Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1663 lines (1227 sloc) 40.8 KB
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Laurent Cozic
# This file is distributed under the same license as the Joplin-CLI package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Joplin-CLI 1.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"Last-Translator: \n"
"Language-Team: \n"
"Language: nb\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
msgid "To delete a tag, untag the associated notes."
msgstr "Hvis du vil slette en kode, fjerne du de tilknyttede notatene."
msgid "Please select the note or notebook to be deleted first."
msgstr "Vennligst velg notatet eller notatboken som skal slettes først."
msgid "Press Ctrl+D or type \"exit\" to exit the application"
msgstr "Trykk Ctrl+D eller skriv \"exit\" for å forlate programmet"
#, javascript-format
msgid "More than one item match \"%s\". Please narrow down your query."
msgstr "Mer en ett valg matcher\"%s\". Vennligst gjør søket mer spesifikt."
msgid "No notebook selected."
msgstr "Ingen notisblokk valgt."
msgid "No notebook has been specified."
msgstr "Ingen Notisblokk har blitt spesifisert."
msgid "Y"
msgstr "J"
msgid "n"
msgstr "n"
msgid "N"
msgstr "N"
msgid "y"
msgstr "j"
msgid "Cancelling background synchronisation... Please wait."
msgstr "Stopper bakgrunns-synkronisering… Vennligst vent."
#, javascript-format
msgid "No such command: %s"
msgstr "Ingen slik kommando: %s"
#, javascript-format
msgid "The command \"%s\" is only available in GUI mode"
msgstr "Kommandoen \"%s\" er bare tilgjengelig i GUI modus"
msgid "Cannot change encrypted item"
msgstr "Kan ikke endre kryptert element"
#, javascript-format
msgid "Missing required argument: %s"
msgstr "Mangler nødvendig argument: %s"
#, javascript-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"
msgid "Your choice: "
msgstr "Ditt valg: "
#, javascript-format
msgid "Invalid answer: %s"
msgstr "Ugyldig Svar: %s"
msgid "Attaches the given file to the note."
msgstr "Koble den valgte filen til notatet."
#, javascript-format
msgid "Cannot find \"%s\"."
msgstr "Finner ikke \"%s\"."
msgid "Displays the given note."
msgstr "Viser det valgte notat."
msgid "Displays the complete information about note."
msgstr "Viser den komplette informasjonen om notatet."
msgid ""
"Gets or sets a config value. If [value] is not provided, it will show the "
"value of [name]. If neither [name] nor [value] is provided, it will list the "
"current configuration."
msgstr ""
"Skaffer eller setter en konfig verdi. hvis [value] ikke er tilgjengelig, vil "
"den vise verdien av [name]. hvis ikke noen [name] eller [value] er gitt, vil "
"den vise den gjeldene konfigurasjonen."
msgid "Also displays unset and hidden config variables."
msgstr "Viser også ikke satte og skjulte konfigurasjonsvariabler."
#, javascript-format
msgid "%s = %s (%s)"
msgstr "%s = %s (%s)"
#, javascript-format
msgid "%s = %s"
msgstr "%s = %s"
msgid ""
"Duplicates the notes matching <note> to [notebook]. If no notebook is "
"specified the note is duplicated in the current notebook."
msgstr ""
"Dupliserer notatene som matcher <note> til [notisbok]. Hvis ingen notisbok "
"er spesifisert så blir notatet duplisert til gjeldene notisbok."
msgid "Marks a to-do as done."
msgstr "Marker ett gjøremål som ferdig."
#, javascript-format
msgid "Note is not a to-do: \"%s\""
msgstr "Notat er ikke ett gjøremål: \"%s\""
msgid ""
"Manages E2EE configuration. Commands are `enable`, `disable`, `decrypt`, "
"`status` and `target-status`."
msgstr ""
"Udfører E2EE konfiguration. Kommandoer er `enable`(aktiver), \"\n"
"`disable`(lukk), `decrypt`(dekrypter), `status` og `target-status` (mottager-"
"\"\n"
"\"status)."
msgid "Enter master password:"
msgstr "Skriv inn master passordet:"
msgid "Operation cancelled"
msgstr "Operasjon Stoppet"
msgid ""
"Starting decryption... Please wait as it may take several minutes depending "
"on how much there is to decrypt."
msgstr ""
"Dekryptering startet... Vennligst vent da det kan ta mange minutter\n"
"avhengig av mengden som skal dekrypteres."
msgid "Completed decryption."
msgstr "Dekryptering Ferdig."
msgid "Enabled"
msgstr "Aktivert"
msgid "Disabled"
msgstr "Deaktivitert"
#, javascript-format
msgid "Encryption is: %s"
msgstr "Kryptering er: %s"
msgid "Edit note."
msgstr "Rediger notat."
msgid ""
"No text editor is defined. Please set it using `config editor <editor-path>`"
msgstr ""
"Inger teksteditor er valgt.Velg en ved å bruke `config editor <editor-path>`"
msgid "No active notebook."
msgstr "Ingen aktiv notisblokk."
#, javascript-format
msgid "Note does not exist: \"%s\". Create it?"
msgstr "Notat eksisterer ikke: \"%s\". Lage det?"
msgid "Starting to edit note. Close the editor to get back to the prompt."
msgstr ""
"Notatredigering startet. Lukk redigering for å komme tilbake til "
"kommandopromten."
#, javascript-format
msgid "Error opening note in editor: %s"
msgstr "Feil ved åpning av notat i editor: %s"
msgid "Note has been saved."
msgstr "Notat har blitt lagret."
msgid "Exits the application."
msgstr "Forlat programmet."
msgid ""
"Exports Joplin data to the given path. By default, it will export the "
"complete database including notebooks, notes, tags and resources."
msgstr ""
"Eksporterer Joplin data til den valgte sti. Standard er eksport av den "
"komplette database inkludert notisbøker notater, merker og ressurser."
