Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1770 lines (1311 sloc) 45.2 KB
# Catalan Joplin Translation.
# Copyright (C) 2018 Joan Montané
# This file is distributed under the same license as the Joplin-CLI package.
# Joan Montané <jmontane@softcatala.org>, 2018.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Joplin-CLI 1.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"Last-Translator: jmontane, 2018\n"
"Language-Team: jmontane@softcatala.org\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
msgid "To delete a tag, untag the associated notes."
msgstr ""
"Per a suprimir una etiqueta, traieu l'etiqueta en les notes associades."
msgid "Please select the note or notebook to be deleted first."
msgstr "Primer seleccioneu la nota o el bloc de notes que vulgueu suprimir."
msgid "Press Ctrl+D or type \"exit\" to exit the application"
msgstr "Premeu Ctrl+D o escriviu «exit» per a sortir de l'aplicació"
#, javascript-format
msgid "More than one item match \"%s\". Please narrow down your query."
msgstr ""
"Hi ha més d'un element que coincideix amb «%s». Restringiu la consulta."
msgid "No notebook selected."
msgstr "No heu seleccionat cap bloc de notes."
msgid "No notebook has been specified."
msgstr "No heu indicat cap bloc de notes."
msgid "Y"
msgstr "S"
msgid "n"
msgstr "n"
msgid "N"
msgstr "N"
msgid "y"
msgstr "s"
msgid "Cancelling background synchronisation... Please wait."
msgstr "S'està cancel·lant la sincronització en segon pla... Espereu."
#, javascript-format
msgid "No such command: %s"
msgstr "No existeix l'ordre: %s"
#, javascript-format
msgid "The command \"%s\" is only available in GUI mode"
msgstr "L'ordre «%s» només és disponible en mode IGU"
msgid "Cannot change encrypted item"
msgstr "No es pot canviar l'element xifrat"
#, javascript-format
msgid "Missing required argument: %s"
msgstr "Manca un argument requerit: 1%s"
#, javascript-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"
msgid "Your choice: "
msgstr "La vostra tria:"
#, javascript-format
msgid "Invalid answer: %s"
msgstr "La resposta no és vàlida: %s"
msgid "Attaches the given file to the note."
msgstr "Adjunta el fitxer indicat a la nota."
#, javascript-format
msgid "Cannot find \"%s\"."
msgstr "No es pot trobar «%s»"
msgid "Displays the given note."
msgstr "Mostra la nota indicada."
msgid "Displays the complete information about note."
msgstr "Mostra la informació completa sobre la nota."
msgid ""
"Gets or sets a config value. If [value] is not provided, it will show the "
"value of [name]. If neither [name] nor [value] is provided, it will list the "
"current configuration."
msgstr ""
"Obté o estableix un valor de configuració. Si no s'indica [valor], mostrarà "
"el valor de [nom]. Altrament, si no s'indica [nom] ni [valor], es mostrarà "
"un llistat amb la configuració actual."
msgid "Also displays unset and hidden config variables."
msgstr "També mostra variables de configuració ocultes o sense definir."
#, javascript-format
msgid "%s = %s (%s)"
msgstr "%s = %s (%s)"
#, javascript-format
msgid "%s = %s"
msgstr "%s = %s"
msgid ""
"Duplicates the notes matching <note> to [notebook]. If no notebook is "
"specified the note is duplicated in the current notebook."
msgstr ""
"Duplica les notes que coincideixen amb en [blocdenotes]. Si no indiqueu cap "
"bloc de notes es dupliquen en el bloc de notes actual."
msgid "Marks a to-do as done."
msgstr "Marca un llistat de tasques pendents com a fet."
#, javascript-format
msgid "Note is not a to-do: \"%s\""
msgstr "La nota no és un llistat de tasques pendents: «%s»"
msgid ""
"Manages E2EE configuration. Commands are `enable`, `disable`, `decrypt`, "
"`status` and `target-status`."
msgstr ""
"Gestiona la configuració E2EE. Les ordres són «enable», «disable», "
"«decrypt», «status» i «target-status»"
msgid "Enter master password:"
msgstr "Introduïu una contrasenya mestra:"
msgid "Operation cancelled"
msgstr "L'operació s'ha cancel·lat"
msgid ""
"Starting decryption... Please wait as it may take several minutes depending "
"on how much there is to decrypt."
msgstr ""
"S'està iniciant el desxifratge... Espereu perquè això pot durar alguns "
"minuts, depenent de quanta informació calgui desxifrar."
msgid "Completed decryption."
msgstr "El desxifratge ha finalitzat."
msgid "Enabled"
msgstr "Activat"
msgid "Disabled"
msgstr "Desactivat"
#, javascript-format
msgid "Encryption is: %s"
msgstr "El xifratge és: %s"
msgid "Edit note."
msgstr "Edita la nota."
msgid ""
"No text editor is defined. Please set it using `config editor <editor-path>`"
msgstr ""
"No hi ha definit cap editor de text. Establiu-ne un usant `config editor "
"<editor-path>`"
msgid "No active notebook."
msgstr "No hi ha cap bloc de notes actiu."
#, javascript-format
msgid "Note does not exist: \"%s\". Create it?"
msgstr "No existeix «%s». Voleu crear-lo?"
msgid "Starting to edit note. Close the editor to get back to the prompt."
msgstr ""
"S'està iniciant l'edició del a nota. Tanqueu l'editor per a tornar a "
"l'indicador."
#, javascript-format
msgid "Error opening note in editor: %s"
msgstr "S'ha produït un error en obrir la nota amb l'editor: %s"
msgid "Note has been saved."
msgstr "S'ha desat la nota."
msgid "Exits the application."
msgstr "Surt de l'aplicació"
msgid ""
"Exports Joplin data to the given path. By default, it will export the "
"complete database including notebooks, notes, tags and resources."
msgstr ""
"Exporta les dades del Joplin al camí indicat. Per defecte, exportarà tota la "
"base de dades, incloent-hi blocs de notes, notes, etiquetes i recursos."
#, javascript-format
msgid "Destination format: %s"
msgstr "Format de destinació: %s"
msgid "Exports only the given note."
msgstr "Exporta només la nota indicada."
msgid "Exports only the given notebook."
msgstr "Exporta només el bloc de notes indicat."
msgid "Displays a geolocation URL for the note."
msgstr "Motra una URL de geolocalitzacio de la nota."
msgid "Displays usage information."
msgstr "Mostra la informació d'ús."
