Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

2475 lines (2021 sloc) 89.643 kb
# Turkish translation of muffin.
# Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2011 Free Software Foundation.
# This file is distributed under the same license as the muffin package.
#
# Sinan İmamoğlu <sinan@myrealbox.com>, 2003.
# Baris Cicek <baris@teamforce.name.tr>, 2004, 2005, 2008, 2009.
# İlker DAĞLI <ilker@ilkerdagli.info>, 2011.
# Muhammed EKEN <gnome@m-eken.com>, 2011.
# Muhammet Kara <muhammet.k@gmail.com>, 2011, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: muffin master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=muffin&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-03-15 21:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-03-23 21:56+0000\n"
"Last-Translator: Muhammet Kara <muhammet.k@gmail.com>\n"
"Language-Team: Turkish <gnome-turk@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"Language: tr\n"
#: ../src/50-muffin-windows.xml.in.h:1
msgid "Windows"
msgstr "Pencereler"
#: ../src/50-muffin-windows.xml.in.h:2
msgid "View split on left"
msgstr "Solda bölünmüş olarak göster"
#: ../src/50-muffin-windows.xml.in.h:3
msgid "View split on right"
msgstr "Sağda bölünmüş olarak göster"
#. This probably means that a non-WM compositor like xcompmgr is running;
#. * we have no way to get it to exit
#: ../src/compositor/compositor.c:492
#, c-format
msgid ""
"Another compositing manager is already running on screen %i on display \"%s"
"\"."
msgstr ""
"\"%2$s\" monitöründeki %1$i ekranında zaten başka bir birleştirme yöneticisi "
"çalışıyor."
#: ../src/core/bell.c:307
msgid "Bell event"
msgstr "Etkinlik zili"
#: ../src/core/core.c:157
#, c-format
msgid "Unknown window information request: %d"
msgstr "Bilinmeyen pencere bilgi isteği: %d"
#: ../src/core/delete.c:111
#, c-format
msgid "<tt>%s</tt> is not responding."
msgstr "<tt>%s</tt> cevap vermiyor."
#: ../src/core/delete.c:114
msgid "Application is not responding."
msgstr "Uygulama cevap vermiyor"
#: ../src/core/delete.c:119
msgid ""
"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
"application to quit entirely."
msgstr ""
"Uygulamanın devam etmesi için bir müddet bekleyi seçebilirsiniz ya d a "
"uygulamanın tamamen çıkması için onu zorlayabilirsiniz."
#: ../src/core/delete.c:126
msgid "_Wait"
msgstr "_Bekle"
#: ../src/core/delete.c:126
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Sonlandır"
#: ../src/core/display.c:387
#, c-format
msgid "Missing %s extension required for compositing"
msgstr "Kompozisyon için gerekli olan %s eklentisi eksik"
#: ../src/core/display.c:453
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "X Pencere Sistemi '%s' ekranı açılamadı\n"
#: ../src/core/keybindings.c:852
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
"binding\n"
msgstr ""
"%s tuşu %x değiştiricileriyle birlikte başka bir uygulama tarafından tuş "
"bağıolarak kullanılıyor\n"
#: ../src/core/main.c:206
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Ortam yöneticisine olan bağlantıyı kapat"
#: ../src/core/main.c:212
msgid "Replace the running window manager"
msgstr "Çalışan pencere yöneticisinin yerini al"
#: ../src/core/main.c:218
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Ortam yönetim ID'sini belirtin"
#: ../src/core/main.c:223
msgid "X Display to use"
msgstr "Kullanılacak X Ekranı"
#: ../src/core/main.c:229
msgid "Initialize session from savefile"
msgstr "Ortamı kayıtlı dosyadan başlat"
#: ../src/core/main.c:235
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "X çağrılarını eşazamanlı yap"
#: ../src/core/main.c:504
#, c-format
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
msgstr "Tema dizini taranırken hata oluştu: %s\n"
#: ../src/core/main.c:520
#, c-format
msgid ""
"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
msgstr ""
"Hiç tema bulunamadı! %s varlığından ve bildiğimiz temaları içerdiğinden emin "
"olun.\n"
#: ../src/core/muffin.c:40
#, c-format
msgid ""
"muffin %s\n"
"Copyright (C) 2001-%d Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
"PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"muffin %s\n"
"Telif Hakkı (C) 2001-%d Havoc Pennington, Red Hat, Inc., ve diğerleri\n"
"Bu bir özgür yazılımdır; telif koşullarını öğrenmek için kaynak koda bakın.\n"
"Hiç bir garantisi, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞU için dahi, YOKTUR.\n"
#: ../src/core/muffin.c:54
msgid "Print version"
msgstr "Sürümü yazdır"
#: ../src/core/muffin.c:60
msgid "Comma-separated list of compositor plugins"
msgstr "Kompozisyon eklentilerinin listesi (virgül ile ayrılmış)"
#: ../src/core/prefs.c:1077
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
msgstr ""
"Hatalı uygulamalara yönelik çözümler devre dışı. Bazı uygulamalar düzgün "
"işlemeyebilir.\n"
#: ../src/core/prefs.c:1152
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GSettings key %s\n"
msgstr ""
"\"%s\" yazıtipi tanımlaması, %s GSettings anahtarından ayrıştırılamadı\n"
#: ../src/core/prefs.c:1218
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
"modifier\n"
msgstr ""
"Yapılandırma veritabanında bulunan \"%s\", fare düğme düzenleyicisi olarak "
"geçerli bir değer değil\n"
#: ../src/core/prefs.c:1739
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
"\"%s\"\n"
msgstr ""
"Yapılandırma veritabanında bulunan \"%s\", \"%s\" tuş bağı olarak geçerli "
"bir değer değil\n"
#: ../src/core/prefs.c:1836
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Çalışma Alanı %d"
#: ../src/core/screen.c:730
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "'%2$s' X oturumundaki ekran %1$d geçersiz\n"
#: ../src/core/screen.c:746
#, c-format
msgid ""
"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
"replace option to replace the current window manager.\n"
msgstr ""
"\"%2$s\" X oturumundaki ekran %1$d bir pencere yöneticisine zaten sahip; "
"geçerli pencere yöneticisinin yerine bir başkasını koymak için --replace "
"seçeneğini kullanmayı deneyin.\n"
#: ../src/core/screen.c:773
#, c-format
msgid ""
"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
msgstr ""
"\"%2$s\" X oturumundaki ekran %1$d hangi pencere yöneticisine "
"sahipöğrenilemedi\n"
#: ../src/core/screen.c:828
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr ""
"\"%2$s\" X oturumundaki ekran %1$d bir pencere yöneticisine zaten sahip\n"
#: ../src/core/screen.c:1013
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "\"%2$s\" X oturumundaki ekran %1$d serberst bırakılamadı\"\n"
#: ../src/core/session.c:843 ../src/core/session.c:850
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "'%s' dizini oluşturulamadı: %s\n"
#: ../src/core/session.c:860
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "'%s' oturum dosyası yazma için açılamadı: %s\n"
#: ../src/core/session.c:1001
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "'%s' oturum dosyasına yazmada hata: %s\n"
#: ../src/core/session.c:1006
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "'%s' oturum dosyasını kapamada hata: %s\n"
#: ../src/core/session.c:1136
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Kaydedilmiş oturum dosyası ayrıştırırken hata: %s\n"
#: ../src/core/session.c:1185
#, c-format
msgid "<muffin_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr ""
"Geçerli bir oturum kimliği bulunmasına karşın <metacity_session> "
"özniteliğiyle karşılaşıldı"
#: ../src/core/session.c:1198 ../src/core/session.c:1273
#: ../src/core/session.c:1305 ../src/core/session.c:1377
#: ../src/core/session.c:1437
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <%s> element"
msgstr "Bilinmeyen öznitelik %2$s üzerinde <%1$s> öğesi"
#: ../src/core/session.c:1215
#, c-format
msgid "nested <window> tag"
msgstr "iç içe <window> imi"
#: ../src/core/session.c:1457
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Bilinmeyen öğe %s"
#: ../src/core/session.c:1809
msgid ""
"These windows do not support &quot;save current setup&quot; and will have to "
"be restarted manually next time you log in."
msgstr ""
"Bu pencereler, &quot;geçerli ayarları kaydet&quot; özelliğini desteklemiyor "
"ve bir dahaki girişinizde elle yeniden başlatmanız gerekecek."
