Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
323 lines (318 sloc) 16.4 KB
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../../../../../../../../../languagetool-core/src/main/resources/org/languagetool/rules/print.xsl" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="../../../../../../../../../languagetool-core/src/main/resources/org/languagetool/rules/rules.css" title="Easy editing stylesheet" ?>
<!--
Swedish Grammar and Typo Rules for LanguageTool
Copyright (C) 2007, 2008 Niklas Johansson
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
-->
<rules lang="sv" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="../../../../../../../../../languagetool-core/src/main/resources/org/languagetool/rules/rules.xsd">
<!-- ====================================================================== -->
<!-- Särskrivningar -->
<!-- ====================================================================== -->
<category id="CAT1" name="Särskrivning rekommenderas">
<rule id="efter-hand" name="Särskrivning 'efterhand (efter hand)'">
<pattern>
<token>efterhand</token>
</pattern>
<message>Felaktig sammanskrivning. Menade du <suggestion>efter hand</suggestion>?</message>
<example correction="efter hand">Det visade sig <marker>efterhand</marker> att orden borde särskrivas.</example>
</rule>
</category>
<category id="CAT2" name="Sammanskrivning rekommenderas">
<rule id="ALLT_MER" name="Allt mer bör ej särskrivas">
<pattern>
<token>allt</token>
<token>mer</token>
</pattern>
<message>Enligt tt-språket och Svenska språknämnden bör ordet "<suggestion>alltmer</suggestion>" ej särskrivas.</message>
<example correction="alltmer">Det blir <marker>allt mer</marker> vanligt att folk särskriver.</example>
</rule>
</category>
<!-- ====================================================================== -->
<!-- Punkter efter förkortningar -->
<!-- ====================================================================== -->
<category id="CAT3" name="Punkt vid förkortning">
<rule id="M_FL" name="Förkortningen skrivs normalt med punkter (m.fl.)">
<pattern>
<token>m</token>
<token>fl</token>
</pattern>
<message>Denna förkortning skrivs i regel med punkter: <suggestion>m.fl.</suggestion>.</message>
<example correction="m.fl.">Vi tar med oss Maria, Jens, Sara <marker>m fl</marker> och åker till Jönköping.</example>
</rule>
<rule default="off" id="T_EX"
name="Förkortningen skrivs normalt med punkter (t.ex.)">
<pattern>
<token>t</token>
<token>ex</token>
</pattern>
<message>Denna förkortning skrivs i regel med punkter: <suggestion>t.ex.</suggestion>.</message>
<example>Vi tar <marker>t.ex.</marker> fem myror och fyra elefanter. </example>
<example correction="t.ex.">Vi tar <marker>t ex</marker> fem myror och fyra elefanter.</example>
</rule>
<rule default="off" id="TEX"
name="Förkortningen skrivs normalt med punkter (t.ex.)">
<pattern>
<token>tex</token>
</pattern>
<message>Denna förkortning skrivs i regel med punkter: <suggestion>t.ex.</suggestion>. </message>
<example>Vi tar <marker>t.ex.</marker> fem myror och fyra elefanter. </example>
<example correction="t.ex.">Vi tar <marker>tex</marker> fem myror och fyra elefanter. </example>
</rule>
</category>
<!-- ====================================================================== -->
<!-- Grammatik -->
<!-- ====================================================================== -->
<category id="GRAMMAR" name="Grammatik">
<rule id="JJ.OCH_n-ord" name="Rätt böjning av adjektivet">
<pattern>
<token>ett</token>
<token postag="JJ:P." postag_regexp="yes">
