Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1763 lines (1303 sloc) 42.6 KB
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"Last-Translator: \n"
"Language-Team: \n"
"Language: sl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.7\n"
"X-Poedit-Basepath: .\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 2 : 3);\n"
"X-Poedit-SourceCharset: https://raw.githubusercontent.com/laurent22/joplin/"
"master/CliClient/locales/joplin.pot\n"
msgid "To delete a tag, untag the associated notes."
msgstr "Za izbris dane oznake, odoznačite zabeležke s to oznako."
msgid "Please select the note or notebook to be deleted first."
msgstr ""
"Prosim izberite zabeležko ali beležnico, ki jo želite najprej zbrisati."
msgid "Press Ctrl+D or type \"exit\" to exit the application"
msgstr "Pritisnite Ctrl+D ali napišite \"exit\" za izhod iz aplikacije"
#, javascript-format
msgid "More than one item match \"%s\". Please narrow down your query."
msgstr "Več kot en predmet se ujema z \"%s\". Prosim zožite iskani niz besed."
msgid "No notebook selected."
msgstr "Nobena beležnica ni bila izbrana."
msgid "No notebook has been specified."
msgstr "Nobena beležnica ni bila izbrana."
msgid "Y"
msgstr "Y"
msgid "n"
msgstr "n"
msgid "N"
msgstr "N"
msgid "y"
msgstr "y"
msgid "Cancelling background synchronisation... Please wait."
msgstr "Sinhronizacija v ozadju se preklicuje... Prosim počakajte."
#, javascript-format
msgid "No such command: %s"
msgstr "Noben tak ukaz ni bil najden: %s"
#, javascript-format
msgid "The command \"%s\" is only available in GUI mode"
msgstr "Ukaz \"%s\" je na voljo samo v GUI načinu"
msgid "Cannot change encrypted item"
msgstr "Ni mogoče spremeniti enkriptiranega predmeta"
#, javascript-format
msgid "Missing required argument: %s"
msgstr "Manjka zahtevani argument %s"
#, javascript-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"
msgid "Your choice: "
msgstr "Vaša izbira: "
#, javascript-format
msgid "Invalid answer: %s"
msgstr "Neveljaven odgovor: %s"
msgid "Attaches the given file to the note."
msgstr "Pripni dano datoteko k zabeležki."
#, javascript-format
msgid "Cannot find \"%s\"."
msgstr "Ni moč najti \"%s\"."
msgid "Displays the given note."
msgstr "Prikaže dano zabeležko."
msgid "Displays the complete information about note."
msgstr "Prikaže vse informacije o zabeležki."
msgid ""
"Gets or sets a config value. If [value] is not provided, it will show the "
"value of [name]. If neither [name] nor [value] is provided, it will list the "
"current configuration."
msgstr ""
"Dobi ali nastavi configuracijsko vrednost. Če [value] ni dodeljena, bo "
"prikazana vrednost od [name]. Če niti [name] ali [value] nista dodeljena, bo "
"prikazana sedanja konfiguracija."
msgid "Also displays unset and hidden config variables."
msgstr "Prikaže tudi nenastavljene in skrite spremenljivke konfiguracije."
#, javascript-format
msgid "%s = %s (%s)"
msgstr "%s = %s (%s)"
#, javascript-format
msgid "%s = %s"
msgstr "%s = %s"
msgid ""
"Duplicates the notes matching <note> to [notebook]. If no notebook is "
"specified the note is duplicated in the current notebook."
msgstr ""
"Podvoji zabeležke ustrezajoče <note> v [notebook]. Če nobena beležnica ni "
"specificirana, zabeležka je podvojena v trenutni beležnici."
msgid "Marks a to-do as done."
msgstr "Označi seznam opravil kot končan."
#, javascript-format
msgid "Note is not a to-do: \"%s\""
msgstr "Zabeležka ni formata seznam opravil: \"%s\""
msgid ""
"Manages E2EE configuration. Commands are `enable`, `disable`, `decrypt`, "
"`status` and `target-status`."
msgstr ""
"Upravlja z E2EE nastavitvami. Ukazi so `enable`, `disable`, `decrypt`, "
"`status` in `target-status`."
msgid "Enter master password:"
msgstr "Vnesite glavno geslo:"
msgid "Operation cancelled"
msgstr "Operacija je preklicana"
msgid ""
"Starting decryption... Please wait as it may take several minutes depending "
"on how much there is to decrypt."
msgstr ""
"Dekripcija se začenja... Prosim počakajte. Vse skupaj lahko vzame nekaj "
"minut, glede na količino materiala, ki jo je potrebno dekriptirati."
msgid "Completed decryption."
msgstr "Dekripcija končana."
msgid "Enabled"
msgstr "Omogočeno"
msgid "Disabled"
msgstr "Onemogočeno"
#, javascript-format
msgid "Encryption is: %s"
msgstr "Enkripcija je: %s"
msgid "Edit note."
msgstr "Uredi zabeležko."
msgid ""
"No text editor is defined. Please set it using `config editor <editor-path>`"
msgstr ""
"Noben urejevalec teksta ni izbran. Prosim, nastavite ga z uporabo `config "
"editor <editor-path>`"
msgid "No active notebook."
msgstr "Ni aktivnih beležnic."
#, javascript-format
msgid "Note does not exist: \"%s\". Create it?"
msgstr "Zabeležka ne obstaja: \"%s\". Bi jo radi ustvarili?"
msgid "Starting to edit note. Close the editor to get back to the prompt."
msgstr ""
"Urejanje zabeležke se začenja. Zaprite urejevalnik, da se vrnete na ukazni "
"poziv."
#, javascript-format
msgid "Error opening note in editor: %s"
msgstr "Napaka v odpiranju zabeležke v urejevalniku: %s"
msgid "Note has been saved."
msgstr "Zabeležka je bila shranjena."
msgid "Exits the application."
msgstr "Izhod iz aplikacije."
msgid ""
"Exports Joplin data to the given path. By default, it will export the "
"complete database including notebooks, notes, tags and resources."
msgstr ""
"Izvozi Joplin datoteke glede na dano pot. Privzeto bo izvozilo celotno bazo "
"podatkov vključujoče beležnice, zabeležke, oznake in vire."
