Skip to content
Repozytorium do Warsztatów nr 2 w CodersLab
Java
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.idea
out/production/Warsztaty_2
src
README.md
Screenshot from 2018-07-29 15-39-14.png

README.md

Warsztaty 2 - Zadania

Celem warsztatów jest napisanie obiektowej, bazodanowej warstwy aplikacji dla szkoły programowania. Aplikacja będzie zawierać część potencjalnych funkcjonalności – przechowywanie rozwiązań do zadań, wykonywanych przez kursantów. Podczas kolejnych warsztatów zajmiemy się oprogramowaniem interfejsu użytkownika dla naszej aplikacji. Weryfikacja działania powinna nastąpić poprzez wywołanie metod w programach opisanych w dalszej części. schemat

Zadanie 1

 • Przygotuj folder pod aplikację
 • Załóż nowe repozytorium git na GitHubie i nową bazę danych
 • Stwórz plik .gitignore i dodaj do niego wszystkie podstawowe dane: (pliki .~, katalog z danymi twojego IDE, jeżeli istnieje itp.)
 • Stwórz plik, który będzie służył do łączenia się z bazą danych

Pamiętaj o robieniu backupów bazy danych (najlepiej co każde ćwiczenie) i tworzeniu commitów (również co każde ćwiczenie)

Zadanie 2 - z wykładowcą

 • Podczas ćwiczeń z wykładowcą, stwórz szkielet aplikacji i klasę User (na podstawie schematu z prezentacji)

Zadanie 3

 • Stwórz wszystkie tabele w bazie danych potrzebne do działania programu
 • Pamiętaj o dodaniu kluczy głównych oraz powiązań między tabelami

Zadanie 4

 • Pozostałe klasy - Utwórz implementację pozostałych klas:
  • Group
  • Exercise
  • Solution
 • Metody - Dla każdej klasy utwórz odpowiednie metody:
  • loadAll
  • loadById
  • delete
  • saveToDB

Zadanie 5

Dodatkowe metody:

 • Utwórz implementację dodatkowych metod realizujących zadania:
  • pobranie wszystkich rozwiązań danego użytkownika (dopisz metodę loadAllByUserId do klasy Solution),
  • pobranie wszystkich rozwiązań danego zadania, posortowanych od najnowszego do najstarszego (dopisz metodę loadAllByExerciseId do klasy Solution),
  • pobranie wszystkich członków danej grupy (dopisz metodę loadAllByGroupId do klasy User).
You can’t perform that action at this time.