Find Error Logs
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
find.sh
listfolder.txt

README.md

Find Error Logs

Belirlediğiniz Ana Klasör altındaki error_logs dosyalarını bulup belirtiğiniz yere taşıyan basit bir kodcuk :) Şuanlık manuel açıp dosyaları okumanız gerekiyor :)