Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1763 lines (1303 sloc) 44.9 KB
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Laurent Cozic
# This file is distributed under the same license as the Joplin-CLI package.
# Mats Estensen <matsest@mxe.no>, 2018
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Joplin-CLI 1.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"Last-Translator: Mats Estensen <matsest@mxe.no>\n"
"Language-Team: \n"
"Language: nb_NO\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 2.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
msgid "To delete a tag, untag the associated notes."
msgstr ""
"Hvis du vil slette en merkelapp, fjern merkelappen fra merkede notater."
msgid "Please select the note or notebook to be deleted first."
msgstr "Vennligst velg notatet eller notatboken som skal slettes først."
msgid "Press Ctrl+D or type \"exit\" to exit the application"
msgstr "Trykk Ctrl+D eller skriv \"exit\" for å avslutte programmet"
#, javascript-format
msgid "More than one item match \"%s\". Please narrow down your query."
msgstr "Mer enn ett treff for \"%s\". Vennligst gjør søket mer spesifikt."
msgid "No notebook selected."
msgstr "Ingen notatbok valgt."
msgid "No notebook has been specified."
msgstr "Ingen notatbok har blitt spesifisert."
msgid "Y"
msgstr "Y"
msgid "n"
msgstr "n"
msgid "N"
msgstr "N"
msgid "y"
msgstr "y"
msgid "Cancelling background synchronisation... Please wait."
msgstr "Avbryter bakgrunnssynkronisering… Vennligst vent."
#, javascript-format
msgid "No such command: %s"
msgstr "Ingen kommando: %s"
#, javascript-format
msgid "The command \"%s\" is only available in GUI mode"
msgstr "Kommandoen \"%s\" er kun tilgjengelig i GUI-modus"
msgid "Cannot change encrypted item"
msgstr "Kan ikke endre kryptert element"
#, javascript-format
msgid "Missing required argument: %s"
msgstr "Mangler nødvendig argument: %s"
#, javascript-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"
msgid "Your choice: "
msgstr "Ditt valg: "
#, javascript-format
msgid "Invalid answer: %s"
msgstr "Ugyldig svar: %s"
msgid "Attaches the given file to the note."
msgstr "Legger ved den valgte filen til notatet."
#, javascript-format
msgid "Cannot find \"%s\"."
msgstr "Finner ikke \"%s\"."
msgid "Displays the given note."
msgstr "Viser det valgte notatet."
msgid "Displays the complete information about note."
msgstr "Viser den komplette informasjonen om notatet."
msgid ""
"Gets or sets a config value. If [value] is not provided, it will show the "
"value of [name]. If neither [name] nor [value] is provided, it will list the "
"current configuration."
msgstr ""
"Skaffer eller setter en konfigurasjonsverdi. Hvis [value] ikke er angitt vil "
"den vise verdien av [name]. Hvis hverken [name] eller [value] ikke er "
"angitt, vil den vise den gjeldende konfigurasjonen."
msgid "Also displays unset and hidden config variables."
msgstr "Viser også ikke-satte og skjulte konfigurasjonsvariabler."
#, javascript-format
msgid "%s = %s (%s)"
msgstr "%s = %s (%s)"
#, javascript-format
msgid "%s = %s"
msgstr "%s = %s"
msgid ""
"Duplicates the notes matching <note> to [notebook]. If no notebook is "
"specified the note is duplicated in the current notebook."
msgstr ""
"Dupliserer notatene som samsvarer med <note> til [notebook]. Hvis ingen "
"notatbok er spesifisert blir notatet duplisert til gjeldende notatbok."
msgid "Marks a to-do as done."
msgstr "Markerer et gjøremål som ferdig."
#, javascript-format
msgid "Note is not a to-do: \"%s\""
msgstr "Notat er ikke et gjøremål: \"%s\""
msgid ""
"Manages E2EE configuration. Commands are `enable`, `disable`, `decrypt`, "
"`status` and `target-status`."
msgstr ""
"Utfører E2EE-konfiguration. Tilgjengelige kommandoer er: `enable`(aktiver), "
"`disable`(lukk), `decrypt`(dekrypter), `status` og `target-status` (mottager-"
"status)."
msgid "Enter master password:"
msgstr "Skriv inn masterpassordet:"
msgid "Operation cancelled"
msgstr "Operasjon avbrutt"
msgid ""
"Starting decryption... Please wait as it may take several minutes depending "
"on how much there is to decrypt."
msgstr ""
"Starter dekryptering... Vennligst vent da det kan ta flere minutter avhengig "
"av mengden som skal dekrypteres."
msgid "Completed decryption."
msgstr "Dekryptering fullført."
msgid "Enabled"
msgstr "Aktivert"
msgid "Disabled"
msgstr "Deaktivitert"
#, javascript-format
msgid "Encryption is: %s"
msgstr "Kryptering er: %s"
msgid "Edit note."
msgstr "Rediger notat."
msgid ""
"No text editor is defined. Please set it using `config editor <editor-path>`"
msgstr ""
"Inger teksteditor er valgt. Velg en ved å bruke `config editor <editor-path>`"
msgid "No active notebook."
msgstr "Ingen aktiv notatbok."
#, javascript-format
msgid "Note does not exist: \"%s\". Create it?"
msgstr "Notat eksisterer ikke: \"%s\". Vil du opprette det?"
msgid "Starting to edit note. Close the editor to get back to the prompt."
msgstr ""
"Notatredigering startet. Lukk editoren for å komme tilbake til "
"kommandolinjen."
#, javascript-format
msgid "Error opening note in editor: %s"
msgstr "Feil ved åpning av notat i editor: %s"
msgid "Note has been saved."
msgstr "Notat har blitt lagret."
msgid "Exits the application."
msgstr "Forlat programmet."
msgid ""
"Exports Joplin data to the given path. By default, it will export the "
"complete database including notebooks, notes, tags and resources."
msgstr ""
"Eksporterer Joplin-data til angitt sti. Standard er eksport av den komplette "
"database inkludert notatbøker, notater, merkelapper og ressurser."
#, javascript-format
msgid "Destination format: %s"
msgstr "Målformat: %s"
msgid "Exports only the given note."
msgstr "Eksporterer kun valgt notat."
msgid "Exports only the given notebook."
msgstr "Eksporterer kun valgt notatbok."
msgid "Displays a geolocation URL for the note."
msgstr "Viser den komplette stedsinformasjonen for notatet."
msgid "Displays usage information."
msgstr "Vis brukerinformasjon."