#, javascript-format
msgid "Destination format: %s"
msgstr "Målformat: %s"
msgid "Exports only the given note."
msgstr "Eksporter bare det valgte notat."
msgid "Exports only the given notebook."
msgstr "Eksporter bare den valgte notisbok."
msgid "Displays a geolocation URL for the note."
msgstr "Viser den komplettestedsinformasjonen om notatet."
msgid "Displays usage information."
msgstr "Vis bruksinformasjon."
#, javascript-format
msgid "For information on how to customise the shortcuts please visit %s"
msgstr "For informasjon om tilpassing av snarveier, vennligst besøk %s"
msgid "Shortcuts are not available in CLI mode."
msgstr "Snarveier er ikke tilgjengelig i CLI modus."
msgid ""
"Type `help [command]` for more information about a command; or type `help "
"all` for the complete usage information."
msgstr ""
"Skriv inn hjelp [kommando] for å få mer informasjon om en kommando. eller "
"skriv inn \"Help all\" for fullstendig bruksinformasjon."
msgid "The possible commands are:"
msgstr "De mulige kommandoene er:"
msgid ""
"In any command, a note or notebook can be referred to by title or ID, or "
"using the shortcuts `$n` or `$b` for, respectively, the currently selected "
"note or notebook. `$c` can be used to refer to the currently selected item."
msgstr ""
"I alle kommandoer kan et notat eller en notatblokk refereres til etter "
"tittel eller ID, eller ved hjelp av snarveiene \"$n\" eller \"$b\" for "
"gjeldende valgte notat eller notatblokk. \"$c\" kan brukes til å referere "
"til elementet som er merket."
msgid "To move from one pane to another, press Tab or Shift+Tab."
msgstr ""
"Hvis du vil flytte fra én rute til en annen, trykker du TAB eller SKIFT + "
"TAB."
msgid ""
"Use the arrows and page up/down to scroll the lists and text areas "
"(including this console)."
msgstr ""
"Bruk pilene og siden opp/ned for å rulle lister og tekstområder (inkludert "
"denne konsollen)."
msgid "To maximise/minimise the console, press \"tc\"."
msgstr "For å maksimere/minimere konsollen, trykk \"TC\"."
msgid "To enter command line mode, press \":\""
msgstr "Hvis du vil åpne Kommandolinjemodus, trykker du på \":\""
msgid "To exit command line mode, press ESCAPE"
msgstr "Hvis du vil avslutte Kommandolinjemodus, trykker du ESC"
msgid ""
"For the list of keyboard shortcuts and config options, type `help keymap`"
msgstr ""
"For listen over hurtigtaster og konfigurasjonsalternativer skriver du Help "
"keymap"
msgid "Imports data into Joplin."
msgstr "Importer data til Joplin."
#, javascript-format
msgid "Source format: %s"
msgstr "Kilde Format: %s"
msgid "Do not ask for confirmation."
msgstr "Ikke spør om bekreftelse."
#, javascript-format
msgid "Found: %d."
msgstr "Funnet: %d."
#, javascript-format
msgid "Created: %d."
msgstr "Laget: %d."
#, javascript-format
msgid "Updated: %d."
msgstr "Oppdatert: %d."
#, javascript-format
msgid "Skipped: %d."
msgstr "Hoppet over: %d."
#, javascript-format
msgid "Resources: %d."
msgstr "Ressurser: %d."
#, javascript-format
msgid "Tagged: %d."
msgstr "Merket: %d."
msgid "Importing notes..."
msgstr "Importer notater..."
#, javascript-format
msgid "The notes have been imported: %s"
msgstr "Notatene har blitt importert: %s"
msgid ""
"Displays the notes in the current notebook. Use `ls /` to display the list "
"of notebooks."
msgstr ""
"Viser notatene i gjeldende notatblokk. Bruk \"ls/\" for å vise listen over "
"notatblokker."
msgid "Displays only the first top <num> notes."
msgstr "Viser bare de første <num> notatene."
msgid "Sorts the item by <field> (eg. title, updated_time, created_time)."
msgstr "Sorter etter <field> (eg. title, updated_time, created_time)."
msgid "Reverses the sorting order."
msgstr "Snu sorteringen."
msgid ""
"Displays only the items of the specific type(s). Can be `n` for notes, `t` "
"for to-dos, or `nt` for notes and to-dos (eg. `-tt` would display only the "
"to-dos, while `-ttd` would display notes and to-dos."
msgstr ""
"Viser bare elementene til den spesifikke typen (e). Kan være `n` for notater,"
"` t` for gjøremål eller `nt` for notater og to-dos (f.eks.` -t` ville bare "
"vise , mens `-ttd` ville vise notater og gjøremål."
msgid "Either \"text\" or \"json\""
msgstr "Entenr \"text\" eller \"json\""
msgid ""
"Use long list format. Format is ID, NOTE_COUNT (for notebook), DATE, "
"TODO_CHECKED (for to-dos), TITLE"
msgstr ""
"Bruk langt listeformat. Formatter er ID, NOTE_COUNT (for notisbok), dato, "
"TODO_CHECKED (for å-DOS), tittel"
msgid "Please select a notebook first."
msgstr "Vennligst velg en notisblokk først."
msgid "Creates a new notebook."
msgstr "Lager en ny notisblokk."
msgid "Creates a new note."
msgstr "Lager ett nytt notat."
msgid "Notes can only be created within a notebook."
msgstr "Notater kan bare lages inne i en notisblokk."
msgid "Creates a new to-do."
msgstr "Lage ett nytt gjøremål."
msgid "Moves the notes matching <note> to [notebook]."
msgstr "Flytter notatene som matcher <note> til [notebook]."
msgid "Renames the given <item> (note or notebook) to <name>."
msgstr "Gir nytt navn til <item> (note or notebook) til <name>."
msgid "Deletes the given notebook."
msgstr "Sletter den valgte notisblokk."
msgid "Deletes the notebook without asking for confirmation."
msgstr "Sletter den valgte notisblokk direkte."
msgid ""
"Delete notebook? All notes and sub-notebooks within this notebook will also "
"be deleted."
msgstr ""
"Slette notisbok? Alle notater og underliggende notisbøker ved denne "
"notisboken vil også bli slettet."
msgid "Deletes the notes matching <note-pattern>."
msgstr "Sletter notatene som passer <note-pattern>."
msgid "Deletes the notes without asking for confirmation."
msgstr "Sletter notatene uten bekreftelse."