#, javascript-format
msgid "Destination format: %s"
msgstr "Format destinacije: %s"
msgid "Exports only the given note."
msgstr "Izvozi samo dano zabeležko."
msgid "Exports only the given notebook."
msgstr "Izvozi samo dano beležnico."
msgid "Displays a geolocation URL for the note."
msgstr "Prikaže geolokacijski URL za zabeležk."
msgid "Displays usage information."
msgstr "Prikaže informacijo uporabe."
#, javascript-format
msgid "For information on how to customise the shortcuts please visit %s"
msgstr "Za več informacij na kako prilagoditi bližnjice prosim obiščite %s"
msgid "Shortcuts are not available in CLI mode."
msgstr "Bližnjice niso na voljo v CLI načinu."
msgid ""
"Type `help [command]` for more information about a command; or type `help "
"all` for the complete usage information."
msgstr ""
"Vtipkajte `help [command]` za več informacij o ukazu; ali vtipkajte `help "
"all` za popoln prikaz informacij o uporabi."
msgid "The possible commands are:"
msgstr "Možni ukazi si:"
#, fuzzy
msgid ""
"In any command, a note or notebook can be referred to by title or ID, or "
"using the shortcuts `$n` or `$b` for, respectively, the currently selected "
"note or notebook. `$c` can be used to refer to the currently selected item."
msgstr ""
"V kateremkoli ukazu se lahko na zabeležko ali beležnico nanašate ali z "
"naslovom ali ID ali uporabo bližnjic `$n` ali `$b`, v tem vrstnem redu, za "
"trenutno izbrano beležnico ali zabeležko. `$c` lahko uporabite, da se "
"nanašate na trenutno izbran predmet."
msgid "To move from one pane to another, press Tab or Shift+Tab."
msgstr ""
"Če se želite premakniti iz enega sklopa v drugega, pritisnite Tab ali Shift"
"+Tab."
msgid ""
"Use the arrows and page up/down to scroll the lists and text areas "
"(including this console)."
msgstr ""
"Uporabite puščice in page up/down tipke za listanje strani in "
"besedila(vključno s to konzolo)."
#, fuzzy
msgid "To maximise/minimise the console, press \"tc\"."
msgstr "Če želite povečati/pomanjšati konzolo, pritisnite \"TC\"."
msgid "To enter command line mode, press \":\""
msgstr "Za vstop v način ukaznega poziva pritisnite\":\""
msgid "To exit command line mode, press ESCAPE"
msgstr "Za izhod iz načina Ukazni poziv pritisnite ESCAPE"
msgid ""
"For the list of keyboard shortcuts and config options, type `help keymap`"
msgstr ""
"Za seznam bližnjic na tipkovnici in možnosti konfiguracije vtipkajte `help "
"keymap`"
msgid "Imports data into Joplin."
msgstr "Uvozi podatke v Joplin."
#, javascript-format
msgid "Source format: %s"
msgstr "Format vira: %s"
msgid "Do not ask for confirmation."
msgstr "Ne sprašuj za potrditev."
#, javascript-format
msgid "Found: %d."
msgstr "Najdeno: %d."
#, javascript-format
msgid "Created: %d."
msgstr "Ustvarjeno: %d."
#, javascript-format
msgid "Updated: %d."
msgstr "Posodobljeno: %d."
#, javascript-format
msgid "Skipped: %d."
msgstr "Preskočeno: %d."
#, javascript-format
msgid "Resources: %d."
msgstr "Viri: %d."
#, javascript-format
msgid "Tagged: %d."
msgstr "Zaznamovano: %d."
msgid "Importing notes..."
msgstr "Uvažanje zabeležk..."
#, javascript-format
msgid "The notes have been imported: %s"
msgstr "Zabeležke so bile uvožene: %s"
msgid ""
"Displays the notes in the current notebook. Use `ls /` to display the list "
"of notebooks."
msgstr ""
"Prikaže zabeležke v trenutni beležnici. Uporabite `ls /` za prikaz seznama "
"beležnic."
msgid "Displays only the first top <num> notes."
msgstr "Prikaže samo prvih <num> zabeležk."
msgid "Sorts the item by <field> (eg. title, updated_time, created_time)."
msgstr "Razvrsti predmete glede na<field>(title, updated_time, created_time)."
msgid "Reverses the sorting order."
msgstr "Obrne vrstni red."
msgid ""
"Displays only the items of the specific type(s). Can be `n` for notes, `t` "
"for to-dos, or `nt` for notes and to-dos (eg. `-tt` would display only the "
"to-dos, while `-ttd` would display notes and to-dos."
msgstr ""
"Prikaže samo predmete specifičnega tipa(tipov). Lahko je `n` za zabeležke, "
"`t` za seznam opravil ali `nt` za zabeležke in za seznam opravil (to pomeni. "
"`-tt` bi prikazal samo za narediti, med tem ko `-ttd` bi prikazal zabeležke "
"in seznam opravil."
msgid "Either \"text\" or \"json\""
msgstr "Ali \"text\" ali \"json\""
msgid ""
"Use long list format. Format is ID, NOTE_COUNT (for notebook), DATE, "
"TODO_CHECKED (for to-dos), TITLE"
msgstr ""
"V uporabi je format dolgi seznam in je formata ID, NOTE_COUNT (za "
"beležnice), DATE, TODO_CHECKED (seznam opravil), TITLE"
msgid "Please select a notebook first."
msgstr "Prosim najprej izberite beležnico."
msgid "Creates a new notebook."
msgstr "Ustvari novo beležnico."
msgid "Creates a new note."
msgstr "Ustvari novo zabeležko."
msgid "Notes can only be created within a notebook."
msgstr "Zabeležke so lahko ustvarjene samo znotraj beležnice."
msgid "Creates a new to-do."
msgstr "Ustvari nov seznam opravil."
msgid "Moves the notes matching <note> to [notebook]."
msgstr "Premakne ustrezno zabeležko, ki ustreza <note> v [notebook]."
msgid "Renames the given <item> (note or notebook) to <name>."
msgstr "Preimenuje dano <item> (zabeležka ali beležnica) v <name>."
msgid "Deletes the given notebook."
msgstr "Izbriše dano beležnico."
msgid "Deletes the notebook without asking for confirmation."
msgstr "Izbriše beležnico brez potrebne potrditve."
#, fuzzy
msgid ""
"Delete notebook? All notes and sub-notebooks within this notebook will also "
"be deleted."
msgstr ""
"Želite izbrisati beležnico? Vse zabeležke znotraj beležke bodo hkrati "
"izbrisane."
msgid "Deletes the notes matching <note-pattern>."
msgstr "Izbriše zabeležke, ki se ujemajo z <note-pattern>."
msgid "Deletes the notes without asking for confirmation."
msgstr "Izbriše zabeležke brez potrebne predhodne potrditve."