#, javascript-format
msgid "For information on how to customise the shortcuts please visit %s"
msgstr "For informasjon om hvordan tilpasse snarveier, vennligst besøk %s"
msgid "Shortcuts are not available in CLI mode."
msgstr "Snarveier er ikke tilgjengelig i CLI-modus."
msgid ""
"Type `help [command]` for more information about a command; or type `help "
"all` for the complete usage information."
msgstr ""
"Skriv inn `help [kommando]` for å få mer informasjon om en kommando. eller "
"skriv inn `help all` for fullstendig brukerinformasjon."
msgid "The possible commands are:"
msgstr "De mulige kommandoene er:"
msgid ""
"In any command, a note or notebook can be referred to by title or ID, or "
"using the shortcuts `$n` or `$b` for, respectively, the currently selected "
"note or notebook. `$c` can be used to refer to the currently selected item."
msgstr ""
"I alle kommandoer kan et notat eller en notatbok kun refereres til etter "
"tittel eller ID, eller ved hjelp av snarveiene `$n` (notat) eller `$b` "
"(notatbok). `$c` kan brukes til å referere til nåværende merket element."
msgid "To move from one pane to another, press Tab or Shift+Tab."
msgstr ""
"Hvis du vil flytte fra en fane til en annen, trykk Tab eller Shift+Tab."
msgid ""
"Use the arrows and page up/down to scroll the lists and text areas "
"(including this console)."
msgstr ""
"Bruk pilene på tastaturet og Page up/down for å navigere i lister og "
"tekstområder (inkludert dette konsollet)."
msgid "To maximise/minimise the console, press \"tc\"."
msgstr "For å maksimere/minimere konsollet, trykk \"tc\"."
msgid "To enter command line mode, press \":\""
msgstr "For å gå inn i kommandolinjemodus, trykk \":\""
msgid "To exit command line mode, press ESCAPE"
msgstr "For å gå ut av kommandolinjemodus, trykk ESCAPE"
msgid ""
"For the list of keyboard shortcuts and config options, type `help keymap`"
msgstr ""
"For listen over hurtigtaster og konfigurasjonsalternativer skriver `help "
"keymap`"
msgid "Imports data into Joplin."
msgstr "Importer data til Joplin."
#, javascript-format
msgid "Source format: %s"
msgstr "Kildeformat: %s"
msgid "Do not ask for confirmation."
msgstr "Ikke spør om bekreftelse."
#, javascript-format
msgid "Found: %d."
msgstr "Funnet: %d."
#, javascript-format
msgid "Created: %d."
msgstr "Opprettet: %d."
#, javascript-format
msgid "Updated: %d."
msgstr "Oppdatert: %d."
#, javascript-format
msgid "Skipped: %d."
msgstr "Hoppet over: %d."
#, javascript-format
msgid "Resources: %d."
msgstr "Ressurser: %d."
#, javascript-format
msgid "Tagged: %d."
msgstr "Merket: %d."
msgid "Importing notes..."
msgstr "Importer notater..."
#, javascript-format
msgid "The notes have been imported: %s"
msgstr "Notatene som har blitt importert: %s"
msgid ""
"Displays the notes in the current notebook. Use `ls /` to display the list "
"of notebooks."
msgstr ""
"Viser notatene i gjeldende notatbok. Bruk `ls /` for å vise listen over "
"notatbøker."
msgid "Displays only the first top <num> notes."
msgstr "Viser kun de første <num> notatene."
msgid "Sorts the item by <field> (eg. title, updated_time, created_time)."
msgstr "Sorter etter <field> (f.eks. title, updated_time, created_time)."
msgid "Reverses the sorting order."
msgstr "Reverserer sorteringsrekkefølgen."
msgid ""
"Displays only the items of the specific type(s). Can be `n` for notes, `t` "
"for to-dos, or `nt` for notes and to-dos (eg. `-tt` would display only the "
"to-dos, while `-ttd` would display notes and to-dos."
msgstr ""
"Viser kun elementene av den spesifikke typen. Kan være `n` for notater, `t` "
"for gjøremål eller `nt` for notater og gjøremål (f.eks.` -tt` vile kun vise "
"gjøremål, mens `-ttd` vil vise notater og gjøremål.)"
msgid "Either \"text\" or \"json\""
msgstr "Enten \"text\" eller \"json\""
msgid ""
"Use long list format. Format is ID, NOTE_COUNT (for notebook), DATE, "
"TODO_CHECKED (for to-dos), TITLE"
msgstr ""
"Bruk langt listeformat. Format er ID, NOTE_COUNT (for notatbok), DATE, "
"TODO_CHECKED (for gjøremål), TITLE"
msgid "Please select a notebook first."
msgstr "Vennligst velg en notatbok først."
msgid "Creates a new notebook."
msgstr "Opprettter en ny notatbok."
msgid "Creates a new note."
msgstr "Oppretter et nytt notat."
msgid "Notes can only be created within a notebook."
msgstr "Notater kan kun lages inne i en notatbok."
msgid "Creates a new to-do."
msgstr "Oppretter et nytt gjøremål."
msgid "Moves the notes matching <note> to [notebook]."
msgstr "Flytter notatene som samsvarer med <note> til [notebook]."
msgid "Renames the given <item> (note or notebook) to <name>."
msgstr "Gir nytt navn til <item> (notat eller notatbok) til <name>."
msgid "Deletes the given notebook."
msgstr "Sletter den valgte notatboken."
msgid "Deletes the notebook without asking for confirmation."
msgstr "Sletter notatboken uten å spørre om bekreftelse."
msgid ""
"Delete notebook? All notes and sub-notebooks within this notebook will also "
"be deleted."
msgstr ""
"Slette notatbok? Alle notater og underliggende notatbøker i denne notatboken "
"vil også bli slettet."
msgid "Deletes the notes matching <note-pattern>."
msgstr "Sletter notatene som samsvarer med <note-pattern>."
msgid "Deletes the notes without asking for confirmation."
msgstr "Sletter notatene uten bekreftelse."
#, javascript-format
msgid "%d notes match this pattern. Delete them?"
msgstr "%d notater passer dette mønsteret. Slette dem?"
msgid "Delete note?"
msgstr "Slett notat?"
msgid "Searches for the given <pattern> in all the notes."
msgstr "Søker etter angitt <pattern> i alle notatene."
