Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1741 lines (1281 sloc) 42.2 KB
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Laurent Cozic
# This file is distributed under the same license as the Joplin-CLI package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Joplin-CLI 1.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"Last-Translator: Lukas Helebrandt <lukas@aiya.cz>\n"
"Language-Team: \n"
"Language: cs_CZ\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
msgid "To delete a tag, untag the associated notes."
msgstr "Pro smazání tagu jej odeberte od přiřazených poznámek."
msgid "Please select the note or notebook to be deleted first."
msgstr "Nejprve prosím vyberte poznámku či zápisník ke smazání."
msgid "Press Ctrl+D or type \"exit\" to exit the application"
msgstr "Pro ukončení aplikace stiskněte Ctrl+D nebo napište \"exit\""
#, javascript-format
msgid "More than one item match \"%s\". Please narrow down your query."
msgstr ""
"Výrazu \"%s\" odpovídá více než jedna položka, upřesněte prosím hledaný text."
msgid "No notebook selected."
msgstr "Není vybrán žádný zápisník."
msgid "No notebook has been specified."
msgstr "Nebyl vybrán žádný zápisník."
msgid "Y"
msgstr "Y"
msgid "n"
msgstr "n"
msgid "N"
msgstr "N"
msgid "y"
msgstr "y"
msgid "Cancelling background synchronisation... Please wait."
msgstr "Zastavuji synchronizaci, chvíli strpení."
#, javascript-format
msgid "No such command: %s"
msgstr "Příkaz neexistuje\" %s"
#, javascript-format
msgid "The command \"%s\" is only available in GUI mode"
msgstr "Příkaz \"%s\" je dostupný pouze v grafickém rozhraní"
msgid "Cannot change encrypted item"
msgstr "Nelze editovat zašifrovanou položku"
#, javascript-format
msgid "Missing required argument: %s"
msgstr "Chybí povinný parametr: %s"
#, javascript-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"
msgid "Your choice: "
msgstr "Vaše volba: "
#, javascript-format
msgid "Invalid answer: %s"
msgstr "Neplatná odpověď: %s"
msgid "Attaches the given file to the note."
msgstr "Přiloží soubor k poznámce."
#, javascript-format
msgid "Cannot find \"%s\"."
msgstr "Výraz \"%s\" nebyl nalezen."
msgid "Displays the given note."
msgstr "Zobrazí vybranou poznámku."
msgid "Displays the complete information about note."
msgstr "Zobrazí veškeré informace o poznámce."
msgid ""
"Gets or sets a config value. If [value] is not provided, it will show the "
"value of [name]. If neither [name] nor [value] is provided, it will list the "
"current configuration."
msgstr ""
"Získá nebo nastaví konfigurační hodnotu. Pokud není [hodnota] specifikována, "
"zobrazí hodnotu položky [jméno]. Pokud není specifikována [hodnota] ani "
"[jméno], je zobrazena současná konfigurace."
msgid "Also displays unset and hidden config variables."
msgstr "Zobrazí i nenastavené a schované konfigurační proměnné."
#, javascript-format
msgid "%s = %s (%s)"
msgstr "%s = %s (%s)"
#, javascript-format
msgid "%s = %s"
msgstr "%s = %s"
msgid ""
"Duplicates the notes matching <note> to [notebook]. If no notebook is "
"specified the note is duplicated in the current notebook."
msgstr ""
"Duplikuje poznámky vyhovující <note> do [notebook]. Pokud není notebook "
"(zápisník) specifikován, je poznámka duplikována v tom současném."
msgid "Marks a to-do as done."
msgstr "Označí to-do jako hotové."
#, javascript-format
msgid "Note is not a to-do: \"%s\""
msgstr "Poznámka není to-do: \"%s\""
msgid ""
"Manages E2EE configuration. Commands are `enable`, `disable`, `decrypt`, "
"`status` and `target-status`."
msgstr ""
"Nastavuje šifrování. Příkazy jsou `enable` (zapnout), `disable` (vypnout), "
"`decrypt` (dešifrovat), `status` (stav) a `target-status` (stav v cíli "
"synchronizace)."
msgid "Enter master password:"
msgstr "Zadejte master heslo:"
msgid "Operation cancelled"
msgstr "Operace zrušena"
msgid ""
"Starting decryption... Please wait as it may take several minutes depending "
"on how much there is to decrypt."
msgstr ""
"Dešifruji... Chvíli strpení, podle množství dat k dešifrování to může zabrat "
"i několik minut."
msgid "Completed decryption."
msgstr "Dešifrování dokončeno."
msgid "Enabled"
msgstr "Zapnuto"
msgid "Disabled"
msgstr "Vypnuto"
#, javascript-format
msgid "Encryption is: %s"
msgstr "Šifrování je: %s"
msgid "Edit note."
msgstr "Upravit poznámku."
msgid ""
"No text editor is defined. Please set it using `config editor <editor-path>`"
msgstr ""
"Nebyl vybrán textový editor. Prosím nastavte jej pomocí `config editor "
"<editor-path>`"
msgid "No active notebook."
msgstr "Není vybrán žádný zápisník."
#, javascript-format
msgid "Note does not exist: \"%s\". Create it?"
msgstr "Poznámka \"%s\" neexistuje. Chcete ji vytvořit?"
msgid "Starting to edit note. Close the editor to get back to the prompt."
msgstr ""
"Začínám s úpravou poznámky. Pro návrat do příkazové řádky ukončete editor."
#, javascript-format
msgid "Error opening note in editor: %s"
msgstr "Chyba při otevírání poznámky v editoru: %s"
msgid "Note has been saved."
msgstr "Poznámka uložena."
msgid "Exits the application."
msgstr "Ukončí aplikaci."
msgid ""
"Exports Joplin data to the given path. By default, it will export the "
"complete database including notebooks, notes, tags and resources."
msgstr ""
"Exportuje data Joplinu do zadané cesty. Bez dalších voleb exportuje veškerý "
"obsah databáze včetně zápisníků, poznámek, tagů a příloh."
