Diyanet İşlerinin Namaz Vakitlerinin Word Dosyasının Okunması
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.idea
_sql_simple
source/BANDIRMA
vendors/ezsql
README.md
class.php
control.php
db.php
function.php
hicriClasss.php
import.php
read-doc.php

README.md

#Diyanet İşleri Word (docx) Dosya Okuma

#Diyanet İşleri Başkanlığının Her Yıl Ücretli Paylaştığı Türkiye Namaz Vakitlerinin Word Dosyasından Okunmasına Yarayan Ufak Bir Uygulama..

Ben SQL Kayıt Ediyorum Siz Kendiniz Kendinize Göre Değiştirirsiniz