#, javascript-format
msgid ""
"Sets the property <name> of the given <note> to the given [value]. Possible "
"properties are:\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Setter egenskapen <name> for angitt <note> til angitt [verdi]. Mulige valg "
"er: \n"
"\n"
"%s"
msgid "Displays summary about the notes and notebooks."
msgstr "Viser sammendrag om notatene og notatbøkene."
msgid "Synchronises with remote storage."
msgstr "Synkroniser med fjernlagring."
msgid "Sync to provided target (defaults to sync.target config value)"
msgstr "Sync å forsynt mål (uteblivelsene å sync. target config-verdi)"
msgid ""
"Authentication was not completed (did not receive an authentication token)."
msgstr "Godkjenning ble ikke fullført (mottok ikke et godkjennings tegn)."
msgid ""
"To allow Joplin to synchronise with Dropbox, please follow the steps below:"
msgstr ""
"For å få Joplin til å synkronisere med Dropbox, vennligst følg trinnene "
"under her:"
msgid "Step 1: Open this URL in your browser to authorise the application:"
msgstr "Steg 1: Åpne denne URL i din nettleser for å autorisere applikasjonen:"
msgid "Step 2: Enter the code provided by Dropbox:"
msgstr "Steg 2: Sett inn koden du fikk av Dropbox:"
#, javascript-format
msgid "Not authentified with %s. Please provide any missing credentials."
msgstr "Ikke autentisert med %s. Vennligst fyll inn manglende detaljer."
msgid "Synchronisation is already in progress."
msgstr "Synkronisering er allerede i gang."
#, javascript-format
msgid ""
"Lock file is already being hold. If you know that no synchronisation is "
"taking place, you may delete the lock file at \"%s\" and resume the "
"operation."
msgstr ""
"Den låste filen er allerede sperret. Hvis du vet at det ikke pågår noen "
"synkronisering kan du slette den låste filen på \"%s\" og fortsette "
"operasjonen."
#, javascript-format
msgid "Synchronisation target: %s (%s)"
msgstr "Synkroniseringsmål: %s (%s)"
msgid "Cannot initialize synchroniser."
msgstr "Kan ikke starte synkronisering."
msgid "Starting synchronisation..."
msgstr "Starter synkronisering..."
msgid "Downloading resources..."
msgstr "Laster ned ressurser..."
msgid "Cancelling... Please wait."
msgstr "Avbryter… Vennligst vent."
msgid ""
"<tag-command> can be \"add\", \"remove\" or \"list\" to assign or remove "
"[tag] from [note], or to list the notes associated with [tag]. The command "
"`tag list` can be used to list all the tags (use -l for long option)."
msgstr ""
"<tag-command> kan være \"legg til\", \"fjern\" eller \"vis liste\" å anvise "
"eller fjerne [tag] fra [note], eller å liste notater forbundet med [tag]. "
"Kommandoen `tag list` kan brukes til å vise alle merkelappene."
#, javascript-format
msgid "Invalid command: \"%s\""
msgstr "Ugyldig kommando: \"%s\""
msgid ""
"<todo-command> can either be \"toggle\" or \"clear\". Use \"toggle\" to "
"toggle the given to-do between completed and uncompleted state (If the "
"target is a regular note it will be converted to a to-do). Use \"clear\" to "
"convert the to-do back to a regular note."
msgstr ""
"<todo-command> kan enten være \"bytt\" eller \"fjern\". Bruk \"bytt\" for å "
"veksle et gitt gjøremål mellom fullført og ikke fullført status (hvis målet "
"er et vanlig notat det vil bli konvertert til et gjøremål). Bruk \"Clear\" "
"for å konvertere gjøremålet tilbake til et vanlig notat."
msgid "Marks a to-do as non-completed."
msgstr "Merker et gjøremål som ikke fullført."
msgid ""
"Switches to [notebook] - all further operations will happen within this "
"notebook."
msgstr ""
"Bytter til [notebook] - alle videre operasjoner vil skje i denne notatboken."
msgid "Displays version information"
msgstr "Vis versjonsinformasjon"
#, javascript-format
msgid "%s %s (%s)"
msgstr "%s %s (%s)"
msgid "Enum"
msgstr "Enum"
#, javascript-format
msgid "Type: %s."
msgstr "Type: %s."
#, javascript-format
msgid "Possible values: %s."
msgstr "Mulige verdier: %s."
#, javascript-format
msgid "Default: %s"
msgstr "Standard: %s"
msgid "Possible keys/values:"
msgstr "Mulige nøkler/verdier:"
msgid "Type `joplin help` for usage information."
msgstr "Skriv `joplin help` for brukerinformasjon."
msgid "Fatal error:"
msgstr "Kritisk feil:"
msgid ""
"The application has been authorised - you may now close this browser tab."
msgstr "Applikasjonen er autorisert - du kan nå lukke denne nettleserenfanen."
msgid "The application has been successfully authorised."
msgstr "Applikasjonen har blitt godkjent."
msgid ""
"Please open the following URL in your browser to authenticate the "
"application. The application will create a directory in \"Apps/Joplin\" and "
"will only read and write files in this directory. It will have no access to "
"any files outside this directory nor to any other personal data. No data "
"will be shared with any third party."
msgstr ""
"Vennligst åpne URL-en i din nettleser for autorisasjon. Programmet vil "
"opprette en mappe i \"Apps/Joplin\" og vil kun lese og skrive filer i denne "
"mappen. Den ikke ha tilgang til filer utenfor denne katalogen eller annen "
"personlig data. Ingen data vil bli delt med noen tredjepart."
msgid "Search:"
msgstr "Søk:"
msgid ""
"Welcome to Joplin!\n"
"\n"
"Type `:help shortcuts` for the list of keyboard shortcuts, or just `:help` "
"for usage information.\n"
"\n"
"For example, to create a notebook press `mb`; to create a note press `mn`."
msgstr ""
"Velkommen til Joplin!\n"
"\n"
"Skriv `:help shortcuts` for listen over hurtigtaster eller kun `:help` for "
"brukerinformasjon.\n"
"\n"
"Hvis du for eksempel vil opprette en notatbok trykker du `mb`; for å "
"opprette et notat, trykk `mn`."
msgid ""
"One or more items are currently encrypted and you may need to supply a "
"master password. To do so please type `e2ee decrypt`. If you have already "
"supplied the password, the encrypted items are being decrypted in the "
"background and will be available soon."
msgstr ""
"Ett eller flere elementer er kryptert, og du må mulig oppgi hovedpassord. "
"For å gjøre dette, vennligst skriv `e2ee decrypt`. Hvis du allerede har "
"oppgitt passordet dekrypteres de krypterte elementene i bakgrunnen og vil "
"snart være tilgjengelige."
#, javascript-format
msgid "Exporting to \"%s\" as \"%s\" format. Please wait..."
msgstr "Eksporterer til \"%s\" i \"%s\" format. Vennligst vent..."