#, javascript-format
msgid "Destination format: %s"
msgstr "Formát destinace: %s"
msgid "Exports only the given note."
msgstr "Exportuje pouze vybranou poznámku."
msgid "Exports only the given notebook."
msgstr "Exportuje pouze vybraný zápisník."
msgid "Displays a geolocation URL for the note."
msgstr "Zobrazí geolokační URL poznámky."
msgid "Displays usage information."
msgstr "Zobrazí informace o použití."
#, javascript-format
msgid "For information on how to customise the shortcuts please visit %s"
msgstr "Pro informace k úpravě klávesových zkratek prosím běžte na %s"
msgid "Shortcuts are not available in CLI mode."
msgstr "Klávesové zkratky nejsou v konzoli dostupné."
msgid ""
"Type `help [command]` for more information about a command; or type `help "
"all` for the complete usage information."
msgstr ""
"Zadejte `help [příkaz]` pro více informací o příkazu; nebo `help all` pro "
"kompletní nápovědu."
msgid "The possible commands are:"
msgstr "Dostupné příkazy:"
msgid ""
"In any command, a note or notebook can be referred to by title or ID, or "
"using the shortcuts `$n` or `$b` for, respectively, the currently selected "
"note or notebook. `$c` can be used to refer to the currently selected item."
msgstr ""
"Ve všech příkazech může být poznámka či zápisník referována svým názvem či "
"ID, nebo zkratkami `$n` a `$b` pro nyní vybranou poznámku či zápisník. `$c` "
"odkazuje na současně vybranou položku."
msgid "To move from one pane to another, press Tab or Shift+Tab."
msgstr "Pro přepínání mezi panely stiskněte Tab / Shift+Tab."
msgid ""
"Use the arrows and page up/down to scroll the lists and text areas "
"(including this console)."
msgstr ""
"Pro pohyb v seznamech a textových polích (včetně této konzole) používejte "
"šipky a page up/down."
#, fuzzy
msgid "To maximise/minimise the console, press \"tc\"."
msgstr "Pro maximalizaci/minimalizaci konzole stiskněte \"TC\"."
msgid "To enter command line mode, press \":\""
msgstr "Pro přepnutí do příkazové řádky stiskněte \":\""
msgid "To exit command line mode, press ESCAPE"
msgstr "Pro opuštění příkazové řádky stiskněte Esc"
msgid ""
"For the list of keyboard shortcuts and config options, type `help keymap`"
msgstr ""
"Pro seznam klávesových zkratek a konfiguračních voleb zadejte `help keymap`"
msgid "Imports data into Joplin."
msgstr "Importuje data do Joplinu."
#, javascript-format
msgid "Source format: %s"
msgstr "Zdrojový formát: %s"
msgid "Do not ask for confirmation."
msgstr "Neptat se na potvrzení."
#, javascript-format
msgid "Found: %d."
msgstr "Nalezeno: %d."
#, javascript-format
msgid "Created: %d."
msgstr "Vytvořeno: %d."
#, javascript-format
msgid "Updated: %d."
msgstr "Upraveno: %d."
#, javascript-format
msgid "Skipped: %d."
msgstr "Přeskočeno: %d."
#, javascript-format
msgid "Resources: %d."
msgstr "Zdroje: %d."
#, javascript-format
msgid "Tagged: %d."
msgstr "Otagováno: %d."
msgid "Importing notes..."
msgstr "Importuji poznámky..."
#, javascript-format
msgid "The notes have been imported: %s"
msgstr "Poznámky importovány: %s"
msgid ""
"Displays the notes in the current notebook. Use `ls /` to display the list "
"of notebooks."
msgstr ""
"Zobrazí poznámky v používaném zápisníku. Pro seznam zápisníků zadejte `ls /`."
msgid "Displays only the first top <num> notes."
msgstr "Zobrazí jen prvních <num> poznámek."
msgid "Sorts the item by <field> (eg. title, updated_time, created_time)."
msgstr "Řadit položky podle <pole> (např. title, updated_time, created_time)."
msgid "Reverses the sorting order."
msgstr "Řadit opačně."
msgid ""
"Displays only the items of the specific type(s). Can be `n` for notes, `t` "
"for to-dos, or `nt` for notes and to-dos (eg. `-tt` would display only the "
"to-dos, while `-ttd` would display notes and to-dos."
msgstr ""
"Zobrazit pouze položky vybraného typu. MoŽnosti jsou `n` pro poznámky "
"(notes), `t` pro to-do, a `nt` pro poznámky a to-do (tedy `-tt` zobrazí "
"pouze to-do, zatímco `-ttd` zobrazí poznámky a to-do.)"
msgid "Either \"text\" or \"json\""
msgstr "Buď \"text\" nebo \"json\""
msgid ""
"Use long list format. Format is ID, NOTE_COUNT (for notebook), DATE, "
"TODO_CHECKED (for to-dos), TITLE"
msgstr ""
"Použít formát dlouhého seznamu. Formát je ID, NOTE_COUNT (u zápisníků), "
"DATE, TODO_CHECKED (pro to-do), TITLE"
msgid "Please select a notebook first."
msgstr "Nejprve prosím vyberte zápisník."
msgid "Creates a new notebook."
msgstr "Vytvoří nový zápisník."
msgid "Creates a new note."
msgstr "Vytvoří novou poznámku."
msgid "Notes can only be created within a notebook."
msgstr "Poznámky mohou být vytvořeny pouze v zápisnících."
msgid "Creates a new to-do."
msgstr "Vytvoří nové to-do."
msgid "Moves the notes matching <note> to [notebook]."
msgstr "Přesune poznámky vyhovující <poznámka> do [zápisník]."
msgid "Renames the given <item> (note or notebook) to <name>."
msgstr "Přejmenuje <položku> (poznámku či zápisník) na <jméno>."
msgid "Deletes the given notebook."
msgstr "Smaže vybraný zápisník."
msgid "Deletes the notebook without asking for confirmation."
msgstr "Smaže zápisník bez potvrzení."
#, fuzzy
msgid ""
"Delete notebook? All notes and sub-notebooks within this notebook will also "
"be deleted."
msgstr "Smazat zápisník? Budou smazány i všechny poznámky v něm obsažené."
msgid "Deletes the notes matching <note-pattern>."
msgstr "Smazat poznámky vyhovující <note-pattern>."
msgid "Deletes the notes without asking for confirmation."
msgstr "Smazat poznámky bez potvrzení."
