Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
2037 lines (1509 sloc) 52.4 KB
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Laurent Cozic
# This file is distributed under the same license as the Joplin-CLI package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Joplin-CLI 1.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"Last-Translator: \n"
"Language-Team: \n"
"Language: pl_PL\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.3\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<12 "
"|| n%100>14) ? 1 : 2);\n"
msgid "To delete a tag, untag the associated notes."
msgstr "Aby usunąć znacznik, należy usunąć powiązane znaczniki z notatek."
msgid "Please select the note or notebook to be deleted first."
msgstr ""
"Proszę wybrać notatkę lub notatnik który ma zostać usunięty jako pierwszy."
msgid "Press Ctrl+D or type \"exit\" to exit the application"
msgstr "Naciśnij Ctrl+D lub wpisz \"exit\" aby wyjść z aplikacji"
#, javascript-format
msgid "More than one item match \"%s\". Please narrow down your query."
msgstr ""
"Więcej niż jeden wynik spełnia zapytanie \"%s\". Proszę zawęzić wyszukiwanie."
msgid "No notebook selected."
msgstr "Nie wybrano notatnika."
msgid "No notebook has been specified."
msgstr "Notatnik nie został określony."
msgid "Y"
msgstr "T"
msgid "n"
msgstr "n"
msgid "N"
msgstr "N"
msgid "y"
msgstr "y"
msgid "Cancelling background synchronisation... Please wait."
msgstr "Anulowanie synchronizacji w tle... Proszę czekać."
#, javascript-format
msgid "No such command: %s"
msgstr "Nie znaleziono komedy: %s"
#, javascript-format
msgid "The command \"%s\" is only available in GUI mode"
msgstr ""
"Komenda \"%s\" jest dostępna tylko i wyłącznie w trybie graficznym (GUI)"
msgid "Cannot change encrypted item"
msgstr "Nie można zmienić zaszyfrowanego obiektu"
#, javascript-format
msgid "Missing required argument: %s"
msgstr "Brakujący wymagany argument: %s"
#, javascript-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"
msgid "Your choice: "
msgstr "Twój wybór: "
#, javascript-format
msgid "Invalid answer: %s"
msgstr "Nieprawidłowa odpowiedź: %s"
msgid "Attaches the given file to the note."
msgstr "Dołącza wskazany plik do notatki."
#, javascript-format
msgid "Cannot find \"%s\"."
msgstr "Nie można znaleźć \"%s\"."
msgid "Displays the given note."
msgstr "Wyświetla wskazaną notatkę."
msgid "Displays the complete information about note."
msgstr "Wyświetla wszystkie informacje o notatce."
msgid ""
"Gets or sets a config value. If [value] is not provided, it will show the "
"value of [name]. If neither [name] nor [value] is provided, it will list the "
"current configuration."
msgstr ""
"Pobiera lub ustawia wartość pliku konfiguracyjnego. Jeżeli [wartość] nie "
"jest podana, zostanie wyświetlona wartość [nazwa]. Jeżeli zarówno [nazwa], "
"jak i [wartość] nie zostanie podana, wyświetlona zostanie lista z obecną "
"konfiguracją."
msgid "Also displays unset and hidden config variables."
msgstr "Wyświetla także nieustawione i ukryte zmienne konfiguracyjne."
#, javascript-format
msgid "%s = %s (%s)"
msgstr "%s = %s (%s)"
#, javascript-format
msgid "%s = %s"
msgstr "%s = %s"
msgid ""
"Duplicates the notes matching <note> to [notebook]. If no notebook is "
"specified the note is duplicated in the current notebook."
msgstr ""
"Duplikuje notatki określone <note> do [notatnik]. Jeżeli notatnik nie "
"zostanie określony, notatki zostaną zduplikowane w obecnym notatniku."
msgid "Marks a to-do as done."
msgstr "Oznacz zadanie jako wykonane."
#, javascript-format
msgid "Note is not a to-do: \"%s\""
msgstr "Notatka nie jest zadaniem: \"%s\""
msgid ""
"Manages E2EE configuration. Commands are `enable`, `disable`, `decrypt`, "
"`status`, `decrypt-file` and `target-status`."
msgstr ""
"Zarządza konfiguracją E2EE (szyfrowanie po stronie klienta). Dostępne "
"komendy to `enable`, `disable`, `decrypt`,`status`,`decrypt-file`,`target-"
"status`."
msgid "Enter master password:"
msgstr "Wprowadź hasło główne:"
msgid "Operation cancelled"
msgstr "Operacja anulowana"
msgid ""
"Starting decryption... Please wait as it may take several minutes depending "
"on how much there is to decrypt."
msgstr ""
"Rozpoczynanie deszyfrowania...Proszę czekać, może to zająć kilkanaście minut "
"w zależności od ilości danych."
msgid "Completed decryption."
msgstr "Deszyfrowywanie zakończone."
msgid "Enabled"
msgstr "Aktywowano"
msgid "Disabled"
msgstr "Deaktywowano"
#, javascript-format
msgid "Encryption is: %s"
msgstr "Szyfrowanie jest: %s"
msgid "Edit note."
msgstr "Edytuj notatkę."
msgid ""
"No text editor is defined. Please set it using `config editor <editor-path>`"
msgstr ""
"Nie wybrano edytora tekstu. Proszę ustawić go za pomocą komendy `confg "
"editor <ścieżka-do-programu>`"
msgid "No active notebook."
msgstr "Brak aktywnego notatnika."
#, javascript-format
msgid "Note does not exist: \"%s\". Create it?"
msgstr "Notatka nie istnieje: \"%s\". Utworzyć?"
msgid "Starting to edit note. Close the editor to get back to the prompt."
msgstr ""
"Rozpoczynanie edycji notatki. Zamknij edytor, aby powrócić do wiersza "
"poleceń."
#, javascript-format
msgid "Error opening note in editor: %s"
msgstr "Błąd przy otwieraniu notatki w edytorze: %s"
msgid "Note has been saved."
msgstr "Notatka została zapisana."
msgid "Exits the application."
msgstr "Wychodzi z aplikacji."
msgid ""
"Exports Joplin data to the given path. By default, it will export the "
"complete database including notebooks, notes, tags and resources."
msgstr ""
"Eksportuje dane Joplin do wskazanej ścieżki. W trybie domyślnym eksportowana "
"zostanie pełna baza danych zawierająca notatniki, notatki, znaczniki i "
"zasoby."
#, javascript-format
msgid "Destination format: %s"
msgstr "Format docelowy: %s"
msgid "Exports only the given note."
msgstr "Eksportuje jedynie wybraną notatkę."
msgid "Exports only the given notebook."
msgstr "Eksportuje jedynie wybrany notatnik."
msgid "Displays a geolocation URL for the note."
msgstr "Wyświetla odnośnik z lokacją geograficzną dla notatki."
msgid "Displays usage information."
msgstr "Wyświetla informacje na temat funkcji."