#, javascript-format
msgid "%d notes match this pattern. Delete them?"
msgstr "%d zabeležk ustreza temu iskalnemu nizu. Jih želite zbrisati?"
msgid "Delete note?"
msgstr "Želite izbrisati zabeležko?"
msgid "Searches for the given <pattern> in all the notes."
msgstr "Išči dani <pattern> v vseh zabeležkah."
#, javascript-format
msgid ""
"Sets the property <name> of the given <note> to the given [value]. Possible "
"properties are:\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Nastavi lastnost <name> dane <note> v dano [value]. Možne lastnosti so:\n"
"\n"
"%s"
msgid "Displays summary about the notes and notebooks."
msgstr "Prikaži povzetek o zabeležkah in beležnicah."
msgid "Synchronises with remote storage."
msgstr "Sinhronizira z oddaljenim dostopom."
msgid "Sync to provided target (defaults to sync.target config value)"
msgstr "Sinhroniziraj z danim ciljem(defaults to sync.target config value)"
msgid ""
"Authentication was not completed (did not receive an authentication token)."
msgstr "Avtentikacija ni bila uspešna(autentikacijski token ni bil prejet)."
msgid ""
"To allow Joplin to synchronise with Dropbox, please follow the steps below:"
msgstr ""
msgid "Step 1: Open this URL in your browser to authorise the application:"
msgstr ""
msgid "Step 2: Enter the code provided by Dropbox:"
msgstr ""
#, javascript-format
msgid "Not authentified with %s. Please provide any missing credentials."
msgstr "Avtentikacija z %s ni potekla. Prosim priskrbite manjkajoče podatke."
msgid "Synchronisation is already in progress."
msgstr "Sinhronizacija je že v postopku."
#, javascript-format
msgid ""
"Lock file is already being hold. If you know that no synchronisation is "
"taking place, you may delete the lock file at \"%s\" and resume the "
"operation."
msgstr ""
"Zaklenjena datoteka je že v postopku. Če veste, da trenutno ne poteka "
"sinhronizacija, lahko izbrišete zaklenjeno datoteko na \"%s\" in nadaljujete "
"z operacijo."
#, javascript-format
msgid "Synchronisation target: %s (%s)"
msgstr "Mesto sinhronizacije: %s(%s)"
msgid "Cannot initialize synchroniser."
msgstr "Ni moč zagnati sinhronizatorja."
msgid "Starting synchronisation..."
msgstr "Sinhronizacija se začenja."
msgid "Downloading resources..."
msgstr ""
msgid "Cancelling... Please wait."
msgstr "V preklicu...Prosim počakajte."
#, fuzzy
msgid ""
"<tag-command> can be \"add\", \"remove\" or \"list\" to assign or remove "
"[tag] from [note], or to list the notes associated with [tag]. The command "
"`tag list` can be used to list all the tags (use -l for long option)."
msgstr ""
"<tag-command> je lahko \"dodaj\", \"odstrani\" ali \"naštej\", da dodeliš "
"ali odstraniš [tag] from [note] ali našteje zabeležke povezane z oznako "
"[tag]. Ukaz `tag list` je lahko uporabljen da prikaže vse oznake."
#, javascript-format
msgid "Invalid command: \"%s\""
msgstr "Neveljaven ukaz: \"%s\""
msgid ""
"<todo-command> can either be \"toggle\" or \"clear\". Use \"toggle\" to "
"toggle the given to-do between completed and uncompleted state (If the "
"target is a regular note it will be converted to a to-do). Use \"clear\" to "
"convert the to-do back to a regular note."
msgstr ""
"<todo-command> ima lahko funkcije ali \"spremeni\" or \"počisti\". Uporabi "
"\"spremeni\" da spremeniš dani seznam opravil iz opravljeno v neopravljeno "
"ali obratno. (Če je tarča navadna zabeležka, bo ta pretvorjena v seznam "
"opravil). Uporabi \"počisti\" za pretvoriti seznam opravil nazaj v običajno "
"zabeležko."
msgid "Marks a to-do as non-completed."
msgstr "Označi seznam opravil kot neopravljen."
msgid ""
"Switches to [notebook] - all further operations will happen within this "
"notebook."
msgstr ""
"Se premakne v [notebook] - vse nadaljnje operacije se bodo zgodile znotraj "
"te beležnice."
msgid "Displays version information"
msgstr "Prikaži informacije o verziji"
#, javascript-format
msgid "%s %s (%s)"
msgstr "%s %s (%s)"
msgid "Enum"
msgstr "Enum"
#, javascript-format
msgid "Type: %s."
msgstr "Vrsta: %s."
#, javascript-format
msgid "Possible values: %s."
msgstr "Možne vrednosti: %s."
#, javascript-format
msgid "Default: %s"
msgstr "Privzeto: %s"
msgid "Possible keys/values:"
msgstr "Možne tipke/vrednosti:"
msgid "Type `joplin help` for usage information."
msgstr "Vtipkajte `joplin help` za informacije o uporabi."
msgid "Fatal error:"
msgstr "Usodna napaka:"
msgid ""
"The application has been authorised - you may now close this browser tab."
msgstr "Aplikacija je bila avtorizirana - lahko zaprete zavihek v brskalniku."
msgid "The application has been successfully authorised."
msgstr "Aplikacija je bila uspešno avtorizirana."
msgid ""
"Please open the following URL in your browser to authenticate the "
"application. The application will create a directory in \"Apps/Joplin\" and "
"will only read and write files in this directory. It will have no access to "
"any files outside this directory nor to any other personal data. No data "
"will be shared with any third party."
msgstr ""
"Prosim, odprite sledeči URL v vašem brskalniku za avtentikacijo aplikacije. "
"Aplikacija bo ustvarila mapo v \"Aplikacije/Joplin\" in bo samo bralo in "
"pisalo datoteke v to mapo. Aplikacija ne bo imela dostopa do katerekoli "
"datoteke zunaj mape niti nobene druge osebne mape. Noben podatek ne bo "
"deljen s katerokoli tretjo osebo."
msgid "Search:"
msgstr "Išči:"
msgid ""
"Welcome to Joplin!\n"
"\n"
"Type `:help shortcuts` for the list of keyboard shortcuts, or just `:help` "
"for usage information.\n"
"\n"
"For example, to create a notebook press `mb`; to create a note press `mn`."