#, javascript-format
msgid "Importing from \"%s\" as \"%s\" format. Please wait..."
msgstr "Importerer fra \"%s\" i \"%s\"-format. Vennligst vent..."
msgid "PDF File"
msgstr "PDF-fil"
msgid "File"
msgstr "Fil"
msgid "New note"
msgstr "Nytt notat"
msgid "New to-do"
msgstr "Nytt gjøremål"
msgid "New notebook"
msgstr "Ny notatbok"
msgid "Import"
msgstr "Importer"
msgid "Export"
msgstr "Eksport"
msgid "Print"
msgstr "Skriv Ut"
#, javascript-format
msgid "Hide %s"
msgstr "Skjul %s"
msgid "Quit"
msgstr "Avslutt"
msgid "Edit"
msgstr "Rediger"
msgid "Copy"
msgstr "Kopier"
msgid "Cut"
msgstr "Klipp ut"
msgid "Paste"
msgstr "Lim inn"
msgid "Select all"
msgstr "Velg alle"
msgid "Bold"
msgstr "Fet"
msgid "Italic"
msgstr "Kursiv"
msgid "Insert Date Time"
msgstr "Sett inn dato/tid"
msgid "Edit in external editor"
msgstr "Rediger i ekstern editor"
msgid "Search in all the notes"
msgstr "Søk i alle notater"
#, fuzzy
msgid "Search in current note"
msgstr "Søk i alle notater"
msgid "View"
msgstr "Utseende"
msgid "Toggle sidebar"
msgstr "Vis/skjul sidepanel"
msgid "Toggle editor layout"
msgstr "Bytt editorutseende"
msgid "Tools"
msgstr "Verktøy"
msgid "Synchronisation status"
msgstr "Synkroniseringsstatus"
msgid "Web clipper options"
msgstr "Web Clipper-innstillinger"
msgid "Encryption options"
msgstr "Krypteringsvalg"
msgid "General Options"
msgstr "Generelle innstillinger"
msgid "Help"
msgstr "Hjelp"
msgid "Website and documentation"
msgstr "Nettsted og dokumentasjon"
msgid "Make a donation"
msgstr "Gi et bidrag"
msgid "Check for updates..."
msgstr "Se etter oppdatering..."
msgid "About Joplin"
msgstr "Om Joplin"
#, javascript-format
msgid "%s %s (%s, %s)"
msgstr "%s %s (%s, %s)"
#, javascript-format
msgid "Open %s"
msgstr "Åpne %s"
msgid "Exit"
msgstr "Gå ut"
msgid "OK"
msgstr "OK"
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
msgid "Current version is up-to-date."
msgstr "Nåværende versjon er den siste tilgjengelige."
msgid "An update is available, do you want to download it now?"
msgstr "En oppdatering er tilgjengelig, vil du laste den ned nå?"
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
msgid "No"
msgstr "Nei"
msgid "Token has been copied to the clipboard!"
msgstr "Bevis har blitt kopiert til utklippstavlen!"
msgid "The web clipper service is enabled and set to auto-start."
msgstr "Web Clipper-tjenesten er aktivert og satt til å starte opp automatisk."
#, javascript-format
msgid "Status: Started on port %d"
msgstr "Status: Startet på port %d"
#, javascript-format
msgid "Status: %s"
msgstr "Status: %s"
msgid "Disable Web Clipper Service"
msgstr "Deaktiver Web Clipper-tjeneste"
msgid "The web clipper service is not enabled."
msgstr "Web Clipper-tjenesten er ikke aktivert."
msgid "Enable Web Clipper Service"
msgstr "Aktiver Web Clipper-tjeneste"
msgid ""
"Joplin Web Clipper allows saving web pages and screenshots from your browser "
"to Joplin."
msgstr ""
"Joplin Web Clipper gjør det mulig å lagre nettsteder og skjermbilder fra din "
"nettleser til Joplin."
msgid "In order to use the web clipper, you need to do the following:"
msgstr "For å kunne bruke Web Clipper må du gjøre følgende:"
msgid "Step 1: Enable the clipper service"
msgstr "Steg 1: Aktiver Web Clipper-tjenesten"
msgid ""
"This service allows the browser extension to communicate with Joplin. When "
"enabling it your firewall may ask you to give permission to Joplin to listen "
"to a particular port."
msgstr ""
"Denne tjenesten tillater nettleserutvidelser å kommunisere med Joplin. Når "
"du aktiverer den kan brannmuren spørre om du vil gi Joplin tillatelse til å "
"lytte på en bestemt port."
msgid "Step 2: Install the extension"
msgstr "Steg 2: Installer utvidelsen"
msgid "Download and install the relevant extension for your browser:"
msgstr "Last ned og installer den relevante utvidelsen for din nettleser:"
msgid "Advanced options"
msgstr "Avanserte innstillinger"
msgid "Authorisation token:"
msgstr "Autoriseringsbevis:"
msgid "Copy token"
msgstr "Kopier bevis"
msgid ""
"This authorisation token is only needed to allow third-party applications to "
"access Joplin."
msgstr ""
"Denne autentiseringsbeviset er det eneste nødvendig for å gi "
"tredjepartsapplikasjoner tilgang til Joplin."
msgid "Check synchronisation configuration"
msgstr "Sjekk synkroniseringskonfigurasjon"
#, javascript-format
msgid "Notes and settings are stored in: %s"
msgstr "Notater og innstillinger er lagret i: %s"
msgid "Apply"
msgstr "Bruk"
msgid "Submit"
msgstr "Send"
msgid "Save"
msgstr "Lagre"
msgid ""
"Disabling encryption means *all* your notes and attachments are going to be "
"re-synchronised and sent unencrypted to the sync target. Do you wish to "
"continue?"
msgstr ""
"Deaktivering av kryptering betyr at *alle* notatene og vedleggene "
"synkroniseres på nytt og sendes ukryptert til synkroniseringsmålet. Vil du "
"fortsette?"
msgid ""
"Enabling encryption means *all* your notes and attachments are going to be "
"re-synchronised and sent encrypted to the sync target. Do not lose the "
"password as, for security purposes, this will be the *only* way to decrypt "
"the data! To enable encryption, please enter your password below."
msgstr ""
"Aktivering av kryptering betyr at *alle* notatene og vedleggene "
"synkroniseres på nytt og sendes kryptert til synkroniseringsmålet. Ikke mist "
"passordet som, av sikkerhetsmessige grunner, vil være den *eneste* mulighet "
"å dekryptere data på! For å aktivere kryptering, vennlist skriv inn "
"passordet nedenfor."