#, javascript-format
msgid "For information on how to customise the shortcuts please visit %s"
msgstr ""
"Aby uzyskać informację o dopasowaniu skrótów klawiszowych, proszę odwiedzić "
"%s"
msgid "Shortcuts are not available in CLI mode."
msgstr "Skróty nie dostępne w wierszu poleceń (tryb CLI)."
msgid ""
"Type `help [command]` for more information about a command; or type `help "
"all` for the complete usage information."
msgstr ""
"Wpisz `help [komenda]` aby uzyskać więcej informacji o komendzie; lub wpisz "
"`help all` aby uzyskać wszystkie informacje na temat funkcji programu."
msgid "The possible commands are:"
msgstr "Dostępne komendy:"
msgid ""
"In any command, a note or notebook can be referred to by title or ID, or "
"using the shortcuts `$n` or `$b` for, respectively, the currently selected "
"note or notebook. `$c` can be used to refer to the currently selected item."
msgstr ""
"W każdej komendzie do notatki lub notatnika można odnieść się poprzez tytuł "
"lub identyfikator (ID), lub używając skrótów `$n` lub `$b`, odpowiednio, dla "
"obecnie wybranej notatki lub notatnika. `$c` może zostać użyty jako odnośnik "
"do obecnie wybranego obiektu."
msgid "To move from one pane to another, press Tab or Shift+Tab."
msgstr "Aby przenieść z jednej zakładki do innej, naciśnij Tab lub Shift+Tab."
msgid ""
"Use the arrows and page up/down to scroll the lists and text areas "
"(including this console)."
msgstr ""
"Użyj klawiszy kierunkowych i klawiszy page up/down aby przesunąć listę i "
"obszary tekstowe (włącznie z konsolą)."
msgid "To maximise/minimise the console, press \"tc\"."
msgstr "Aby zmaksymalizować/zminimalizować konsolę, naciśnij \"tc\"."
msgid "To enter command line mode, press \":\""
msgstr "Aby wejść do wiersza poleceń, naciśnij \":\""
msgid "To exit command line mode, press ESCAPE"
msgstr "Aby wyjść z wiersza poleceń, naciśnij ESCAPE"
msgid ""
"For the list of keyboard shortcuts and config options, type `help keymap`"
msgstr ""
"Aby zobaczyć listę ze skrótami klawiaturowymi i opcjami konfiguracji, wpisz "
"`help keymap`"
msgid "Imports data into Joplin."
msgstr "Importuje dane do Joplin."
#, javascript-format
msgid "Source format: %s"
msgstr "Format źródłowy: %s"
msgid "Do not ask for confirmation."
msgstr "Nie pytaj o potwierdzenie."
#, javascript-format
msgid "Found: %d."
msgstr "Znaleziono: %d."
#, javascript-format
msgid "Created: %d."
msgstr "Utworzono: %d."
#, javascript-format
msgid "Updated: %d."
msgstr "Zaaktualizowano: %d."
#, javascript-format
msgid "Skipped: %d."
msgstr "Pominięto: %d."
#, javascript-format
msgid "Resources: %d."
msgstr "Zasoby: %d."
#, javascript-format
msgid "Tagged: %d."
msgstr "Oznaczone: %d."
msgid "Importing notes..."
msgstr "Importowanie notatek..."
#, javascript-format
msgid "The notes have been imported: %s"
msgstr "Notatki zostały zaimportowane: %s"
msgid ""
"Displays the notes in the current notebook. Use `ls /` to display the list "
"of notebooks."
msgstr ""
"Wyświetla notatki w obecnym notatniku. Użyj `ls /` aby wyświetlić listę "
"notatników."
msgid "Displays only the first top <num> notes."
msgstr "Wyświetla jedynie pierwsze <num> notatek."
msgid "Sorts the item by <field> (eg. title, updated_time, created_time)."
msgstr ""
"Sortuje obiekty po <field> (np. tytuł, data_aktualizacji, data_utworzenia)."
msgid "Reverses the sorting order."
msgstr "Odwraca kierunek sortowania."
msgid ""
"Displays only the items of the specific type(s). Can be `n` for notes, `t` "
"for to-dos, or `nt` for notes and to-dos (eg. `-tt` would display only the "
"to-dos, while `-ttd` would display notes and to-dos."
msgstr ""
"Wyświetla jedynie obiekty określonego typu(ów). Mogą być to `n` dla notatek, "
"`t` dla zadań, `nt` dla notatek i zadań (np. `-tt` wyświetli jedynie "
"zadania, podczas gdy `-ttd` wyświetli zarówno notatki, jak i zadania."
msgid "Either \"text\" or \"json\""
msgstr "Zarówno \"text\" jak i \"json\""
msgid ""
"Use long list format. Format is ID, NOTE_COUNT (for notebook), DATE, "
"TODO_CHECKED (for to-dos), TITLE"
msgstr ""
"Użyj długiego formatu listy. Format to ID, LICZNIK_NOTATEK (dla notatników), "
"DATA, ZADANIA_WYKONANE (dla zadań), TYTUŁ"
msgid "Please select a notebook first."
msgstr "Na początku wybierz notatnik."
msgid "Creates a new notebook."
msgstr "Tworzy nowy notatnik."
msgid "Creates a new note."
msgstr "Tworzy nową notatkę."
msgid "Notes can only be created within a notebook."
msgstr "Notatki mogą być tworzone jedynie w notatniku."
msgid "Creates a new to-do."
msgstr "Tworzy nowe zadanie."
msgid "Moves the notes matching <note> to [notebook]."
msgstr "Przenosi notatki określone <note> do [notatnik]."
msgid "Renames the given <item> (note or notebook) to <name>."
msgstr "Zmienia nazwę dla wskazanego <item> (notatka lub notatnik) na <name>."
msgid "Deletes the given notebook."
msgstr "Usuwa wybrany notatnik."
msgid "Deletes the notebook without asking for confirmation."
msgstr "Usuwa notatnik bez pytania o potwierdzenie."
msgid ""
"Delete notebook? All notes and sub-notebooks within this notebook will also "
"be deleted."
msgstr ""
"Usunąć notatnik? Wszystkie notatki i notatniki podrzędne zawarte w notatniku "
"zostaną także usunięte."
msgid "Deletes the notes matching <note-pattern>."
msgstr "Usuwa notatki spełniające <note-pattern>."
msgid "Deletes the notes without asking for confirmation."
msgstr "Usuwa notatki bez pytania o potwierdzenie."
#, javascript-format
msgid "%d notes match this pattern. Delete them?"
msgstr "%d notatki spełniają wzór. Usunąć je?"
msgid "Delete note?"
msgstr "Usunąć notatkę?"
msgid "Searches for the given <pattern> in all the notes."
msgstr "Wyszukuje wskazany <pattern> we wszystkich notatkach."
#, javascript-format
msgid ""
"Sets the property <name> of the given <note> to the given [value]. Possible "
"properties are:\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Ustawia własność <name> z wskazanej <note> do wskazanej [wartość]. Możliwe "
"własności: \n"
"\n"
"%s"
msgid "Displays summary about the notes and notebooks."
msgstr "Wyświetla podsumowanie o notatkach i notatnikach."
msgid "Synchronises with remote storage."
msgstr "Synchronizuje z dyskiem zdalnym."
msgid "Sync to provided target (defaults to sync.target config value)"
msgstr ""
"Synchronizuje z określonym serwisem (domyślnie z wartością konfiguracji sync."
"target)"
msgid ""
"Authentication was not completed (did not receive an authentication token)."
msgstr ""
"Uwierzytelnianie nie zostało ukończone (nie otrzymano tokena "
"uwierzytalniającego)."
msgid ""
"To allow Joplin to synchronise with Dropbox, please follow the steps below:"
msgstr ""
"Aby pozwolić Joplin na synchronizację z Dropbox, proszę kieruj się krokami "
"poniżej:"
msgid "Step 1: Open this URL in your browser to authorise the application:"
msgstr ""
"Krok 1: Otwórz odnośnik w swojej przeglądarce aby autoryzować aplikację:"
msgid "Step 2: Enter the code provided by Dropbox:"
msgstr "Krok 2: Wpisz kod podany przez Dropbox:"
#, javascript-format
msgid "Not authentified with %s. Please provide any missing credentials."
msgstr "Nie uwierzytelniono z %s. Proszę uzupełnij brakujące dane."
msgid "Synchronisation is already in progress."
msgstr "Synchronizacja w toku."
#, javascript-format
msgid ""
"Lock file is already being hold. If you know that no synchronisation is "
"taking place, you may delete the lock file at \"%s\" and resume the "
"operation."
msgstr ""
"Plik blokady jest aktualnie w użyciu. Jezeli wiesz, że synchronizacja nie "
"odbywa się, możesz usunać plik blokady w \"%s\" i wznowić operację."