#, javascript-format
msgid "For information on how to customise the shortcuts please visit %s"
msgstr ""
"Per a obtenir informació sobre com personalitzar les dreceres de teclat, "
"visiteu %s"
msgid "Shortcuts are not available in CLI mode."
msgstr "Les dreceres no són disponibles en el mode de línia d'ordres."
msgid ""
"Type `help [command]` for more information about a command; or type `help "
"all` for the complete usage information."
msgstr ""
"Escriviu «ajuda [ordre]» per a més informació sobre l'ordre; o escriviu "
"«ajuda all» per a la informació d'ús completa."
msgid "The possible commands are:"
msgstr "Les ordres possibles són:"
msgid ""
"In any command, a note or notebook can be referred to by title or ID, or "
"using the shortcuts `$n` or `$b` for, respectively, the currently selected "
"note or notebook. `$c` can be used to refer to the currently selected item."
msgstr ""
"En qualsevol ordre, podeu referenciar una nota o bloc de notes per el títol "
"o l'ID, o podeu usar dreceres «$n» o «$b» per a, respectivament, la nota o "
"el bloc de nota seleccionat actual. Podeu usar «$c» per a fer referència a "
"l'element seleccionat actual."
msgid "To move from one pane to another, press Tab or Shift+Tab."
msgstr "Per a desplaçar-vos d'un panell a un altre, pitgeu Tab o Maj+Tab."
msgid ""
"Use the arrows and page up/down to scroll the lists and text areas "
"(including this console)."
msgstr ""
"Useu les fletxes del cursor i les tecles de pàgina amunt i avall per a "
"desplaçar les llistes i les àrees de text (incloent-hi aquesta consola)."
msgid "To maximise/minimise the console, press \"tc\"."
msgstr "Per a maximitzar o minimitzar la consola, premeu «tc»."
msgid "To enter command line mode, press \":\""
msgstr "Per a anar al mode de línia d'ordres, premeu «:»"
msgid "To exit command line mode, press ESCAPE"
msgstr "Per a sortir del mode en línia d'ordres, premeu la tecla Escapada"
msgid ""
"For the list of keyboard shortcuts and config options, type `help keymap`"
msgstr ""
"Per a llistar les dreceres de teclat i opcions de configuració, escriviu "
"«help keymap»"
msgid "Imports data into Joplin."
msgstr "Importa les dades al Joplin."
#, javascript-format
msgid "Source format: %s"
msgstr "Format d'origen: %s"
msgid "Do not ask for confirmation."
msgstr "No demanis confirmació."
#, javascript-format
msgid "Found: %d."
msgstr "Trobades: %d."
#, javascript-format
msgid "Created: %d."
msgstr "Creades: %d."
#, javascript-format
msgid "Updated: %d."
msgstr "Acualitzades: %d."
#, javascript-format
msgid "Skipped: %d."
msgstr "Omeses: %d."
#, javascript-format
msgid "Resources: %d."
msgstr "Recursos: %d."
#, javascript-format
msgid "Tagged: %d."
msgstr "Etiquetats: %d."
msgid "Importing notes..."
msgstr "S'estan important notes..."
#, javascript-format
msgid "The notes have been imported: %s"
msgstr "Notes que s'han importat: %s"
msgid ""
"Displays the notes in the current notebook. Use `ls /` to display the list "
"of notebooks."
msgstr ""
"Mostra les notes en el bloc de notes actual. Useu «ls /» per a mostrar la "
"llista de blocs de notes."
msgid "Displays only the first top <num> notes."
msgstr "Només mostra les <num> primeres notes superiors."
msgid "Sorts the item by <field> (eg. title, updated_time, created_time)."
msgstr "Ordena l'element per <field> (p. ex. títol, actualització o creació)."
msgid "Reverses the sorting order."
msgstr "Inverteix el criteri d'ordenació"
msgid ""
"Displays only the items of the specific type(s). Can be `n` for notes, `t` "
"for to-dos, or `nt` for notes and to-dos (eg. `-tt` would display only the "
"to-dos, while `-ttd` would display notes and to-dos."
msgstr ""
"Només mostra els elements dels tipus específics. Pot ser «n» per a les "
"notes, «t» per les tasques pendents, o «nt» per a notes i tasques pendents "
"(p. ex. «-tt» mostrarà només les tasques pendents, mentre que «-ttd» "
"mostrarà notes i tasques pendents)."
msgid "Either \"text\" or \"json\""
msgstr "«text» o «json»"
msgid ""
"Use long list format. Format is ID, NOTE_COUNT (for notebook), DATE, "
"TODO_CHECKED (for to-dos), TITLE"
msgstr ""
"Usa el format de llista llarga. El format és ID, NRE_NOTES (per a blocs de "
"notes), DATA, TASQUES_MARCADES (per a llistats de tasques pendents), TÍTOL"
msgid "Please select a notebook first."
msgstr "Cal que primer seleccioneu un bloc de notes."
msgid "Creates a new notebook."
msgstr "Crea un bloc de notes nou."
msgid "Creates a new note."
msgstr "Crea una nota nova."
msgid "Notes can only be created within a notebook."
msgstr "Només podeu crear notes en un bloc de notes."
msgid "Creates a new to-do."
msgstr "Crea un llistat de tasques pendents nou."
msgid "Moves the notes matching <note> to [notebook]."
msgstr "Mou les notes que coincideixen amb <note> a [notebook]."
msgid "Renames the given <item> (note or notebook) to <name>."
msgstr "Canvia el nom de la nota o bloc de notes indicat <item> a <name>."
msgid "Deletes the given notebook."
msgstr "Suprimeix el bloc de notes indicat."
msgid "Deletes the notebook without asking for confirmation."
msgstr "Suprimeix el bloc de notes sense demanar cap confirmació."
msgid ""
"Delete notebook? All notes and sub-notebooks within this notebook will also "
"be deleted."
msgstr ""
"Voleu suprimir el bloc de notes? També se suprimiran tots els sub-blocs "
"d'aquest bloc de notes."
msgid "Deletes the notes matching <note-pattern>."
msgstr "Suprimeix les notes que coincideixen amb <note-pattern>."
msgid "Deletes the notes without asking for confirmation."
msgstr "Suprimeix les notes sense demanar confirmació."
#, javascript-format
msgid "%d notes match this pattern. Delete them?"
msgstr "%d notes coincideixen amb aquest patró. Voleu suprimir-les?"
msgid "Delete note?"
msgstr "Voleu suprimir la nota?"
msgid "Searches for the given <pattern> in all the notes."
msgstr "Cerca el patró <pattern> en totes les notes."
