Permalink
Browse files

retocat el README

  • Loading branch information...
1 parent 961b303 commit 5c4ea8c2b6a81e626218c30975846b4c415d8d14 @lant committed Dec 8, 2010
Showing with 3 additions and 2 deletions.
  1. +3 −2 README
View
5 README
@@ -2,7 +2,8 @@ idescat-java
-------------
Llibreria no oficial per utilitzar la API de Idescat mitjançant Java.
+Podeu trobar la documentació de l'API a: http://www.idescat.cat/api/
-Podeu trobar la documentació de la llibreria a: http://www.idescat.cat/api/
+i ens podeu contactar mitjançant les dades de contacte que trobareu a http://www.loststone.net/lant, o bé mitjançant el formulari de 'Problemes' de github pel projecte:
+https://github.com/lant/idescat-java/issues
-i em podeu contactar a mi mitjançant les meves dades de contacte, que trobareu a http://www.loststone.net/lant

0 comments on commit 5c4ea8c

Please sign in to comment.