msgid "Disable encryption"
msgstr "Deaktiver kryptering"
msgid "Enable encryption"
msgstr "Aktiver kryptering"
msgid "Master Keys"
msgstr "Masternøkkel"
msgid "Active"
msgstr "Aktiv"
msgid "ID"
msgstr "ID"
msgid "Source"
msgstr "Kilde"
msgid "Created"
msgstr "Opprettet"
msgid "Updated"
msgstr "Oppdatert"
msgid "Password"
msgstr "Passord"
msgid "Password OK"
msgstr "Passord OK"
msgid ""
"Note: Only one master key is going to be used for encryption (the one marked "
"as \"active\"). Any of the keys might be used for decryption, depending on "
"how the notes or notebooks were originally encrypted."
msgstr ""
"Merk: kun én masternøkkel skal brukes til kryptering (den som er merket som "
"\"aktiv\"). Hvilken som helst av nøklene kan brukes til dekryptering, "
"avhengig av hvordan notatene eller notatbøkene opprinnelig ble kryptert."
msgid "Missing Master Keys"
msgstr "Mangler masternøkler"
msgid ""
"The master keys with these IDs are used to encrypt some of your items, "
"however the application does not currently have access to them. It is likely "
"they will eventually be downloaded via synchronisation."
msgstr ""
"Masternøklene med disse ID-ene brukes til å kryptere noen av elementene, men "
"programmet har for øyeblikket ikke tilgang til dem. Det er sannsynlig at de "
"vil siden bli lastet ned via synkronisering."
msgid ""
"For more information about End-To-End Encryption (E2EE) and advices on how "
"to enable it please check the documentation:"
msgstr ""
"For mer informasjon om ende-til-ende-kryptering (E2EE) og råd om hvordan du "
"aktiverer det kan du sjekke dokumentasjonen:"
msgid "Status"
msgstr "Status"
msgid "Encryption is:"
msgstr "Kryptering er:"
msgid "Back"
msgstr "Tilbake"
#, javascript-format
msgid ""
"New notebook \"%s\" will be created and file \"%s\" will be imported into it"
msgstr ""
"Ny notatbok \"%s\" vil bli opprettet og filen \"%s\" vil bli importert til "
"den"
msgid "Please create a notebook first."
msgstr "Vennligst lag en notatbok først."
msgid "Please create a notebook first"
msgstr "Vennligst lag en notatbok først"
msgid "Notebook title:"
msgstr "Tittel på notatbok:"
msgid "Add or remove tags:"
msgstr "Legge til eller fjern merkelapp:"
msgid "Separate each tag by a comma."
msgstr "Separer hver merkelapp med komma."
msgid "Rename notebook:"
msgstr "Gi nytt navn til notatbok:"
msgid "Rename tag:"
msgstr "Gi nytt navn til merkelapp:"
msgid "Set alarm:"
msgstr "Angi alarm:"
msgid "Layout"
msgstr "Utseende"
msgid "Search..."
msgstr "Søk..."
msgid "Some items cannot be synchronised."
msgstr "Noen elementer kan ikke synkroniseres."
msgid "View them now"
msgstr "Vis nå"
msgid "Some items cannot be decrypted."
msgstr "Noen elementer kan ikke dekrypteres."
msgid "Set the password"
msgstr "Sett passord"
msgid "Add or remove tags"
msgstr "Legg til eller fjern merkelapper"
msgid "Duplicate"
msgstr "Dupliser"
#, javascript-format
msgid "%s - Copy"
msgstr "%s - Kopier"
msgid "Switch between note and to-do type"
msgstr "Bytt mellom notat og gjøremål"
msgid "Switch to note type"
msgstr "Bytt til notatmodus"
msgid "Switch to to-do type"
msgstr "Bytt til gjøremålmodus"
msgid "Copy Markdown link"
msgstr "Kopier Markdown-link"
msgid "Delete"
msgstr "Slett"
msgid "Delete notes?"
msgstr "Slette notater?"
msgid "No notes in here. Create one by clicking on \"New note\"."
msgstr "Ingen notater her enda. Opprett et ved å klikke på \"Nytt notat\"."
msgid ""
"There is currently no notebook. Create one by clicking on \"New notebook\"."
msgstr ""
"Det er for tiden ingen notatbok. Lag en ved å klikke på \"Ny notatbok\"."
msgid "Location"
msgstr "Lokasjon"
msgid "URL"
msgstr "URL"
msgid "Note properties"
msgstr "Notategenskaper"
msgid "Open..."
msgstr "Åpne..."
#, javascript-format
msgid "This file could not be opened: %s"
msgstr "Filen kunne ikke åpnes: %s"
msgid "Save as..."
msgstr "Lagre som..."
msgid "Copy path to clipboard"
msgstr "Kopier sti til utklippstavlen"
msgid "Copy Link Address"
msgstr "Kopier linkadresse"
msgid "This attachment is not downloaded or not decrypted yet."
msgstr "Dette vedlegget er enda ikke lastet ned eller dekryptert."
#, javascript-format
msgid "Unsupported link or message: %s"
msgstr "Usupportert lenke eller melding: %s"
#, javascript-format
msgid ""
"This note has no content. Click on \"%s\" to toggle the editor and edit the "
"note."
msgstr ""
"Dette notatet har ikke noe innhold. Klikk på \"%s\" for å redigere notatet."
msgid "strong text"
msgstr "fet tekst"
msgid "emphasized text"
msgstr "kursiv tekst"
msgid "List item"
msgstr "Listeelement"
msgid "Insert Hyperlink"
msgstr "Sett inn hyperlenke"
msgid "Attach file"
msgstr "Legg ved fil"
msgid "Tags"
msgstr "Merkelapp"
msgid "Set alarm"
msgstr "Angi alarm"
#, javascript-format
msgid "In: %s"
msgstr "I: %s"
msgid "Hyperlink"
msgstr "Hyperlenke"
msgid "Code"
msgstr "Kode"
msgid "Numbered List"
msgstr "Nummerert liste"
msgid "Bulleted List"
msgstr "Kuleliste"
msgid "Checkbox"
msgstr "Avmerkingsboks"
msgid "Heading"
msgstr "Overskrift"
msgid "Horizontal Rule"
msgstr "Horisontal strek"
msgid "Click to stop external editing"
msgstr "Klikk for å stoppe ekstern redigering"
msgid "Watching..."
msgstr "Observerer..."
msgid "to-do"
msgstr "gjøremål"
msgid "note"
msgstr "notat"
#, javascript-format
msgid "Creating new %s..."
msgstr "Lager ny %s..."
