Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
README.md
solve.py
task.pyc
task_uncompyle.py
task_uncompyle.pyc

README.md

Reverse_100_2

Angga Lanuma | 19 November 2016


I have a snake. CrackMe!

I download the file and given task.pyc. The file is a compiled python file

So, i try to uncompile task.pyc using uncompyle2 and after clean the code we get:

import marshal
src = 'YwAAAAADAAAAGAAAAEMAAABz7wAAAGQBAGoAAGcAAGQCAGQDAGQEAGQFAGQGAGQHAGQIAGQJAGQKAGQLAGQMAGQNAGQOAGQPAGQMAGcPAERdHAB9AAB0AQB0AgB8AACDAQBkEAAXgwEAXgIAcToAgwEAfQEAdAMAZBEAgwEAfQIAfAIAfAEAawIAcuYAZAEAagAAZwAAZBIAZBMAZBQAZBUAZBYAZBcAZBgAZBkAZBoAZBsAZBwAZB0AZB4AZAsAZBwAZB8AZAMAZB0AZAgAZB4AZCAAZCEAZxYARF0VAH0AAHwAAGoEAGQiAIMBAF4CAHHGAIMBAEdIbgUAZCMAR0hkAABTKCQAAABOdAAAAAB0AQAAAF50AQAAADR0AQAAAEt0AQAAAGl0AQAAAC50AQAAAC90AQAAAE50AQAAAGp0AQAAAFB0AQAAAG90AQAAAD90AQAAAGx0AQAAADJ0AQAAAFRpAwAAAHMJAAAAWW91IHBhc3M6dAEAAABzdAEAAAB5dAEAAABudAEAAAB0dAEAAAA6dAEAAAB7dAEAAAB3dAEAAABxdAEAAABFdAEAAAA2dAEAAABmdAEAAABYdAEAAAB1dAEAAABhdAEAAAAxdAEAAAB9dAUAAABST1QxM3MFAAAATm8gOigoBQAAAHQEAAAAam9pbnQDAAAAY2hydAMAAABvcmR0CQAAAHJhd19pbnB1dHQGAAAAZGVjb2RlKAMAAAB0AQAAAGV0AwAAAHRtcHQGAAAAcGFzc3dkKAAAAAAoAAAAAHMHAAAAdGFzay5weVIcAAAAAgAAAHMKAAAAAAFfAQwBDAFvAQ=='.decode('base64')
code = marshal.loads(src)
exec code

change syntax exec to print

import marshal
src = 'YwAAAAADAAAAGAAAAEMAAABz7wAAAGQBAGoAAGcAAGQCAGQDAGQEAGQFAGQGAGQHAGQIAGQJAGQKAGQLAGQMAGQNAGQOAGQPAGQMAGcPAERdHAB9AAB0AQB0AgB8AACDAQBkEAAXgwEAXgIAcToAgwEAfQEAdAMAZBEAgwEAfQIAfAIAfAEAawIAcuYAZAEAagAAZwAAZBIAZBMAZBQAZBUAZBYAZBcAZBgAZBkAZBoAZBsAZBwAZB0AZB4AZAsAZBwAZB8AZAMAZB0AZAgAZB4AZCAAZCEAZxYARF0VAH0AAHwAAGoEAGQiAIMBAF4CAHHGAIMBAEdIbgUAZCMAR0hkAABTKCQAAABOdAAAAAB0AQAAAF50AQAAADR0AQAAAEt0AQAAAGl0AQAAAC50AQAAAC90AQAAAE50AQAAAGp0AQAAAFB0AQAAAG90AQAAAD90AQAAAGx0AQAAADJ0AQAAAFRpAwAAAHMJAAAAWW91IHBhc3M6dAEAAABzdAEAAAB5dAEAAABudAEAAAB0dAEAAAA6dAEAAAB7dAEAAAB3dAEAAABxdAEAAABFdAEAAAA2dAEAAABmdAEAAABYdAEAAAB1dAEAAABhdAEAAAAxdAEAAAB9dAUAAABST1QxM3MFAAAATm8gOigoBQAAAHQEAAAAam9pbnQDAAAAY2hydAMAAABvcmR0CQAAAHJhd19pbnB1dHQGAAAAZGVjb2RlKAMAAAB0AQAAAGV0AwAAAHRtcHQGAAAAcGFzc3dkKAAAAAAoAAAAAHMHAAAAdGFzay5weVIcAAAAAgAAAHMKAAAAAAFfAQwBDAFvAQ=='.decode('base64')
code = marshal.loads(src)
print code

After modifying the code save to the new file, example task_uncompyle.py

After that, i write python script to disassemley task_uncompyle.py to read what the code do.