#, javascript-format
msgid "%d notes match this pattern. Delete them?"
msgstr "%d notater passer dette målet. Slette dem?"
msgid "Delete note?"
msgstr "Slett notat?"
msgid "Searches for the given <pattern> in all the notes."
msgstr "Søker etter angitt <pattern> i alle notatene."
#, javascript-format
msgid ""
"Sets the property <name> of the given <note> to the given [value]. Possible "
"properties are:\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Angir egenskapen <name> for angitt <note> til angitt [verdi]. Mulige "
"egenskaper er: %s"
msgid "Displays summary about the notes and notebooks."
msgstr "Viser Sammendrag om notatene og notatblokkene."
msgid "Synchronises with remote storage."
msgstr "Synkroniser med fjernlagring."
msgid "Sync to provided target (defaults to sync.target config value)"
msgstr "Sync å forsynt mål (uteblivelsene å sync. target config-verdi)"
msgid ""
"Authentication was not completed (did not receive an authentication token)."
msgstr "Godkjenning ble ikke fullført (mottok ikke et godkjennings tegn)."
msgid ""
"To allow Joplin to synchronise with Dropbox, please follow the steps below:"
msgstr ""
"For å få Joplin til å synkronisere med Dropbox, vennligst følg trinnene "
"under her:"
msgid "Step 1: Open this URL in your browser to authorise the application:"
msgstr ""
"Trinn 1: Åpne denne URL i din nettleser for å autorisere applikasjonen:"
msgid "Step 2: Enter the code provided by Dropbox:"
msgstr "Trinn 2: Sett inn koden du fikk av Dropbox:"
#, javascript-format
msgid "Not authentified with %s. Please provide any missing credentials."
msgstr "Ikke autorisert med %s. Vennligst fyll inn manglende detaljer."
msgid "Synchronisation is already in progress."
msgstr "Synkronisering er allerede i gang."
#, javascript-format
msgid ""
"Lock file is already being hold. If you know that no synchronisation is "
"taking place, you may delete the lock file at \"%s\" and resume the "
"operation."
msgstr ""
"Låse filen er allerede sperret. Hvis du vet at det ikke pågår noen "
"synkronisering, kan du slette låse filen på %s og fortsette operasjonen."
#, javascript-format
msgid "Synchronisation target: %s (%s)"
msgstr "Synkroniseringsmål: %s (%s)"
msgid "Cannot initialize synchroniser."
msgstr "Kan ikke starte synkronisering."
msgid "Starting synchronisation..."
msgstr "Starter synkronisering..."
msgid "Cancelling... Please wait."
msgstr "Stopper… Vennligst vent."
#, fuzzy
msgid ""
"<tag-command> can be \"add\", \"remove\" or \"list\" to assign or remove "
"[tag] from [note], or to list the notes associated with [tag]. The command "
"`tag list` can be used to list all the tags (use -l for long option)."
msgstr ""
"<tag-command> kan \"sammenlegge\", \"fjerne\" eller \"liste\" å anvise eller "
"fjerne [tag] fra [Note], eller å liste det notater forbundet med [tag]. "
"Kommandoen \"tag List\" kan brukes til å vise alle kodene."
#, javascript-format
msgid "Invalid command: \"%s\""
msgstr "Ugyldig kommando: \"%s\""
msgid ""
"<todo-command> can either be \"toggle\" or \"clear\". Use \"toggle\" to "
"toggle the given to-do between completed and uncompleted state (If the "
"target is a regular note it will be converted to a to-do). Use \"clear\" to "
"convert the to-do back to a regular note."
msgstr ""
"<todo-command> kan enten være \"Toggle\" eller \"Clear\". Bruk \"Toggle\" "
"for å veksle gitt gjøremål mellom fullført og ikke fullført status (hvis "
"målet er et vanlig notat det vil bli konvertert til et gjøremål). Bruk "
"\"Clear\" for å konvertere gjøremålet tilbake til et vanlig notat."
msgid "Marks a to-do as non-completed."
msgstr "Merker et gjøremål som ikke fullført."
msgid ""
"Switches to [notebook] - all further operations will happen within this "
"notebook."
msgstr ""
"Bytter til [notatblokk]-alle ytterligere operasjoner vil skje innen denne "
"notatblokken."
msgid "Displays version information"
msgstr "Vis versjonsinformaasjon"
#, javascript-format
msgid "%s %s (%s)"
msgstr "%s %s (%s)"
msgid "Enum"
msgstr "Enum"
#, javascript-format
msgid "Type: %s."
msgstr "Type: %s."
#, javascript-format
msgid "Possible values: %s."
msgstr "Mulige verdier: %s."
#, javascript-format
msgid "Default: %s"
msgstr "Standard: %s"
msgid "Possible keys/values:"
msgstr "Mulige nøkler/verdier:"
msgid "Type `joplin help` for usage information."
msgstr "Skriv `joplin help` for bruksinformasjon."
msgid "Fatal error:"
msgstr "Fatal feil:"
msgid ""
"The application has been authorised - you may now close this browser tab."
msgstr "Søknaden er autorisert-du kan nå lukke denne nettleseren kategorien."
msgid "The application has been successfully authorised."
msgstr "Applikasjonen har blitt godkjent."
msgid ""
"Please open the following URL in your browser to authenticate the "
"application. The application will create a directory in \"Apps/Joplin\" and "
"will only read and write files in this directory. It will have no access to "
"any files outside this directory nor to any other personal data. No data "
"will be shared with any third party."