#, javascript-format
msgid "Synchronisation target: %s (%s)"
msgstr "Serwis synchronizacji: %s (%s)"
msgid "Cannot initialize synchroniser."
msgstr "Nie można zainicjalizować synchronizatora."
msgid "Starting synchronisation..."
msgstr "Rozpoczynanie synchronizacji..."
msgid "Downloading resources..."
msgstr "Pobieranie zasobów..."
msgid "Cancelling... Please wait."
msgstr "Anulowanie... Proszę czekać."
msgid ""
"<tag-command> can be \"add\", \"remove\" or \"list\" to assign or remove "
"[tag] from [note], or to list the notes associated with [tag]. The command "
"`tag list` can be used to list all the tags (use -l for long option)."
msgstr ""
"<tag-command> może \"add\", \"remove\" lub \"list\" aby przypisać lub usunąć "
"[tag] z [note], lub wyświetlić listę notatek połączonych z [tag]. Komenda "
"`tag list` może zostać użyta do wyświetlenia wszystkich znaczników (użyj -l "
"dla wyświetlenia długich)."
#, javascript-format
msgid "Invalid command: \"%s\""
msgstr "Nieprawidłowa komenda: \"%s\""
msgid ""
"<todo-command> can either be \"toggle\" or \"clear\". Use \"toggle\" to "
"toggle the given to-do between completed and uncompleted state (If the "
"target is a regular note it will be converted to a to-do). Use \"clear\" to "
"convert the to-do back to a regular note."
msgstr ""
"<todo-command> może zarówno być \"toggle\" lub \"clear\". Użyj \"toggle\" "
"aby przełączyć wskazane zadanie pomiędzy stanem ukończonym a nieukończonym "
"(Jeżeli celem jest regularna notatka, zostanie ona przekonwertowana na "
"zadanie. Użyj \"clear\" aby przekonwertować zadanie z powrotem do regularnej "
"notatki."
msgid "Marks a to-do as non-completed."
msgstr "Oznacza zadanie jako nieukończone."
msgid ""
"Switches to [notebook] - all further operations will happen within this "
"notebook."
msgstr ""
"Przełącza na [Notatnik] - wszystkie przyszłe operacje zostaną wykonane w tym "
"notatniku."
msgid "Displays version information"
msgstr "Wyświetla informacje o wersji"
#, javascript-format
msgid "%s %s (%s)"
msgstr "%s %s (%s)"
msgid "Enum"
msgstr "Wyliczanie"
#, javascript-format
msgid "Type: %s."
msgstr "Typ: %s."
#, javascript-format
msgid "Possible values: %s."
msgstr "Możliwe wartośći: %s."
#, javascript-format
msgid "Default: %s"
msgstr "Domyślne: %s"
msgid "Possible keys/values:"
msgstr "Dostępne klucze/wartości:"
msgid "Type `joplin help` for usage information."
msgstr "Wpisz `joplin help` dla informacji o użytkowaniu."
msgid "Fatal error:"
msgstr "Błąd krytyczny:"
msgid ""
"The application has been authorised - you may now close this browser tab."
msgstr "Aplikacja została uwierzytelniona - możesz zamknąć kartę przeglądarki."
msgid "The application has been successfully authorised."
msgstr "Aplikacja została uwierzytelniona pomyślnie."
msgid ""
"Please open the following URL in your browser to authenticate the "
"application. The application will create a directory in \"Apps/Joplin\" and "
"will only read and write files in this directory. It will have no access to "
"any files outside this directory nor to any other personal data. No data "
"will be shared with any third party."
msgstr ""
"Proszę otworzyć następujący odnośnik w swojej przeglądarce, aby "
"uwierzytelnić aplikację. Aplikacja utworzy katalog w lokalizacji \"Apps/"
"Joplin\" i będzie jedynie odczytywać i zapisywać pliki w tej lokalizacji. "
"Nie będzie ona miała dostępu do plików spoza tej lokalizacji, jak i innych "
"danych osobowych. Dane nie zostaną udostępnione jakiejkolwiek firmie/"
"organizacji."
msgid "Search:"
msgstr "Wyszukaj:"
msgid ""
"Welcome to Joplin!\n"
"\n"
"Type `:help shortcuts` for the list of keyboard shortcuts, or just `:help` "
"for usage information.\n"
"\n"
"For example, to create a notebook press `mb`; to create a note press `mn`."
msgstr ""
"Witaj w Joplin!\n"
"\n"
"Wpisz: `:help shortcuts` aby uzyskać listę skrótów klawiaturowych lub `help` "
"aby uzyskać informacje o użytkowaniu.\n"
"\n"
"Na przykład, aby utworzyć notatnik, naciśnij `mb`; aby utworzyć notatkę, "
"naciśnij `mn`."
msgid ""
"One or more items are currently encrypted and you may need to supply a "
"master password. To do so please type `e2ee decrypt`. If you have already "
"supplied the password, the encrypted items are being decrypted in the "
"background and will be available soon."
msgstr ""
"Jeden lub więcej obiektów jest aktualnie zaszyfrowane, w związku z czym "
"zachodzi potrzeba podania hasła głównego. Aby to wykonać, proszę wpisać "
"`e2ee decrypt`. Jeżeli hasło zostało już podane, zaszyfrowane obiekty są "
"deszyfrowane w tle i będą dostępne wkrótce."
#, javascript-format
msgid "Exporting to \"%s\" as \"%s\" format. Please wait..."
msgstr "Eksportowanie do \"%s\" jako \"%s\". Proszę czekać..."
msgid "Sidebar"
msgstr "Nawigator"
msgid "Note list"
msgstr "Lista notatek"
msgid "Note title"
msgstr "Tytuł notatki"
msgid "Note body"
msgstr "Zawartość notatki"
#, javascript-format
msgid "Importing from \"%s\" as \"%s\" format. Please wait..."
msgstr "Importowanie z \"%s\" jako \"%s\". Proszę czekać..."
msgid "PDF File"
msgstr "Plik PDF"
msgid "Synchronisation status"
msgstr "Status synchronizacji"
msgid "New note"
msgstr "Nowa notatka"
msgid "New to-do"
msgstr "Nowe zadanie"
msgid "New notebook"
msgstr "Nowy notatnik"
msgid "Print"
msgstr "Drukuj"
msgid "General Options"
msgstr "Opcje główne"
msgid "Encryption options"
msgstr "Opcje szyfrowania"
msgid "Web clipper options"
msgstr "Opcje Web clipper"
#, javascript-format
msgid "%s %s (%s, %s)"
msgstr "%s %s (%s, %s)"
msgid "&File"
msgstr "&Plik"
msgid "About Joplin"
msgstr "O aplikacji Joplin"
msgid "Preferences..."
msgstr "Preferencje..."
msgid "Check for updates..."
msgstr "Sprawdź dostępność aktualizacji..."
msgid "Import"
msgstr "Zaimportuj"
msgid "Export"
msgstr "Eksportuj"
msgid "Synchronise"
msgstr "Synchronizuj"
#, javascript-format
msgid "Hide %s"
msgstr "Schowaj %s"
msgid "Quit"
msgstr "Wyjdź"
msgid "Close Window"
msgstr "Zamknij okno"
msgid "&Edit"
msgstr "&Edytuj"
msgid "Copy"
msgstr "Kopiuj"
msgid "Cut"
msgstr "Wytnij"
msgid "Paste"
msgstr "Wklej"
msgid "Select all"
msgstr "Wybierz wszystko"
msgid "Bold"
msgstr "Pogrubienie"
msgid "Italic"
msgstr "Kursywa"
msgid "Link"
msgstr "Odnośnik"
msgid "Insert Date Time"
msgstr "Wstaw stempel czasowy"
msgid "Edit in external editor"
msgstr "Edytuj w edytorze zewnętrznym"
msgid "Search in all the notes"
msgstr "Wyszukaj we wszystkich notatkach"
msgid "Search in current note"
msgstr "Wyszukaj w obecnej notatce"
msgid "&View"
msgstr "&Wyświetl"
msgid "Toggle sidebar"
msgstr "Przełącz nawigator"
msgid "Toggle editor layout"
msgstr "Przełącz układ edytora"
msgid "Focus"
msgstr "Wyszczególnienie"
msgid "&Tools"
msgstr "&Narzędzia"
msgid "&Help"
msgstr "&Pomoc"
msgid "Website and documentation"
msgstr "Strona internetowa i dokumentacja"
msgid "Make a donation"
msgstr "Przekaż datek"
msgid "Toggle development tools"
msgstr ""
#, javascript-format
msgid "Open %s"
msgstr "Otwórz %s"
msgid "Exit"
msgstr "Wyjdź"
msgid "OK"
msgstr "OK"
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
msgid "Current version is up-to-date."
msgstr "Obecna wersja jest aktualna."