#: ../src/core/util.c:111
#, c-format
msgid "Failed to open debug log: %s\n"
msgstr "Hata ayıklama günlüğü açılamadı: %s\n"
#: ../src/core/util.c:121
#, c-format
msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
msgstr "fdopen() günlük dosyası %s açılamadı: %s\n"
#: ../src/core/util.c:127
#, c-format
msgid "Opened log file %s\n"
msgstr "%s günlük dosyası açıldı\n"
#: ../src/core/util.c:146 ../src/tools/muffin-message.c:149
#, c-format
msgid "Muffin was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Muffin, ayrıntılı kip desteği olmadan derlenmiş\n"
#: ../src/core/util.c:290
msgid "Window manager: "
msgstr "Pencere yöneticisi: "
#: ../src/core/util.c:438
msgid "Bug in window manager: "
msgstr "Pencere yöneticisinde hata: "
#: ../src/core/util.c:471
msgid "Window manager warning: "
msgstr "Pencere yöneticisi uyarısı: "
#: ../src/core/util.c:499
msgid "Window manager error: "
msgstr "Pencere yöneticisi hatası: "
#. first time through
#: ../src/core/window.c:7269
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
"window as specified in the ICCCM.\n"
msgstr ""
"%s penceresi SM_CLIENT_ID'yi ICCCM tarafından belirtilen WM_CLIENT_LEADER'a "
"değil kendine atadı.\n"
#. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
#. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
#. * xine disable resize via MWM but not WM_NORMAL_HINTS, but that
#. * leads to e.g. us not fullscreening their windows. Apps that set
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
#: ../src/core/window.c:7932
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
"d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
msgstr ""
"%s penceresi bir yandan yeniden boyutlandırılamaz olduğunu gösteren bir MWM "
"ipucu verirken anlamsız bir biçimde en küçük (%d x %d) ve en büyük (%d x %d) "
"boyut sınırlarını da atıyor.\n"
#: ../src/core/window-props.c:309
#, c-format
msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
msgstr "Uygulama geçersiz _NET_WM_PID %lu atadı\n"
#: ../src/core/window-props.c:426
#, c-format
msgid "%s (on %s)"
msgstr "%s (%s üzerinde)"
#: ../src/core/window-props.c:1481
#, c-format
msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
msgstr "Geçersiz WM_TRANSIENT_FOR pencere 0x%lx belirtilen %s.\n"
#: ../src/core/window-props.c:1492
#, c-format
msgid "WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx for %s would create loop.\n"
msgstr "WM_TRANSIENT_FOR penceresi 0x%lx (%s için) döngü oluşturacak.\n"
#: ../src/core/xprops.c:155
#, c-format
msgid ""
"Window 0x%lx has property %s\n"
"that was expected to have type %s format %d\n"
"and actually has type %s format %d n_items %d.\n"
"This is most likely an application bug, not a window manager bug.\n"
"The window has title=\"%s\" class=\"%s\" name=\"%s\"\n"
msgstr ""
"0x%lx penceresinin %s özelliği beklenen\n"
"%s türü ve %d biçimi yerine %s türü, %d biçimi,\n"
"%d n_items'e sahip.\n"
"Bu büyük olasılıkla uygulamanın bir hatası, pencere yöneticisinin değil.\n"
"Pencerenin başlığı=\"%s\", sınıfı=\"%s\", adı=\"%s\"\n"
#: ../src/core/xprops.c:411
#, c-format
msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
msgstr "0x%2$lx penceresinin %1$s özelliği geçersiz UTF-8 içeriyor\n"
#: ../src/core/xprops.c:494
#, c-format
msgid ""
"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
msgstr ""
"0x%2$lx penceresinin %1$s özelliği listedeki öğe %3$d için geçersiz UTF-8 "
"içeriyor\n"
#: ../src/muffin.desktop.in.h:1 ../src/muffin-wm.desktop.in.h:1
msgid "Muffin"
msgstr "Muffin"
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:1
msgid "Modifier to use for extended window management operations"
msgstr "Genişletilmiş pencere yönetimi işlemleri için kullanılacak değiştirici"
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:2
msgid ""
"This key will initiate the \"overlay\", which is a combination window "
"overview and application launching system. The default is intended to be the "
"\"Windows key\" on PC hardware. It's expected that this binding either the "
"default or set to the empty string."
msgstr ""
"Bu anahtar, pencere genel görünümü ve uygulama başlatma sisteminin bir "
"birleşimi olan \"bindirme\" işlemini başlatır. Öntanımlı olarak PC "
"donanımındaki \"windows tuşu\" olması tasarlanmıştır. Bağlayıcı varsayılan "
"olarak veya boş dize olarak ayarlanması beklenir."