#, javascript-format
msgid "%d notes match this pattern. Delete them?"
msgstr "%d poznámek vyhovuje zadání. Smazat všechny?"
msgid "Delete note?"
msgstr "Smazat poznámku?"
msgid "Searches for the given <pattern> in all the notes."
msgstr "Hledá <zadání> ve všech poznámkách."
#, javascript-format
msgid ""
"Sets the property <name> of the given <note> to the given [value]. Possible "
"properties are:\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Sets the property <name> of the given <note> to the given [value]. Possible "
"properties are:\n"
"\n"
"%s"
msgid "Displays summary about the notes and notebooks."
msgstr "Zobrazí souhrnné informace o poznámkách a zápisnících."
msgid "Synchronises with remote storage."
msgstr "Synchronizuje se vzdáleným úložištěm."
msgid "Sync to provided target (defaults to sync.target config value)"
msgstr ""
"Synchronizovat se specifikovanou destinací (defaultně hodnota sync.target)"
msgid ""
"Authentication was not completed (did not receive an authentication token)."
msgstr "Autentizace nebyla dokončena (nedostali jsme autentizační token)"
msgid ""
"To allow Joplin to synchronise with Dropbox, please follow the steps below:"
msgstr ""
msgid "Step 1: Open this URL in your browser to authorise the application:"
msgstr ""
msgid "Step 2: Enter the code provided by Dropbox:"
msgstr ""
#, javascript-format
msgid "Not authentified with %s. Please provide any missing credentials."
msgstr "Nepřihlášeno k %s. Prosím vyplňte chybějící přihlašovací údaje."
msgid "Synchronisation is already in progress."
msgstr "Synchronizace již probíhá."
#, javascript-format
msgid ""
"Lock file is already being hold. If you know that no synchronisation is "
"taking place, you may delete the lock file at \"%s\" and resume the "
"operation."
msgstr ""
"Již je držen soubor se zámkem (lock file). Pokud jste si jistí, že nyní "
"neprobíhá synchronizace, smažte zámek v \"%s\" a pokračujte v operaci."
#, javascript-format
msgid "Synchronisation target: %s (%s)"
msgstr "Cíl synchronizace: %s (%s)"
msgid "Cannot initialize synchroniser."
msgstr "Nelze zavézt synchronizátor."
msgid "Starting synchronisation..."
msgstr "Zahajuji synchronizaci..."
msgid "Downloading resources..."
msgstr ""
msgid "Cancelling... Please wait."
msgstr "Zastavuji, chvíli strpení."
#, fuzzy
msgid ""
"<tag-command> can be \"add\", \"remove\" or \"list\" to assign or remove "
"[tag] from [note], or to list the notes associated with [tag]. The command "
"`tag list` can be used to list all the tags (use -l for long option)."
msgstr ""
"<tag-command> může být \"add\", \"remove\" nebo \"list\" - přidat (add) či "
"odebrat (remove) [tag] k [poznámce], nebo vypsat (list) seznam poznámek "
"přiřazených k [tagu]. Příkaz `tag list` vypíše všechny tagy."
#, javascript-format
msgid "Invalid command: \"%s\""
msgstr "Neplatný příkaz: \"%s\""
msgid ""
"<todo-command> can either be \"toggle\" or \"clear\". Use \"toggle\" to "
"toggle the given to-do between completed and uncompleted state (If the "
"target is a regular note it will be converted to a to-do). Use \"clear\" to "
"convert the to-do back to a regular note."
msgstr ""
"<todo-command> může být buď \"toggle\" (přepnout) nebo \"clear"
"\" (odstranit). Použijte \"toggle\" pro označení daného to-do jako dokončené "
"či nedokončené (pokud je cílem normální poznámka, bude konvertována na to-"
"do). Použijte \"clear\" pro konverzi to-do na normální poznámku."
msgid "Marks a to-do as non-completed."
msgstr "Označí to-do jako nedodělané."
msgid ""
"Switches to [notebook] - all further operations will happen within this "
"notebook."
msgstr ""
"Přepne do zápisníku [notebook]. Všechny další operace budou prováděny na "
"tomto zápisníku."
msgid "Displays version information"
msgstr "Zobrazí informace o verzi"
#, javascript-format
msgid "%s %s (%s)"
msgstr "%s %s (%s)"
msgid "Enum"
msgstr "Enum"
#, javascript-format
msgid "Type: %s."
msgstr "Typ: %s."
#, javascript-format
msgid "Possible values: %s."
msgstr "Možné hodnoty: %s."
#, javascript-format
msgid "Default: %s"
msgstr "Default: %s"
msgid "Possible keys/values:"
msgstr "Možné klíče/hodnoty:"
msgid "Type `joplin help` for usage information."
msgstr "Pro nápovědu zadejte `joplin help`"
msgid "Fatal error:"
msgstr "Fatální chyba:"
msgid ""
"The application has been authorised - you may now close this browser tab."
msgstr "Aplikace byla autorizována, tento tab můžete zavřít."
msgid "The application has been successfully authorised."
msgstr "Aplikace byla úspěšně autorizována."
msgid ""
"Please open the following URL in your browser to authenticate the "
"application. The application will create a directory in \"Apps/Joplin\" and "
"will only read and write files in this directory. It will have no access to "
"any files outside this directory nor to any other personal data. No data "
"will be shared with any third party."
msgstr ""
"Otevřete prosím následující URL ve vašem prohlížeči pro autentizaci "
"aplikace. Joplin vytvoří a bude používat výhradně složku \"Apps/Joplin\" , "
"nebude mít přístup k souborům mimo tuto složku ani k dalším osobním "
"informacím. Žádná data nebudou sdílena s jakoukoliv třetí stranou."
msgid "Search:"
msgstr "Hledat:"
msgid ""
"Welcome to Joplin!\n"
"\n"
"Type `:help shortcuts` for the list of keyboard shortcuts, or just `:help` "
"for usage information.\n"
"\n"
"For example, to create a notebook press `mb`; to create a note press `mn`."
msgstr ""
"Vítejte v Joplin!\n"
"\n"
"Zadejte `:help shortcuts` pro seznam klávesových zkratek, nebo `:help` pro "
"nápovědu k použítí.\n"
"\n"
"Např. pro vytvoření zápisníku zadejte `mb`; pro vytvoření nové poznámky `mn`."
msgid ""
"One or more items are currently encrypted and you may need to supply a "
"master password. To do so please type `e2ee decrypt`. If you have already "
"supplied the password, the encrypted items are being decrypted in the "
"background and will be available soon."
msgstr ""
"Jedna či více položek jsou šifrovány a je potřeba zadat master heslo. Učiňte "
"tak zadáním `e2ee decrypt`. Pokud jste heslo již zadali, zašifrované "
"položky se nyní dešifrují na pozadí a budou brzy k dispozici."