#, javascript-format
msgid ""
"Sets the property <name> of the given <note> to the given [value]. Possible "
"properties are:\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Estableix la propietat <name>donada<note> per al [valor] donat. Les "
"propietats possibles són:\n"
"\n"
"%s"
msgid "Displays summary about the notes and notebooks."
msgstr "Mostra un resum sobre les notes i blocs de notes."
msgid "Synchronises with remote storage."
msgstr "Sincronitza amb un emmagatzemament remot."
msgid "Sync to provided target (defaults to sync.target config value)"
msgstr ""
"Sincronitza a la destinació indicada (de forma predeterminada al valor de "
"configuració sync.target)"
msgid ""
"Authentication was not completed (did not receive an authentication token)."
msgstr ""
"No s'ha completat l'autenticació (no ha rebut el testimoni d'autenticació)."
msgid ""
"To allow Joplin to synchronise with Dropbox, please follow the steps below:"
msgstr ""
"Per a permetre que el Joplin sincronitzi amb el Dropbox, seguiu les passes "
"següents:"
msgid "Step 1: Open this URL in your browser to authorise the application:"
msgstr "Pas 1: Obriu aquest URL al navegador i autoritzeu l'aplicació:"
msgid "Step 2: Enter the code provided by Dropbox:"
msgstr "Pas 2: Introduïu el codi proporcionat per Dropbox:"
#, javascript-format
msgid "Not authentified with %s. Please provide any missing credentials."
msgstr "No esteu autenticats amb %s. Proporcioneu les credencials necessàries."
msgid "Synchronisation is already in progress."
msgstr "La sincronització és en curs."
#, javascript-format
msgid ""
"Lock file is already being hold. If you know that no synchronisation is "
"taking place, you may delete the lock file at \"%s\" and resume the "
"operation."
msgstr ""
"El fitxer de bloqueig està ús. Si sabeu que no s'està executant cap "
"sincronització ara mateix, podeu suprimir el fitxer de bloqueig a «%s» i "
"reprendre l'operació."
#, javascript-format
msgid "Synchronisation target: %s (%s)"
msgstr "Destinació de la sincronització: %s(%s)"
msgid "Cannot initialize synchroniser."
msgstr "No es pot inicialitzar el sincronitzador."
msgid "Starting synchronisation..."
msgstr "Està començant la sincronització..."
msgid "Downloading resources..."
msgstr ""
msgid "Cancelling... Please wait."
msgstr "S'està cancel·lant... Espereu."
#, fuzzy
msgid ""
"<tag-command> can be \"add\", \"remove\" or \"list\" to assign or remove "
"[tag] from [note], or to list the notes associated with [tag]. The command "
"`tag list` can be used to list all the tags (use -l for long option)."
msgstr ""
"<tag-command>pot ser «add», «remove» o «list» per a assignar o suprimir "
"[tag] de la [nota], o per a llistar les notes associades amb [tag]. L'ordre "
"«tag list» es pot usar per a llistar totes les etiquetes."
#, javascript-format
msgid "Invalid command: \"%s\""
msgstr "Ordre no vàlida: «%s»"
msgid ""
"<todo-command> can either be \"toggle\" or \"clear\". Use \"toggle\" to "
"toggle the given to-do between completed and uncompleted state (If the "
"target is a regular note it will be converted to a to-do). Use \"clear\" to "
"convert the to-do back to a regular note."
msgstr ""
"<todo-command>pot ser «toggle» o «clear». Useu «toggle» per a canviar el "
"llistats de tasques entre l'estat de finalitzat i no finalitzat (si "
"l'objectiu és una nota normal es convertirà a un llistat de tasques "
"pendents). Useu «clear» per a convertir un llistat de tasques pendents a una "
"nota normal."
msgid "Marks a to-do as non-completed."
msgstr "Marca el llistat de tasques pendents com a no finalitzat."
msgid ""
"Switches to [notebook] - all further operations will happen within this "
"notebook."
msgstr ""
"Canvia a [notebook] - totes les operacions posteriors s'aplicaran en aquest "
"bloc de notes."
msgid "Displays version information"
msgstr "Mostra la informació de versió"
#, javascript-format
msgid "%s %s (%s)"
msgstr "%s %s (%s)"
msgid "Enum"
msgstr "Enumeració"
#, javascript-format
msgid "Type: %s."
msgstr "Tipus: %s."
#, javascript-format
msgid "Possible values: %s."
msgstr "Valors possibles: %s."
#, javascript-format
msgid "Default: %s"
msgstr "Per defecte: %s"
msgid "Possible keys/values:"
msgstr "Valors o claus possibles:"
msgid "Type `joplin help` for usage information."
msgstr "Escriviu «joplin help» per a obtenir informació d'ús."
msgid "Fatal error:"
msgstr "Error fatal:"
msgid ""
"The application has been authorised - you may now close this browser tab."
msgstr ""
"L'aplicació ha estat autoritzada - podeu tancar aquesta pestanya del "
"navegador."
msgid "The application has been successfully authorised."
msgstr "L'aplicació s'ha autoritzat correctament."
msgid ""
"Please open the following URL in your browser to authenticate the "
"application. The application will create a directory in \"Apps/Joplin\" and "
"will only read and write files in this directory. It will have no access to "
"any files outside this directory nor to any other personal data. No data "
"will be shared with any third party."
msgstr ""
"Obriu l'URL següent al navegador per a autenticar l'aplicació. L'aplicació "
"crearà un director a «Aplicacions/Joplin» i només hi llegirà i escriurà "
"fitxers en aquest directory. No tindrà accés a cap fitxer fora d'aquesta "
"directori ni a cap dada personal. No es compartirà cap dada amb terceres "
"parts."
msgid "Search:"
msgstr "Cerca:"
msgid ""
"Welcome to Joplin!\n"
"\n"
"Type `:help shortcuts` for the list of keyboard shortcuts, or just `:help` "
"for usage information.\n"
"\n"
"For example, to create a notebook press `mb`; to create a note press `mn`."
msgstr ""
"Us donem la benvinguda al Joplin!\n"
"\n"
"Escriviu «:help shortcuts» per a llistar les dreceres de teclat, o "
"simplement «:help» per a informació d'ús.\n"
"\n"
"Per exemple, per a ecrear un bloc de notes pitgeu «mb»; per a crear una nota "
"pitgeu «mn»."
msgid ""
"One or more items are currently encrypted and you may need to supply a "
"master password. To do so please type `e2ee decrypt`. If you have already "
"supplied the password, the encrypted items are being decrypted in the "
"background and will be available soon."
msgstr ""
"Un o més elements estan xifrats i cal que proporcioneu una contrasenya "
"mestra. Per a fer-ho, escriviu «e2ee decrypt». Si ja heu indicat una "
"contrasenya, els elements xifrats s'estan desxifrant en segon pla i seran "
"disponibles aviat."