<exception postag="JJ:PN"/>
</token>
<!-- All adjectives except the ones in neuter -->
<token postag="NN:OF:S.*" postag_regexp="yes"/>
</pattern>
<message>Adjektivet är böjt i positiv utrum (\2) och bör då föregås av ordet "en" istället för "ett", alternativt böjas i positiv neutrum. Menade du: <suggestion>en \2 \3</suggestion>?</message>
<example correction="en mörk kväll">Det var <marker>ett mörk kväll</marker>. </example>
</rule>
<rulegroup id="FORRE_FORE_TITEL" name="Förre före titel">
<rule>
<pattern case_sensitive="no">
<token>förra</token>
<token regexp="yes">chefen|ordförande</token>
<token regexp="yes">på|för</token>
</pattern>
<message>Före titlar bör det stå <suggestion>förre \2 \3</suggestion> och inte förra \2 \3. Detta oavsett om det är en kvinna eller man som innehaft posten.</message>
<example correction="Förre chefen på"><marker>Förra chefen på</marker> Arla var en trevlig prick.</example>
</rule>
</rulegroup>
<rule id="EJ_FORE_ATT"
name="Ord som ej bör stå före infinitivmärket &quot;att&quot;">
<pattern case_sensitive="no">
<token regexp="yes">kunde|brukade</token>
<token>att</token>
</pattern>
<message>Infinitivmärket "att" bör inte förekomma efter <suggestion>\1</suggestion>.</message>
<example correction="brukade">Han <marker>brukade att</marker> komma sent.</example>
</rule>
<rule id="JJ.OCH_t-ord" name="Rätt böjning av adjektivet">
<pattern>
<token>en</token>
<token postag="JJ:P." postag_regexp="yes">
<exception postag="JJ:PU"/>
</token>
<token postag="NN:OF:S.*" postag_regexp="yes"/>
</pattern>
<message>Adjektivet "\2" är böjt i positiv neutrum och bör då föregås av ordet "ett" istället för "en", alternativt böjas i positiv utrum. <suggestion>ett \2 \3</suggestion></message>
<example correction="ett mörkt rum">Det var <marker>en mörkt rum</marker>. </example>
</rule>
<!-- Ett försök att fånga upp anföringsverb som ska föregås av ett kommatecken -->
<rule id="KommaFoereAnfoeringsverb" name="Kommatecken före anföringsverb" default="off">
<pattern>
<token><exception regexp="yes">,|vad|visst</exception></token>
<marker>
<token regexp="yes">sade|sa|menade|viskade|skrek</token>
<token postag="PM:.*" postag_regexp="yes"/>
</marker>
</pattern>
<message>Kommatecken ska sättas ut före anföringsverb, dvs. <suggestion>, \2 \3</suggestion></message>
<example>Det var finfint<marker>, sade Johan</marker>.</example>
<example correction=", sade Johan">Det var finfint<marker> sade Johan</marker>.</example>
</rule>
<rule id="EnKlubbaTill" name="Klumpiga ordföljder 1">
<pattern>
<token regexp="yes">en|ett</token>
<token>till</token>
<token postag="NN.*" postag_regexp="yes"/>
</pattern>
<message>Denna ordföljd är ofta otydlig, försök med att flytta "till" efter substantivet eller byt ut det mot ytterligare. Dvs. prova att skriva <suggestion>\1 \3 \2</suggestion>.</message>
<example correction="en klubba till">Det är nog bäst att du får <marker>en till klubba</marker>.</example>
</rule>
</category>
<!-- ====================================================================== -->
<!-- Felaktiga sammansättningar som Hunspell godkänner... -->
<!-- ====================================================================== -->
<category id="COMPOUNDING" name="Compound_problems">
<rule id="OVERRENS" name="Över_rens">
<pattern>
<token>överrens</token>
</pattern>
<message>Du menar antagligen <suggestion>överens</suggestion>.</message>
<example correction="överens">Flickorna kom <marker>överrens</marker>. </example>
</rule>
<rule id="MASERA" name="mas_era">
<pattern>
<token>masera</token>
