Permalink
Browse files

Millorat l'script de construcció i la documentació.

  • Loading branch information...
lant committed Dec 8, 2010
1 parent 5c4ea8c commit 3ccce770a1d3c219c8a15c32917c2302b516cc55
Showing with 42 additions and 25 deletions.
  1. +6 −2 build.gradle
  2. +5 −0 changelog.txt
  3. +0 −23 doc/llegeixme.txt
  4. +31 −0 doc/readme.txt
View
@@ -1,7 +1,7 @@
apply plugin: 'java'
-defaultTasks 'build'
+defaultTasks 'build', 'copyToLib'
-version = '1.0'
+version = '0.2.1'
repositories {
mavenCentral()
@@ -13,3 +13,7 @@ dependencies {
testCompile group: 'junit', name: 'junit', version: '4.+'
}
+task copyToLib(type: Copy) {
+ into "lib"
+ from configurations.runtime
+}
View
@@ -1,3 +1,8 @@
+0.2.1 (08/12/2010)
+- Canviada l'estructura del projecte.
+- Substituit ant + ivy per gradle.
+- Millorada documentació.
+
0.2.0 (04/07/2010)
- Afegits els metodes i objectes per utilitzar l'api 'poblacions'
View
@@ -1,23 +0,0 @@
-::::::::::::::::::
-:: IDESCAT-JAVA ::
-::::::::::::::::::
-
--- Continguts --
------------------------------------------------------------
-
- [ Tutorial ]
- [ Més detalls sobre la API ]
-
-
--- Tutorial --
------------------------------------------------------------
-La api és bastant senzilla, hi ha un exemple d'utilització al fitxer:
-
-'src/net/loststone/idescat/tutorial/Test.java'
-
-La única part que potser no és del tot clara i directa és la creació de les peticions a la API, que es creen mitjançant una Factory. La resta és ben senzill.
-
-
--- Més detalls sobre la API --
------------------------------------------------------------
-La API és bàsicament un objecte Factory que crea objectes 'Request', cada API d'idescat té el seu objecte, aquests es poden reutilitzar tantes vegades com faci falta.
View
@@ -0,0 +1,31 @@
+:: IDESCAT-JAVA ::
+
+-- En español más abajo. --
+-- In English at the bottom. --
+
+
+== Català ==
+====================================================
+ [ Introducció ]
+ [ Ús i exemple ]
+ [ Construcció ]
+
+- Introducció:
+
+- Ús i exemple:
+La api és bastant senzilla, hi ha un exemple d'utilització al fitxer:
+'src/main/java/net/loststone/idescat/tutorial/Test.java'
+
+- Construcció:
+No cal construir el .jar per utilitzar la API. Si voleu podeu descarregar una versió ja empaquetada (.jar) des de github.
+Però si voleu modificar o bé construir manualment el projecte haureu de seguir els següents pasos:
+2) Instal·lar Gradle (http://www.gradle.org/installation.html)
+3) Executar: gradle des de l'arrel del projecte. Això hauria de crear un directori $PROJECTE/build/libs/idescat-java-X.X.jar amb la llibreria. Podreu trobar les dependències al directori $PROJECTE/lib/
+
+
+== Español ==
+====================================================
+
+== English ==
+====================================================
+

0 comments on commit 3ccce77

Please sign in to comment.