#, javascript-format
msgid "Exporting to \"%s\" as \"%s\" format. Please wait..."
msgstr "S'està exportant a «%s» com a format «%s». Espereu..."
#, javascript-format
msgid "Importing from \"%s\" as \"%s\" format. Please wait..."
msgstr "S'està important des de «%s» com a format «%s». Espereu..."
msgid "PDF File"
msgstr "Fitxer PDF"
msgid "File"
msgstr "Fitxer"
msgid "New note"
msgstr "Nota nova"
msgid "New to-do"
msgstr "Llistat de tasques pendents nou"
msgid "New notebook"
msgstr "Bloc de notes nou"
msgid "Import"
msgstr "Importació"
msgid "Export"
msgstr "Exportació"
msgid "Print"
msgstr "Imprimeix"
#, javascript-format
msgid "Hide %s"
msgstr "Amaga %s"
msgid "Quit"
msgstr "Surt"
msgid "Edit"
msgstr "Edita"
msgid "Copy"
msgstr "Copia"
msgid "Cut"
msgstr "Retalla"
msgid "Paste"
msgstr "Enganxa"
#, fuzzy
msgid "Select all"
msgstr "Seleccioneu una data"
msgid "Bold"
msgstr ""
msgid "Italic"
msgstr ""
msgid "Insert Date Time"
msgstr ""
msgid "Edit in external editor"
msgstr ""
msgid "Search in all the notes"
msgstr "Cerca a totes les notes"
msgid "View"
msgstr "Visualització"
msgid "Toggle sidebar"
msgstr "Mostra o amaga la barra lateral"
msgid "Toggle editor layout"
msgstr "Canvia el disseny de l'editor"
msgid "Tools"
msgstr "Eines"
msgid "Synchronisation status"
msgstr "Estat de la sincronització"
msgid "Web clipper options"
msgstr "Opcions del desa-retalls de webs"
msgid "Encryption options"
msgstr "Opcions del xifratge"
msgid "General Options"
msgstr "Opcions generals"
msgid "Help"
msgstr "Ajuda"
msgid "Website and documentation"
msgstr "Lloc web i documentació"
msgid "Make a donation"
msgstr "Donatius"
msgid "Check for updates..."
msgstr "Comprova les actualitzacions..."
msgid "About Joplin"
msgstr "Quant al Joplin"
#, javascript-format
msgid "%s %s (%s, %s)"
msgstr "%s %s (%s, %s)"
#, javascript-format
msgid "Open %s"
msgstr "Obre %s"
msgid "Exit"
msgstr "Surt"
msgid "OK"
msgstr "D'acord"
msgid "Cancel"
msgstr "Cancel·la"
msgid "Current version is up-to-date."
msgstr "La versió actual està actualitzada"
msgid "An update is available, do you want to download it now?"
msgstr "Hi ha disponible una actualització. Voleu baixar-la ara?"
msgid "Yes"
msgstr "Sí"
msgid "No"
msgstr "No"
msgid "Token has been copied to the clipboard!"
msgstr ""
msgid "The web clipper service is enabled and set to auto-start."
msgstr ""
"El servei de desa-retalls de webs és actiu i configurat per a iniciar-se "
"automàticament."
#, javascript-format
msgid "Status: Started on port %d"
msgstr "Estat: iniciat al port %d"
#, javascript-format
msgid "Status: %s"
msgstr "Estat: %s"
msgid "Disable Web Clipper Service"
msgstr "Desactiva el servei del desa-retalls"
msgid "The web clipper service is not enabled."
msgstr "El servei del desa-retalls de webs no s'ha activat."
msgid "Enable Web Clipper Service"
msgstr "Activa el servei del desa-retalls de webs"
msgid ""
"Joplin Web Clipper allows saving web pages and screenshots from your browser "
"to Joplin."
msgstr ""
"El desa-retalls de webs del Joplin us permet desar pàgines web i captures de "
"pantalla del navegador web al Joplin."
msgid "In order to use the web clipper, you need to do the following:"
msgstr "Per a poder usar el desa-retalls de webs, cal que feu el següent:"
msgid "Step 1: Enable the clipper service"
msgstr "Pas 1: Activeu el servei del desa-retalls de webs"
msgid ""
"This service allows the browser extension to communicate with Joplin. When "
"enabling it your firewall may ask you to give permission to Joplin to listen "
"to a particular port."
msgstr ""
"Aquest servei permet que l'extensió del navegador pugui comunicar-se amb el "
"Joplin. En activar-la, el tallafocs demanarà permisos per al Joplin per a "
"escoltar un port determinat."
msgid "Step 2: Install the extension"
msgstr "Pas 2: Instal·leu l'extensió"
msgid "Download and install the relevant extension for your browser:"
msgstr "Baixeu i instal·leu l'extensió adient per al vostre navegador:"
#, fuzzy
msgid "Advanced options"
msgstr "Mostra les opcions avançades"
msgid "Authorisation token:"
msgstr ""
msgid "Copy token"
msgstr ""
msgid ""
"This authorisation token is only needed to allow third-party applications to "
"access Joplin."
msgstr ""
msgid "Check synchronisation configuration"
msgstr "Comprova la configuració de la sincronització"
#, javascript-format
msgid "Notes and settings are stored in: %s"
msgstr "Les notes i la configuració es desen a: %s"
msgid "Apply"
msgstr ""
msgid "Submit"
msgstr "Tramet"
msgid "Save"
msgstr "Desa"
msgid ""
"Disabling encryption means *all* your notes and attachments are going to be "
"re-synchronised and sent unencrypted to the sync target. Do you wish to "
"continue?"
msgstr ""
"Si desactiveu el xifratge, significa que *totes* les notes i adjunts es "
"tornaran a sincronitzar i enviar sense xifrar a la destinació de "
"sincronització. Voleu continuar?"
