Git på svenska
Pull request Compare This branch is 3 commits ahead, 31 commits behind bjorne:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README.md

README.md

Git på svenska

Introduktion

Den jargong för de olika kommadon git tillhandahåller är på svenska ett enda stort svengelskakalas. Stundom i finnen mig selv sigandes "Kann i puscha then branch?" ock "Ack ve hvad det at poulla voro thrivsamt!" -- icke längre.

Detta dokument ämnar att etablera en ren svensk jargong som kan användas på arbetsplatsen för att med fördel undvika pressade situationer med kollegor samt boskap.

Svenska är ju ett väldigt flexibelt språk, och vi är bland de bästa i världen på att bilda nya ord vid behov. Nedan är vad författarna anser är den mest naturliga nomenklaturen.

Förslag

Nedan följer tabeller över verb och substantiv relaterade till git, deras nuvarande bruk samt förslag på hur vi tillsammans kan bättra oss.

Verb Nuvarande bruk Förslag
fork forka sno
clone klona klona
pull pulla ta, dra, rycka
push pusha ge, pressa, trycka
branch brancha grena av
commit commita lägga in
rebase rebasa lägga om
merge merga lägga ihop
stash stasha lägga undan
Substantiv Nuvarande bruk Förslag
repository repo repo
pull pull tagning
push push giv
branch branch gren
commit commit inlägg
merge merge ihoplägg
pull request pull request inläggsanmodan
stash stash undanlagt
ancestor ancestor grund

Exempel

  • Kan du ta hem den omlagda huvudgrenen jag just tryckte upp på utvecklingsrepot?

  • Jag grenade av och la in mina undanlagda Foo-ändringar till en ny ämnesgren för Boofar.

  • Ändrade du inte din inläggsanmodan när du gjorde klart ihoplägget av alla omlagda ämnesgrenar?

  • Kan inte dra hem inläggen från dig, vi har ingen gemensam grund.