msgstr ""
"Vennligst åpne URL-en i din nettleser for autoratisjon. Programmet vil "
"opprette en katalog i \"apps/Joplin\" og vil bare lese og skrive filer i "
"denne katalogen. Den ville mangle adgang å filer utenfor denne katalogen "
"heller ikke å alle annet personlig data. Ingen data vil bli delt med noen "
"tredjepart."
msgid "Search:"
msgstr "Søk:"
msgid ""
"Welcome to Joplin!\n"
"\n"
"Type `:help shortcuts` for the list of keyboard shortcuts, or just `:help` "
"for usage information.\n"
"\n"
"For example, to create a notebook press `mb`; to create a note press `mn`."
msgstr ""
"Velkommen til Joplin!\n"
"\n"
"Type ': hjelp-snarveier for listen over hurtigtaster, eller bare: Hjelp for "
"bruksinformasjon.\n"
"\n"
"Hvis du for eksempel vil opprette en notatblokk, trykker du ' MB '. Trykk "
"\"MN\" for å opprette et notat."
msgid ""
"One or more items are currently encrypted and you may need to supply a "
"master password. To do so please type `e2ee decrypt`. If you have already "
"supplied the password, the encrypted items are being decrypted in the "
"background and will be available soon."
msgstr ""
"Ett eller flere elementer er kryptert, og du må kanskje oppgi et "
"hovedpassord. Å gjøre så vennligst skriv ' e2ee dekryptere '. Hvis du "
"allerede har oppgitt passordet, dekrypteres de krypterte elementene i "
"bakgrunnen og vil snart være tilgjengelige."
#, javascript-format
msgid "Exporting to \"%s\" as \"%s\" format. Please wait..."
msgstr "Eksporterer til \"%s\" i \"%s\" format. Vennligst vent..."
#, javascript-format
msgid "Importing from \"%s\" as \"%s\" format. Please wait..."
msgstr "Importerer fra \"%s\" i \"%s\" format. Vennligst vent..."
msgid "PDF File"
msgstr "PDF Fil"
msgid "File"
msgstr "Fil"
msgid "New note"
msgstr "Nytt Notat"
msgid "New to-do"
msgstr "Ny Gjøremål"
msgid "New notebook"
msgstr "Ny notisbok"
msgid "Import"
msgstr "Importer"
msgid "Export"
msgstr "Eksport"
msgid "Print"
msgstr "Skriv Ut"
#, javascript-format
msgid "Hide %s"
msgstr "Skjul %s"
msgid "Quit"
msgstr "Gå ut"
msgid "Edit"
msgstr "Rediger"
msgid "Copy"
msgstr "Kopier"
msgid "Cut"
msgstr "Klipp ut"
msgid "Paste"
msgstr "Lim inn"
msgid "Bold"
msgstr ""
msgid "Italic"
msgstr ""
msgid "Insert Date Time"
msgstr ""
msgid "Edit in external editor"
msgstr ""
msgid "Search in all the notes"
msgstr "Søk i alle notater"
msgid "View"
msgstr "Se på"
msgid "Toggle sidebar"
msgstr "Vis/Skjul Sidepanel"
msgid "Toggle editor layout"
msgstr "Vis/Skjul editor"
msgid "Tools"
msgstr "Verktøy"
msgid "Synchronisation status"
msgstr "Synkroniserings-status"
msgid "Web clipper options"
msgstr ""
msgid "Encryption options"
msgstr "Krypteringsvalg"
msgid "General Options"
msgstr "Generelle valg"
msgid "Help"
msgstr "Hjelp"
msgid "Website and documentation"
msgstr "Nettsted og Dokumentasjon"
msgid "Make a donation"
msgstr "Gi et bidrag"
msgid "Check for updates..."
msgstr "Se etter oppdatering..."
msgid "About Joplin"
msgstr "Om Joplin"
#, javascript-format
msgid "%s %s (%s, %s)"
msgstr "%s %s (%s, %s)"
#, javascript-format
msgid "Open %s"
msgstr "Åpne %s"
msgid "Exit"
msgstr "Ut"
msgid "OK"
msgstr "OK"
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
msgid "Current version is up-to-date."
msgstr "Nåværende versjon er den siste."
msgid "An update is available, do you want to download it now?"
msgstr "En oppdatering er tilgjengelig, vil du laste den ned nå?"
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
msgid "No"
msgstr "Nei"
msgid "The web clipper service is enabled and set to auto-start."
msgstr ""
#, javascript-format
msgid "Status: Started on port %d"
msgstr ""
#, fuzzy, javascript-format
msgid "Status: %s"
msgstr "Status: %s."
msgid "Disable Web Clipper Service"
msgstr ""
msgid "The web clipper service is not enabled."
msgstr ""
msgid "Enable Web Clipper Service"
msgstr ""
msgid ""
"Joplin Web Clipper allows saving web pages and screenshots from your browser "
"to Joplin."
msgstr ""
msgid "In order to use the web clipper, you need to do the following:"
msgstr ""
msgid "Step 1: Enable the clipper service"
msgstr ""
msgid ""
"This service allows the browser extension to communicate with Joplin. When "
"enabling it your firewall may ask you to give permission to Joplin to listen "
"to a particular port."
msgstr ""
msgid "Step 2: Install the extension"
msgstr ""
msgid "Download and install the relevant extension for your browser:"
msgstr ""
msgid "Check synchronisation configuration"
msgstr "Sjekk synkroniseringskonfigurasjonen"
#, javascript-format
msgid "Notes and settings are stored in: %s"
msgstr "Notater og innstillinger er lagret i: %s"
msgid "Apply"
msgstr ""
msgid "Submit"
msgstr "Send"
msgid "Save"
msgstr "Lagre"
msgid ""
"Disabling encryption means *all* your notes and attachments are going to be "
"re-synchronised and sent unencrypted to the sync target. Do you wish to "
"continue?"
msgstr ""
"Deaktivering av kryptering betyr at alle * notatene og vedleggene skal "
"synkroniseres på nytt og sendes ukryptert til synkroniserings målet. Vil du "
"fortsette?"