msgstr ""
"Dobrodošli v Joplinu!\n"
"\n"
"Vtipkajte `:help shortcuts` za seznam bližnjic na tipkovnici ali vtipkajte "
"samo`:help` za informacije o uporabi.\n"
"\n"
"Na primer, če želite ustvariti beležnico pritisnite `mb`; če želite "
"ustvariti zabeležko pritisnite`mn`."
msgid ""
"One or more items are currently encrypted and you may need to supply a "
"master password. To do so please type `e2ee decrypt`. If you have already "
"supplied the password, the encrypted items are being decrypted in the "
"background and will be available soon."
msgstr ""
"Ena ali več predmetov je trenutno enkriptiranih in boste morda morali "
"navesti glavno geslo. Če želite to narediti, vtipkajte `e2ee decrypt`. Če "
"ste že vnesli geslo, so enkriptirani predmeti v stanju dekripcije v ozadju "
"in bodo kmalu na voljo."
#, javascript-format
msgid "Exporting to \"%s\" as \"%s\" format. Please wait..."
msgstr "Izvažam v \"%s\" kot \"%s\" format. Prosim počakajte..."
#, javascript-format
msgid "Importing from \"%s\" as \"%s\" format. Please wait..."
msgstr "Uvažam v \"%s\" kot \"%s\" format. Prosim počakajte..."
msgid "PDF File"
msgstr "PDF datoteka"
msgid "File"
msgstr "Datoteka"
msgid "New note"
msgstr "Nova zabeležka"
msgid "New to-do"
msgstr "Novi seznam opravil"
msgid "New notebook"
msgstr "Nova beležnica"
msgid "Import"
msgstr "Uvozi"
msgid "Export"
msgstr "Izvozi"
msgid "Print"
msgstr "Natisni"
#, javascript-format
msgid "Hide %s"
msgstr "Skrij %s"
msgid "Quit"
msgstr "Izhod"
msgid "Edit"
msgstr "Uredi"
msgid "Copy"
msgstr "Kopiraj"
msgid "Cut"
msgstr "Izreži"
msgid "Paste"
msgstr "Prilepi"
#, fuzzy
msgid "Select all"
msgstr "Izberi datum"
msgid "Bold"
msgstr ""
msgid "Italic"
msgstr ""
msgid "Insert Date Time"
msgstr ""
msgid "Edit in external editor"
msgstr ""
msgid "Search in all the notes"
msgstr "Išči znotraj vseh zabeležk"
msgid "View"
msgstr "Pogled"
msgid "Toggle sidebar"
msgstr ""
msgid "Toggle editor layout"
msgstr "Spremeni izgled urejevalnika"
msgid "Tools"
msgstr "Orodja"
msgid "Synchronisation status"
msgstr "Status sinhronizacije"
msgid "Web clipper options"
msgstr ""
msgid "Encryption options"
msgstr "Možnosti enkripcije"
msgid "General Options"
msgstr "Splošne možnosti"
msgid "Help"
msgstr "Pomoč"
msgid "Website and documentation"
msgstr "Spletna stran in dokumentacija"
msgid "Make a donation"
msgstr "Doniraj"
msgid "Check for updates..."
msgstr "Preverjanje za posodobitvami..."
msgid "About Joplin"
msgstr "O Joplinu"
#, javascript-format
msgid "%s %s (%s, %s)"
msgstr "%s %s (%s, %s)"
#, javascript-format
msgid "Open %s"
msgstr "Odpri %s"
msgid "Exit"
msgstr "Izhod"
msgid "OK"
msgstr "OK"
msgid "Cancel"
msgstr "Prekliči"
msgid "Current version is up-to-date."
msgstr "Sedanja verzija je najnovejša."
msgid "An update is available, do you want to download it now?"
msgstr "Posodobitev je na voljo, jo želite prenesti sedaj?"
msgid "Yes"
msgstr "Da"
msgid "No"
msgstr "Ne"
msgid "Token has been copied to the clipboard!"
msgstr ""
msgid "The web clipper service is enabled and set to auto-start."
msgstr ""
#, javascript-format
msgid "Status: Started on port %d"
msgstr ""
#, fuzzy, javascript-format
msgid "Status: %s"
msgstr "Stanje: %s."
msgid "Disable Web Clipper Service"
msgstr ""
msgid "The web clipper service is not enabled."
msgstr ""
msgid "Enable Web Clipper Service"
msgstr ""
msgid ""
"Joplin Web Clipper allows saving web pages and screenshots from your browser "
"to Joplin."
msgstr ""
msgid "In order to use the web clipper, you need to do the following:"
msgstr ""
msgid "Step 1: Enable the clipper service"
msgstr ""
msgid ""
"This service allows the browser extension to communicate with Joplin. When "
"enabling it your firewall may ask you to give permission to Joplin to listen "
"to a particular port."
msgstr ""
msgid "Step 2: Install the extension"
msgstr ""
msgid "Download and install the relevant extension for your browser:"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Advanced options"
msgstr "Pokaži napredne možnosti"
msgid "Authorisation token:"
msgstr ""
msgid "Copy token"
msgstr ""
msgid ""
"This authorisation token is only needed to allow third-party applications to "
"access Joplin."
msgstr ""
msgid "Check synchronisation configuration"
msgstr "Preveri nastavitve sinhronizacije"
#, javascript-format
msgid "Notes and settings are stored in: %s"
msgstr "Zabeležke in nastavitve so shranjene v: %s"
msgid "Apply"
msgstr ""
msgid "Submit"
msgstr ""
msgid "Save"
msgstr "Shrani"
msgid ""
"Disabling encryption means *all* your notes and attachments are going to be "
"re-synchronised and sent unencrypted to the sync target. Do you wish to "
"continue?"
msgstr ""
"Onemogočanje enkripcije pomeni da bodo *vse* vaše zabeležke in priponke "
"ponovno sinhronizirane in poslane neenkriptirane do ciljne sinhronizacijske "
"naprave. Ali želite nadaljevati?"
msgid ""
"Enabling encryption means *all* your notes and attachments are going to be "
"re-synchronised and sent encrypted to the sync target. Do not lose the "
"password as, for security purposes, this will be the *only* way to decrypt "
"the data! To enable encryption, please enter your password below."