msgid ""
"Enabling encryption means *all* your notes and attachments are going to be "
"re-synchronised and sent encrypted to the sync target. Do not lose the "
"password as, for security purposes, this will be the *only* way to decrypt "
"the data! To enable encryption, please enter your password below."
msgstr ""
"Si activeu el xifratge, significa que *tots* els adjunts i les notes es "
"tornaran a sincronitzar i enviar xifrats a la destinació de sincronització. "
"No perdeu la contrasenya perquè, per motius de seguretat, serà l'*única* "
"manera desxifrar les dades! Per a activar el xifratge, introduïu la "
"contrasenya a sota."
msgid "Disable encryption"
msgstr "Desactiva el xifratge"
msgid "Enable encryption"
msgstr "Activa el xifratge"
msgid "Master Keys"
msgstr "Claus mestres"
msgid "Active"
msgstr "Activa"
msgid "ID"
msgstr "ID"
msgid "Source"
msgstr "Font"
msgid "Created"
msgstr "Creació"
msgid "Updated"
msgstr "Actualització"
msgid "Password"
msgstr "Contrasenya"
msgid "Password OK"
msgstr "La contrasenya és correcta"
msgid ""
"Note: Only one master key is going to be used for encryption (the one marked "
"as \"active\"). Any of the keys might be used for decryption, depending on "
"how the notes or notebooks were originally encrypted."
msgstr ""
"Nota: només s'usarà una clau mestre per al xifratge (la marcada com a "
"«activa»). Qualsevol de les claus es podrien usar per a desxifrar, depenent "
"de com es van xifrar originalment les notes o blocs de notes."
msgid "Missing Master Keys"
msgstr "Manquen les claus mestres"
msgid ""
"The master keys with these IDs are used to encrypt some of your items, "
"however the application does not currently have access to them. It is likely "
"they will eventually be downloaded via synchronisation."
msgstr ""
"Les claus mestres amb aquests ID s'usen per a xifrar alguns dels elements. "
"Tot i això l'aplicació actualment no hi té accés. Probablement es baixin via "
"sincrontizació."
msgid ""
"For more information about End-To-End Encryption (E2EE) and advices on how "
"to enable it please check the documentation:"
msgstr ""
"Per a més informació sobre el xifratge d'extrem a extrem (E2EE) i consells "
"sobre com activar-lo, llegiu la documentació:"
msgid "Status"
msgstr "Estat"
msgid "Encryption is:"
msgstr "El xifratge és:"
msgid "Back"
msgstr "Enrere"
#, javascript-format
msgid ""
"New notebook \"%s\" will be created and file \"%s\" will be imported into it"
msgstr "Es crearà un bloc de notes «%s» i s'hi importarà el fitxer «%s»."
msgid "Please create a notebook first."
msgstr "Primer heu de crear un bloc de notes."
msgid "Please create a notebook first"
msgstr "Primer heu de crear un bloc de notes"
msgid "Notebook title:"
msgstr "Títol del bloc de notes:"
msgid "Add or remove tags:"
msgstr "Afegeix o suprimeix etiquetes:"
msgid "Separate each tag by a comma."
msgstr "Separeu les etiquetes amb comes."
msgid "Rename notebook:"
msgstr "Canvia el nom del bloc de notes:"
msgid "Rename tag:"
msgstr "Canvia el nom de l'etiqueta:"
msgid "Set alarm:"
msgstr "Estableix una alarma:"
msgid "Layout"
msgstr "Disposició"
msgid "Search..."
msgstr "Cerca..."
msgid "Some items cannot be synchronised."
msgstr "Alguns elements no s'han pogut sincronitzar."
msgid "View them now"
msgstr "Mostra'ls ara"
msgid "Some items cannot be decrypted."
msgstr "Alguns elements no s'han pogut desxifrar."
msgid "Set the password"
msgstr "Establiu la contrasenya"
msgid "Add or remove tags"
msgstr "Afegeix o suprimeix etiquetes"
msgid "Duplicate"
msgstr ""
#, fuzzy, javascript-format
msgid "%s - Copy"
msgstr "Copia"
msgid "Switch between note and to-do type"
msgstr "Alterna entre el tipus nota i tasques pendents"
#, fuzzy
msgid "Switch to note type"
msgstr "Alterna entre el tipus nota i tasques pendents"
#, fuzzy
msgid "Switch to to-do type"
msgstr "Alterna entre el tipus nota i tasques pendents"
msgid "Copy Markdown link"
msgstr "Copia l'enllaç Markdown"
msgid "Delete"
msgstr "Suprimeix"
msgid "Delete notes?"
msgstr "Voleu suprimir les notes?"
msgid "No notes in here. Create one by clicking on \"New note\"."
msgstr "No hi ha cap nota aquí. Creeu-ne una fent clic a «Nota nova»."
msgid ""
"There is currently no notebook. Create one by clicking on \"New notebook\"."
msgstr ""
"Ara mateix no hi ha cap bloc de notes. Creeu-ne un fent clic a «Bloc de "
"notes nou»."
msgid "Location"
msgstr ""
msgid "URL"
msgstr ""
msgid "Note properties"
msgstr ""
msgid "Open..."
msgstr "Obre..."
#, fuzzy, javascript-format
msgid "This file could not be opened: %s"
msgstr "No s'ha pogut desar el bloc de notes: %s"
msgid "Save as..."
msgstr "Anomena i desa..."
msgid "Copy path to clipboard"
msgstr "Copia el camí al porta-retalls"
msgid "Copy Link Address"
msgstr ""
msgid "This attachment is not downloaded or not decrypted yet."
msgstr ""
#, javascript-format
msgid "Unsupported link or message: %s"
msgstr "Missatge o enllaç no suportat: %s"
#, javascript-format
msgid ""
"This note has no content. Click on \"%s\" to toggle the editor and edit the "
"note."
msgstr ""
"Aquesta nota no té contingut. Feu clic a «%s» per a anar a l'editor i "
"modificar-la."
msgid "strong text"
msgstr ""
msgid "emphasized text"
msgstr ""
msgid "List item"
msgstr ""
msgid "Insert Hyperlink"
msgstr ""
msgid "Attach file"
msgstr "Adjunta un fitxer"
msgid "Tags"
msgstr "Etiquetes"
msgid "Set alarm"
msgstr "Estableix una alarma"
#, javascript-format
msgid "In: %s"
msgstr "A: %s"
msgid "Hyperlink"
msgstr ""
msgid "Code"
msgstr ""
msgid "Numbered List"
msgstr ""
msgid "Bulleted List"
msgstr ""
msgid "Checkbox"
msgstr ""
msgid "Heading"
msgstr ""
msgid "Horizontal Rule"
msgstr ""
msgid "Click to stop external editing"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Watching..."