msgid "Refresh"
msgstr "Oppdater"
msgid "Clear"
msgstr "Nullstill"
msgid "OneDrive Login"
msgstr "Innlogging med OneDrive"
msgid "Dropbox Login"
msgstr "Innlogging med Dropbox"
msgid "Options"
msgstr "Generelle innstillinger"
msgid "Synchronisation Status"
msgstr "Synkroniseringsstatus"
msgid "Encryption Options"
msgstr "Krypteringsinnstillinger"
msgid "Clipper Options"
msgstr "Clipper-innstillinger"
msgid "Remove this tag from all the notes?"
msgstr "Fjern denne merkelappen fra alle notater?"
msgid "Remove this search from the sidebar?"
msgstr "Fjerne dette søket fra sidepanelet?"
msgid "Rename"
msgstr "Gi nytt navn"
msgid "Synchronise"
msgstr "Synkroniser"
msgid "Notebooks"
msgstr "Notatbøker"
#, javascript-format
msgid "Decrypting items: %d/%d"
msgstr "Dekrypterer elementer: %d/%d"
#, javascript-format
msgid "Fetching resources: %d"
msgstr "Henter ressurser: %d"
msgid "Please select where the sync status should be exported to"
msgstr "Velg hvor synkroniseringsstatusen skal eksporteres til"
#, javascript-format
msgid "Usage: %s"
msgstr "Bruk: %s"
#, javascript-format
msgid "Unknown flag: %s"
msgstr "Ukjent flagg: %s"
msgid "Dropbox"
msgstr "Dropbox"
msgid "File system"
msgstr "Filsystem"
msgid "Nextcloud"
msgstr "Nextcloud"
msgid "OneDrive"
msgstr "OneDrive"
msgid "OneDrive Dev (For testing only)"
msgstr "OneDrive Dev (Kun for testing)"
msgid "WebDAV"
msgstr "WebDAV"
#, javascript-format
msgid "Unknown log level: %s"
msgstr "Ukjent loggnivå: %s"
#, javascript-format
msgid "Unknown level ID: %s"
msgstr "Ukjent nivå-ID: %s"
msgid ""
"Cannot refresh token: authentication data is missing. Starting the "
"synchronisation again may fix the problem."
msgstr ""
"Kan ikke oppdatere token: autentiseringsdata mangler. Hvis du starter "
"synkroniseringen på nytt kan dette løse problemet."
msgid "Untitled"
msgstr "Uten navn"
msgid ""
"Could not synchronize with OneDrive.\n"
"\n"
"This error often happens when using OneDrive for Business, which "
"unfortunately cannot be supported.\n"
"\n"
"Please consider using a regular OneDrive account."
msgstr ""
"Kan ikke synkronisere med OneDrive.\n"
"\n"
"Denne feilen skjer ofte når OneDrive for Business benyttes, som "
"beklageligvis ikke er støttet.\n"
"\n"
"Vennligst vurder å bruke en vanlig OneDrive-konto."
#, javascript-format
msgid "Cannot access %s"
msgstr "Får ikke tilgang til %s"
#, javascript-format
msgid "Created local items: %d."
msgstr "Opprettet lokale elementer: %d."
#, javascript-format
msgid "Updated local items: %d."
msgstr "Oppdaterte lokale elementer: %d."
#, javascript-format
msgid "Created remote items: %d."
msgstr "Opprettede eksterne elementer: %d."
#, javascript-format
msgid "Updated remote items: %d."
msgstr "Oppdaterte eksterne elementer: %d."
#, javascript-format
msgid "Deleted local items: %d."
msgstr "Slett lokale elementer: %d."
#, javascript-format
msgid "Deleted remote items: %d."
msgstr "Slettet eksterne elementer: %d."
#, javascript-format
msgid "Fetched items: %d/%d."
msgstr "Hentede elementer: %d/%d."
msgid "Cancelling..."
msgstr "Avbryter…"
#, javascript-format
msgid "Completed: %s"
msgstr "Ferdig: %s"
#, javascript-format
msgid "Last error: %s"
msgstr "Siste feil: %s"
msgid "Idle"
msgstr "Inaktiv"
msgid "In progress"
msgstr "Pågår"
#, javascript-format
msgid "Synchronisation is already in progress. State: %s"
msgstr "Synkronisering pågår allerede. Status: %s"
msgid "Encrypted"
msgstr "Kryptert"
msgid "Encrypted items cannot be modified"
msgstr "Krypterte elementer kan ikke modifiseres"
msgid "Conflicts"
msgstr "Konflikter"
msgid "Cannot move notebook to this location"
msgstr "Kan ikke flytte notatboken til denne plasseringen"
#, javascript-format
msgid "Notebooks cannot be named \"%s\", which is a reserved title."
msgstr "Notatbøker kan ikke hete %s, som er en reservert tittel."
msgid "title"
msgstr "tittel"
msgid "updated date"
msgstr "sist oppdatert"
msgid "created date"
msgstr "opprettet"
msgid "This note does not have geolocation information."
msgstr "Dette notatet har ingen stedsinformasjon."
#, javascript-format
msgid "Cannot copy note to \"%s\" notebook"
msgstr "Kan ikke kopiere notat til notatenboken \"%s\""
#, javascript-format
msgid "Cannot move note to \"%s\" notebook"
msgstr "Kan ikke flytte notatet til notatboken \"%s\""
msgid "Language"
msgstr "Språk"
msgid "Date format"
msgstr "Datoformat"
msgid "Time format"
msgstr "Tidsformat"
msgid "Theme"
msgstr "Tema"
msgid "Light"
msgstr "Lys"
msgid "Dark"
msgstr "Mørk"
msgid "Uncompleted to-dos on top"
msgstr "Uferdige gjøremål på topp"
msgid "Show completed to-dos"
msgstr "Vis fullførte gjøremål"
msgid "Sort notes by"
msgstr "Sorter notater etter"
msgid "Reverse sort order"
msgstr "Reverser sorteringsrekkefølge"
msgid "Save geo-location with notes"
msgstr "Lagre stedsinformasjon med notater"
msgid "When creating a new to-do:"
msgstr "Når nytt gjøre mål opprettes:"
msgid "Focus title"
msgstr "Fokuser på tittel"
msgid "Focus body"
msgstr "Fokuser på brødtekst"
msgid "When creating a new note:"
msgstr "Når du lager et nytt notat:"
msgid "Show tray icon"
msgstr "Vis systemmenyikon"
msgid "Note: Does not work in all desktop environments."
msgstr "Merk: fungerer ikke i alle skrivebordsmiljøer."
msgid ""
"This will allow Joplin to run in the background. It is recommended to enable "
"this setting so that your notes are constantly being synchronised, thus "
"reducing the number of conflicts."