msgstr ""
"Omogočanje enkripcije pomeni, da bodo *vse* vaše zabeležke in priponke "
"ponovno sinhronizirane in poslane enkriptirane do ciljne sinhronizacijske "
"naprave. Obvezno si zapomnite geslo, saj bo zaradi varnostnih namenov to "
"edini način, da dekriptirate vsebino beležnice. Da omogočite enkripcijo, "
"vnesite geslo."
msgid "Disable encryption"
msgstr "Onemogoči enkripcijo"
msgid "Enable encryption"
msgstr "Omogoči enkripcijo"
msgid "Master Keys"
msgstr "Glavno geslo"
msgid "Active"
msgstr "Aktiven"
msgid "ID"
msgstr "ID"
msgid "Source"
msgstr "Vir"
msgid "Created"
msgstr "Ustvarjeno"
msgid "Updated"
msgstr "Posodobljeno"
msgid "Password"
msgstr "Geslo"
msgid "Password OK"
msgstr "Geslo OK"
msgid ""
"Note: Only one master key is going to be used for encryption (the one marked "
"as \"active\"). Any of the keys might be used for decryption, depending on "
"how the notes or notebooks were originally encrypted."
msgstr ""
"Opomnik: samo eno glavno geslo bo uporabljeno za enkripcijo(tisto, ki je "
"označena kot ''aktiven''). Vsa izmed gesel se lahko morda uporabijo za "
"dekripcijo, odvisno od načina, kako so bile zabeležke in beležnice prvotno "
"enkriptirane."
msgid "Missing Master Keys"
msgstr "Manjkajoča glavna gesla"
msgid ""
"The master keys with these IDs are used to encrypt some of your items, "
"however the application does not currently have access to them. It is likely "
"they will eventually be downloaded via synchronisation."
msgstr ""
"Glavna gesla s sledečimi ID so uporabljena za enkripcijo nekaterih vaših "
"predmetov. Kakorkoli, aplikacija trenutno nima dostopa do njih. Verjetno je, "
"da bodo sčasoma preneseni s sinhronizacijo."
msgid ""
"For more information about End-To-End Encryption (E2EE) and advices on how "
"to enable it please check the documentation:"
msgstr ""
msgid "Status"
msgstr "Status"
msgid "Encryption is:"
msgstr "Enkripcija je:"
msgid "Back"
msgstr "Nazaj"
#, javascript-format
msgid ""
"New notebook \"%s\" will be created and file \"%s\" will be imported into it"
msgstr ""
"Nova beležnica \"%s\" bo ustvarjena in datoteka \"%s\" bo uvožena v njo"
msgid "Please create a notebook first."
msgstr "Najprej prosim ustvarite beležnico."
msgid "Please create a notebook first"
msgstr "Najprej prosim ustvarite beležnico"
msgid "Notebook title:"
msgstr "Naslov beležnice:"
msgid "Add or remove tags:"
msgstr "Dodaj ali odstrani oznako:"
msgid "Separate each tag by a comma."
msgstr "Loči vsako oznako z vejico."
msgid "Rename notebook:"
msgstr "Preimenuj beležnico:"
#, fuzzy
msgid "Rename tag:"
msgstr "Preimenuj"
msgid "Set alarm:"
msgstr "Nastavi alarm:"
msgid "Layout"
msgstr "Izgled"
#, fuzzy
msgid "Search..."
msgstr "Išči"
msgid "Some items cannot be synchronised."
msgstr "Nekateri premeti ne morejo biti sinhronizirani."
msgid "View them now"
msgstr "Prikaži jih sedaj"
msgid "Some items cannot be decrypted."
msgstr "Nekateri predmeti ne morejo biti dekriptirani."
msgid "Set the password"
msgstr "Nastavi geslo"
msgid "Add or remove tags"
msgstr "Dodaj ali odstrani oznake"
msgid "Duplicate"
msgstr ""
#, fuzzy, javascript-format
msgid "%s - Copy"
msgstr "Kopiraj"
msgid "Switch between note and to-do type"
msgstr "Menjaj med zabeležko in seznamom opravil"
#, fuzzy
msgid "Switch to note type"
msgstr "Menjaj med zabeležko in seznamom opravil"
#, fuzzy
msgid "Switch to to-do type"
msgstr "Menjaj med zabeležko in seznamom opravil"
#, fuzzy
msgid "Copy Markdown link"
msgstr "Sistem označevanja"
msgid "Delete"
msgstr "Izbriši"
msgid "Delete notes?"
msgstr "Izbriši zabeležke?"
msgid "No notes in here. Create one by clicking on \"New note\"."
msgstr ""
"Trenutno ni tukaj nobene zabeležke. Ustvarite jo z klikom na \"Nova zabeležka"
"\"."
msgid ""
"There is currently no notebook. Create one by clicking on \"New notebook\"."
msgstr ""
"Trenutno ni tukaj nobene beležnice. Ustvarite jo z klikom na \"Nova beležnica"
"\"."
msgid "Location"
msgstr ""
msgid "URL"
msgstr ""
msgid "Note properties"
msgstr ""
msgid "Open..."
msgstr "Odpri..."
#, fuzzy, javascript-format
msgid "This file could not be opened: %s"
msgstr "Beležnica ne more biti shranjena: %s"
msgid "Save as..."
msgstr "Shrani kot..."
msgid "Copy path to clipboard"
msgstr ""
msgid "Copy Link Address"
msgstr ""
msgid "This attachment is not downloaded or not decrypted yet."
msgstr ""
#, javascript-format
msgid "Unsupported link or message: %s"
msgstr "Nepodprta povezava ali sporočilo: %s"
#, javascript-format
msgid ""
"This note has no content. Click on \"%s\" to toggle the editor and edit the "
"note."
msgstr ""
"Ta zabeležka nima vsebine. Kliknite na \"%s\" da menjate med urejevalnikom "
"in urejanje zabeležke."
msgid "strong text"
msgstr ""
msgid "emphasized text"
msgstr ""
msgid "List item"
msgstr ""
msgid "Insert Hyperlink"
msgstr ""
msgid "Attach file"
msgstr "Pripni datoteko"
msgid "Tags"
msgstr "Oznake"
msgid "Set alarm"
msgstr "Nastavi alarm"
#, fuzzy, javascript-format
msgid "In: %s"
msgstr "%s: %s"
msgid "Hyperlink"
msgstr ""
msgid "Code"
msgstr ""
msgid "Numbered List"
msgstr ""
msgid "Bulleted List"
msgstr ""
msgid "Checkbox"
msgstr ""
msgid "Heading"
msgstr ""
msgid "Horizontal Rule"
msgstr ""
msgid "Click to stop external editing"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Watching..."