#, javascript-format
msgid "%s (pre-release)"
msgstr "%s (przedpremiera)"
msgid "An update is available, do you want to download it now?"
msgstr "Aktualizacja jest dostępna, czy chcesz ją pobrać?"
#, javascript-format
msgid "Your version: %s"
msgstr "Twoja wersja: %s"
#, javascript-format
msgid "New version: %s"
msgstr "Nowa wersja: %s"
msgid "Yes"
msgstr "Tak"
msgid "No"
msgstr "Nie"
msgid "Token has been copied to the clipboard!"
msgstr "Token został skopiowany do schowka!"
msgid "The web clipper service is enabled and set to auto-start."
msgstr "Usługa Web Clipper musi być aktywna i ustawiona na autouruchamianie."
#, javascript-format
msgid "Status: Started on port %d"
msgstr "Status: Uruchomiono w porcie %d"
#, javascript-format
msgid "Status: %s"
msgstr "Status: %s"
msgid "Disable Web Clipper Service"
msgstr "Deaktywuj usługę Web Clipper"
msgid "The web clipper service is not enabled."
msgstr "Usługa Web Clipper nie jest aktywowana."
msgid "Enable Web Clipper Service"
msgstr "Aktywuj usługę Web Clipper"
msgid ""
"Joplin Web Clipper allows saving web pages and screenshots from your browser "
"to Joplin."
msgstr ""
"Joplin Web Clipper umożliwia zapisywanie stron internetowych i zrzutów "
"ekranu z Twojej przeglądarki do Joplin."
msgid "In order to use the web clipper, you need to do the following:"
msgstr "Aby używać Web Clipper, należy wykonać następujące czynności:"
msgid "Step 1: Enable the clipper service"
msgstr "Krok 1: Aktywuj usługę Clipper"
msgid ""
"This service allows the browser extension to communicate with Joplin. When "
"enabling it your firewall may ask you to give permission to Joplin to listen "
"to a particular port."
msgstr ""
"Ta usługa umożliwia rozszerzeniu do przeglądarki komunikować się z Joplin. "
"Kiedy zostanie aktywowana, zapora systemowa może zapytać o uprawnienia dla "
"Joplin w celu nasłuchiwania na określonym porcie."
msgid "Step 2: Install the extension"
msgstr "Krok 2: Zainstaluj rozszerzenie"
msgid "Download and install the relevant extension for your browser:"
msgstr "Pobierz i zainstaluj odpowiednie rozszerzenie dla Twojej przeglądarki:"
msgid "Advanced options"
msgstr "Opcje zaawansowane"
msgid "Authorisation token:"
msgstr "Token uwierzytelniający:"
msgid "Copy token"
msgstr "Skopiuj token"
msgid ""
"This authorisation token is only needed to allow third-party applications to "
"access Joplin."
msgstr ""
"Token uwierzytelniający jest potrzebny jedynie w celu pozwolenia aplikacjom "
"firm trzecich na dostęp do Joplin."
#, javascript-format
msgid "Notes and settings are stored in: %s"
msgstr "Notatki i ustawienia są przechowywane w: %s"
msgid "Check synchronisation configuration"
msgstr "Sprawdź konfigurację synchronizacji"
msgid "Browse..."
msgstr "Przeglądaj..."
msgid "Apply"
msgstr "Zastosuj"
msgid "Submit"
msgstr "Wyślij"
msgid "Save"
msgstr "Zapisz"
msgid ""
"Disabling encryption means *all* your notes and attachments are going to be "
"re-synchronised and sent unencrypted to the sync target. Do you wish to "
"continue?"
msgstr ""
"Deaktywowanie szyfrowania oznacza, że *wszystkie* Twoje notatki i załączniki "
"będą resynchronizowane i wysłane niezabezpieczone do serwisu synchonizacji. "
"Czy chcesz kontynuować?"
msgid ""
"Enabling encryption means *all* your notes and attachments are going to be "
"re-synchronised and sent encrypted to the sync target. Do not lose the "
"password as, for security purposes, this will be the *only* way to decrypt "
"the data! To enable encryption, please enter your password below."
msgstr ""
"Aktywowanie szyfrowania oznacza, że *wszystkie* Twoje notatki i załączniki "
"będą resynchronizowane i wysłane zaszyfrowane do serwisu synchonizacji. Nie "
"utrać hasła, jako że, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, będzie to *jedyna* "
"droga do deszyfrowania danych! Aby aktywować szyfrowanie, wprowadź hasło "
"poniżej."
msgid "Disable encryption"
msgstr "Deaktywuj szyfrowanie"
msgid "Enable encryption"
msgstr "Aktywuj szyfrowanie"
msgid "Master Keys"
msgstr "Klucze główne"
msgid "Active"
msgstr "Aktywne"
msgid "ID"
msgstr "ID"
msgid "Source"
msgstr "Źródło"
msgid "Created"
msgstr "Utworzono"
msgid "Updated"
msgstr "Zaaktualizowano"
msgid "Password"
msgstr "Hasło"
msgid "Password OK"
msgstr "Hasło prawidłowe"
msgid ""
"Note: Only one master key is going to be used for encryption (the one marked "
"as \"active\"). Any of the keys might be used for decryption, depending on "
"how the notes or notebooks were originally encrypted."
msgstr ""
"Informacja: Jedynie jeden klucz główny będzie używany do szyfrowania "
"(oznaczony jako \"aktywny\"). Każdy z kluczy może zostać użyty do "
"deszyfrowania, w zależności od sposobu zaszyfrowania notatek lub notatników."
msgid "Missing Master Keys"
msgstr "Brakujące Klucze Główne"
msgid ""
"The master keys with these IDs are used to encrypt some of your items, "
"however the application does not currently have access to them. It is likely "
"they will eventually be downloaded via synchronisation."
msgstr ""
"Klucze główne z tymi ID zostaną użyte do szyfrowania niektórych obiektów, "
"jednakże aplikacja aktualnie nie ma do nich dostępu. Prawdopodobnie zostaną "
"pobrane przy synchonizacji."
msgid ""
"For more information about End-To-End Encryption (E2EE) and advices on how "
"to enable it please check the documentation:"
msgstr ""
"Aby uzyskać informacje o szyfrowaniu po stronie klienta (E2EE) i przykłady "
"ułatwiające jego uruchomienie, proszę sprawdź dokumentację:"
msgid "Status"
msgstr "Status"
msgid "Encryption is:"
msgstr "Szyfrowanie jest:"
msgid "Usage"
msgstr "Przykłady"
msgid "Back"
msgstr "Cofnij"
#, javascript-format
msgid ""
"New notebook \"%s\" will be created and file \"%s\" will be imported into it"
msgstr ""
"Nowy notatnik \"%s\" zostanie utworzony i plik \"%s\" zostanie do niego "
"zaimportowany"
msgid "Please create a notebook first."
msgstr "Na początku utwórz notatnik."