msgstr "S'està cancel·lant..."
msgid "to-do"
msgstr "Tasques pendents"
msgid "note"
msgstr "nota"
#, javascript-format
msgid "Creating new %s..."
msgstr "S'està creant una %s..."
msgid "Refresh"
msgstr "Actualitza"
msgid "Clear"
msgstr "Neteja"
msgid "OneDrive Login"
msgstr "Inicia sessió al OneDrive"
msgid "Dropbox Login"
msgstr "Inicia sessió al Dropbox"
msgid "Options"
msgstr "Opcions"
msgid "Synchronisation Status"
msgstr "Estat de la sincronització"
msgid "Encryption Options"
msgstr "Opcions de xifratge"
msgid "Clipper Options"
msgstr "Opcions del desa-retalls"
msgid "Remove this tag from all the notes?"
msgstr "Voleu suprimir aquesta etiqueta de totes les notes?"
msgid "Remove this search from the sidebar?"
msgstr "Voleu suprimir aquesta cerca de la barra laterla?"
msgid "Rename"
msgstr "Canvia el nom"
msgid "Synchronise"
msgstr "Sincronitza"
msgid "Notebooks"
msgstr "Blocs de notes"
#, fuzzy, javascript-format
msgid "Decrypting items: %d/%d"
msgstr "Elements obtinguts: %d/%d."
#, fuzzy, javascript-format
msgid "Fetching resources: %d"
msgstr "Recursos: %d."
msgid "Please select where the sync status should be exported to"
msgstr "Seleccioneu on s'hauria d'exportar l'estat de la sincronització"
#, javascript-format
msgid "Usage: %s"
msgstr "Ús: %s"
#, javascript-format
msgid "Unknown flag: %s"
msgstr "Bandera desconeguda: %s"
msgid "Dropbox"
msgstr "Dropbox"
msgid "File system"
msgstr "Sistema de fitxers"
msgid "Nextcloud"
msgstr "Nextcloud"
msgid "OneDrive"
msgstr "OneDrive"
msgid "OneDrive Dev (For testing only)"
msgstr "OneDrive Dev (només proves)"
msgid "WebDAV"
msgstr "WebDAV"
#, javascript-format
msgid "Unknown log level: %s"
msgstr "Nivell de registre desconegut: %s"
#, javascript-format
msgid "Unknown level ID: %s"
msgstr "ID de nivell desconeguda: %s"
msgid ""
"Cannot refresh token: authentication data is missing. Starting the "
"synchronisation again may fix the problem."
msgstr ""
"No es pot actualitzar el testimoni: manquen les dades d'autenticació. Si "
"comenceu altre cop la sincronització, potser es corregeixi el problema."
msgid ""
"Could not synchronize with OneDrive.\n"
"\n"
"This error often happens when using OneDrive for Business, which "
"unfortunately cannot be supported.\n"
"\n"
"Please consider using a regular OneDrive account."
msgstr ""
"No s'ha pogut sincronitzar amb OneDrive.\n"
"\n"
"Aquest error habitualment apareix si s'usa OneDriver for Business, que "
"malauradament no està suportat.\n"
"\n"
"Considereu usar un compte OneDrive habitual."
#, javascript-format
msgid "Cannot access %s"
msgstr "No es pot accedir a %s"
#, javascript-format
msgid "Created local items: %d."
msgstr "Elements locals creats: %d."
#, javascript-format
msgid "Updated local items: %d."
msgstr "Elements locals actualitzats: %d."
#, javascript-format
msgid "Created remote items: %d."
msgstr "Elements remots creats: %d."
#, javascript-format
msgid "Updated remote items: %d."
msgstr "Elements remots actualitzats: %d."
#, javascript-format
msgid "Deleted local items: %d."
msgstr "Elements locals suprimits: %d."
#, javascript-format
msgid "Deleted remote items: %d."
msgstr "Elements remots suprimits: %d."
#, javascript-format
msgid "Fetched items: %d/%d."
msgstr "Elements obtinguts: %d/%d."
msgid "Cancelling..."
msgstr "S'està cancel·lant..."
#, javascript-format
msgid "Completed: %s"
msgstr "Finalitzat: %s"
#, javascript-format
msgid "Last error: %s"
msgstr "Últim error: %s"
msgid "Idle"
msgstr "Ociós"
msgid "In progress"
msgstr "En progés"
#, javascript-format
msgid "Synchronisation is already in progress. State: %s"
msgstr "La sincronització ja és en procés. Estat: %s"
msgid "Encrypted"
msgstr "Xifrat"
msgid "Encrypted items cannot be modified"
msgstr "Els elements xifrats no es poden modificar"
msgid "Conflicts"
msgstr "Conflictes"
msgid "Cannot move notebook to this location"
msgstr "No es pot moure el bloc de notes a aquesta ubicació"
#, javascript-format
msgid "Notebooks cannot be named \"%s\", which is a reserved title."
msgstr "Els blocs de notes no poden tenir el nom «%s», és un títol reservat."
msgid "title"
msgstr "títol"
msgid "updated date"
msgstr "data d'actualització"
msgid "created date"
msgstr "data de creació"
msgid "Untitled"
msgstr "Sense títol"
msgid "This note does not have geolocation information."
msgstr "Aquesta nota no té informació de geolocalització."
#, javascript-format
msgid "Cannot copy note to \"%s\" notebook"
msgstr "No es pot copiar la nota al bloc de notes «%s»"
#, javascript-format
msgid "Cannot move note to \"%s\" notebook"
msgstr "No es pot moure la nota al bloc de notes «%s»"
msgid "Language"
msgstr "Llengua"
msgid "Date format"
msgstr "Format de data"
msgid "Time format"
msgstr "Format horari"
msgid "Theme"
msgstr "Tema"
msgid "Light"
msgstr "Clar"
msgid "Dark"
msgstr "Fosc"
msgid "Uncompleted to-dos on top"
msgstr "Les tasques pendents sense finalitzar a la part superior"
msgid "Show completed to-dos"
msgstr "Mostra els llistats de tasques pendents finalitzats"
msgid "Sort notes by"
msgstr "Ordena les notes per"
msgid "Reverse sort order"
msgstr "Ordre invers"
msgid "Save geo-location with notes"
msgstr "Desa la geolocalització a les notes"
msgid "When creating a new to-do:"
msgstr "En crear un llistat de tasques pendents:"
msgid "Focus title"
msgstr "Vés al títol"
msgid "Focus body"
msgstr "Vés al cos"
msgid "When creating a new note:"
msgstr "En crear una nota:"
msgid "Show tray icon"
msgstr "Mostra la icona a la safata"
msgid "Note: Does not work in all desktop environments."