msgstr "V preklicu..."
msgid "to-do"
msgstr "seznam opravil"
msgid "note"
msgstr "zabeležka"
#, javascript-format
msgid "Creating new %s..."
msgstr "Ustvarjanje nove %s..."
msgid "Refresh"
msgstr "Osveži"
msgid "Clear"
msgstr "Počisti"
msgid "OneDrive Login"
msgstr "Prijava OneDrive"
msgid "Dropbox Login"
msgstr ""
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
msgid "Synchronisation Status"
msgstr "Sinhronizacijski status"
msgid "Encryption Options"
msgstr "Možnosti enkripcije"
#, fuzzy
msgid "Clipper Options"
msgstr "Splošne možnosti"
msgid "Remove this tag from all the notes?"
msgstr "Odstranite to oznako iz vseh zabeležk?"
msgid "Remove this search from the sidebar?"
msgstr "Odstranite ta iskalni niz iz stranske vrstice?"
msgid "Rename"
msgstr "Preimenuj"
msgid "Synchronise"
msgstr "Sinhroniziraj"
msgid "Notebooks"
msgstr "Beležnice"
#, fuzzy, javascript-format
msgid "Decrypting items: %d/%d"
msgstr "Preneseni predmeti: %d/%d."
#, fuzzy, javascript-format
msgid "Fetching resources: %d"
msgstr "Viri: %d."
msgid "Please select where the sync status should be exported to"
msgstr "Prosim izberite, kam želite izvoziti sinhronizacijski status"
#, javascript-format
msgid "Usage: %s"
msgstr "Uporaba: %s"
#, javascript-format
msgid "Unknown flag: %s"
msgstr "Nepoznana oznaka: %s"
msgid "Dropbox"
msgstr ""
msgid "File system"
msgstr "Sistem datotek"
msgid "Nextcloud"
msgstr "Nextcloud"
msgid "OneDrive"
msgstr "OneDrive"
msgid "OneDrive Dev (For testing only)"
msgstr "OneDrive Dev (samo za testiranje)"
msgid "WebDAV"
msgstr "WebDAV"
#, javascript-format
msgid "Unknown log level: %s"
msgstr "Nepoznana stopnja zapisovanja delovanja programa: %s"
#, javascript-format
msgid "Unknown level ID: %s"
msgstr "Nepoznana stopnja ID: %s"
msgid ""
"Cannot refresh token: authentication data is missing. Starting the "
"synchronisation again may fix the problem."
msgstr ""
"Ne gre osvežiti tokena: manjkajo podatki o avtentikaciji. Ponovno zaženite "
"sinhronizacijo, da morda popravite težavo."
msgid ""
"Could not synchronize with OneDrive.\n"
"\n"
"This error often happens when using OneDrive for Business, which "
"unfortunately cannot be supported.\n"
"\n"
"Please consider using a regular OneDrive account."
msgstr ""
"Ne gre sinhronizirati z OneDrive \n"
"\n"
"Ta napaka se pogosto pojavi, če uporabljate OneDrive Business, ki trenutno "
"še ni podprt .\n"
"\n"
"Prosim, razmislite o uporabi običajnega OneDrive računa ."
#, javascript-format
msgid "Cannot access %s"
msgstr "Ne gre dostopati %s"
#, javascript-format
msgid "Created local items: %d."
msgstr "Ustvarjeni lokalni predmeti: %d."
#, javascript-format
msgid "Updated local items: %d."
msgstr "Posodobljeni lokalni predmeti: %d."
#, javascript-format
msgid "Created remote items: %d."
msgstr "Ustvarjeni oddaljeni predmeti: %d."
#, javascript-format
msgid "Updated remote items: %d."
msgstr "Posodobljeni oddaljeni predmeti: %d."
#, javascript-format
msgid "Deleted local items: %d."
msgstr "Izbrisani lokalni predmeti: %d."
#, javascript-format
msgid "Deleted remote items: %d."
msgstr "Izbrisani oddaljeni predmeti: %d."
#, javascript-format
msgid "Fetched items: %d/%d."
msgstr "Preneseni predmeti: %d/%d."
msgid "Cancelling..."
msgstr "V preklicu..."
#, javascript-format
msgid "Completed: %s"
msgstr "Dokončano: %s"
#, javascript-format
msgid "Last error: %s"
msgstr "Zadnja napaka: %s"
msgid "Idle"
msgstr "V mirovanju"
msgid "In progress"
msgstr "V postopku"
#, javascript-format
msgid "Synchronisation is already in progress. State: %s"
msgstr "Sinhronizacija je že v postopku. Stanje: %s"
msgid "Encrypted"
msgstr "Enkriptirano"
msgid "Encrypted items cannot be modified"
msgstr "Enkriptirani predmeti ne morejo biti spremenjeni"
msgid "Conflicts"
msgstr "Konfikti"
#, fuzzy
msgid "Cannot move notebook to this location"
msgstr "Ni moč premakniti zabeležke v \"%s\" beležnico"
#, javascript-format
msgid "Notebooks cannot be named \"%s\", which is a reserved title."
msgstr "Beležnica ne more biti imenovana \"%s\", ker je to rezerviran naslov."
#, fuzzy
msgid "title"
msgstr "Neimenovano"
#, fuzzy
msgid "updated date"
msgstr "Posodobljeno: %d."
#, fuzzy
msgid "created date"
msgstr "Ustvarjeno: %d."
msgid "Untitled"
msgstr "Neimenovano"
msgid "This note does not have geolocation information."
msgstr "Ta zabeležke nima geografske lokacije."