#, javascript-format
msgid "Exporting to \"%s\" as \"%s\" format. Please wait..."
msgstr "Exportuji do \"%s\" jako formát \"%s\". Chvíli strpení..."
#, javascript-format
msgid "Importing from \"%s\" as \"%s\" format. Please wait..."
msgstr "Importuji z \"%s\" jako formát \"%s\". Chvíli strpení..."
msgid "PDF File"
msgstr "PDF soubor"
msgid "File"
msgstr "Soubor"
msgid "New note"
msgstr "Nová poznámka"
msgid "New to-do"
msgstr "Nové to-do"
msgid "New notebook"
msgstr "Nový zápisník"
msgid "Import"
msgstr "Import"
msgid "Export"
msgstr "Export"
msgid "Print"
msgstr "Tisk"
#, javascript-format
msgid "Hide %s"
msgstr "Schovat %s"
msgid "Quit"
msgstr "Ukončit"
msgid "Edit"
msgstr "Upravit"
msgid "Copy"
msgstr "Kopírovat"
msgid "Cut"
msgstr "Vyjmout"
msgid "Paste"
msgstr "Vložit"
#, fuzzy
msgid "Select all"
msgstr "Vybrat datum"
msgid "Bold"
msgstr ""
msgid "Italic"
msgstr ""
msgid "Insert Date Time"
msgstr ""
msgid "Edit in external editor"
msgstr ""
msgid "Search in all the notes"
msgstr "Hledat ve všech poznámkách"
msgid "View"
msgstr "Zobrazit"
msgid "Toggle sidebar"
msgstr ""
msgid "Toggle editor layout"
msgstr "Změňit layout editoru"
msgid "Tools"
msgstr "Nástroje"
msgid "Synchronisation status"
msgstr "Stav synchronizace"
msgid "Web clipper options"
msgstr ""
msgid "Encryption options"
msgstr "Nastavení šifrování"
msgid "General Options"
msgstr "Obecná nastavení"
msgid "Help"
msgstr "Nápověda"
msgid "Website and documentation"
msgstr "Web a dokumentace"
msgid "Make a donation"
msgstr "Přispět"
msgid "Check for updates..."
msgstr "Zkontrolovat updaty..."
msgid "About Joplin"
msgstr "O aplikaci Joplin"
#, javascript-format
msgid "%s %s (%s, %s)"
msgstr "%s %s (%s, %s)"
#, javascript-format
msgid "Open %s"
msgstr "Otevřít %s"
msgid "Exit"
msgstr "Ukončit"
msgid "OK"
msgstr "OK"
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"
msgid "Current version is up-to-date."
msgstr "Současná verze je aktuální."
msgid "An update is available, do you want to download it now?"
msgstr "Je k dispozici update, chcete jej stáhnout?"
msgid "Yes"
msgstr "Ano"
msgid "No"
msgstr "Ne"
msgid "Token has been copied to the clipboard!"
msgstr ""
msgid "The web clipper service is enabled and set to auto-start."
msgstr ""
#, javascript-format
msgid "Status: Started on port %d"
msgstr ""
#, fuzzy, javascript-format
msgid "Status: %s"
msgstr "Stav: %s."
msgid "Disable Web Clipper Service"
msgstr ""
msgid "The web clipper service is not enabled."
msgstr ""
msgid "Enable Web Clipper Service"
msgstr ""
msgid ""
"Joplin Web Clipper allows saving web pages and screenshots from your browser "
"to Joplin."
msgstr ""
msgid "In order to use the web clipper, you need to do the following:"
msgstr ""
msgid "Step 1: Enable the clipper service"
msgstr ""
msgid ""
"This service allows the browser extension to communicate with Joplin. When "
"enabling it your firewall may ask you to give permission to Joplin to listen "
"to a particular port."
msgstr ""
msgid "Step 2: Install the extension"
msgstr ""
msgid "Download and install the relevant extension for your browser:"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Advanced options"
msgstr "Ukázat pokročilé volby"
msgid "Authorisation token:"
msgstr ""
msgid "Copy token"
msgstr ""
msgid ""
"This authorisation token is only needed to allow third-party applications to "
"access Joplin."
msgstr ""
msgid "Check synchronisation configuration"
msgstr "Zkontrolujte nastavení synchronizace"
#, javascript-format
msgid "Notes and settings are stored in: %s"
msgstr "Poznámky a nastavení uloženo v: %s"
msgid "Apply"
msgstr ""
msgid "Submit"
msgstr ""
msgid "Save"
msgstr "Uložit"
msgid ""
"Disabling encryption means *all* your notes and attachments are going to be "
"re-synchronised and sent unencrypted to the sync target. Do you wish to "
"continue?"
msgstr ""
"Vypnutí šifrování znamená, že *všechny* vaše poznámky a přílohy budou "
"synchronizovány na cílové úložiště nešifrované. Přejete si pokračovat?"
msgid ""
"Enabling encryption means *all* your notes and attachments are going to be "
"re-synchronised and sent encrypted to the sync target. Do not lose the "
"password as, for security purposes, this will be the *only* way to decrypt "
"the data! To enable encryption, please enter your password below."