#!/usr/bin/python

import task_uncompyle
import dis

print dis.dis(task_uncompyle)

we get output:

Disassembly of code:
 3      0 LOAD_CONST        1 ('')
       3 LOAD_ATTR        0 (join)
       6 BUILD_LIST        0
       9 LOAD_CONST        2 ('^')
       12 LOAD_CONST        3 ('4')
       15 LOAD_CONST        4 ('K')
       18 LOAD_CONST        5 ('i')
       21 LOAD_CONST        6 ('.')
       24 LOAD_CONST        7 ('/')
       27 LOAD_CONST        8 ('N')
       30 LOAD_CONST        9 ('j')
       33 LOAD_CONST       10 ('P')
       36 LOAD_CONST       11 ('o')
       39 LOAD_CONST       12 ('?')
       42 LOAD_CONST       13 ('l')
       45 LOAD_CONST       14 ('2')
       48 LOAD_CONST       15 ('T')
       51 LOAD_CONST       12 ('?')
       54 BUILD_LIST       15
       57 GET_ITER      
    >>  58 FOR_ITER        28 (to 89)
       61 STORE_FAST        0 (e)
       64 LOAD_GLOBAL       1 (chr)
       67 LOAD_GLOBAL       2 (ord)
       70 LOAD_FAST        0 (e)
       73 CALL_FUNCTION      1
       76 LOAD_CONST       16 (3)
       79 BINARY_ADD     
       80 CALL_FUNCTION      1
       83 LIST_APPEND       2
       86 JUMP_ABSOLUTE      58
    >>  89 CALL_FUNCTION      1
       92 STORE_FAST        1 (tmp)

 4     95 LOAD_GLOBAL       3 (raw_input)
       98 LOAD_CONST       17 ('You pass:')
      101 CALL_FUNCTION      1
      104 STORE_FAST        2 (passwd)

 5     107 LOAD_FAST        2 (passwd)
      110 LOAD_FAST        1 (tmp)
      113 COMPARE_OP        2 (==)
      116 POP_JUMP_IF_FALSE   230

 6     119 LOAD_CONST        1 ('')
      122 LOAD_ATTR        0 (join)
      125 BUILD_LIST        0
      128 LOAD_CONST       18 ('s')
      131 LOAD_CONST       19 ('y')
      134 LOAD_CONST       20 ('n')
      137 LOAD_CONST       21 ('t')
      140 LOAD_CONST       22 (':')
      143 LOAD_CONST       23 ('{')
      146 LOAD_CONST       24 ('w')
      149 LOAD_CONST       25 ('q')
      152 LOAD_CONST       26 ('E')
      155 LOAD_CONST       27 ('6')
      158 LOAD_CONST       28 ('f')
      161 LOAD_CONST       29 ('X')
      164 LOAD_CONST       30 ('u')
      167 LOAD_CONST       11 ('o')
      170 LOAD_CONST       28 ('f')
      173 LOAD_CONST       31 ('a')
      176 LOAD_CONST        3 ('4')
      179 LOAD_CONST       29 ('X')
      182 LOAD_CONST        8 ('N')
      185 LOAD_CONST       30 ('u')
      188 LOAD_CONST       32 ('1')
      191 LOAD_CONST       33 ('}')
      194 BUILD_LIST       22
      197 GET_ITER      
    >> 198 FOR_ITER        21 (to 222)
      201 STORE_FAST        0 (e)
      204 LOAD_FAST        0 (e)
      207 LOAD_ATTR        4 (decode)
      210 LOAD_CONST       34 ('ROT13')
      213 CALL_FUNCTION      1
      216 LIST_APPEND       2
      219 JUMP_ABSOLUTE     198
    >> 222 CALL_FUNCTION      1
      225 PRINT_ITEM     
      226 PRINT_NEWLINE    
      227 JUMP_FORWARD       5 (to 235)

 7   >> 230 LOAD_CONST       35 ('No :(')
      233 PRINT_ITEM     
      234 PRINT_NEWLINE    
    >> 235 LOAD_CONST        0 (None)
      238 RETURN_VALUE    


there are something interesting at line 49 to 70: synt:{wqE6fXuofa4XNu1}

and the clue in line 77 that give me information ROT13 ecnryption

So, i decode using ROT13 in python-cli

>>> "synt:{wqE6fXuofa4XNu1}".decode("rot13")

Finally i found the flag is: flag:{jdR6sKhbsn4KAh1}