msgid ""
"Enabling encryption means *all* your notes and attachments are going to be "
"re-synchronised and sent encrypted to the sync target. Do not lose the "
"password as, for security purposes, this will be the *only* way to decrypt "
"the data! To enable encryption, please enter your password below."
msgstr ""
"Aktivering av kryptering betyr at alle * notatene og vedleggene skal "
"synkroniseres på nytt og sendes kryptert til synkroniserings målet. Ikke "
"miste passordet som, av sikkerhetsmessige grunner, vil dette være * bare * "
"måten å dekryptere data! Hvis du vil aktivere kryptering, må du skrive inn "
"passordet nedenfor."
msgid "Disable encryption"
msgstr "Fjern Kryptering"
msgid "Enable encryption"
msgstr "Tillat Kryptering"
msgid "Master Keys"
msgstr "Master Nøkkel"
msgid "Active"
msgstr "Aktiv"
msgid "ID"
msgstr "ID"
msgid "Source"
msgstr "Kilde"
msgid "Created"
msgstr "Laget"
msgid "Updated"
msgstr "Oppdatert"
msgid "Password"
msgstr "Passord"
msgid "Password OK"
msgstr "Passord OK"
msgid ""
"Note: Only one master key is going to be used for encryption (the one marked "
"as \"active\"). Any of the keys might be used for decryption, depending on "
"how the notes or notebooks were originally encrypted."
msgstr ""
"Merk: bare én Master Key skal brukes til kryptering (den som er merket som "
"\"aktiv\"). Noen av nøklene kan brukes til dekryptering, avhengig av hvordan "
"notatene eller notatblokkene opprinnelig ble kryptert."
msgid "Missing Master Keys"
msgstr "Manglende Master Nøkkel"
msgid ""
"The master keys with these IDs are used to encrypt some of your items, "
"however the application does not currently have access to them. It is likely "
"they will eventually be downloaded via synchronisation."
msgstr ""
"Hoved nøklene med disse IDene brukes til å kryptere noen av elementene, men "
"programmet har for øyeblikket ikke tilgang til dem. Det er sannsynlig at de "
"vil bli lastet ned via synkronisering."
msgid ""
"For more information about End-To-End Encryption (E2EE) and advices on how "
"to enable it please check the documentation:"
msgstr ""
"For mer informasjon om ende-til-ende-kryptering (E2EE) og råd om hvordan du "
"aktiverer den kan du sjekke dokumentasjonen:"
msgid "Status"
msgstr "Status"
msgid "Encryption is:"
msgstr "Kryptering er:"
msgid "Back"
msgstr "Tilbake"
#, javascript-format
msgid ""
"New notebook \"%s\" will be created and file \"%s\" will be imported into it"
msgstr ""
"Ny notatblokk \" %s\" vil bli opprettet og filen \" %s\" vil bli importert "
"til den"
msgid "Please create a notebook first."
msgstr "Vennligst lag en notisbok først."
msgid "Please create a notebook first"
msgstr "Vennligst lag en notisbok først"
msgid "Notebook title:"
msgstr "Tittel på notisbok:"
msgid "Add or remove tags:"
msgstr "Legge til eller fjern Tagg:"
msgid "Separate each tag by a comma."
msgstr "Separer hver tagg med komma."
msgid "Rename notebook:"
msgstr "Gi nytt navn til notisbok:"
msgid "Rename tag:"
msgstr "Gi nytt navn til tagg:"
msgid "Set alarm:"
msgstr "Angi Alarm:"
msgid "Layout"
msgstr "Utseende"
msgid "Search..."
msgstr "Søk..."
msgid "Some items cannot be synchronised."
msgstr "Noen elementer kan ikke synkroniseres."
msgid "View them now"
msgstr "Vis de nå"
msgid "Some items cannot be decrypted."
msgstr "Noen elementer kan ikke dekrypteres."
msgid "Set the password"
msgstr "Sett passordet"
msgid "Add or remove tags"
msgstr "Legg til eller fjern tag"
msgid "Duplicate"
msgstr ""
#, fuzzy, javascript-format
msgid "%s - Copy"
msgstr "Kopier"
msgid "Switch between note and to-do type"
msgstr "Bytt mellom notat og gjøremål"
msgid "Copy Markdown link"
msgstr "Kopier Link"
msgid "Delete"
msgstr "Slett"
msgid "Delete notes?"
msgstr "Slett notat?"
msgid "No notes in here. Create one by clicking on \"New note\"."
msgstr "Ingen notater her inne. Opprett en ved å klikke på \"Nytt notat\"."
msgid ""
"There is currently no notebook. Create one by clicking on \"New notebook\"."
msgstr ""
"Det er dor tiden ingen notisbok. Lag en ved å klikke på \"Ny Notisbok\"."
msgid "Location"
msgstr ""
msgid "URL"
msgstr ""
msgid "Open..."
msgstr "Åpne..."
#, fuzzy, javascript-format
msgid "This file could not be opened: %s"
msgstr "Denne notisblokken kunne ikke lagres: %s"
msgid "Save as..."
msgstr "Lagre som..."
msgid "Copy path to clipboard"
msgstr "Kopier sti til utklippshanteren"
msgid "Copy Link Address"
msgstr ""
#, javascript-format
msgid "Unsupported link or message: %s"
msgstr "Kobling eller melding som ikke støttes: %s"
#, javascript-format
msgid ""
"This note has no content. Click on \"%s\" to toggle the editor and edit the "
"note."
msgstr ""
"Dette notatet har ikke noe innhold. Klikk på \" %s\" for å veksle redaktøren "
"og redigere notatet."
msgid "strong text"
msgstr ""
msgid "emphasized text"
msgstr ""
msgid "List item"
msgstr ""
msgid "Insert Hyperlink"
msgstr ""
msgid "Attach file"
msgstr "Koble til fil"
msgid "Tags"
msgstr "Merkelapp"
msgid "Set alarm"
msgstr "Angi Alarm"
#, fuzzy, javascript-format
msgid "In: %s"
msgstr "%s: %s"
msgid "Note properties"
msgstr ""
msgid "Hyperlink"
msgstr ""
msgid "Code"
msgstr ""
msgid "Numbered List"
msgstr ""
msgid "Bulleted List"
msgstr ""
msgid "Checkbox"
msgstr ""
msgid "Heading"
msgstr ""
msgid "Horizontal Rule"
msgstr ""
msgid "Click to stop external editing"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Watching..."
