Thông báo lỗi site http://laptrinh.io
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitignore
README.md

README.md

Thông báo lỗi

Đây là trang quản lý lỗi của hệ thống http://laptrinh.io

Cập nhật lỗi

Nếu như các bạn sử dụng http://laptrinh.io và phát hiện thấy có lỗi, hãy giúp chúng tôi bằng cách thông báo tại đây.

Để thông báo lỗi các bạn nhấn vào đây để tạo mẫu và điền thông báo lỗi.

Mẫu thông báo

Để đảm bảo cho việc cập nhật và sửa lỗi một cách tốt nhất, các bạn vui lòng điền các thông tin sau:

Link phát hiện lỗi:

Thao tác gây phát sinh:

Các thông tin khác:

Ví dụ

Link phát hiện lỗi: https://laptrinh.io/videos

Thao tác gây phát sinh: cuộn chuột xuống thì màn hình bị đơ lại.

Các thông tin khác: nội dung không thấy hiển thị khi vào trang được một lúc.

Cảm ơn sự quan tâm và đóng góp của các bạn!