msgid "Please create a notebook first"
msgstr "Na początku proszę utworzyć notatnik"
msgid "Notebook title:"
msgstr "Tytuł notatnika:"
msgid "Add or remove tags:"
msgstr "Dodaj lub usuń znaczniki:"
msgid "Rename notebook:"
msgstr "Zmień nazwę notatnika:"
msgid "Rename tag:"
msgstr "Zmień nazwę znacznika:"
msgid "Set alarm:"
msgstr "Ustaw powiadomienie:"
msgid "Layout"
msgstr "Układ"
msgid "Search..."
msgstr "Wyszukaj..."
msgid "Some items cannot be synchronised."
msgstr "Niektóre przedmioty nie mogą być zsynchornizowane."
msgid "View them now"
msgstr "Wyświetl je teraz"
#, fuzzy
msgid "One or more master keys need a password."
msgstr "Wprowadź hasło główne:"
msgid "Set the password"
msgstr "Ustaw hasło"
msgid "No notes in here. Create one by clicking on \"New note\"."
msgstr "Brak notatek. Utwórz nową, naciskając na \"Nowa notatka\"."
msgid ""
"There is currently no notebook. Create one by clicking on \"New notebook\"."
msgstr "Brak notatników. Utwórz nowy, naciskając na \"Nowy notatnik\"."
msgid "Location"
msgstr "Lokacja"
msgid "URL"
msgstr "Odnośnik"
msgid "Note History"
msgstr "Historia notatek"
msgid "Previous versions of this note"
msgstr "Poprzednie wersje notatki"
msgid "Note properties"
msgstr "Właściwośći notatki"
#, javascript-format
msgid "The note \"%s\" has been successfully restored to the notebook \"%s\"."
msgstr "Notatka \"%s\" została pomyślnie przywrócona do notatnika \"%s\"."
msgid "This note has no history"
msgstr "Notatka nie posiada historii"
msgid "Restore"
msgstr "Przywróć"
#, javascript-format
msgid ""
"Click \"%s\" to restore the note. It will be copied in the notebook named "
"\"%s\". The current version of the note will not be replaced or modified."
msgstr ""
"Naciśnij \"%s\" aby przywrócić notatkę. Zostanie ona skopiowana do notatnika "
"o nazwie \"%s\". Obecna wersja notatki nie zostanie nadpisana lub "
"zmodyfikowana."
msgid "Open..."
msgstr "Otwórz..."
#, javascript-format
msgid "This file could not be opened: %s"
msgstr "Plik nie może zostać otwarty: %s"
msgid "Save as..."
msgstr "Zapisz jako..."
msgid "Copy path to clipboard"
msgstr "Skopiuj ścieżkę do schowka"
msgid "Copy Link Address"
msgstr "Skopiuj adres odnośnika"
msgid "This attachment is not downloaded or not decrypted yet."
msgstr "Załącznik nie został jeszcze pobrany lub deszyfrowany."
#, javascript-format
msgid "Unsupported link or message: %s"
msgstr "Niewspierany odnośnik lub wiadomość: %s"
#, javascript-format
msgid ""
"This note has no content. Click on \"%s\" to toggle the editor and edit the "
"note."
msgstr ""
"Notatka nie posiada zawartości. Naciśnik na \"%s\" aby przełączyć edytor i "
"edytować notatkę."
msgid "Only one note can be printed or exported to PDF at a time."
msgstr ""
"Jedna notatka może zostać wydrukowana lub wyeksportowana do pliku PDF w tym "
"samym czasie."
msgid "strong text"
msgstr "pogrubienie"
msgid "emphasized text"
msgstr "podkreślenie"
msgid "List item"
msgstr "Obiekt listy"
msgid "Insert Hyperlink"
msgstr "Wstaw Hyperlink"
msgid "Attach file"
msgstr "Załącz plik"
msgid "Tags"
msgstr "Znaczniki"
msgid "Set alarm"
msgstr "Ustaw powiadomienie"
#, javascript-format
msgid "In: %s"
msgstr "W: %s"
msgid "Hyperlink"
msgstr "Hyperlink"
msgid "Code"
msgstr "Kod"
msgid "Numbered List"
msgstr "Lista numerowana"
msgid "Bulleted List"
msgstr "Lista punktowa"
msgid "Checkbox"
msgstr "Pole wyboru"
msgid "Heading"
msgstr "Nagłówek"
msgid "Horizontal Rule"
msgstr "Linia horyzontalna"
msgid "Click to stop external editing"
msgstr "Naciśnij aby skończyć edytowanie w programie zewnętrznym"
msgid "Watching..."
msgstr "Obserwowanie..."
msgid "to-do"
msgstr "zadanie"
msgid "note"
msgstr "notatka"
#, javascript-format
msgid "Creating new %s..."
msgstr "Tworzenie nowego %s..."
msgid "Refresh"
msgstr "Odśwież"
msgid "Clear"
msgstr "Czyść"
msgid "OneDrive Login"
msgstr "Nazwa użytkownika OneDrive"
msgid "Dropbox Login"
msgstr "Nazwa użytkownika Dropbox"
msgid "Options"
msgstr "Opcje"
msgid "Synchronisation Status"
msgstr "Status synchronizacji"
msgid "Encryption Options"
msgstr "Opcje szyfrowania"
msgid "Clipper Options"
msgstr "Opcje funkcji Clipper"
#, javascript-format
msgid ""
"Delete notebook \"%s\"?\n"
"\n"
"All notes and sub-notebooks within this notebook will also be deleted."
msgstr ""
"Usunąć notatnik \"%s:?\n"
"\n"
"Wszystkie notatki i notatniki podrzędne zawarte w tym notatniku także "
"zostaną usunięte."
#, javascript-format
msgid "Remove tag \"%s\" from all notes?"
msgstr "Usunąć znacznik \"%s\" ze wszystkich notatek?"
msgid "Remove this search from the sidebar?"
msgstr "Usunąć wyszukiwanie z nawigatora?"
msgid "Delete"
msgstr "Usuń"
msgid "Rename"
msgstr "Zmień nazwę"
msgid "Notebooks"
msgstr "Notatniki"
#, javascript-format
msgid "Decrypting items: %d/%d"
msgstr "Deszyfrowanie obiektów %d/%d"
#, fuzzy, javascript-format
msgid "Fetching resources: %d/%d"
msgstr "Pobieranie zasobów: %d"
msgid "Please select where the sync status should be exported to"
msgstr "Proszę wybrać gdzie powinen zostać eksportowany status synchronizacji"
msgid "Retry"
msgstr ""
msgid "Add or remove tags"
msgstr "Dodaj lub usuń znaczniki"
msgid "Duplicate"
msgstr "Duplikuj"
#, javascript-format
msgid "%s - Copy"
msgstr "%s - Kopiuj"
msgid "Switch between note and to-do type"
msgstr "Przełącz pomiędzy notatką a zadaniem"
msgid "Switch to note type"
msgstr "Przełącz na notatkę"
msgid "Switch to to-do type"
msgstr "Przełącz na zadanie"
msgid "Copy Markdown link"
msgstr "Skopiuj odnośnik Markdown"
#, javascript-format
msgid "Delete note \"%s\"?"
msgstr "Usunąć notatkę \"%s\"?"
#, javascript-format
msgid "Delete these %d notes?"
msgstr "Usunąć %d notatki?"
msgid ""
"Type a note title to jump to it. Or type # followed by a tag name, or @ "
"followed by a notebook name."
msgstr ""
"Wpisz tytuł notatki, aby do niej przejść. Lub wpisz # i następnie nazwę "
"tagu, lub @ i następnie nazwę notatnika."
msgid "Goto Anything..."
msgstr "Idź do..."