msgstr "Stopper… Vennligst vent."
msgid "to-do"
msgstr "gjøremål"
msgid "note"
msgstr "notat"
#, javascript-format
msgid "Creating new %s..."
msgstr "Lag ny %s..."
msgid "Refresh"
msgstr "Oppdater"
msgid "Clear"
msgstr "Nullstill"
msgid "OneDrive Login"
msgstr "Innlogging med OneDrive"
msgid "Dropbox Login"
msgstr "Innlogging med Dropbox"
msgid "Options"
msgstr "Generelle valg"
msgid "Synchronisation Status"
msgstr "Synkroniserings-status"
msgid "Encryption Options"
msgstr "Krypteringsvalg"
#, fuzzy
msgid "Clipper Options"
msgstr "Generelle valg"
msgid "Remove this tag from all the notes?"
msgstr "Fjern denne merkelappen fra alle notater?"
msgid "Remove this search from the sidebar?"
msgstr "Fjerne dette søket fra sidepanelet?"
msgid "Rename"
msgstr "Gi nytt navn"
msgid "Synchronise"
msgstr "Synkroniser"
msgid "Notebooks"
msgstr "Notisbøker"
msgid "Please select where the sync status should be exported to"
msgstr "Velg hvor synkroniseringsstatusen skal eksporteres til"
#, javascript-format
msgid "Usage: %s"
msgstr "Bruk: %s"
#, javascript-format
msgid "Unknown flag: %s"
msgstr "Ukjent flagg: %s"
msgid "Dropbox"
msgstr "Dropbox"
msgid "File system"
msgstr "Fil system"
msgid "Nextcloud"
msgstr "Nextcloud"
msgid "OneDrive"
msgstr "OneDrive"
msgid "OneDrive Dev (For testing only)"
msgstr "OneDrive Dev (Bare for testing)"
msgid "WebDAV"
msgstr "WebDAV"
#, javascript-format
msgid "Unknown log level: %s"
msgstr "Ukjent Logg nivå: %s"
#, javascript-format
msgid "Unknown level ID: %s"
msgstr "Ukjent nivå-ID: %s"
msgid ""
"Cannot refresh token: authentication data is missing. Starting the "
"synchronisation again may fix the problem."
msgstr ""
"Kan ikke oppdatere token: godkjenningsdata mangler. Hvis du starter "
"synkroniseringen på nytt, kan dette løse problemet."
msgid ""
"Could not synchronize with OneDrive.\n"
"\n"
"This error often happens when using OneDrive for Business, which "
"unfortunately cannot be supported.\n"
"\n"
"Please consider using a regular OneDrive account."
msgstr ""
"Kan ikke synkronisere med OneDrive.\n"
"\n"
"Denne feil ofte hender når benytter OneDrive for firmaet, som beklageligvis "
"ikke er understøttet.\n"
"\n"
"Vennligst Vurder å bruke en vanlig OneDrive konto."
#, javascript-format
msgid "Cannot access %s"
msgstr "Ikke tilgang til %s"
#, javascript-format
msgid "Created local items: %d."
msgstr "Opprettet lokale elementer:% d."
#, javascript-format
msgid "Updated local items: %d."
msgstr "Oppdaterte lokale elementer:% d."
#, javascript-format
msgid "Created remote items: %d."
msgstr "Opprettede eksterne elementer:% d."
#, javascript-format
msgid "Updated remote items: %d."
msgstr "Oppdaterte eksterne elementer:% d."
#, javascript-format
msgid "Deleted local items: %d."
msgstr "Slett lokale elementer: %d."
#, javascript-format
msgid "Deleted remote items: %d."
msgstr "Slett eksterne elementer: %d."
#, javascript-format
msgid "Fetched items: %d/%d."
msgstr "Hentede elementer: %d/%d."
#, javascript-format
msgid "State: %s."
msgstr "Status: %s."
msgid "Cancelling..."
msgstr "Stopper… Vennligst vent."
#, javascript-format
msgid "Completed: %s"
msgstr "Ferdig: %s"
#, javascript-format
msgid "Last error: %s"
msgstr "Siste Feil: %s"
msgid "Idle"
msgstr "Ledig"
msgid "In progress"
msgstr "Under arbeid"
#, javascript-format
msgid "Synchronisation is already in progress. State: %s"
msgstr "Synkronisering pågår allerede. Tilstand: %s"
msgid "Encrypted"
msgstr "Kryptert"
msgid "Encrypted items cannot be modified"
msgstr "Krypterte elementer kan ikke modifiseres"
msgid "Conflicts"
msgstr "Konflikter"
msgid "Cannot move notebook to this location"
msgstr "Kan ikke flytte notatblokken til denne plasseringen"
#, javascript-format
msgid "Notebooks cannot be named \"%s\", which is a reserved title."
msgstr "Notatblokker kan ikke hete %s, som er en reservert tittel."
#, fuzzy
msgid "title"
msgstr "Uten navn"
#, fuzzy
msgid "updated date"
msgstr "Oppdatert: %d."
#, fuzzy
msgid "created date"
msgstr "Laget: %d."
msgid "Untitled"
msgstr "Uten navn"
msgid "This note does not have geolocation information."
msgstr "Dette notatet har ikke geografisk informasjon."