msgstr ""
"Dette vil tillatte Joplin å kjøre i bakgrunnen. Det er anbefalt å aktivere "
"denne innstillingen så notatene dine blir synkronisert konstant, slik at du "
"reduserer mulige konflikter."
msgid "Start application minimised in the tray icon"
msgstr "Start applikasjonen minimert som systemmenyikon"
msgid "Global zoom percentage"
msgstr "Global forstørrelse"
#, fuzzy
msgid "Editor font size"
msgstr "Editor skrifttype"
msgid "Editor font family"
msgstr "Editor skrifttype"
msgid ""
"This must be *monospace* font or it will not work properly. If the font is "
"incorrect or empty, it will default to a generic monospace font."
msgstr ""
"Dette må være *monospace*-skrifttype eller den ville ikke fungere riktig. "
"Hvis skriften er feil eller tom, vil den som standard ha en generisk "
"monospace-skrifttype."
msgid "Automatically update the application"
msgstr "Oppdater applikasjonen automatisk"
msgid "Synchronisation interval"
msgstr "Synkroniserinsintervall"
#, javascript-format
msgid "%d minutes"
msgstr "%d minutter"
#, javascript-format
msgid "%d hour"
msgstr "%d time"
#, javascript-format
msgid "%d hours"
msgstr "%d timer"
msgid "Text editor command"
msgstr "Teksteditor"
msgid ""
"The editor command (may include arguments) that will be used to open a note. "
"If none is provided it will try to auto-detect the default editor."
msgstr ""
"Teksteditor som skal brukes til å åpne et notat. Hvis det ikke er satt vil "
"den prøve å automatisk velge standardprogram."
msgid "Show advanced options"
msgstr "Vis avanserte innstillinger"
msgid "Synchronisation target"
msgstr "Synkroniseringsmål"
msgid ""
"The target to synchonise to. Each sync target may have additional parameters "
"which are named as `sync.NUM.NAME` (all documented below)."
msgstr ""
"Målet å synkronisere til. Hvert synkroniseringsmål kan ha tilleggsparametere "
"som er navngitt som `sync.NUM.NAME` (dokumentert nedenfor)."
msgid "Directory to synchronise with (absolute path)"
msgstr "Mappe å synkronisere med (absolutt sti)"
msgid ""
"The path to synchronise with when file system synchronisation is enabled. "
"See `sync.target`."
msgstr ""
"Stien som skal synkroniseres når filsystemsynkronisering er aktivert. Se "
"`sync.target`."
msgid "Nextcloud WebDAV URL"
msgstr "Nextcloud WebDAV-URL"
#, javascript-format
msgid ""
"Attention: If you change this location, make sure you copy all your content "
"to it before syncing, otherwise all files will be removed! See the FAQ for "
"more details: %s"
msgstr ""
"Viktig: Dersom du endrer denne lokasjonen, sørg for at du kopierer alt "
"innhold dit før du synkroniserer. Hvis ikke blir alle filer fjernet! Se FAQ "
"for flere detaljer: %s"
msgid "Nextcloud username"
msgstr "Nextcloud-brukernavn"
msgid "Nextcloud password"
msgstr "Nextcloud-passord"
msgid "WebDAV URL"
msgstr "WebDAV-URL"
msgid "WebDAV username"
msgstr "WebDAV-brukernavn"
msgid "WebDAV password"
msgstr "WebDAV-passord"
msgid "Custom TLS certificates"
msgstr "Egendefinerte TLS-sertifikater"
msgid ""
"Comma-separated list of paths to directories to load the certificates from, "
"or path to individual cert files. For example: /my/cert_dir, /other/custom."
"pem. Note that if you make changes to the TLS settings, you must save your "
"changes before clicking on \"Check synchronisation configuration\"."
msgstr ""
"Kommaseparert liste over stier til mapper å laste sertifikater fra, eller "
"sti til individuelle sertifikatfiler. For eksempel: /my/cert_dir, /other/"
"custom.perm. Merk at dersom du gjør endringer til TLS-innstillingene må du "
"lagre endringer før du velger \"Sjekk synkroniseringsstatus\"."
msgid "Ignore TLS certificate errors"
msgstr "Ignorer TLS-sertifikatfeil"
#, javascript-format
msgid "Invalid option value: \"%s\". Possible values are: %s."
msgstr "Ugyldig verdi: \"%s\". Mulige verdier er: %s."
#, javascript-format
msgid "The tag \"%s\" already exists. Please choose a different name."
msgstr "Merkelappen \"%s\" eksiterer allerede. Vennligst velg et annet navn."
msgid "Joplin Export File"
msgstr "Joplin Eksporter Fil"
msgid "Markdown"
msgstr "Markdown"
msgid "Joplin Export Directory"
msgstr "Joplin Eksporter Katalog"
msgid "Evernote Export File"
msgstr "Evernote Eksporter Fil"
msgid "Json Export Directory"
msgstr "Json Eksporter Katalog"
msgid "Directory"
msgstr "Katalog"
#, javascript-format
msgid "Cannot load \"%s\" module for format \"%s\""
msgstr "Kan ikke laste modulen \"%s\" for formatet \"%s\""
#, javascript-format
msgid "Please specify import format for %s"
msgstr "Vennligst velg importformat for %s"
#, javascript-format
msgid ""
"This item is currently encrypted: %s \"%s\". Please wait for all items to be "
"decrypted and try again."
msgstr ""
"Dette elementet er for øyeblikket kryptert: %s \" %s\". Vent til alle "
"elementer dekrypteres, og prøv på nytt."
msgid "There is no data to export."
msgstr "Det er ingen data for eksportering."
msgid "Please specify the notebook where the notes should be imported to."
msgstr "Velg notatbok som notatene skal importeres til."
msgid "Items that cannot be synchronised"
msgstr "Elementer som ikke vil synkronisere"
#, javascript-format
msgid "%s (%s): %s"
msgstr "%s (%s): %s"
msgid ""
"These items will remain on the device but will not be uploaded to the sync "
"target. In order to find these items, either search for the title or the ID "
"(which is displayed in brackets above)."
msgstr ""
"Disse elementene blir værende på enheten, men vil ikke bli lastet opp til "
"synkroniseringsmålet. For å finne disse elementene, enten søk etter tittel "
"eller ID (som vises i parentes over)."