msgstr ""
"Zapnutí šifrování znamená, že *všechny* vaše poznámky a přílohy budou "
"synchronizovány na cílové úložiště šifrované. Neztraťte své heslo, za účelem "
"zabezpečení je jeho zadání *jediným* způsobem jak vaše poznámky rozšifrovat! "
"Pro zapnutí šifrování zadejte své heslo."
msgid "Disable encryption"
msgstr "Vypnout šifrování"
msgid "Enable encryption"
msgstr "Zapnout šifrování"
msgid "Master Keys"
msgstr "Master klíče"
msgid "Active"
msgstr "Aktivní"
msgid "ID"
msgstr "ID"
msgid "Source"
msgstr "Zdroj"
msgid "Created"
msgstr "Vytvořeno"
msgid "Updated"
msgstr "Upraveno"
msgid "Password"
msgstr "Heslo"
msgid "Password OK"
msgstr "Heslo je správné"
msgid ""
"Note: Only one master key is going to be used for encryption (the one marked "
"as \"active\"). Any of the keys might be used for decryption, depending on "
"how the notes or notebooks were originally encrypted."
msgstr ""
"Poznámka: Pouze jeden master klíč bude používán k šifrování (označen jako "
"\"aktivní\"). Všechny další klíče jsou používány jen k dešifrování."
msgid "Missing Master Keys"
msgstr "Chybějící Master klíče"
msgid ""
"The master keys with these IDs are used to encrypt some of your items, "
"however the application does not currently have access to them. It is likely "
"they will eventually be downloaded via synchronisation."
msgstr ""
"Master klíče s těmito ID byly použity k zašifrování položek, které "
"momentálně nejsou k dispozici. Je pravděpodobné, že tyto položky budou "
"staženy při synchronizaci."
msgid ""
"For more information about End-To-End Encryption (E2EE) and advices on how "
"to enable it please check the documentation:"
msgstr ""
msgid "Status"
msgstr "Status"
msgid "Encryption is:"
msgstr "Šifrování je:"
msgid "Back"
msgstr "Zpět"
#, javascript-format
msgid ""
"New notebook \"%s\" will be created and file \"%s\" will be imported into it"
msgstr "Bude vytvořen zápisník \"%s\" a soubor \"%s\" do něj bude importován"
msgid "Please create a notebook first."
msgstr "Nejprve prosím vytvořte zápisník."
msgid "Please create a notebook first"
msgstr "Nejprve prosím vytvořte zápisník"
msgid "Notebook title:"
msgstr "Název zápisníku:"
msgid "Add or remove tags:"
msgstr "Přidat či odebrat tagy:"
msgid "Separate each tag by a comma."
msgstr "Tagy oddělujte čárkami."
msgid "Rename notebook:"
msgstr "Přejmenovat zápisník:"
#, fuzzy
msgid "Rename tag:"
msgstr "Přejmenovat"
msgid "Set alarm:"
msgstr "Nastavit alarm:"
msgid "Layout"
msgstr "Layout"
#, fuzzy
msgid "Search..."
msgstr "Hledání"
msgid "Some items cannot be synchronised."
msgstr "Některé položky nelze synchronizovat."
msgid "View them now"
msgstr "Zobrazit"
msgid "Some items cannot be decrypted."
msgstr "Některé položky nelze rozšifrovat."
msgid "Set the password"
msgstr "Nastavit heslo"
msgid "Add or remove tags"
msgstr "Přidat či odebrat tagy"
msgid "Duplicate"
msgstr ""
#, fuzzy, javascript-format
msgid "%s - Copy"
msgstr "Kopírovat"
msgid "Switch between note and to-do type"
msgstr "Přepnout mezi poznámkou a to-do"
#, fuzzy
msgid "Switch to note type"
msgstr "Přepnout mezi poznámkou a to-do"
#, fuzzy
msgid "Switch to to-do type"
msgstr "Přepnout mezi poznámkou a to-do"
#, fuzzy
msgid "Copy Markdown link"
msgstr "Markdown"
msgid "Delete"
msgstr "Smazat"
msgid "Delete notes?"
msgstr "Smazat poznámky?"
msgid "No notes in here. Create one by clicking on \"New note\"."
msgstr "Žádné poznámky. Vytvořte jednu kliknutím na \"Nová poznámka\"."
msgid ""
"There is currently no notebook. Create one by clicking on \"New notebook\"."
msgstr "Nemáte žádný zápisník. Vytvořte jeden kliknutím na \"Nový zápisník\"."
msgid "Location"
msgstr ""
msgid "URL"
msgstr ""
msgid "Note properties"
msgstr ""
msgid "Open..."
msgstr "Otevřít..."
#, fuzzy, javascript-format
msgid "This file could not be opened: %s"
msgstr "Nebylo možné uložit zápisník: %s"
msgid "Save as..."
msgstr "Uložit jako..."
msgid "Copy path to clipboard"
msgstr ""
msgid "Copy Link Address"
msgstr ""
msgid "This attachment is not downloaded or not decrypted yet."
msgstr ""
#, javascript-format
msgid "Unsupported link or message: %s"
msgstr "Nepodporovaný link či zpráva: %s"
#, javascript-format
msgid ""
"This note has no content. Click on \"%s\" to toggle the editor and edit the "
"note."
msgstr "Tato poznámka je prázdný. Klikněte na \"%s\" pro otevření editoru."
msgid "strong text"
msgstr ""
msgid "emphasized text"
msgstr ""
msgid "List item"
msgstr ""
msgid "Insert Hyperlink"
msgstr ""
msgid "Attach file"
msgstr "Přiložit soubor"
msgid "Tags"
msgstr "Tagy"
msgid "Set alarm"
msgstr "Nastavit alarm"
#, fuzzy, javascript-format
msgid "In: %s"
msgstr "%s: %s"
msgid "Hyperlink"
msgstr ""
msgid "Code"
msgstr ""
msgid "Numbered List"
msgstr ""
msgid "Bulleted List"
msgstr ""
msgid "Checkbox"
msgstr ""
msgid "Heading"
msgstr ""
msgid "Horizontal Rule"
msgstr ""
msgid "Click to stop external editing"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Watching..."
msgstr "Zastavuji..."
msgid "to-do"
msgstr "to-do"
msgid "note"
msgstr "poznámka"
#, javascript-format
msgid "Creating new %s..."