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:3
msgid "Attach modal dialogs"
msgstr "Yardımcı diyalogları ekle"
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:4
msgid ""
"When true, instead of having independent titlebars, modal dialogs appear "
"attached to the titlebar of the parent window and are moved together with "
"the parent window."
msgstr ""
"Eğer \"doğru\" ise, bağımsız başlık çubuklarına sahip olduğundan, yardım "
"diyalogları üst pencerenin başlık çubuğunda ekli gözükür ve üst pencere ile "
"birlikte hareket eder."
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:5
msgid "Live Hidden Windows"
msgstr "Çalışır Durumdaki Gizli Pencereler"
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:6
msgid ""
"Determines whether hidden windows (i.e., minimized windows and windows on "
"other workspaces than the current one) should be kept alive."
msgstr ""
"Gizli pencerelerin (ö.r. küçültülmüş pencereler ve diğer çalışma alanındaki "
"pencereler) çalışır bırakılıp bırakılmayacağını belirler."
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:7
msgid "Enable edge tiling when dropping windows on screen edges"
msgstr ""
"Pencereler ekran kenarlarında bırakıldığında kenar döşemeyi etkinleştir."
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:8
msgid ""
"If enabled, dropping windows on vertical screen edges maximizes them "
"vertically and resizes them horizontally to cover half of the available "
"area. Dropping windows on the top screen edge maximizes them completely."
msgstr ""
"Eğer etkinleştirilirse, dikey ekran kenarlarına bırakılan pencereler dikey "
"olarak ekranı kaplar ve yatayda kullanılabilir alanın yarısını kaplayacak "
"şekilde yeniden boyutlandırılır. Ekranın tepedeki kenarına bırakılan "
"pencereler ekranı tamamen kaplar."
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:9
msgid "Workspaces are managed dynamically"
msgstr "Çalışma alanları dinamik olarak yönetilir"
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:10
msgid ""
"Determines whether workspaces are managed dynamically or whether there's a "
"static number of workspaces (determined by the num-workspaces key in org."
"gnome.desktop.wm.preferences)."
msgstr ""
"Çalışma alanlarının dinamik olarak mı yönetileceğini yoksa sabit sayıda "
"çalışma alanı mı olacağını "
"belirler (org.gnome.desktop.wm.preferences içindeki num-workspaces değişkeni "
"tarafından belirlenir)."
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:11
msgid "Workspaces only on primary"
msgstr "Sadece birincil monitördeki çalışma alanları"
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:12
msgid ""
"Determines whether workspace switching should happen for windows on all "
"monitors or only for windows on the primary monitor."
msgstr ""
"Çalışma alanı değiştirilmesinin, tüm monitörlerdeki pencerelerde mi yoksa "
"sadece birincil monitördekilerde mi gerçekleşeceğini belirler."
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:13
msgid "No tab popup"
msgstr "Sekme açılır penceresi yok"
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:14
msgid ""
"Determines whether the use of popup and highlight frame should be disabled "
"for window cycling."
msgstr ""
"Pencere geçişinde çerçeve vurgulanması ve açılır pencere kullanımının "
"kapatılıp kapatılmayacağını belirler."
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:15
msgid "Draggable border width"
msgstr "Sürüklenebilir kenarlık genişliği"
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:16
msgid ""
"The amount of total draggable borders. If the theme's visible borders are "
"not enough, invisible borders will be added to meet this value."
msgstr ""
"Sürüklenebilir kenarlıkların toplam miktarı. Eğer temanın görünür "
"kenarlıkları yetersiz gelirse, bu değere ulaşmak için görünmez kenarlıklar "
"eklenir."
