Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
202 lines (202 sloc) 4.05 KB
# Samengestelde woorden die meestal niet los geschreven worden (spatiefouten)
# Codering: UTF-8
# De plaats van de spatie wordt aangegeven met een -
# De regel samen-spel suggereert : samen-spel, samenspel
# (Helaas minder gewenste volgorde)
# De regel samen-spel+ suggereert : samenspel
# De regel samen-spel* suggereert alleen samen-spel.
# Hier zijn dan de correcties:
marketing-medewerker
in-tact+
aanhangig-making+
bewust-making+
buiten-bezit-stelling+
buiten-gebruik-stelling+
buiten-gevecht-stelling+
buitenbezit-stelling+
buiten-bezitstelling+
buiten-gebruikstelling+
buitengebruik-stelling+
buitengevecht-stelling+
buiten-gevechtstelling+
buiten-gevolgstelling+
buitengevolg-stelling+
buiten-gevolg-stelling+
gevoelloos-making+
gezond-making+
heilig-making+
in-bedrijf-stelling+
inbedrijf-stelling+
in-bedrijfstelling+
in-beschuldiging-stelling+
in-beschuldigingstelling+
inbeschuldiging-stelling+
in-beslagneming+
inbeslag-neming+
in-beslag-neming+
inbewaring-geving+
in-bewaringgeving+
in-bewaring-geving+
in-bewaringneming+
inbewaring-neming+
in-bewaring-neming+
in-bewaring-stelling+
inbewaring-stelling+
in-bewaringstelling+
inbezit-neming+
in-bezitneming+
in-bezit-neming+
inbezit-treding+
in-bezit-treding+
in-bezittreding+
inde-plaatsstelling+
in-deplaats-stelling+
inde-plaats-stelling+
in-de-plaats-stelling+
indeplaats-stelling+
in-deplaatsstelling+
in-de-plaatsstelling+
indienst-neming+
in-dienst-neming+
in-dienstneming+
indienst-stelling+
in-dienststelling+
in-dienst-stelling+
in-dienst-treding+
indienst-treding+
in-diensttreding+
in-gebrekestelling+
ingebreke-stelling+
in-gebreke-stelling+
ingebruik-neming+
in-gebruikneming+
in-gebruik-neming+
in-gebruiktreding+
ingebruik-treding+
in-gebruik-treding+
inhechtenis-neming+
in-hechtenisneming+
in-hechtenis-neming+
in-ontvangstneming+
inontvangst-neming+
in-ontvangst-neming+
in-pandgeving+
inpand-geving+
in-pand-geving+
instand-houding+
in-standhouding+
in-stand-houding+
in-verzekeringstelling+
in-verzekering-stelling+
inverzekering-stelling+
in-verzuim-stelling+
inverzuim-stelling+
in-verzuimstelling+
kandidaat-stelling+
levend-making+
onder-curatele-stelling+
onder-curatelestelling+
ondercuratele-stelling+
onder-erfstelling+
onder-erf-stelling+
ondererf-stelling+
onderhand-stelling+
onder-hand-stelling+
onder-handstelling+
onder-toezichtstelling+
ondertoezicht-stelling+
onder-toezicht-stelling+
onvruchtbaar-making+
openbaar-making+
op-jaren-stelling+
opjaren-stelling+
op-jarenstelling+
op-non-actiefstelling+
opnon-actief-stelling+
op-non-actief-stelling+
ruchtbaar-making+
strafbaar-stelling+
te-boekstelling+
teboek-stelling+
te-boek-stelling+
te-gelde-making+
tegelde-making+
te-geldemaking+
te-koopstelling+
tekoop-stelling+
te-koop-stelling+
te-lastelegging+
te-laste-legging+
telaste-legging+
te-naam-stelling+
tenaam-stelling+
te-naamstelling+
ten-achter-stelling+
tenachter-stelling+
ten-achterstelling+
ten-hemel-opneming+
tenhemel-opneming+
ten-hemelopneming+
tenuitvoer-brenging+
ten-uitvoerbrenging+
ten-uitvoer-brenging+
tenuitvoer-legging+
ten-uitvoerlegging+
ten-uitvoer-legging+
teraarde-bestelling+
ter-aarde-bestelling+
ter-aardebestelling+
ter-beschikking-stelling+
terbeschikking-stelling+
ter-beschikkingstelling+
terdood-brenging+
ter-dood-brenging+
ter-doodbrenging+
ter-doodveroordeling+
terdood-veroordeling+
ter-dood-veroordeling+
ter-hand-neming+
terhand-neming+
ter-handneming+
ter-hand-stelling+
terhand-stelling+
ter-handstelling+
ter-inzagelegging+
terinzage-legging+
ter-inzage-legging+
ter-leengeving+
terleen-geving+
ter-leen-geving+
ter-postbezorging+
terpost-bezorging+
ter-post-bezorging+
ter-zijdelating+
ter-zijde-lating+
terzijde-lating+
ter-zijde-stelling+
terzijde-stelling+
ter-zijdestelling+
te-waterlating+
tewater-lating+
te-water-lating+
te-werk-stelling+
tewerk-stelling+
te-werkstelling+
van-krachtwording+
van-kracht-wording+
vankracht-wording+
vanwaarde-verklaring+
van-waardeverklaring+
van-waarde-verklaring+
verdacht-making+
zalig-verklaring+
zelfstandig-making+
zichtbaar-making+
lepeltje-lepeltje*
up-to-date*
warming-up*
broodje-aap-verhaal+
broodje-aap-verhalen+
spektakel-stuk
goji-bes
goji-bessen