msgstr "Vytvářím %s..."
msgid "Refresh"
msgstr "Obnovit"
msgid "Clear"
msgstr "Vyčistit"
msgid "OneDrive Login"
msgstr "Přihlášení s OneDrive"
msgid "Dropbox Login"
msgstr ""
msgid "Options"
msgstr "Nastavení"
msgid "Synchronisation Status"
msgstr "Stav synchronizace"
msgid "Encryption Options"
msgstr "Nastavení šifrování"
#, fuzzy
msgid "Clipper Options"
msgstr "Obecná nastavení"
msgid "Remove this tag from all the notes?"
msgstr "Odebrat tento tag ze všech poznámek?"
msgid "Remove this search from the sidebar?"
msgstr "Smazat tento hledaný výraz z panelu?"
msgid "Rename"
msgstr "Přejmenovat"
msgid "Synchronise"
msgstr "Synchronizovat"
msgid "Notebooks"
msgstr "Zápisníky"
#, fuzzy, javascript-format
msgid "Decrypting items: %d/%d"
msgstr "Získané položky: %d/%d."
#, fuzzy, javascript-format
msgid "Fetching resources: %d"
msgstr "Zdroje: %d."
msgid "Please select where the sync status should be exported to"
msgstr "Prosím vyberte, kam má být stav synchronizace exportován"
#, javascript-format
msgid "Usage: %s"
msgstr "Použití: %s"
#, javascript-format
msgid "Unknown flag: %s"
msgstr "Neznámý flag: %s"
msgid "Dropbox"
msgstr ""
msgid "File system"
msgstr "Souborový systém"
msgid "Nextcloud"
msgstr "Nextcloud"
msgid "OneDrive"
msgstr "OneDrive"
msgid "OneDrive Dev (For testing only)"
msgstr "OneDrive Dev (jen pro testování)"
msgid "WebDAV"
msgstr "WebDAV"
#, javascript-format
msgid "Unknown log level: %s"
msgstr "Neznámá úroveň logování: %s"
#, javascript-format
msgid "Unknown level ID: %s"
msgstr "Neznámé level ID: %s"
msgid ""
"Cannot refresh token: authentication data is missing. Starting the "
"synchronisation again may fix the problem."
msgstr ""
"Nelze obnovit token: chybí autentizační data. Restart synchronizace může "
"tento problém vyřešit. "
msgid ""
"Could not synchronize with OneDrive.\n"
"\n"
"This error often happens when using OneDrive for Business, which "
"unfortunately cannot be supported.\n"
"\n"
"Please consider using a regular OneDrive account."
msgstr ""
"Chyba synchronizace s OneDrive.\n"
"\n"
"Tato chyba obvykle nastává, pokud používáte OneDrive for Business,což "
"momentálně bohužel není podporováno.\n"
"\n"
"Zvažte prosím použití osobního OneDrive účtu."
#, javascript-format
msgid "Cannot access %s"
msgstr "Nelze otevřít %s"
#, javascript-format
msgid "Created local items: %d."
msgstr "Položky vytvořené lokálně: %d."
#, javascript-format
msgid "Updated local items: %d."
msgstr "Položky aktualizované lokálně: %d."
#, javascript-format
msgid "Created remote items: %d."
msgstr "Položky vytvořené na vzdáleném úložišti: %d."
#, javascript-format
msgid "Updated remote items: %d."
msgstr "Položky aktualizované na vzdáleném úložišti: %d."
#, javascript-format
msgid "Deleted local items: %d."
msgstr "Položky smazané lokálně: %d."
#, javascript-format
msgid "Deleted remote items: %d."
msgstr "Položky smazané na vzdáleném úložišti: %d."
#, javascript-format
msgid "Fetched items: %d/%d."
msgstr "Získané položky: %d/%d."
msgid "Cancelling..."
msgstr "Zastavuji..."
#, javascript-format
msgid "Completed: %s"
msgstr "Dokončeno: %s"
#, javascript-format
msgid "Last error: %s"
msgstr "Poslední chyba: %s"
msgid "Idle"
msgstr "Nečinný"
msgid "In progress"
msgstr "Probíhá"
#, javascript-format
msgid "Synchronisation is already in progress. State: %s"
msgstr "Synchronizace již probíhá. Stav: %s"
msgid "Encrypted"
msgstr "Zašifrováno"
msgid "Encrypted items cannot be modified"
msgstr "Nelze editovat zašifrovanou položku"
msgid "Conflicts"
msgstr "Konflikty"
#, fuzzy
msgid "Cannot move notebook to this location"
msgstr "Poznámku nelze přesunout do zápisníku \"%s\""
#, javascript-format
msgid "Notebooks cannot be named \"%s\", which is a reserved title."
msgstr "Zápisník se nemůže jmenovat \"%s\", tento název je rezervován."
#, fuzzy
msgid "title"
msgstr "Bez názvu"
#, fuzzy
msgid "updated date"
msgstr "Upraveno: %d."
#, fuzzy
msgid "created date"
msgstr "Vytvořeno: %d."
msgid "Untitled"
msgstr "Bez názvu"
msgid "This note does not have geolocation information."
msgstr "Tato poznámka nemá informace o poloze."