msgstr "Nota: no funciona en tots els entorns d'escriptori."
msgid ""
"This will allow Joplin to run in the background. It is recommended to enable "
"this setting so that your notes are constantly being synchronised, thus "
"reducing the number of conflicts."
msgstr ""
msgid "Start application minimised in the tray icon"
msgstr ""
msgid "Global zoom percentage"
msgstr "Percentatge de zoom global"
msgid "Editor font family"
msgstr "Tipus de lletra de l'editor"
msgid ""
"This must be *monospace* font or it will not work properly. If the font is "
"incorrect or empty, it will default to a generic monospace font."
msgstr ""
"Cal que sigui un tipus de lletra *mecanogràfic* o no funcionarà "
"correctament. Si el tipus de lletra no és correcte o és buit, s'establirà a "
"un tipus de lletra mecanogràfica genèric."
msgid "Automatically update the application"
msgstr "Actualitza automàticament l'aplicació"
msgid "Synchronisation interval"
msgstr "Interval de sincronització"
#, javascript-format
msgid "%d minutes"
msgstr "%d minuts"
#, javascript-format
msgid "%d hour"
msgstr "%d hora"
#, javascript-format
msgid "%d hours"
msgstr "%d hores"
#, fuzzy
msgid "Text editor command"
msgstr "Editor de text"
#, fuzzy
msgid ""
"The editor command (may include arguments) that will be used to open a note. "
"If none is provided it will try to auto-detect the default editor."
msgstr ""
"L'editor que s'usarà per a obrir una nota. Si no s'indica cap, intentarà "
"detectar automàticament l'editor predeterminat."
msgid "Show advanced options"
msgstr "Mostra les opcions avançades"
msgid "Synchronisation target"
msgstr "Objectiu de sincronització"
msgid ""
"The target to synchonise to. Each sync target may have additional parameters "
"which are named as `sync.NUM.NAME` (all documented below)."
msgstr ""
"L'objectiu on se sincronitzarà. Cada objectiu pot tenir paràmetres "
"addicionals que s'anomenen com a «sync.NUM.NAME» (es documenten a sota)."
msgid "Directory to synchronise with (absolute path)"
msgstr "Directori on es farà la sincronització (camí absolut)"
msgid ""
"The path to synchronise with when file system synchronisation is enabled. "
"See `sync.target`."
msgstr ""
"El camí on sincronitzar en activar la sincronització del sistema. Vegeu "
"«sync.target»."
msgid "Nextcloud WebDAV URL"
msgstr "URL del Nextcloud WebDAV"
#, javascript-format
msgid ""
"Attention: If you change this location, make sure you copy all your content "
"to it before syncing, otherwise all files will be removed! See the FAQ for "
"more details: %s"
msgstr ""
msgid "Nextcloud username"
msgstr "Nom d'usuari del Nextcloud"
msgid "Nextcloud password"
msgstr "Contrasenya del Nextcloud"
msgid "WebDAV URL"
msgstr "URL de WebDAV"
msgid "WebDAV username"
msgstr "Nom d'usuari WebDAV"
msgid "WebDAV password"
msgstr "Contrasenya de WebDAV"
msgid "Custom TLS certificates"
msgstr ""
msgid ""
"Comma-separated list of paths to directories to load the certificates from, "
"or path to individual cert files. For example: /my/cert_dir, /other/custom."
"pem. Note that if you make changes to the TLS settings, you must save your "
"changes before clicking on \"Check synchronisation configuration\"."
msgstr ""
msgid "Ignore TLS certificate errors"
msgstr ""
#, javascript-format
msgid "Invalid option value: \"%s\". Possible values are: %s."
msgstr "El valor de l'opció no és vàlid: «%s». Els valors possibles són: %s."
#, javascript-format
msgid "The tag \"%s\" already exists. Please choose a different name."
msgstr ""
msgid "Joplin Export File"
msgstr "Fitxer d'exportació del Joplin"
msgid "Markdown"
msgstr "Markdown"
msgid "Joplin Export Directory"
msgstr "Directori d'exportació del Joplin"
msgid "Evernote Export File"
msgstr "Fitxer d'exportació de l'Evernote"
#, fuzzy
msgid "Json Export Directory"
msgstr "Directori d'exportació del Joplin"
msgid "Directory"
msgstr "Directori"
#, javascript-format
msgid "Cannot load \"%s\" module for format \"%s\""
msgstr "No puc carregar el mòdul «%s» per al format «%s»"
#, javascript-format
msgid "Please specify import format for %s"
msgstr "Indiqueu el format d'importació per a %s"
#, javascript-format
msgid ""
"This item is currently encrypted: %s \"%s\". Please wait for all items to be "
"decrypted and try again."
msgstr ""
"L'element ara mateix és xifrat: %s«%s». Espereu que es desxifrin tots els "
"elements i torneu-ho a intentar."
msgid "There is no data to export."
msgstr "No hi ha dades per exportar."
msgid "Please specify the notebook where the notes should be imported to."
msgstr "Indiqueu el bloc de notes on s'haurien d'importar les notes."
msgid "Items that cannot be synchronised"
msgstr "Elements que no s'han pogut sincronitzar"
#, javascript-format
msgid "%s (%s): %s"
msgstr "%s (%s): %s"
msgid ""
"These items will remain on the device but will not be uploaded to the sync "
"target. In order to find these items, either search for the title or the ID "
"(which is displayed in brackets above)."
msgstr ""
"Aquests elements es mantindran a l'aparell però no es pujaran a la "
"destinació de sincronització. Per a poder trobar aquests elements, podeu "
"cercar pel títol o la ID (que es mostra entre claus a sobre)."