</pattern>
<message>Du menar antagligen <suggestion>massera</suggestion> om du inte skriver om masarnas era förstås.</message>
<example correction="massera">Kan du <marker>masera</marker> mig?</example>
</rule>
</category>
<category id="CAT4" name="Ord som ofta förväxlas">
<rule id="mottoVSmatto" name="Motto vs. måtto">
<pattern>
<token>i</token>
<token regexp="yes">möjligaste|så</token>
<token>motto</token>
</pattern>
<message>I dessa uttryck används ordet måtto (från måtta) och inte motto (som betyder ung. valspråk)</message>
<example>Alla hinder bör <marker>i möjligaste måtto</marker> undanröjas.</example>
<example correction="">Alla hinder bör <marker>i möjligaste motto</marker> undanröjas.</example>
</rule>
</category>
<!-- ====================================================================== -->
<!-- Ord som hör ihop -->
<!-- ====================================================================== -->
<category id="CAT5" name="Ord som hör ihop">
<rule id="AD" name="ad ...">
<pattern>
<token>ad</token>
<token>
<exception regexp="yes">hoc|notam|acta</exception>
</token>
</pattern>
<message>Detta ord brukar sällan stå ensamt på svenska. Menade du <suggestion>ad hoc</suggestion>, <suggestion>ad acta</suggestion> eller <suggestion>ad notam</suggestion>?</message>
<example correction="ad hoc|ad acta|ad notam">
<marker>ad foobar</marker>
</example>
<example>ad acta</example>
</rule>
<rule id="LOS" name="los ...">
<pattern>
<marker>
<token>los</token>
</marker>
<token>
<exception regexp="yes">angeles|lobos</exception>
</token>
</pattern>
<message>Menade du "<suggestion>loss</suggestion>" som i "släppa taget om", eller är det en del av ett namn?</message>
<example>Los Angeles</example>
<example correction="Loss"><marker>Los</marker> Foobar</example>
</rule>
</category>
<!-- ====================================================================== -->
<!-- Syntax -->
<!-- ====================================================================== -->
<category id="CAT6" name="Syntax">
<rule id="Forkortning" name="Böjning av förkortningar\...">
<pattern>
<token regexp="yes">^(\p{Lu}{2}+[i]*\p{Lu}+[\p{L}&amp;&amp;[^\p{Lu}]]{1,4}+)</token>
</pattern>
<message>Förkortningar som böjs binds ihop med ett kolon: <suggestion><match
no="1"
regexp_match="^(\p{Lu}{2}+[i]*\p{Lu}+)([\p{L}&amp;&amp;[^\p{Lu}]]{1,4}+)"
regexp_replace="$1:$2"></match></suggestion> </message>
<example>Med det nya API:s fördelar, kan du hitta nya lösningar.</example>
<example correction="API:s">Med det nya <marker>APIs</marker> fördelar, kan du hitta nya lösningar.</example>
</rule>
<rule id="Ordningstal" name="Ordningstal">
<pattern>
<token regexp="yes">^(1a|2a|[\d]*[1-2]e)</token>
</pattern>
<message>Siffror med ändelser binds ihop med ett kolon: <suggestion><match
no="1" regexp_match="^(1|2|[\d]*[12])(a|e)" regexp_replace="$1:$2"></match></suggestion></message>
<example>Hon kom på 2:a plats</example>
<example correction="2:a">Hon kom på <marker>2a</marker> plats</example>
</rule>
<rule id="Ordningstal2" name="Ordningstal2">
<pattern>
<token regexp="yes">^([3-90][ae]|[\d]*[3-90][e]|[^1]*[012][ae])</token>
</pattern>
<message>Siffror med ändelser binds ihop med ett kolon: <suggestion><match
no="1" regexp_match="^([3-90]|[\d]*[3-90])([ae])"
regexp_replace="$1:$2"></match></suggestion></message>
<example>Han kom på 5:e plats</example>
<example correction="5:e">Han kom på <marker>5e</marker> plats</example>
</rule>
</category>
<!--================================================
Kontamination
dvs. ihopblandning av besläktade ord.