#, javascript-format
msgid "Usage: %s"
msgstr "Przykłady: %s"
#, javascript-format
msgid "Unknown flag: %s"
msgstr "Nieznana flaga: %s"
msgid "Dropbox"
msgstr "Dropbox"
msgid "File system"
msgstr "System plików"
msgid "Nextcloud"
msgstr "Nextcloud"
msgid "OneDrive"
msgstr "OneDrive"
msgid "OneDrive Dev (For testing only)"
msgstr "Deweloperski OneDrive (jedynie w celu testów)"
msgid "WebDAV"
msgstr "WebDAV"
#, javascript-format
msgid "Unknown log level: %s"
msgstr "Nieznany poziom dziennika: %s"
#, javascript-format
msgid "Unknown level ID: %s"
msgstr "Nieznany poziom ID: %s"
msgid ""
"Cannot refresh token: authentication data is missing. Starting the "
"synchronisation again may fix the problem."
msgstr ""
"Nie można odświeżyć tokena: brak danych uwierzytelniających. Uruchomienie "
"synchronizacji ponownie powinno rozwiązać ten problem."
msgid "Untitled"
msgstr "Bez nazwy"
msgid ""
"Could not synchronize with OneDrive.\n"
"\n"
"This error often happens when using OneDrive for Business, which "
"unfortunately cannot be supported.\n"
"\n"
"Please consider using a regular OneDrive account."
msgstr ""
"Nie można zsynchronizować z OneDrive.\n"
"\n"
"Ten błąd często występuje podczas korzystania z OneDrive dla Biznesu, który "
"niestety nie może być wspierany.\n"
"\n"
"Rozważ korzystanie ze standardowego konta OneDrive."
#, javascript-format
msgid "Cannot access %s"
msgstr "Brak dostępu %s"
#, javascript-format
msgid "Created local items: %d."
msgstr "Utworzono lokalne obiekty: %d."
#, javascript-format
msgid "Updated local items: %d."
msgstr "Zaaktualizowano lokalne obiekty: %d."
#, javascript-format
msgid "Created remote items: %d."
msgstr "Utworzono zdalne obiekty: %d."
#, javascript-format
msgid "Updated remote items: %d."
msgstr "Zaaktualizowano zdalne obiekty: %d."
#, javascript-format
msgid "Deleted local items: %d."
msgstr "Usunięto lokalne obiekty: %d."
#, javascript-format
msgid "Deleted remote items: %d."
msgstr "Usunięto zdalne obiekty: %d."
#, javascript-format
msgid "Fetched items: %d/%d."
msgstr "Pobieranie obiektów %d/%d."
msgid "Cancelling..."
msgstr "Anulowanie..."
#, javascript-format
msgid "Completed: %s"
msgstr "Ukończono: %s"
#, javascript-format
msgid "Last error: %s"
msgstr "Ostatni błąd: %s"
msgid "Idle"
msgstr "Spoczynek"
msgid "In progress"
msgstr "W trakcie"
#, javascript-format
msgid "Synchronisation is already in progress. State: %s"
msgstr "Synchronizacja w toku. Stan: %s"
msgid ""
"Unknown item type downloaded - please upgrade Joplin to the latest version"
msgstr ""
"Pobrano nieznany typ pliku - proszę zaaktualizować Joplin do najnowszej "
"wersji"
msgid "Encrypted"
msgstr "Zaszyfrowane"
msgid "Encrypted items cannot be modified"
msgstr "Zaszyfrowanie obiekty nie mogą być modyfikowane"
msgid "title"
msgstr "tytuł"
msgid "updated date"
msgstr "data aktualizacji"
msgid "Conflicts"
msgstr "Konflikty"
msgid "Cannot move notebook to this location"
msgstr "Nie można przenieść notatnika do tej lokacji"
#, javascript-format
msgid "Notebooks cannot be named \"%s\", which is a reserved title."
msgstr ""
"Notatniki nie mogą być nazwane \"%s\", ponieważ jest to nazwa zastrzeżona."
msgid "created date"
msgstr "data utworzenia"
msgid "This note does not have geolocation information."
msgstr "Notatka nie zawiera informacji o lokalizacji geograficznej."
#, javascript-format
msgid "Cannot copy note to \"%s\" notebook"
msgstr "Nie można skopiować notatki do notatnika \"%s\""
#, javascript-format
msgid "Cannot move note to \"%s\" notebook"
msgstr "Nie można przenieść notatki do notatnika \"%s\""
#, javascript-format
msgid ""
"Attention: If you change this location, make sure you copy all your content "
"to it before syncing, otherwise all files will be removed! See the FAQ for "
"more details: %s"
msgstr ""
"Uwaga: Jeżeli lokalizacja zostanie zmieniona, proszę się upewnić, że "
"wszystkie dane zostaną skopiowane do jej lokacji przed synchronizacją, w "
"innym wypadku wszystkie pliki będą usunięte! Sprawdź FAQ w celu uzyskania "
"informacji: %s"
msgid "Synchronisation target"
msgstr "Serwis synchronizacji"
msgid ""
"The target to synchonise to. Each sync target may have additional parameters "
"which are named as `sync.NUM.NAME` (all documented below)."
msgstr ""
"Serwis z którym nastąpi snychronizacja. Każdy serwis może zawierać dodatkowe "
"parametry, które są nazwane jako `sync.NUM.NAME` (udokumentowane poniżej)."
msgid "Directory to synchronise with (absolute path)"
msgstr "Katalog z którym nastąpi synchronizacja (ścieżka absolutna)"
msgid "Nextcloud WebDAV URL"
msgstr "Odnośnik WebDAV Nextcloud"
msgid "Nextcloud username"
msgstr "Nazwa użytkownika Nextcloud"
msgid "Nextcloud password"
msgstr "Hasło użytkownika Nextcloud"
msgid "WebDAV URL"
msgstr "Odnośnik WebDAV"
msgid "WebDAV username"
msgstr "Nazwa użytkownika WebDAV"
msgid "WebDAV password"
msgstr "Hasło użytkownika WebDAV"
msgid "Attachment download behaviour"
msgstr "Zachowanie przy pobieraniu załączników"
msgid ""
"In \"Manual\" mode, attachments are downloaded only when you click on them. "
"In \"Auto\", they are downloaded when you open the note. In \"Always\", all "
"the attachments are downloaded whether you open the note or not."
msgstr ""
"W trybie \"Ręczny\", załączniki zostaną pobrane po naciśnięciu.W trybie "
"\"Automatyczny\", załączniki zostaną pobrane przy otwieraniu notatki. W "
"trybie \"Zawsze\", wszystkie załączniki zostaną pobrane bez względu "
"naotwarcie notatki."
msgid "Always"
msgstr "Zawsze"
msgid "Manual"
msgstr "Ręczny"
msgid "Auto"
msgstr "Automatyczny"
msgid "Max concurrent connections"
msgstr ""
msgid "Language"
msgstr "Język"
msgid "Date format"
msgstr "Format daty"
msgid "Time format"
msgstr "Format czasu"
msgid "Theme"
msgstr "Motyw"
msgid "Light"
msgstr "Jasny"
msgid "Dark"
msgstr "Ciemny"
msgid "Uncompleted to-dos on top"
msgstr "Nieukończone zadania na górze"
msgid "Show completed to-dos"
msgstr "Wyświetl ukończone zadania"
msgid "Sort notes by"
msgstr "Sortuj notatki po"
msgid "Reverse sort order"
msgstr "Odwróć kierunek sortowania"
msgid "Sort notebooks by"
msgstr "Sortuj notatniki po"
msgid "Save geo-location with notes"
msgstr "Zapisz lokalizację geograficzną z notatkami"
msgid "When creating a new to-do:"
msgstr "Podczas tworzenia nowego zadania:"
msgid "Focus title"
msgstr "Przejdź do tytułu"
msgid "Focus body"
msgstr "Przejdź do zawartości"
msgid "When creating a new note:"
msgstr "Podczas tworzenia nowej notatki:"
msgid "Enable soft breaks"
msgstr "Aktywuj miękkie łamanie linii"
msgid "Enable math expressions"
msgstr "Atywuj wyrażenia matematyczne"
msgid "Enable ==mark== syntax"
msgstr "Aktywuj składnię ==mark=="
msgid "Enable footnotes"
msgstr "Aktywuj stopki"
msgid "Enable table of contents extension"
msgstr "Aktywuj rozszerenie dla tabeli zawartości"
msgid "Enable ~sub~ syntax"
msgstr "Aktywuj składnię ~sub~"
msgid "Enable ^sup^ syntax"
msgstr "Aktywuj składnię ^sup^"
msgid "Enable deflist syntax"
msgstr "Aktywuj skladnię składnię deflist"
msgid "Enable abbreviation syntax"
msgstr "Aktywuj składnię skrótów"
msgid "Enable markdown emoji"
msgstr "Aktywuj emotikony markdown"
msgid "Enable ++insert++ syntax"
msgstr "Aktywuj składnię ++instert++"
msgid "Enable multimarkdown table extension"
msgstr "Aktywuj rozszerzenie dla tabeli multimarkdown"
msgid "Show tray icon"
msgstr "Pokaż ikonę w zasobniku systemowym"
msgid "Note: Does not work in all desktop environments."