#, javascript-format
msgid "Cannot copy note to \"%s\" notebook"
msgstr "Poznámku \"%s\" nelze zkopírovat do zápisníku"
#, javascript-format
msgid "Cannot move note to \"%s\" notebook"
msgstr "Poznámku nelze přesunout do zápisníku \"%s\""
msgid "Language"
msgstr "Jazyk"
msgid "Date format"
msgstr "Formát data"
msgid "Time format"
msgstr "Formát času"
msgid "Theme"
msgstr "Vzhled"
msgid "Light"
msgstr "Světlý"
msgid "Dark"
msgstr "Tmavý"
msgid "Uncompleted to-dos on top"
msgstr "Nedokončené to-do listy nahoře"
#, fuzzy
msgid "Show completed to-dos"
msgstr "Nedokončené to-do listy nahoře"
msgid "Sort notes by"
msgstr "Řadit poznámky podle"
msgid "Reverse sort order"
msgstr "Řadit od konce"
msgid "Save geo-location with notes"
msgstr "Ukládat k poznámkám informace o poloze (geolokaci)"
msgid "When creating a new to-do:"
msgstr "Při vytváření nového to-do:"
msgid "Focus title"
msgstr "Vybrat název poznámky"
msgid "Focus body"
msgstr "Vybrat text poznámky"
msgid "When creating a new note:"
msgstr "Při vytváření nové poznámky:"
msgid "Show tray icon"
msgstr "Zobrazovat ikonu v panelu"
msgid "Note: Does not work in all desktop environments."
msgstr ""
msgid ""
"This will allow Joplin to run in the background. It is recommended to enable "
"this setting so that your notes are constantly being synchronised, thus "
"reducing the number of conflicts."
msgstr ""
msgid "Start application minimised in the tray icon"
msgstr ""
msgid "Global zoom percentage"
msgstr "Globální zoom"
msgid "Editor font family"
msgstr "Rodina písma v editoru"
#, fuzzy
msgid ""
"This must be *monospace* font or it will not work properly. If the font is "
"incorrect or empty, it will default to a generic monospace font."
msgstr ""
"Jméno fontu není kontrolováno. Pokud je neplatné či chybí, bude použit "
"defaultní monospace font."
msgid "Automatically update the application"
msgstr "Automaticky updatovat aplikaci"
msgid "Synchronisation interval"
msgstr "Interval synchronizace"
#, javascript-format
msgid "%d minutes"
msgstr "%d minut"
#, javascript-format
msgid "%d hour"
msgstr "%d hodina"
#, javascript-format
msgid "%d hours"
msgstr "%d hodin"
#, fuzzy
msgid "Text editor command"
msgstr "Textový editor"
#, fuzzy
msgid ""
"The editor command (may include arguments) that will be used to open a note. "
"If none is provided it will try to auto-detect the default editor."
msgstr ""
"Editor ve kterém budou otvírány poznámky. Pokud není specifikováno, aplikace "
"se pokusí o autodetekci defaultního editoru."
msgid "Show advanced options"
msgstr "Ukázat pokročilé volby"
msgid "Synchronisation target"
msgstr "Cíl synchronizace"
msgid ""
"The target to synchonise to. Each sync target may have additional parameters "
"which are named as `sync.NUM.NAME` (all documented below)."
msgstr ""
"Cíl synchronizace. Každý cíl může mít další parametry ve formátu `sync.NUM."
"NAME` (dokumentace níže)."
msgid "Directory to synchronise with (absolute path)"
msgstr "Složka k synchronizaci (absolutní cesta)"
msgid ""
"The path to synchronise with when file system synchronisation is enabled. "
"See `sync.target`."
msgstr ""
"Cesta ke složce, se kterou synchronizovat, pokud je cílem synchronizace "
"místní souborový systém. Viz `sync.target`."
msgid "Nextcloud WebDAV URL"
msgstr "Nextcloud WebDAV URL"
#, javascript-format
msgid ""
"Attention: If you change this location, make sure you copy all your content "
"to it before syncing, otherwise all files will be removed! See the FAQ for "
"more details: %s"
msgstr ""
msgid "Nextcloud username"
msgstr "Nextcloud uživatelské jméno"
msgid "Nextcloud password"
msgstr "Nextcloud heslo"
msgid "WebDAV URL"
msgstr "WebDAV URL"
msgid "WebDAV username"
msgstr "WebDAV uživatelské jméno"
msgid "WebDAV password"
msgstr "WebDAV heslo"
msgid "Custom TLS certificates"
msgstr ""
msgid ""
"Comma-separated list of paths to directories to load the certificates from, "
"or path to individual cert files. For example: /my/cert_dir, /other/custom."
"pem. Note that if you make changes to the TLS settings, you must save your "
"changes before clicking on \"Check synchronisation configuration\"."
msgstr ""
msgid "Ignore TLS certificate errors"
msgstr ""
#, javascript-format
msgid "Invalid option value: \"%s\". Possible values are: %s."
msgstr "Neplatná hodnota: \"%s\". Přípustné hodnoty jsou: %s."
#, javascript-format
msgid "The tag \"%s\" already exists. Please choose a different name."
msgstr ""
msgid "Joplin Export File"
msgstr "Soubor Joplin Export"
msgid "Markdown"
msgstr "Markdown"
msgid "Joplin Export Directory"
msgstr "Složka pro export"
msgid "Evernote Export File"
msgstr "Soubor Evernote Exportu"
#, fuzzy
msgid "Json Export Directory"
msgstr "Složka pro export"
msgid "Directory"
msgstr "Adresář"
#, javascript-format
msgid "Cannot load \"%s\" module for format \"%s\""
msgstr "Nemohu nahrát \"%s\" modul pro formát \"%s\""
#, javascript-format
msgid "Please specify import format for %s"
msgstr "Prosím specifikujte formát pro import %s"
#, javascript-format
msgid ""
"This item is currently encrypted: %s \"%s\". Please wait for all items to be "
"decrypted and try again."
msgstr ""
"Položka je zašifrovaná: %s \"%s\". Prosím počkejte na rozšifrování a zkuste "
"to znovu."
msgid "There is no data to export."
msgstr "Nic k exportování."
msgid "Please specify the notebook where the notes should be imported to."
msgstr "Prosím specifikujte sešit, do kterého mají být poznámky importovány."
msgid "Items that cannot be synchronised"
msgstr "Položky jež nelze synchronizovat"
#, javascript-format
msgid "%s (%s): %s"
msgstr "%s (%s): %s"
msgid ""
"These items will remain on the device but will not be uploaded to the sync "
"target. In order to find these items, either search for the title or the ID "
"(which is displayed in brackets above)."
msgstr ""
"Tyto položky zůstanou na tomto zařízení, ale nebudou uploadovány na cíl "
"synchronizace. Pro přístup k těmto souborům hledejte jejich název nebo ID (v "
"hranatých závorkách)."
