Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
10 lines (8 sloc) 1.85 KB
《黃昏嶺》Hông-hun-niá紀露霞 Kì Lōo-hâ---------------------------------阮是十八薄命農村女gún sÄ« tsa̍p-pueh po̍k-bÄ«ng lông-tshuan-lí離開家鄉出外來求利lÄ«-khui ka-hiong tshut-guā lâi kiû-lī想著歹命有時目屎滴siÅ«nn-tio̍h pháinn-miā Å«-sî ba̍k-sái tih也是不得已iā-sÄ« put-tik-í
 
離開阿母的身邊lÄ«-khui a-bú ê sin-pinn阿母啊 你現時像阮心內悲a-bú--ah, lí hiān-sî tshiÅ«nn gún sim-lāi pi.西爿日頭照著黃昏嶺se-pîng ji̍t-thâu tsiò-tio̍h hông-hun-niá有時聽著可愛的鳥聲ū-sî thiann-tio̍h khó-ài ê tsiáu-siann自恨自己生成歹命囝tsÅ« hÅ«n tsÅ«-kí sinn-sîng pháinn-miā-kiánn艱苦過日子kan-khóo kè ji̍t-tsí
阿母你也毋知影a-bú lí iā m̄ tsai-iánn阿母啊 這也是母囝的運命a-bú--ah, tse iā-sÄ« bú-kiánn ê Å«n-miā.黃昏太陽將近欲落山hông-hun thài-iông tsiong-kÅ«n beh lo̍h-suann秋風吹來有時也會寒tshiu-hong tshue lâi Å«-sî iā ē kuânn目睭向著家鄉彼爿看ba̍k-tsiu hiòng tio̍h ka-hiong hit-pîng khuànn坐在榕樹跤tsē tsāi tsîng-tshiÅ«-kha
感覺稀微又無伴kám-kak hi-bî iÅ« bô-phuānn阿母啊 你毋通為囝槽心肝a-bú--ah, lí m̄-thang uÄ« kiánn tsô sim-kuann
https://www.youtube.com/watch?v=7Ao_lIPLwaI
 
 
You can’t perform that action at this time.