msgstr "Informacja: Nie działa na wszystkich środowiskach sprzętowych."
msgid ""
"This will allow Joplin to run in the background. It is recommended to enable "
"this setting so that your notes are constantly being synchronised, thus "
"reducing the number of conflicts."
msgstr ""
"Pozwala Joplin pracować w tle. Rekomendowanym jest, aby aktywować to "
"ustawienie, przez co notatki będę stale synchronizowane, redukując liczbę "
"błędów."
msgid "Start application minimised in the tray icon"
msgstr "Uruchom aplikację zminmalizowaną w zasobniku systemowym"
msgid "Global zoom percentage"
msgstr "Powiększenie globalne w procentach"
msgid "Editor font size"
msgstr "Wielkość czcionki edytora"
msgid "Editor font family"
msgstr "Rodzina czcionek edytora"
msgid ""
"This must be *monospace* font or it will not work properly. If the font is "
"incorrect or empty, it will default to a generic monospace font."
msgstr ""
"Czcionka musi być z rodziny *monospace* w innym wypadku może działać ona "
"działać niepoprawnie. Jeżeli czcionka jest nieprawidłowa lub pusta, zostanie "
"zastąpiona standardową czcionką monospace."
msgid "Automatically update the application"
msgstr "Automatycznie aktualizuj aplikację"
msgid "Get pre-releases when checking for updates"
msgstr "Uwzględniaj wersje przedpremierowe podczas sprawdzania aktualizacji"
#, javascript-format
msgid "See the pre-release page for more details: %s"
msgstr ""
"Sprawdź stronę wydań przedpremierowych w celu uzyskania większości "
"informacji: %s"
msgid "Synchronisation interval"
msgstr "Interwał synchronizacji"
#, javascript-format
msgid "%d minutes"
msgstr "%d minut"
#, javascript-format
msgid "%d hour"
msgstr "%d godzina"
#, javascript-format
msgid "%d hours"
msgstr "%d godzin"
msgid "Text editor command"
msgstr "Ścieżka edytora tekstu"
msgid ""
"The editor command (may include arguments) that will be used to open a note. "
"If none is provided it will try to auto-detect the default editor."
msgstr ""
"Ścieżka edytora tekstu (może zawierać wiele argumentów) która zostanie użyta "
"aby otwierać notatkę. Jeżeli nie zostanie podana, program spróbuje wykryć "
"domyślny edytor."
msgid "Show advanced options"
msgstr "Wyświetl opcje zaawansowane"
msgid "Custom TLS certificates"
msgstr "Niestandardowe ceryfikaty TLS"
msgid ""
"Comma-separated list of paths to directories to load the certificates from, "
"or path to individual cert files. For example: /my/cert_dir, /other/custom."
"pem. Note that if you make changes to the TLS settings, you must save your "
"changes before clicking on \"Check synchronisation configuration\"."
msgstr ""
"Wykaz ścieżek katalogów podzielony przecinkami z których będą ładowane "
"ceryfikaty, lub ścieżka do odrębnych plików ceryfikacyjnych. Na przykład: /"
"my/cert_dir, /other/custom.pem. Jeżeli zostaną zmienione ustawienia TLS, "
"będzie wymagane zapisanie zmian przez naciśnięciem na \"Sprawdź konfigurację "
"synchronizacji\"."
msgid "Ignore TLS certificate errors"
msgstr "Ignoruj błędy certyfikatu TLS"
msgid "Enable note history"
msgstr "Aktywuj historię notatek"
msgid "days"
msgstr "dni"
#, javascript-format
msgid "%d days"
msgstr "%d dni"
msgid "Keep note history for"
msgstr "Zachowuj historię przez"
#, javascript-format
msgid "Invalid option value: \"%s\". Possible values are: %s."
msgstr "Nieznana wartość opcji: \"%s\". Możliwa wartość opcji: %s."
msgid "General"
msgstr "Ogólne"
msgid "Synchronisation"
msgstr "Synchronizacja"
msgid "Appearance"
msgstr "Wygląd"
msgid "Note"
msgstr "Notatka"
msgid "Plugins"
msgstr "Wtyczki"
msgid "Application"
msgstr "Aplikacja"
#, javascript-format
msgid "The tag \"%s\" already exists. Please choose a different name."
msgstr "Znacznik \"%s\" istnieje. Proszę wybrać inną nazwę."
msgid "Joplin Export File"
msgstr "Plik Joplin Export"
msgid "Markdown"
msgstr "Markdown"
msgid "Joplin Export Directory"
msgstr "Katalog Joplin Export"
msgid "Evernote Export File"
msgstr "Plik Evernote Export"
msgid "Json Export Directory"
msgstr "Katalog eksportu JSON"
msgid "File"
msgstr "Plik"
msgid "Directory"
msgstr "Katalog"
#, javascript-format
msgid "Cannot load \"%s\" module for format \"%s\""
msgstr "Nie można załadować modułu \"%s\" dla formatu \"%s\""
#, javascript-format
msgid "Please specify import format for %s"
msgstr "Proszę określić format importu dla %s"
#, javascript-format
msgid ""
"This item is currently encrypted: %s \"%s\". Please wait for all items to be "
"decrypted and try again."
msgstr ""
"Obiekt jest aktualnie zaszyfrowany: %s \"%s\". Proszę czekać, aż wszystkie "
"obiekty zostaną deszyfrowane i spróbować ponownie."
msgid "There is no data to export."
msgstr "Brak danych do eksportu."
msgid "Please specify the notebook where the notes should be imported to."
msgstr "Proszę określić notatnik do którego będą zaimportowane notatki."
msgid "Restored Notes"
msgstr "Przywrócone notatki"
msgid "Items that cannot be synchronised"
msgstr "Obiekty nie mogą być zsynchronizowane"
msgid ""
"These items will remain on the device but will not be uploaded to the sync "
"target. In order to find these items, either search for the title or the ID "
"(which is displayed in brackets above)."
msgstr ""
"Obiekty pozostaną na urządzeniu, jednakże nie zostaną wysłane na serwis "
"synchronizacji. W celu wyszukania tych obiektów, proszę szukać po tytule lub "
"po ID (które jest wyświetlane w klamrach poniżej)."