#, javascript-format
msgid "Cannot copy note to \"%s\" notebook"
msgstr "Kan ikke kopiere notat til \" %s\" notatblokk"
#, javascript-format
msgid "Cannot move note to \"%s\" notebook"
msgstr "Kan ikke flytte notatet til notatblokken %s"
msgid "Language"
msgstr "Språk"
msgid "Date format"
msgstr "Dato Format"
msgid "Time format"
msgstr "Tids Format"
msgid "Theme"
msgstr "Tema"
msgid "Light"
msgstr "Lys"
msgid "Dark"
msgstr "Mørk"
msgid "Uncompleted to-dos on top"
msgstr "Uferdige gjøremål på topp"
msgid "Show completed to-dos"
msgstr "Vis fullførte gjøremål"
msgid "Sort notes by"
msgstr "Sorter notater etter"
msgid "Reverse sort order"
msgstr "Snu sorteringsrekkefølge"
msgid "Save geo-location with notes"
msgstr "Lagre geografisk informasjon med notatet"
msgid "When creating a new to-do:"
msgstr "Når du oppretter et nytt gjøremål:"
msgid "Focus title"
msgstr "Fokus tittel"
msgid "Focus body"
msgstr "Fokus kropp"
msgid "When creating a new note:"
msgstr "Når du lager et nytt notat:"
msgid "Show tray icon"
msgstr "Vis ikon i systemkurven"
msgid "Note: Does not work in all desktop environments."
msgstr "Merk: fungerer ikke i alle skrivebordsmiljøer."
msgid "Start application minimised in the tray icon"
msgstr ""
msgid "Global zoom percentage"
msgstr "Global Zoom Prosent"
msgid "Editor font family"
msgstr "Redigeringsprogrammets font familie"
msgid ""
"This must be *monospace* font or it will not work properly. If the font is "
"incorrect or empty, it will default to a generic monospace font."
msgstr ""
"Denne må være * monospace * skrifttype eller den ville ikke arbeide riktig. "
"Hvis skriften er feil eller tom, vil den som standard ha en generell "
"monospace-skrift."
msgid "Automatically update the application"
msgstr "Oppdater applikasjonen automatisk"
msgid "Synchronisation interval"
msgstr "Synkroniserinsintervall"
#, javascript-format
msgid "%d minutes"
msgstr "%d minutter"
#, javascript-format
msgid "%d hour"
msgstr "%d time"
#, javascript-format
msgid "%d hours"
msgstr "%d timer"
#, fuzzy
msgid "Text editor command"
msgstr "Teksteditor"
#, fuzzy
msgid ""
"The editor command (may include arguments) that will be used to open a note. "
"If none is provided it will try to auto-detect the default editor."
msgstr ""
"Redigeringsprogrammet som skal brukes til å åpne et notat. Hvis ikke noen "
"tilgjengelig vil den prøve å automatisk finne redigeringsprogram."
msgid "Show advanced options"
msgstr "Vis avanserte valg"
msgid "Synchronisation target"
msgstr "Synkroniseringsmål"
msgid ""
"The target to synchonise to. Each sync target may have additional parameters "
"which are named as `sync.NUM.NAME` (all documented below)."
msgstr ""
"Målet å synkronisere til. Hvert synkroniserings mål kan ha "
"tilleggsparametere som er navngitt som synkronisering. NUM.name ' (alle "
"dokumentert nedenfor)."
msgid "Directory to synchronise with (absolute path)"
msgstr "Katalog å synkronisere med (absolutt Sti)"
msgid ""
"The path to synchronise with when file system synchronisation is enabled. "
"See `sync.target`."
msgstr ""
"Banen som skal synkroniseres når filsystem synkronisering er aktivert. Se ' "
"Sync. target '."
msgid "Nextcloud WebDAV URL"
msgstr "Nextcloud WebDAV URL"
#, javascript-format
msgid ""
"Attention: If you change this location, make sure you copy all your content "
"to it before syncing, otherwise all files will be removed! See the FAQ for "
"more details: %s"
msgstr ""
msgid "Nextcloud username"
msgstr "Nextcloud brukernavn"
msgid "Nextcloud password"
msgstr "Nextcloud passord"
msgid "WebDAV URL"
msgstr "WebDAV URL"
msgid "WebDAV username"
msgstr "WebDAV brukernavn"
msgid "WebDAV password"
msgstr "WebDAV passord"
msgid "Custom TLS certificates"
msgstr ""
msgid ""
"Comma-separated list of paths to directories to load the certificates from, "
"or path to individual cert files. For example: /my/cert_dir, /other/custom."
"pem. Note that if you make changes to the TLS settings, you must save your "
"changes before clicking on \"Check synchronisation configuration\"."
msgstr ""
msgid "Ignore TLS certificate errors"
msgstr ""
#, javascript-format
msgid "Invalid option value: \"%s\". Possible values are: %s."
msgstr "Ugyldig alternativ verdi: %s. Mulige verdier er: %s."
#, javascript-format
msgid "The tag \"%s\" already exists. Please choose a different name."
msgstr ""
msgid "Joplin Export File"
msgstr "Joplin Eksport Fil"
msgid "Markdown"
msgstr "Notere"
msgid "Joplin Export Directory"
msgstr "Joplin Export Katalog"
msgid "Evernote Export File"
msgstr "Evernote Export Fil"
msgid "Directory"
msgstr "Katalog"
#, javascript-format
msgid "Cannot load \"%s\" module for format \"%s\""
msgstr "Kan ikke laste modulen %s for formatet %s"
#, javascript-format
msgid "Please specify import format for %s"
msgstr "Vennligst velg import format for %s"
#, javascript-format
msgid ""
"This item is currently encrypted: %s \"%s\". Please wait for all items to be "
"decrypted and try again."
msgstr ""
"Dette elementet er for øyeblikket kryptert: %s \" %s\". Vent til alle "
"elementer dekrypteres, og prøv på nytt."
msgid "There is no data to export."
msgstr "Det er ingen data for eksportering."
msgid "Please specify the notebook where the notes should be imported to."
msgstr "Velg notisblokk som notatene bør importeres til."
msgid "Items that cannot be synchronised"
msgstr "Notater som ikke vil synkronisere"
#, javascript-format
msgid "%s (%s): %s"
msgstr "%s (%s): %s"
msgid ""
"These items will remain on the device but will not be uploaded to the sync "
"target. In order to find these items, either search for the title or the ID "
"(which is displayed in brackets above)."
