Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
13 lines (11 sloc) 1.18 KB
《叫阮的名》Kiò Gún ê Miâ巫啟賢Bû Khé-hiân-------------------------------
誰咧叫阮的名siâng teh kiò gún ê miâ一句比一句疼tsi̍t-kù pí tsi̍t-kù thiànn親像咧問阮敢會驚寒tshin-tshiūnn teh mn̄g gún kám ē kiann-kuânn
 
無需要別人來講bô su-iàu pa̍t-lâng lâi kóng阮心內嘛知影gún sim-lāi mā tsai-iánn是你的聲 是你的聲sī lí ê siann, sī lí ê siann
誰蹛佇阮的夢siâng tuà tī gún ê bāng一蹛就一世人tsi̍t tuà tiō tsi̍t-sì-lâng上驚日頭會將咱拆散siōng kiann ji̍t-thâu ē tsiong lán thiah-suànn
雖然離開遐爾遠sui-jiân lī-khui hiah-nī hn̄g阮猶原會知影gún iu-guân ē tsai-iánn是你的影是你的影sī lí ê iánn, sī lí ê iánn
叫阮的名kiò gún ê miâ阮用一生斟酌聽gún iōng it-sing tsim-tsiok thiann當初細漢袂赴予你了解tong-tshoo suè-hàn buē-hù hōo-lí liáu-kái你是阮的生命lí sī gún ê sinn-miā
叫阮的名kiò gún ê miâ阮需要你來做伴gún su-iàu lí lâi tsùe-phuānn人生的路途jîn-sing ê lōo-tôo阮愛你牽阮行gún ài lí khan gún kiânn
https://www.youtube.com/watch?v=WCFhFEqZfig
 
 
You can’t perform that action at this time.