być: nuż.">nóż</span> się uda.</li>
</ul>
<li>Błędy rodzaju gramatycznego
<ul>
<li>Lech z Antonim jedli pyszne <span class="errorMarker" title="Poprawnie: golonkę">golonko</span>.</li>
</ul>
</li>
<li>Błędy składniowe
<ul>
<li>To jest <span class="errorMarker" title="Prosty stopień najwyższy przymiotnika nie powinien być używany z wyrazem „bardziej”. Wystarczy powiedzieć: najważniejsze.">bardziej najważniejsze</span>.</li>
</ul>
</li>
<li>Błędy typograficzne
<ul>
<li>To jest <span class="errorMarker" title="Zbędna spacja. Powinno być: „przykład.">„ przykład”</span>.</li>
</ul>
</li>
<li>Błędy w szyku wyrazów</li>
<li>Pisownia małą i wielką literą</li>
<li>Pleonazmy</li>
<li>Prawdopodobne literówki</li>
<li>Wyrazy modne i nadużywane</li>
<li>i inne.</li>
</ul>
Poza tym w tekstach obcojęzycznych LanguageTool wykrywa <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Fa%C5%82szywy_przyjaciel" target="_blank">fałszywych przyjaciół tłumacza</a>.<br/><br/>
<h2 id="liboinstall">Użycie korektora LanguageTool w pakiecie LibreOffice/OpenOffice.org</h2>
LanguageTool to tak zwane rozszerzenie <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolnodost%C4%99pne_oprogramowanie" target="_blank">wolnodostępnego</a> pakietu biurowego <a href="http://pl.libreoffice.org/" target="_blank">LibreOffice</a> i <a href="http://pl.openoffice.org/" target="_blank">OpenOffice.org</a>. Aby używać korektora LanguageTool w pakiecie, wykonaj następujące czynności:
<ol>
<li>Jeśli na komputerze nie jest zainstalowana Java, pobierz ją <a href="http://www.java.com/de/download/manual.jsp" target="_blank">tutaj</a> bezpłatnie i zainstaluj.
Użytkownicy systemu Ubuntu muszą zainstalować pakiet <a href="apt:libreoffice-java-common">libreoffice-java-common</a>.</li>
<li>Pobierz aktualną wersję korektora LanguageTool. (Przycisk pobierania znajduje się wyżej na tej stronie).</li>
<li>Otwórz pakiet LibreOffice lub OpenOffice.org i w menu <i>Narzędzia</i> wybierz polecenie <i>Menedżer rozszerzeń</i>.</li>
<li>Kliknij przycisk <i>Dodaj</i>, w drugim kroku wybierz pobrany z tej strony plik i kliknij przycisk <i>Otwórz</i>. Wykonaj polecenia kreatora instalacji.</li>
<li>Uruchom ponownie pakiet LibreOffice lub OpenOffice.org (należy wyłączyć funkcję szybkiego uruchamiania).</li>
</ol>
Po włączeniu funkcji automatycznego sprawdzania pisowni problemy znalezione przez korektor LanguageTool zostaną oznaczone niebieskim podkreśleniem. Ustawienia korektora LanguageTool można zmienić w menu <i>Dodatki &rarr; LanguageTool &rarr; Konfiguracja</i>.
<h2>Kontakt</h2>
<!-- TODO: link do mojego formularza kontaktowego? -->
<p>Na pytania odpowiadamy na <a href="../forum">forum</a>, gdzie można także pisać po polsku. Można tam też proponować nowe reguły lub zgłaszać fałszywe alarmy generowane w trakcie korekty przez LanguageTool.
Informacje na temat rozwoju projektu podajemy też na polskim blogu <a href="http://morfologik.blogspot.com">Morfologik</a>.
</p>
</div>
<?php include("../../include/page_end.php"); ?>
</body>
</html>
You can’t perform that action at this time.