msgid "Sync status (synced items / total items)"
msgstr "Estat de la sincronització (element sinc. / elements totals)"
#, javascript-format
msgid "%s: %d/%d"
msgstr "%s: %d/%d"
#, javascript-format
msgid "Total: %d/%d"
msgstr "Total: %d/%d"
#, javascript-format
msgid "Conflicted: %d"
msgstr "Conflictius: %d"
#, javascript-format
msgid "To delete: %d"
msgstr "Per suprimir: %d"
msgid "Folders"
msgstr "Carpetes"
#, javascript-format
msgid "%s: %d notes"
msgstr "%s: %d notes"
msgid "Coming alarms"
msgstr "Alarmes programades"
#, javascript-format
msgid "On %s: %s"
msgstr "A les %s.%s"
msgid "Permission to use camera"
msgstr ""
msgid "Your permission to use your camera is required."
msgstr ""
msgid "There are currently no notes. Create one by clicking on the (+) button."
msgstr "Ara mateix no hi ha cap nota. Creeu-ne una fent clic en el botó (+)."
msgid "Delete these notes?"
msgstr "Voleu suprimir aquestes notes?"
msgid "Log"
msgstr "Registre"
msgid "Export Debug Report"
msgstr "Exporta l'informe de depuració"
msgid "Encryption Config"
msgstr "Configuració del xifratge"
msgid "Configuration"
msgstr "Configuració"
msgid "Move to notebook..."
msgstr "Mou al bloc de notes..."
#, javascript-format
msgid "Move %d notes to notebook \"%s\"?"
msgstr "Voleu moure %d notes al bloc de notes «%s»?"
msgid "Press to set the decryption password."
msgstr "Premeu per a establir la contrasenya de desxifratge."
#, fuzzy
msgid "Clear alarm"
msgstr "Estableix una alarma"
msgid "Save alarm"
msgstr "Desa l'alarma"
msgid "Select date"
msgstr "Seleccioneu una data"
msgid "Confirm"
msgstr "Confirmació"
msgid "Cancel synchronisation"
msgstr "Cancel·la la sincronització"
#, fuzzy
msgid "Checking... Please wait."
msgstr "S'està cancel·lant... Espereu."
#, fuzzy
msgid "Success! Synchronisation configuration appears to be correct."
msgstr "Comprova la configuració de la sincronització"
msgid ""
"Error. Please check that URL, username, password, etc. are correct and that "
"the sync target is accessible. The reported error was:"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "The application has been authorised!"
msgstr "L'aplicació s'ha autoritzat correctament."
#, javascript-format
msgid ""
"Could not authorise application:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
"Please try again."
msgstr ""
#, fuzzy, javascript-format
msgid "Decrypted items: %s / %s"
msgstr "Elements obtinguts: %d/%d."
msgid "New tags:"
msgstr "Etiquetes noves:"
msgid "Type new tags or select from list"
msgstr "Escriviu etiquetes noves o seleccioneu-ne de la llista"
msgid ""
"To work correctly, the app needs the following permissions. Please enable "
"them in your phone settings, in Apps > Joplin > Permissions"
msgstr ""
"Per a funcionar correctament, l'aplicació requereix els permisos següents. "
"Habiliteu-los a la configuració del telèfon a Aplicacions > Joplin > "
"Permisos."
msgid ""
"- Storage: to allow attaching files to notes and to enable filesystem "
"synchronisation."
msgstr ""
"- Emmagatzematge: per a adjuntar fitxers a les notes i per a activar la "
"sincronització al sistema de fitxers."
msgid "- Camera: to allow taking a picture and attaching it to a note."
msgstr "- Càmera: per a poder fer fotografies i adjuntar-les a les notes."
msgid "- Location: to allow attaching geo-location information to a note."
msgstr ""
"- Geolocalització: per a poder ajuntar la informació de geolocalització en "
"les notes."
msgid "Joplin website"
msgstr "Lloc web del Joplin"
msgid "Login with Dropbox"
msgstr "Inicia sessió amb Dropbox"
#, javascript-format
msgid "Master Key %s"
msgstr "Clau mestra %s"
#, javascript-format
msgid "Created: %s"
msgstr "Creació: %s"
msgid "Password:"
msgstr "Contrasenya:"
msgid "Password cannot be empty"
msgstr "La contrasenya no pot ser buida"
msgid "Enable"
msgstr "Activa"
#, javascript-format
msgid "The notebook could not be saved: %s"
msgstr "No s'ha pogut desar el bloc de notes: %s"
msgid "Edit notebook"
msgstr "Edita el bloc de notes"
msgid "Show all"
msgstr "Mostra-ho tot"
msgid "Errors only"
msgstr "Només els errors"
msgid "This note has been modified:"
msgstr "Aquesta nota s'ha modificat:"
msgid "Save changes"
msgstr "Desa els canvis"
msgid "Discard changes"
msgstr "Descarta els canvis"
#, javascript-format
msgid "No item with ID %s"
msgstr "No hi ha cap element amb la ID %s"
#, javascript-format
msgid "The Joplin mobile app does not currently support this type of link: %s"
msgstr ""
"L'aplicació mòbil del Joplin, ara per ara, no admet aquest tipus d'enllaç: %s"
#, javascript-format
msgid "Unsupported image type: %s"
msgstr "Tipus d'imatge no admesa: %s"
msgid "Attach photo"
msgstr "Adjunta una imatge"
msgid "Attach any file"
msgstr "Adjunta un fitxer"
msgid "Share"
msgstr "Comparteix"
msgid "Convert to note"
msgstr "Converteix a nota"
msgid "Convert to todo"
msgstr "Converteix a llistat de tasques pendents"
msgid "Hide metadata"
msgstr "Amaga les metadades"
msgid "Show metadata"
msgstr "Mostra les metadades"
msgid "View on map"
msgstr "Mostra-ho al mapa"
msgid "Go to source URL"
msgstr ""
msgid "Delete notebook"
msgstr "Suprimeix el bloc de notes"
msgid "Login with OneDrive"
msgstr "Inicia sessió amb OneDrive"
msgid "Search"
msgstr "Cerca"
msgid ""
"Click on the (+) button to create a new note or notebook. Click on the side "
"menu to access your existing notebooks."
msgstr ""
"Feu clic en el botó (+) per a crear una nota o bloc de notes. Feu clic en el "
"menú lateral per a accedir als blocs de notes existents."
msgid "You currently have no notebook. Create one by clicking on (+) button."
msgstr ""
"Ara mateix no teniu cap bloc de notes. Creeu-ne un fent clic al botó (+)."
msgid "Welcome"
msgstr "Benvingut"
#~ msgid "State: %s."
#~ msgstr "Estat: %s"
#~ msgid "A notebook with this title already exists: \"%s\""
#~ msgstr "Ja existeix un bloc de notes amb aquest títol: «%s»"