Skip to content
No description, website, or topics provided.
Java
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.idea
src
.gitignore
README.md
filtered_popular_words.txt
popular_words.txt

README.md

Warsztaty_1

TASK 1

Napisz prostą grę w zgadywanie liczb. Komputer ma wylosować liczbę w zakresie od 1 do 100. Następnie:

 1. wypisać: "Zgadnij liczbę" i pobrać liczbę z klawiatury;
 2. sprawdzić, czy wprowadzony napis, to rzeczywiście liczba i w razie błędu wyświetlić komunikat: "To nie jest liczba", po czym wrócić do pkt. 1;
 3. jeśli liczba podana przez użytkownika jest mniejsza niż wylosowana, wyświetlić komunikat: "Za mało!", po czym wrócić do pkt. 1;
 4. jeśli liczba podana przez użytkownika jest większa niż wylosowana, wyświetlić komunikat: "Za dużo!", po czym wrócić do pkt. 1;
 5. jeśli liczba podana przez użytkownika jest równa wylosowanej, wyświetlić komunikat: "Zgadłeś!", po czym zakończyć działanie programu.

TASK 2

Jak wszystkim wiadomo, LOTTO to gra liczbowa polegająca na losowaniu 6 liczb z zakresu od 1 do 49. Zadaniem gracza jest poprawne wytypowanie losowanych liczb. Nagradzane jest trafienie 3, 4, 5 lub 6 poprawnych liczb.

Napisz program, który:

 • zapyta o typowane liczby, przy okazji sprawdzi następujące warunki:
  • czy wprowadzony ciąg znaków jest poprawną liczbą,
  • czy użytkownik nie wpisał tej liczby już poprzednio,
  • czy liczba należy do zakresu 1-49,
 • po wprowadzeniu 6 liczb, posortuje je rosnąco i wyświetli na ekranie,
 • wylosuje 6 liczb z zakresu i wyświetli je na ekranie,
 • poinformuje gracza, czy trafił przynajmniej "trójkę".

TASK 3

Odwróćmy teraz sytuację z warsztatu "Gra w zgadywanie liczb": to użytkownik pomyśli sobie liczbę z zakresu 1-1000, a komputer będzie zgadywał i zrobi to maksymalnie w 10 ruchach (pod warunkiem, że gracz nie będzie oszukiwał).

Zadaniem gracza będzie udzielanie odpowiedzi "więcej", "mniej", "trafiłeś".

Na następnym slajdzie znajduje się schemat blokowy algorytmu.

Dostępny jest także pod adresem:

https://gist.github.com/arek-jozwiak-coderslab/4783d45e75a71793a123673cc0998ae3

Zaimplementuj go w Javie.

TASK 4

W grach planszowych i papierowych RPG używa się wielu rodzajów kostek do gry, nie tylko tych dobrze znanych, sześciennych. Jedną z popularniejszych kości jest np. kostka dziesięciościenna, a nawet stuścienna! Ponieważ w grach kośćmi rzuca się często, pisanie za każdym razem np. "rzuć dwiema kostkami dziesięciościennymi, a do wyniku dodaj 20", byłoby żmudne, czasochłonne i marnowałoby ogromne ilości papieru. W takich sytuacjach używa się kodu skracającego polecenie np.: "rzuć 2D10+20".

Kod takiej kostki wygląda następująco: xDy+z gdzie: y – rodzaj kostek, których należy użyć (np. D6, D10), x – liczba rzutów kośćmi (jeśli rzucamy raz, ten parametr jest pomijalny), z – (opcjonalnie) liczba, którą należy dodać (lub odjąć) do wyniku rzutów. Przykłady: 2D10+10 – 2 rzuty D10, do wyniku dodaj 10, D6 – zwykły rzut kostką sześcienną, 2D3 – rzut dwiema kostkami trójściennymi, D12-1 – rzut kością D12, od wyniku odejmij 1.

Napisz funkcję, która:

 1. przyjmie w parametrze taki kod w postaci String,
 2. rozpozna wszystkie dane wejściowe:
 • rodzaj kostki,
 • liczbę rzutów,
 • modyfikator,
 1. wykona symulację rzutów i zwróci wynik. Typy kostek występujące w grach: D3, D4, D6, D8, D10, D12, D20, D100.

Task 5

Zaimportuj do projektu bibliotekę jsoup, możesz ją pobrać z adresu: https://jsoup.org/download Wyszukaj w popularnych serwisach internetowych nagłówków artykułów, a następnie zapisz pojedyncze słowa w nich występujące do pliku o nazwie popular_words.txt. Przykład pobrania tytułów z tagu html span z atrybutem class o wartości title: Connection connect = Jsoup.connect("http://www.onet.pl/"); try { Document document = connect.get(); Elements links = document.select("span.title"); for (Element elem : links) { System.out.println(elem.text()); } } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); }

 • Wywołaj pobieranie dla wybranych serwisów internetowych.
 • Pomiń wszystkie elementy krótsze niż 3-znakowe.
 • Utwórz tablicę elementów wykluczonych np. oraz, ponieważ
 • Wczytaj utworzony plik popular_words.txt i na jego podstawie utwórz plik filtered_popular_words.txt, który zawierać będzie wszystkie znalezione słowa, pomijając słowa wykluczone.
You can’t perform that action at this time.