#, javascript-format
msgid "Cannot copy note to \"%s\" notebook"
msgstr "Ni moč kopirati zabeležke v \"%s\" beležnico"
#, javascript-format
msgid "Cannot move note to \"%s\" notebook"
msgstr "Ni moč premakniti zabeležke v \"%s\" beležnico"
msgid "Language"
msgstr "Jezik"
msgid "Date format"
msgstr "Način zapisa datuma"
msgid "Time format"
msgstr "Način zapisa ure"
msgid "Theme"
msgstr "Tema"
msgid "Light"
msgstr "Svetlo"
msgid "Dark"
msgstr "Temno"
msgid "Uncompleted to-dos on top"
msgstr "Premakni nedokončane sezname opravil na vrh"
#, fuzzy
msgid "Show completed to-dos"
msgstr "Premakni nedokončane sezname opravil na vrh"
msgid "Sort notes by"
msgstr "Razporedi zabeležko po"
msgid "Reverse sort order"
msgstr "Obrni vrstni red"
msgid "Save geo-location with notes"
msgstr "Shrani geo-lokacijo z zabeležkami"
msgid "When creating a new to-do:"
msgstr "Ob ustvarjanju novega seznama opravil:"
msgid "Focus title"
msgstr "Fokusiraj naslov"
msgid "Focus body"
msgstr "Fokusiraj vsebino"
msgid "When creating a new note:"
msgstr "Ob ustvarjanju nove zabeležke:"
msgid "Show tray icon"
msgstr "Pokaži ikono v območju za obvestila(opravilna vrstica)"
msgid "Note: Does not work in all desktop environments."
msgstr ""
msgid ""
"This will allow Joplin to run in the background. It is recommended to enable "
"this setting so that your notes are constantly being synchronised, thus "
"reducing the number of conflicts."
msgstr ""
msgid "Start application minimised in the tray icon"
msgstr ""
msgid "Global zoom percentage"
msgstr "Celokupen procent povečave"
msgid "Editor font family"
msgstr "Družina urejevalnika besedilnega stila"
#, fuzzy
msgid ""
"This must be *monospace* font or it will not work properly. If the font is "
"incorrect or empty, it will default to a generic monospace font."
msgstr ""
"Ime besedilnega stila ne bo preverjeno. Če je nepravilen ali prazen, bo "
"nastavljen privzeti splošni besedilni slog."
msgid "Automatically update the application"
msgstr "Samodejno posodobi aplikacijo"
msgid "Synchronisation interval"
msgstr "Časovni interval sinhronizacije"
#, javascript-format
msgid "%d minutes"
msgstr "Številno minut: %d"
#, javascript-format
msgid "%d hour"
msgstr "Števil ur: %d"
#, javascript-format
msgid "%d hours"
msgstr "Število ur: %d"
#, fuzzy
msgid "Text editor command"
msgstr "Urejevalnik besedila"
#, fuzzy
msgid ""
"The editor command (may include arguments) that will be used to open a note. "
"If none is provided it will try to auto-detect the default editor."
msgstr ""
"Urejevalnik, ki bo uporabljen za odpiranje zabeležk. Če noben ni izbran, bo "
"avtomatsko zaznan privzeti urejevalnik."
msgid "Show advanced options"
msgstr "Pokaži napredne možnosti"
msgid "Synchronisation target"
msgstr "Sinhronizacijski cilj"
msgid ""
"The target to synchonise to. Each sync target may have additional parameters "
"which are named as `sync.NUM.NAME` (all documented below)."
msgstr ""
"Ciljno sinhronizacijsko mesto. Vsak sinhronizacijski cilj ima lahko dodatne "
"parametre imenovano kot `sync.NUM.NAME` (vse je dokumentirano spodaj)."
msgid "Directory to synchronise with (absolute path)"
msgstr "Mesto ciljne sinhronizacije (absolutna pot)"
msgid ""
"The path to synchronise with when file system synchronisation is enabled. "
"See `sync.target`."
msgstr ""
"Pot za sinhronizacijo, ki bo uporabljena ob omogočeni sinhronizaciji. Poglej "
"`sync.target`."
msgid "Nextcloud WebDAV URL"
msgstr "Nextcloud WebDAV URL"
#, javascript-format
msgid ""
"Attention: If you change this location, make sure you copy all your content "
"to it before syncing, otherwise all files will be removed! See the FAQ for "
"more details: %s"
msgstr ""
msgid "Nextcloud username"
msgstr "Nextcloud uporabniško ime"
msgid "Nextcloud password"
msgstr "Nextcloud geslo"
msgid "WebDAV URL"
msgstr "WebDAV URL"
msgid "WebDAV username"
msgstr "WebDAV uporabniško ime"
msgid "WebDAV password"
msgstr "WebDAV geslo"
msgid "Custom TLS certificates"
msgstr ""
msgid ""
"Comma-separated list of paths to directories to load the certificates from, "
"or path to individual cert files. For example: /my/cert_dir, /other/custom."
"pem. Note that if you make changes to the TLS settings, you must save your "
"changes before clicking on \"Check synchronisation configuration\"."
msgstr ""
msgid "Ignore TLS certificate errors"
msgstr ""
#, javascript-format
msgid "Invalid option value: \"%s\". Possible values are: %s."
msgstr "Neveljavna vrednost: \"%s\". Možne vrednosti so : %s."
#, javascript-format
msgid "The tag \"%s\" already exists. Please choose a different name."
msgstr ""
msgid "Joplin Export File"
msgstr "Joplin izvozna datoteka"
msgid "Markdown"
msgstr "Sistem označevanja"
msgid "Joplin Export Directory"
msgstr "Joplin izvozno mesto"
msgid "Evernote Export File"
msgstr "Evernote izvozna datoteka"
#, fuzzy
msgid "Json Export Directory"
msgstr "Joplin izvozno mesto"
msgid "Directory"
msgstr "Mesto datoteke"
#, javascript-format
msgid "Cannot load \"%s\" module for format \"%s\""
msgstr "Ne gre naložiti \"%s\" modula za format \"%s\""
#, javascript-format
msgid "Please specify import format for %s"
msgstr "Prosim navedite format uvoza za %s"
#, javascript-format
msgid ""
"This item is currently encrypted: %s \"%s\". Please wait for all items to be "
"decrypted and try again."
msgstr ""
"Predmet je trenutno enkriptiran: %s \"%s\". Prosim počakajte, da bodo vsi "
"predmeti dekriptirani in poskusite ponovno."
msgid "There is no data to export."
msgstr "Ni datotek za izvoz."
msgid "Please specify the notebook where the notes should be imported to."
msgstr "Prosim navedite beležnico, kamor želite uvoziti zabeležke."
msgid "Items that cannot be synchronised"
msgstr "Predmeti ne morejo biti sinhronizirani"
#, javascript-format
msgid "%s (%s): %s"
msgstr "%s (%s): %s"
msgid ""
"These items will remain on the device but will not be uploaded to the sync "
"target. In order to find these items, either search for the title or the ID "
"(which is displayed in brackets above)."