msgid "Sync status (synced items / total items)"
msgstr "Synkroniseringsstatus (synkroniserte elementer / totale elementer)"
#, javascript-format
msgid "%s: %d/%d"
msgstr "%s: %d/%d"
#, javascript-format
msgid "Total: %d/%d"
msgstr "Totalt: %d/%d"
#, javascript-format
msgid "Conflicted: %d"
msgstr "Konflikter: %d"
#, javascript-format
msgid "To delete: %d"
msgstr "Slettes: %d"
msgid "Folders"
msgstr "Kataloger"
#, javascript-format
msgid "%s: %d notes"
msgstr "%s: %d notater"
msgid "Coming alarms"
msgstr "Kommende alarmer"
#, javascript-format
msgid "On %s: %s"
msgstr "På %s: %s"
msgid "Permission to use camera"
msgstr "Tillatelse til å bruke kamera"
msgid "Your permission to use your camera is required."
msgstr "Tillatelse til å bruke kamera er nødvendig."
msgid "There are currently no notes. Create one by clicking on the (+) button."
msgstr "Det finnes enda ingen notater. Lag en ved å klikke på (+)-knappen."
msgid "Delete these notes?"
msgstr "Slett disse notatene?"
msgid "Log"
msgstr "Logg"
msgid "Export Debug Report"
msgstr "Eksporter feilsøkingsrapport"
msgid "Encryption Config"
msgstr "Krypteringsinnstillinger"
msgid "Configuration"
msgstr "Konfigurasjon"
msgid "Move to notebook..."
msgstr "Flytt til notatbok..."
#, javascript-format
msgid "Move %d notes to notebook \"%s\"?"
msgstr "Flytt %d notater til notatbok \"%s\"?"
msgid "Press to set the decryption password."
msgstr "Trykk for å sette dekrypteringspassordet."
msgid "Clear alarm"
msgstr "Fjern alarm"
msgid "Save alarm"
msgstr "Angi alarm"
msgid "Select date"
msgstr "Velg dato"
msgid "Confirm"
msgstr "Bekreft"
msgid "Cancel synchronisation"
msgstr "Avbryt synkronisering"
msgid "Checking... Please wait."
msgstr "Sjekker… Vennligst vent."
msgid "Success! Synchronisation configuration appears to be correct."
msgstr "Suksess! Synkroniseringskonfigurasjonen ser ut til å være korrekt."
msgid ""
"Error. Please check that URL, username, password, etc. are correct and that "
"the sync target is accessible. The reported error was:"
msgstr ""
"Feil. Vennligst sjekk at URL, brukernavn, passord, etc. er korrekt og at "
"synkroniseringsmålet er tilgjengelig. Feilmeldingen var:"
msgid "The application has been authorised!"
msgstr "Applikasjonen har blitt godkjent!"
#, javascript-format
msgid ""
"Could not authorise application:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
"Please try again."
msgstr ""
"Kunne ikke autorisere applikasjon:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
"Vennligst prøv igjen."
#, javascript-format
msgid "Decrypted items: %s / %s"
msgstr "Dekrypterte elementer: %s / %s"
msgid "New tags:"
msgstr "Nye merkelapper:"
msgid "Type new tags or select from list"
msgstr "Skriv inn nye merkelapper eller velg fra listen"
msgid ""
"To work correctly, the app needs the following permissions. Please enable "
"them in your phone settings, in Apps > Joplin > Permissions"
msgstr ""
"For å fungere riktig behøver applikasjonen følgende tillatelser. Vennligst "
"aktiver de i telefoninnstillingene, i Apps > Joplin > Tillatelser"
msgid ""
"- Storage: to allow attaching files to notes and to enable filesystem "
"synchronisation."
msgstr ""
"-Lagring: for å tillate å legge ved filer til notater og aktivere "
"filsynkronisering."
msgid "- Camera: to allow taking a picture and attaching it to a note."
msgstr "- Kamera: for å ta bilde og legge det ved et notat."
msgid "- Location: to allow attaching geo-location information to a note."
msgstr "- Sted: for å legge ved stedsinformation til notatet."
msgid "Joplin website"
msgstr "Joplins nettsted"
msgid "Login with Dropbox"
msgstr "Innlogging med Dropbox"
#, javascript-format
msgid "Master Key %s"
msgstr "Masternøkkel: %s"
#, javascript-format
msgid "Created: %s"
msgstr "Opprettet: %s"
msgid "Password:"
msgstr "Passord:"
msgid "Password cannot be empty"
msgstr "Passordet kan ikke være tomt"
msgid "Enable"
msgstr "Aktiver"
#, javascript-format
msgid "The notebook could not be saved: %s"
msgstr "Denne notatboken kunne ikke lagres: %s"
msgid "Edit notebook"
msgstr "Rediger notatbok"
msgid "Show all"
msgstr "Vis alle"
msgid "Errors only"
msgstr "Kun feilmeldinger"
msgid "This note has been modified:"
msgstr "Dette notatet har blitt modifisert:"
msgid "Save changes"
msgstr "Lagre endringer"
msgid "Discard changes"
msgstr "Forkast endringer"
#, javascript-format
msgid "No item with ID %s"
msgstr "Ingen elementer med ID %s"
#, javascript-format
msgid "The Joplin mobile app does not currently support this type of link: %s"
msgstr "Joplins mobilapp støtter for tiden ikke denne type linker: %s"
#, javascript-format
msgid "Unsupported image type: %s"
msgstr "Bildetypen er ikke støttet: %s"
#, fuzzy
msgid "Take photo"
msgstr "Legg ved et bilde"
msgid "Attach photo"
msgstr "Legg ved et bilde"
msgid "Attach any file"
msgstr "Legg ved en fil"
msgid "Share"
msgstr "Del"
msgid "Convert to note"
msgstr "Konverter til notat"
msgid "Convert to todo"
msgstr "Konverter til gjøremål"
msgid "Hide metadata"
msgstr "Skjul metadata"
msgid "Show metadata"
msgstr "Vis metadata"
msgid "View on map"
msgstr "Se på kart"
msgid "Go to source URL"
msgstr "Gå til kilde-URL"
msgid "Delete notebook"
msgstr "Slett notatbok"
msgid "Login with OneDrive"
msgstr "Innlogging med OneDrive"
msgid "Search"
msgstr "Søk"
msgid ""
"Click on the (+) button to create a new note or notebook. Click on the side "
"menu to access your existing notebooks."
msgstr ""
"Klikk på (+)-knappen for å lage et nytt notat eller en ny notatbok. Klikk på "
"sidemenyen for tilgang til dine eksisterende notatbøker."
msgid "You currently have no notebook. Create one by clicking on (+) button."
msgstr "Du har enda ingen notatbok. Lag en ved å klikke på (+)-knappen."
msgid "Welcome"
msgstr "Velkommen"