msgstr ""
"Disse elementene blir værende på enheten, men vil ikke bli lastet opp til "
"synkroniserings målet. For å finne disse elementene, enten søke etter tittel "
"eller ID (som vises i parentes over)."
msgid "Sync status (synced items / total items)"
msgstr "Synkroniseringsstatus (Synkede lementer / Totale elementer)"
#, javascript-format
msgid "%s: %d/%d"
msgstr "%s: %d/%d"
#, javascript-format
msgid "Total: %d/%d"
msgstr "Totalt: %d/%d"
#, javascript-format
msgid "Conflicted: %d"
msgstr "Konflikter: %d"
#, javascript-format
msgid "To delete: %d"
msgstr "For sletting: %d"
msgid "Folders"
msgstr "Kataloger"
#, javascript-format
msgid "%s: %d notes"
msgstr "%s: %d notat"
msgid "Coming alarms"
msgstr "Kommende alarmer"
#, javascript-format
msgid "On %s: %s"
msgstr "Pa %s: %s"
msgid "There are currently no notes. Create one by clicking on the (+) button."
msgstr "Du har ennå ingen notater. Lag en ved å klikke på (+) knappen."
msgid "Delete these notes?"
msgstr "Slett disse notatene?"
msgid "Log"
msgstr "Logg"
msgid "Export Debug Report"
msgstr "Eksporter feilsøkings rapport"
msgid "Encryption Config"
msgstr "Krypteringsvalg"
msgid "Configuration"
msgstr "Konfigurasjon"
msgid "Move to notebook..."
msgstr "Flytt til notisblokk..."
#, javascript-format
msgid "Move %d notes to notebook \"%s\"?"
msgstr "Flytt %d notater til notisblokk \"%s\"?"
msgid "Press to set the decryption password."
msgstr "Trykk for å sette krypteringspassordet"
#, fuzzy
msgid "Save alarm"
msgstr "Angi Alarm"
msgid "Select date"
msgstr "Velg dato"
msgid "Confirm"
msgstr "Bekreft"
msgid "Cancel synchronisation"
msgstr "Stopp Synkronisering"
#, fuzzy, javascript-format
msgid "Decrypting items: %d/%d"
msgstr "Hentede elementer: %d/%d."
msgid "New tags:"
msgstr "Nye merkelapper:"
msgid "Type new tags or select from list"
msgstr "Skriv inn nye koder eller velg fra listen"
msgid ""
"To work correctly, the app needs the following permissions. Please enable "
"them in your phone settings, in Apps > Joplin > Permissions"
msgstr ""
"Å arbeide korrekt, det app nødvendig det fulgte tillatelse. Vennligst "
"aktivere dem i telefonen innstillingene, i Apps > Joplin > tillatelser"
msgid ""
"- Storage: to allow attaching files to notes and to enable filesystem "
"synchronisation."
msgstr ""
"-Lagring: for å tillate legge filer til notater og aktivere "
"filsynkronisering."
msgid "- Camera: to allow taking a picture and attaching it to a note."
msgstr "- Kamera: for å ta bilde og koble det til et notat."
msgid "- Location: to allow attaching geo-location information to a note."
msgstr "- Sted: for å koble geodata til notatet."
msgid "Joplin website"
msgstr "Joplin nettsted"
msgid "Login with Dropbox"
msgstr "Innlogging med Dropbox"
#, javascript-format
msgid "Master Key %s"
msgstr "Hovednøkkel: %s"
#, javascript-format
msgid "Created: %s"
msgstr "Laget: %s"
msgid "Password:"
msgstr "Passord:"
msgid "Password cannot be empty"
msgstr "Passordet kan ikke være tomt"
msgid "Enable"
msgstr "Tillat"
#, javascript-format
msgid "The notebook could not be saved: %s"
msgstr "Denne notisblokken kunne ikke lagres: %s"
msgid "Edit notebook"
msgstr "Rediger notisbok"
msgid "Show all"
msgstr "Vis alle"
msgid "Errors only"
msgstr "Bare Feil"
msgid "This note has been modified:"
msgstr "Denne Notisblokken har blitt modifisert:"
msgid "Save changes"
msgstr "Lagre forandringer"
msgid "Discard changes"
msgstr "Angre forandringer"
#, javascript-format
msgid "No item with ID %s"
msgstr "Ikke noe med slik ID %s"
#, javascript-format
msgid "The Joplin mobile app does not currently support this type of link: %s"
msgstr "Joplins mobile app støtter for tiden ikke denne type linker: %s"
#, javascript-format
msgid "Unsupported image type: %s"
msgstr "Bildetypen er ikke støttet: %s"
msgid "Attach photo"
msgstr "Koble til foto"
msgid "Attach any file"
msgstr "Koble til enhver fil"
msgid "Share"
msgstr "Del"
msgid "Convert to note"
msgstr "Konverter til notis"
msgid "Convert to todo"
msgstr "Konverter til Gjøremål"
msgid "Hide metadata"
msgstr "Skjul Metadata"
msgid "Show metadata"
msgstr "Vis Metadata"
msgid "View on map"
msgstr "Se på kart"
msgid "Delete notebook"
msgstr "Slett notisbok"
msgid "Login with OneDrive"
msgstr "Innlogging med OneDrive"
msgid "Search"
msgstr "Søk"
msgid ""
"Click on the (+) button to create a new note or notebook. Click on the side "
"menu to access your existing notebooks."
msgstr ""
"Klikk på (+) knakken for å lage en ny notis eller notisbok. Klikk på "
"sidemenyen for tilgang til dine eksisterende notisbøker."
msgid "You currently have no notebook. Create one by clicking on (+) button."
msgstr "Du har ennå ingen notisbok. Lag en ved å klikke på (+) knappen."
msgid "Welcome"
msgstr "Velkommen"
#~ msgid "A notebook with this title already exists: \"%s\""
#~ msgstr "En notisblokk med denne tittelen eksisterer allerede: \"%s\""