msgstr ""
"Ti predmeti bodo ostali na napravi, ampak ne bodo naloženi na "
"sinhronizacijski cilj. Če želite najti te predmete, iščite po ali naslovu "
"ali ID(je prikazan zgoraj v oklepajih)"
msgid "Sync status (synced items / total items)"
msgstr "Status sinhronizacije(sinhronizirani predmeti / vse datoteke)"
#, javascript-format
msgid "%s: %d/%d"
msgstr "%s: %d/%d"
#, javascript-format
msgid "Total: %d/%d"
msgstr "Skupno: %d/%d"
#, javascript-format
msgid "Conflicted: %d"
msgstr "V konfliktu: %d"
#, javascript-format
msgid "To delete: %d"
msgstr "Za izbris: %d"
msgid "Folders"
msgstr "Datoteke"
#, javascript-format
msgid "%s: %d notes"
msgstr "%s: %d zabeležke"
msgid "Coming alarms"
msgstr "Prihajajoči alarmi"
#, javascript-format
msgid "On %s: %s"
msgstr "Vključeno %s: %s"
msgid "Permission to use camera"
msgstr ""
msgid "Your permission to use your camera is required."
msgstr ""
msgid "There are currently no notes. Create one by clicking on the (+) button."
msgstr "Trenutno ni zabeležk. Ustvarite jo s klikom na (+) gumb."
msgid "Delete these notes?"
msgstr "Izbriši te zabeležke?"
msgid "Log"
msgstr "Dnevnik"
msgid "Export Debug Report"
msgstr "Izvozi poročilo o napakah"
msgid "Encryption Config"
msgstr "Nastavite enkripcije"
msgid "Configuration"
msgstr "Nastavitve"
msgid "Move to notebook..."
msgstr "Premakni v beležnico..."
#, javascript-format
msgid "Move %d notes to notebook \"%s\"?"
msgstr "Premakni %d zabeležk v beležnico \"%s\"?"
msgid "Press to set the decryption password."
msgstr "Klikni za nastavitev dekripcijskega gesla."
#, fuzzy
msgid "Clear alarm"
msgstr "Nastavi alarm"
#, fuzzy
msgid "Save alarm"
msgstr "Nastavi alarm"
msgid "Select date"
msgstr "Izberi datum"
msgid "Confirm"
msgstr "Potrdi"
msgid "Cancel synchronisation"
msgstr "Prekliči sinhronizacijo"
#, fuzzy
msgid "Checking... Please wait."
msgstr "V preklicu...Prosim počakajte."
#, fuzzy
msgid "Success! Synchronisation configuration appears to be correct."
msgstr "Preveri nastavitve sinhronizacije"
msgid ""
"Error. Please check that URL, username, password, etc. are correct and that "
"the sync target is accessible. The reported error was:"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "The application has been authorised!"
msgstr "Aplikacija je bila uspešno avtorizirana."
#, javascript-format
msgid ""
"Could not authorise application:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
"Please try again."
msgstr ""
#, fuzzy, javascript-format
msgid "Decrypted items: %s / %s"
msgstr "Preneseni predmeti: %d/%d."
msgid "New tags:"
msgstr ""
msgid "Type new tags or select from list"
msgstr ""
msgid ""
"To work correctly, the app needs the following permissions. Please enable "
"them in your phone settings, in Apps > Joplin > Permissions"
msgstr ""
msgid ""
"- Storage: to allow attaching files to notes and to enable filesystem "
"synchronisation."
msgstr ""
msgid "- Camera: to allow taking a picture and attaching it to a note."
msgstr ""
msgid "- Location: to allow attaching geo-location information to a note."
msgstr ""
msgid "Joplin website"
msgstr "Joplin spletna stran"
#, fuzzy
msgid "Login with Dropbox"
msgstr "Prijavi se z OneDrive"
#, javascript-format
msgid "Master Key %s"
msgstr "Glavno geslo %s"
#, javascript-format
msgid "Created: %s"
msgstr "Ustvarjeno: %s"
msgid "Password:"
msgstr "Geslo:"
msgid "Password cannot be empty"
msgstr "Geslo ne more biti prazno"
msgid "Enable"
msgstr "Omogoči"
#, javascript-format
msgid "The notebook could not be saved: %s"
msgstr "Beležnica ne more biti shranjena: %s"
msgid "Edit notebook"
msgstr "Uredi beležnico"
msgid "Show all"
msgstr "Prikaži vse"
msgid "Errors only"
msgstr "Samo napake"
msgid "This note has been modified:"
msgstr "Ta zabeležka je bila spremenjena:"
msgid "Save changes"
msgstr "Shrani spremembe"
msgid "Discard changes"
msgstr "Opusti spremembe"
#, javascript-format
msgid "No item with ID %s"
msgstr ""
#, javascript-format
msgid "The Joplin mobile app does not currently support this type of link: %s"
msgstr ""
#, javascript-format
msgid "Unsupported image type: %s"
msgstr "Nepodprt tip slike: %s"
msgid "Attach photo"
msgstr "Pripni fotografijo"
msgid "Attach any file"
msgstr "Pripni katerokoli datoteko"
msgid "Share"
msgstr ""
msgid "Convert to note"
msgstr "Pretvori v zabeležko"
msgid "Convert to todo"
msgstr "Pretvori v za narediti"
msgid "Hide metadata"
msgstr "Skrij meta podatke"
msgid "Show metadata"
msgstr "Prikaži meta podatke"
msgid "View on map"
msgstr "Prikaži na zemljevidu"
msgid "Go to source URL"
msgstr ""
msgid "Delete notebook"
msgstr "Izbriši beležnico"
msgid "Login with OneDrive"
msgstr "Prijavi se z OneDrive"
msgid "Search"
msgstr "Išči"
msgid ""
"Click on the (+) button to create a new note or notebook. Click on the side "
"menu to access your existing notebooks."
msgstr ""
"Kliknite na (+) gumb, da ustvarite novo zabeležko ali beležnico. Kliknite na "
"stranski menu za dostop do obstoječih beležnic."
msgid "You currently have no notebook. Create one by clicking on (+) button."
msgstr "Trenutno nimate nobene beležnice. Ustvarite jo s klikom na (+) gumb."
msgid "Welcome"
msgstr "Dobrodošli"
#~ msgid "State: %s."
#~ msgstr "Stanje: %s."
#~ msgid "A notebook with this title already exists: \"%s\""
#~ msgstr "Beležnica s tem naslovom že obstaja: \"%s\""
#~ msgid "Searches"
#~ msgstr "Iskalni niz"