Windows service til automatisk at logge på EBoks og downloade nye filer. Filer bliver automatisk gemt i en folder, og kan, hvis ønsket, videresendes til en valgfri SMTP server.
Branch: master
Clone or download
Pull request Compare This branch is 14 commits ahead of carstengehling:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
MinBoks
eBoksConsole
.gitattributes
.gitignore
MinBoks.sln
readme.md

readme.md

MinBoks

Program til automatisk at hente dokumenter fra eBoks og gemme dem i en mappe og evt. også videresende dem til en valgfri mail adresse.

For en Windows GUI version se MinEBoks.

Programmet skal installeres som en windows service og poller derefter hver 4. time EBoks og henter nye dokumenter.

####Elementer i .config:

Key Value Description
response Dannes automatisk ved første kørsel
brugernavn 1234567890 cprnummer uden -
password 01010101 adgangskode til eboks
aktiveringskode abcdefgh aktiveringskode til eboks
deviceid Dannes automatisk ved første kørsel
mailserver smtp.gmail.com DNS til mailserver
mailserverport 587 Port til mailserver
mailserverssl True Skal der bruges SSL til mailserver
mailfrom Hvem skal stå som afsender
mailto Hvem skal modtage mail
mailserveruser Brugernavn til mailserver
mailserverpassword secret Password til mailserver
savepath c:\temp\ Hvor skal modtagne dokumenter gemmes
opbyghentet True Ved første kørsel kan denne sættes til True. Så vil den ikke hente noget men blot markere alle dokumenter som hentet. Sættes automatisk til false derefter.
retrydelay 240 Antal minutter mellem hver login til EBoks
downloadonly False Download uden at maile.

Related projects

  • MinEBoks by [Lars Pehrsson] windows gui version af denne.
  • e-boks-mailer by Christian Panton is written in Python and works by scraping the mobile website. Can forward messages by email.
  • Net-Eboks by Dmitry Karasik is written in perl and also uses the mobile app API. Can also expose documents through POP3. Dmitry even hosts an open server and promises that it will not store your credentials or your documents on his server.
  • Postboks af Ole Gam MacOS project syncs your e-Boks documents to a folder on your mac in the background. You never have to log in to the e-Boks website using NemID again.