#, javascript-format
msgid "%s (%s) could not be uploaded: %s"
msgstr "%s (%s) nie może być wysłany: %s"
#, javascript-format
msgid "Item \"%s\" could not be downloaded: %s"
msgstr "Obiekt \"%s\" nie może być pobrany: %s"
#, fuzzy
msgid "Items that cannot be decrypted"
msgstr "Obiekty nie mogą być zsynchronizowane"
msgid ""
"Joplin failed to decrypt these items multiple times, possibly because they "
"are corrupted or too large. These items will remain on the device but Joplin "
"will no longer attempt to decrypt them."
msgstr ""
msgid "Sync status (synced items / total items)"
msgstr "Status synchronizacji (obiekty zsynchronizowane / obiekty ogółem)"
#, javascript-format
msgid "%s: %d/%d"
msgstr "%s: %d/%d"
#, javascript-format
msgid "Total: %d/%d"
msgstr "Ogółem: %d/%d"
#, javascript-format
msgid "Conflicted: %d"
msgstr "Skonfliktowane: %d"
#, javascript-format
msgid "To delete: %d"
msgstr "Do usunięcia: %d"
msgid "Folders"
msgstr "Foldery"
#, javascript-format
msgid "%s: %d notes"
msgstr "%s: %d notatek"
msgid "Coming alarms"
msgstr "Przychodzące powiadomienia"
#, javascript-format
msgid "On %s: %s"
msgstr "Na %s: %s"
msgid "Permission to use camera"
msgstr "Uprawenie do użytkowania kamery"
msgid "Your permission to use your camera is required."
msgstr "Wymagane uprawenienie do użytkowania kamery."
msgid "There are currently no notes. Create one by clicking on the (+) button."
msgstr "Brak notatek. Aby utworzyć, naciśnij przycisk (+)."
msgid "Delete these notes?"
msgstr "Usunąć notatki?"
msgid "Log"
msgstr "Dziennik"
msgid "Export Debug Report"
msgstr "Raport odpluskwiania eksportu"
msgid "Encryption Config"
msgstr "Konfiguracja szyfrowania"
msgid "Configuration"
msgstr "Konfiguracja"
msgid "Move to notebook..."
msgstr "Przenieś do notatnika..."
#, javascript-format
msgid "Move %d notes to notebook \"%s\"?"
msgstr "Przenieś %d notatek do notatnika \"%s\"?"
msgid "Press to set the decryption password."
msgstr "Naciśnij, aby ustawić hasło szyfrowania."
msgid "Clear alarm"
msgstr "Wyczyść powiadomienie"
msgid "Save alarm"
msgstr "Zapisz powiadomienie"
msgid "Select date"
msgstr "Wybierz datę"
msgid "Confirm"
msgstr "Potwierdź"
msgid "Cancel synchronisation"
msgstr "Anuluj synchronizację"
msgid "Checking... Please wait."
msgstr "Sprawdzanie... Proszę czekać."
msgid "Success! Synchronisation configuration appears to be correct."
msgstr "Sukces! Konfiguracja synchronizacji wydaje się być prawidłowa."
msgid ""
"Error. Please check that URL, username, password, etc. are correct and that "
"the sync target is accessible. The reported error was:"
msgstr ""
"Błąd. Proszę sprawdzić czy odnośnik, nazwę użytkownika, hasło i inne są "
"poprawne oraz serwis synchronizacji dostępny. Raportowany błąd to:"
msgid "The application has been authorised!"
msgstr "Aplikacja została uwierzytelniona!"
#, javascript-format
msgid ""
"Could not authorise application:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
"Please try again."
msgstr ""
"Nie można uwierzytelnić aplikacji:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
"Proszę spróbować ponownie."
#, javascript-format
msgid "Decrypted items: %s / %s"
msgstr "Deszyfrowane obiekty: %s / %s"
msgid "New tags:"
msgstr "Nowe znaczniki:"
msgid "Type new tags or select from list"
msgstr "Wprowadź nowe znaczniki lub wybierz z listy"
#, fuzzy
msgid "More information"
msgstr "Konfiguracja"
msgid ""
"To work correctly, the app needs the following permissions. Please enable "
"them in your phone settings, in Apps > Joplin > Permissions"
msgstr ""
"Aby pracować prawidłowo, aplikacja potrzebuje następujących uprawnień. "
"Proszę je aktywować w ustawieniach telefonu, w Aplikacje > Joplin > "
"Uprawnienia"
msgid ""
"- Storage: to allow attaching files to notes and to enable filesystem "
"synchronisation."
msgstr ""
"- Pamięć: aby pozwolić na załączanie plików do notatek i aktywowania "
"synchronizacji systemu plików."
msgid "- Camera: to allow taking a picture and attaching it to a note."
msgstr ""
"- Kamera: aby pozwolić na wykonywanie zdjęć i załączanie ich do notatek."
msgid "- Location: to allow attaching geo-location information to a note."
msgstr ""
"- Lokacja: aby pozwolić załączać informację o lokacji geograficznej do "
"notatki."
msgid "Joplin website"
msgstr "Strona internetowa Joplin"
#, javascript-format
msgid "Database v%s"
msgstr "Baza danych v%s"
#, javascript-format
msgid "FTS enabled: %d"
msgstr "FTS aktywowany: %d"
msgid "Login with Dropbox"
msgstr "Zaloguj z Dropbox"
msgid "Enter code here"
msgstr "Wprowadź kod tutaj"
#, javascript-format
msgid "Master Key %s"
msgstr "Klucz główny %s"
#, javascript-format
msgid "Created: %s"
msgstr "Utworzono: %s"
msgid "Password:"
msgstr "Hasło:"
msgid "Password cannot be empty"
msgstr "Hasło nie może być puste"
msgid "Enable"
msgstr "Aktywuj"
#, javascript-format
msgid "The notebook could not be saved: %s"
msgstr "Notatnik nie może zostać zapisany: %s"
msgid "Edit notebook"
msgstr "Edytuj notatnik"
msgid "Show all"
msgstr "Pokaż wszystko"
msgid "Errors only"
msgstr "Tylko błędy"
msgid "This note has been modified:"
msgstr "Notatka została zmodyfikowana:"
msgid "Save changes"
msgstr "Zapisz zmiany"
msgid "Discard changes"
msgstr "Odrzuć zmiany"
#, javascript-format
msgid "No item with ID %s"
msgstr "Brak przedmiotu z ID %s"
#, javascript-format
msgid "The Joplin mobile app does not currently support this type of link: %s"
msgstr ""
"Aplikacja mobilna Joplin nie wspiera aktualnie odnośników tego typu: %s"
#, javascript-format
msgid "Unsupported image type: %s"
msgstr "Niewspierany typ obrazu: %s"
msgid "Take photo"
msgstr "Wykonaj zdjęcie"
msgid "Attach photo"
msgstr "Załącz zdjęcie"
msgid "Attach any file"
msgstr "Załącz plik"
msgid "Share"
msgstr "Udostępnij"
msgid "Convert to note"
msgstr "Przekonwertuj do notatki"
msgid "Convert to todo"
msgstr "Przekonwertuj do zadania"
msgid "Hide metadata"
msgstr "Ukryj metadane"
msgid "Show metadata"
msgstr "Pokaż metadane"
msgid "View on map"
msgstr "Pokaż na mapie"
msgid "Go to source URL"
msgstr "Idź do adresu źródłowego odnośnika"
msgid "Edit"
msgstr "Edytuj"
msgid "Delete notebook"
msgstr "Usuń notatnik"
msgid "Login with OneDrive"
msgstr "Zaloguj z OneDrive"
msgid "Search"
msgstr "Wyszukaj"
msgid ""
"Click on the (+) button to create a new note or notebook. Click on the side "
"menu to access your existing notebooks."
msgstr ""
"Naciśnij przycisk (+) aby utworzyć nową notatkę lub notatnik. Naciśnij menu "
"boczne, aby mieć dostęp do istniejących notatników."
msgid "You currently have no notebook. Create one by clicking on (+) button."
msgstr "Brak notatników. Utwórz nowy naciskając przycisk (+)."
msgid "Welcome"
msgstr "Witaj"
#~ msgid "Separate each tag by a comma."
#~ msgstr "Oddziel każdy znacznik przecinkiem."
#~ msgid "Some items cannot be decrypted."
#~ msgstr "Niektóre obiekty nie mogą być odszyfrowane."
You can’t perform that action at this time.