Exempelvis "ta självmord" vilket antingen heter:
"begå självmord" eller "ta sitt liv"
===============================================-->
<category id="CAT7" name="Kontamination">
<rule id="PLANER_OM" name="PLANER_OM">
<pattern case_sensitive="no">
<token>planer</token>
<token>om</token>
</pattern>
<message>Undvik att blanda konstruktioner. "Planer om" bör vara "<suggestion>planer på</suggestion>" eller "<suggestion>drömmar om</suggestion>".</message>
<example correction="planer på|drömmar om">Hon hade stora <marker>planer om</marker> det nya systemet.</example>
<example>Hon hade stora <marker>drömmar om</marker> det nya systemet</example>
<example>Hon hade stora <marker>planer på</marker> förändringar.</example>
</rule>
<rule id="MELLAN_TILL" name="Mellan klockan fem till tio">
<pattern case_sensitive="no">
<token>mellan</token>
<token regexp="yes">klockan|kl|kl\.</token>
<token/>
<token>till</token>
<token/>
</pattern>
<message>Undvik att blanda två konstruktioner. Skriv hellre <suggestion>\1 \2 \3 och \5</suggestion> än \1 \2 \3 \4 \5.</message>
<example correction="Mellan klockan två och fyra"><marker>Mellan klockan två till fyra</marker>.</example>
</rule>
<rule id="TA_SJALVMORD" name="Ta självmord">
<pattern case_sensitive="no">
<token>ta</token>
<token>självmord</token>
</pattern>
<message>Undvik att blanda konstruktioner. "Ta självmord" bör vara "<suggestion>begå självmord</suggestion>", "<suggestion>ta ditt liv</suggestion>" eller "<suggestion>ta sitt liv</suggestion>".</message>
<example correction="begå självmord|ta ditt liv|ta sitt liv">Har du någonsin funderat på att <marker>ta självmord</marker>.</example>
<example>Har du någonsin funderat på att <marker>begå självmord</marker>.</example>
</rule>
<rule id="MELLAN_SYD_TILL_NORD" name="Mellan syd till nord">
<pattern>
<token>mellan</token>
<token postag="PM.*" postag_regexp="yes"></token>
<token>till</token>
<token postag="PM.*" postag_regexp="yes"></token>
</pattern>
<message>Undvik att blanda konstruktioner. Använd antingen <suggestion>mellan \2 och \4</suggestion> eller <suggestion>från \2 till \4</suggestion></message>
<example correction="Mellan Stockholm och Skara|Från Stockholm till Skara"><marker>Mellan Stockholm till Skara</marker> finns inget intressant.</example>
<example><marker>Mellan Stockholm och Skara</marker> finns inget intressant.</example>
</rule>
<rule id="I_STOR_GRAD" name="I stor grad &gt; i hög grad">
<pattern case_sensitive="no">
<token>i</token>
<token>stor</token>
<token>grad</token>
</pattern>
<message>Använd hellre <suggestion>i hög grad</suggestion> än "i stor grad".</message>
<example correction="i hög grad">Affärens kunder är <marker>i stor grad</marker> nöjda med servicen.</example>
</rule>
<rule id="KLAGOMAL_MOT"
name="Framföra klagomål &quot;mot&quot; någon ej &quot;över&quot;">
<pattern case_sensitive="no">
<token>klagomål</token>
<token>över</token>
</pattern>
<message>Man framför <suggestion>klagomål mot</suggestion> någon, inte "över" någon.</message>
<example correction="klagomål mot">Maria framförde sina <marker>klagomål över</marker> socialen.</example>
</rule>
<rule id="ANGRA_PA_ATT" name="Ångra på att &gt; Ångra att">
<pattern case_sensitive="no">
<token regexp="yes">ångra|ångrar|ångrade</token>
<token>på</token>
<token>att</token>
</pattern>
<message>Man ångrar inte "på" något utan man ångrar något. Skriv därför inte "\1 \2 \3" utan skriv <suggestion>\1 \3</suggestion>.</message>
<example correction="ångrade att">Hon <marker>ångrade på att</marker> hon suttit ensam hemma den fredagen.</example>
</rule>
</category>
</rules>