msgid "Sync status (synced items / total items)"
msgstr "Stav synchronizace (synchronizováno / celkem)"
#, javascript-format
msgid "%s: %d/%d"
msgstr "%s: %d/%d"
#, javascript-format
msgid "Total: %d/%d"
msgstr "Celkem: %d/%d"
#, javascript-format
msgid "Conflicted: %d"
msgstr "Konflikt: %d"
#, javascript-format
msgid "To delete: %d"
msgstr "K smazání: %d"
msgid "Folders"
msgstr "Složky"
#, javascript-format
msgid "%s: %d notes"
msgstr "%s: %d poznámek"
msgid "Coming alarms"
msgstr "Nadcházející alarmy"
#, javascript-format
msgid "On %s: %s"
msgstr "Na %s: %s"
msgid "Permission to use camera"
msgstr ""
msgid "Your permission to use your camera is required."
msgstr ""
msgid "There are currently no notes. Create one by clicking on the (+) button."
msgstr "Nemáte žádné poznámky. Vytvořte jednu kliknutím na tlačítko (+)."
msgid "Delete these notes?"
msgstr "Smazat tyto poznámky?"
msgid "Log"
msgstr "Log"
msgid "Export Debug Report"
msgstr "Exportovat Debug Report"
msgid "Encryption Config"
msgstr "Nastavení šifrování"
msgid "Configuration"
msgstr "Nastavení"
msgid "Move to notebook..."
msgstr "Přesunout do zápisníku..."
#, javascript-format
msgid "Move %d notes to notebook \"%s\"?"
msgstr "Přesunout poznámky %d do zápisníku \"%s\"?"
msgid "Press to set the decryption password."
msgstr "Stiskněte pro zadání hesla k dešifrování."
#, fuzzy
msgid "Clear alarm"
msgstr "Nastavit alarm"
#, fuzzy
msgid "Save alarm"
msgstr "Nastavit alarm"
msgid "Select date"
msgstr "Vybrat datum"
msgid "Confirm"
msgstr "Potvrdit"
msgid "Cancel synchronisation"
msgstr "Zrušit synchronizaci"
#, fuzzy
msgid "Checking... Please wait."
msgstr "Zastavuji, chvíli strpení."
#, fuzzy
msgid "Success! Synchronisation configuration appears to be correct."
msgstr "Zkontrolujte nastavení synchronizace"
msgid ""
"Error. Please check that URL, username, password, etc. are correct and that "
"the sync target is accessible. The reported error was:"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "The application has been authorised!"
msgstr "Aplikace byla úspěšně autorizována."
#, javascript-format
msgid ""
"Could not authorise application:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
"Please try again."
msgstr ""
#, fuzzy, javascript-format
msgid "Decrypted items: %s / %s"
msgstr "Získané položky: %d/%d."
msgid "New tags:"
msgstr "Nové tagy:"
msgid "Type new tags or select from list"
msgstr "Zadejte nové tagy, nebo vyberte existující ze seznamu"
msgid ""
"To work correctly, the app needs the following permissions. Please enable "
"them in your phone settings, in Apps > Joplin > Permissions"
msgstr ""
msgid ""
"- Storage: to allow attaching files to notes and to enable filesystem "
"synchronisation."
msgstr ""
msgid "- Camera: to allow taking a picture and attaching it to a note."
msgstr ""
msgid "- Location: to allow attaching geo-location information to a note."
msgstr ""
msgid "Joplin website"
msgstr "Web Joplinu"
#, fuzzy
msgid "Login with Dropbox"
msgstr "Přihlásit se pomocí OneDrive"
#, javascript-format
msgid "Master Key %s"
msgstr "Master heslo %s"
#, javascript-format
msgid "Created: %s"
msgstr "Vytvořeno: %s"
msgid "Password:"
msgstr "Heslo:"
msgid "Password cannot be empty"
msgstr "Heslo nemůže být prázdné"
msgid "Enable"
msgstr "Zapnout"
#, javascript-format
msgid "The notebook could not be saved: %s"
msgstr "Nebylo možné uložit zápisník: %s"
msgid "Edit notebook"
msgstr "Upravit zápisník"
msgid "Show all"
msgstr "Zobrazit vše"
msgid "Errors only"
msgstr "Pouze chyby"
msgid "This note has been modified:"
msgstr "Poznámka byla upravena:"
msgid "Save changes"
msgstr "Uložit změny"
msgid "Discard changes"
msgstr "Zahodit změny"
#, javascript-format
msgid "No item with ID %s"
msgstr ""
#, javascript-format
msgid "The Joplin mobile app does not currently support this type of link: %s"
msgstr ""
#, javascript-format
msgid "Unsupported image type: %s"
msgstr "Nepodporovaný formát obrázku: %s"
msgid "Attach photo"
msgstr "Přiložit obrázek"
msgid "Attach any file"
msgstr "Přiložit soubor"
msgid "Share"
msgstr ""
msgid "Convert to note"
msgstr "Konvertovat na poznámku"
msgid "Convert to todo"
msgstr "Konvertovat na todo"
msgid "Hide metadata"
msgstr "Schovat metadata"
msgid "Show metadata"
msgstr "Zobrazit metadata"
msgid "View on map"
msgstr "Zobrazit na map+"
msgid "Go to source URL"
msgstr ""
msgid "Delete notebook"
msgstr "Smazat zápisník"
msgid "Login with OneDrive"
msgstr "Přihlásit se pomocí OneDrive"
msgid "Search"
msgstr "Hledání"
msgid ""
"Click on the (+) button to create a new note or notebook. Click on the side "
"menu to access your existing notebooks."
msgstr ""
"Vytvořte novou poznámku či zápisník kliknutím na tlačítko (+). Pro přístup k "
"existujícím zápisníkům použijte postranní menu."
msgid "You currently have no notebook. Create one by clicking on (+) button."
msgstr "Nemáte žádný zápisník. Vytvořte jeden kliknutím na tlačítko (+)."
msgid "Welcome"
msgstr "Vítejte"
#~ msgid "State: %s."
#~ msgstr "Stav: %s."
#~ msgid "A notebook with this title already exists: \"%s\""
#~ msgstr "Zápisník s tímto názvem již existuje: \"%s\""
#~ msgid "Searches"
#~ msgstr "Hledané výrazy"