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:17
msgid "Select window from tab popup"
msgstr "Pencereyi, sekme açılır penceresinden seç"
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:18
msgid "Cancel tab popup"
msgstr "Sekmeyi yeni pencerede açmayı iptal et"
#: ../src/tools/muffin-message.c:123
#, c-format
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Kullanım: %s\n"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:69
msgid "Mi_nimize"
msgstr "_Küçült"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:71
msgid "Ma_ximize"
msgstr "_Büyült"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:73
msgid "Unma_ximize"
msgstr "Büyült_meyi Geri Al"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:75
msgid "Roll _Up"
msgstr "Yukarı _Sar"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:77
msgid "_Unroll"
msgstr "_Sarmayı Geri Al"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:79
msgid "_Move"
msgstr "_Taşı"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:81
msgid "_Resize"
msgstr "_Yeniden Boyutlandır"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:83
msgid "Move Titlebar On_screen"
msgstr "Başlık Çubuğunu _Ekranda Taşı"
#. separator
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:86 ../src/ui/menu.c:88
msgid "Always on _Top"
msgstr "Her Zaman Ü_stte"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:90
msgid "_Always on Visible Workspace"
msgstr "Her Zaman _Görünen Çalışma Alanında"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:92
msgid "_Only on This Workspace"
msgstr "Yalnız _Bu Çalışma Alanında"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:94
msgid "Move to Workspace _Left"
msgstr "_Soldaki Çalışma Alanına Taşı"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:96
msgid "Move to Workspace R_ight"
msgstr "S_ağdaki Çalışma Alanına Taşı"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:98
msgid "Move to Workspace _Up"
msgstr "_Yukarıdaki Çalışma Alanına Taşı"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:100
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "_Aşağıdaki Çalışma Alanına Taşı"
#. separator
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:104
msgid "_Close"
msgstr "_Kapat"
#: ../src/ui/menu.c:204
#, c-format
msgid "Workspace %d%n"
msgstr "Çalışma Alanı %d%n"
#: ../src/ui/menu.c:214
#, c-format
msgid "Workspace 1_0"
msgstr "Çalışma Alanı 1_0"
#: ../src/ui/menu.c:216
#, c-format
msgid "Workspace %s%d"
msgstr "Çalışma Alanı %s%d"
#: ../src/ui/menu.c:397
msgid "Move to Another _Workspace"
msgstr "Başka Bir Çalışma Ala_nına Taşı"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:77
msgid "Shift"
msgstr "Shift"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:83
msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:89
msgid "Alt"
msgstr "Alt"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:95
msgid "Meta"
msgstr "Meta"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:101
msgid "Super"
msgstr "Super"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:107
msgid "Hyper"
msgstr "Hyper"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod2 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:113
msgid "Mod2"
msgstr "Mod2"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod3 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:119
msgid "Mod3"
msgstr "Mod3"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod4 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:125
msgid "Mod4"
msgstr "Mod4"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod5 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:131
msgid "Mod5"
msgstr "Mod5"
#. Translators: This represents the size of a window. The first number is
#. * the width of the window and the second is the height.
#.
#: ../src/ui/resizepopup.c:113
#, c-format
msgid "%d x %d"
msgstr "%d x %d"
#: ../src/ui/theme.c:253
msgid "top"
msgstr "üst"
#: ../src/ui/theme.c:255
msgid "bottom"
msgstr "alt"
#: ../src/ui/theme.c:257
msgid "left"
msgstr "sol"
#: ../src/ui/theme.c:259
msgid "right"
msgstr "sağ"
#: ../src/ui/theme.c:286
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
msgstr "çerçeve geometrisi \"%s\" boyutunu tanımlamıyor"
#: ../src/ui/theme.c:305
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
msgstr ""
"çerçeve geometrisi \"%s\" boyutunu \"%s\" pencere kenarı için tanımlamıyor"
#: ../src/ui/theme.c:342
#, c-format
msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
msgstr "%g kabul edilebilir bir düğme en-boy oranı değil"
#: ../src/ui/theme.c:354
#, c-format
msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
msgstr "Çerçeve geometrisi düğmelerin boyutunu tanımlamıyor"
#: ../src/ui/theme.c:1067
#, c-format
msgid "Gradients should have at least two colors"
msgstr "Renk geçişlerinde en az iki renk olmalı"
#: ../src/ui/theme.c:1219
#, c-format
msgid ""
"GTK custom color specification must have color name and fallback in "
"parentheses, e.g. gtk:custom(foo,bar); could not parse \"%s\""
msgstr ""
"GTK özel renk belirtiminde parantez içinde renk adı ve fallback kelimesi yer "
"almalıdır; örneğin, gtk:custom[foo,bar]; \"%s\" ayrıştırılamadı"
#: ../src/ui/theme.c:1235
#, c-format
msgid ""
"Invalid character '%c' in color_name parameter of gtk:custom, only A-Za-z0-9-"
"_ are valid"
msgstr ""
"gtk:custom color_name parametresinin adında geçersiz karakter '%c'; sadece A-"
"Za-z0-9-_ karakterleri geçerlidir"
#: ../src/ui/theme.c:1249
#, c-format
msgid ""
"Gtk:custom format is \"gtk:custom(color_name,fallback)\", \"%s\" does not "
"fit the format"
msgstr ""
"Gtk:custom biçimi \"gtk:custom(color_name,fallback)\" şeklindedir; \"%s\" "
"biçime uymuyor"
#: ../src/ui/theme.c:1294
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
msgstr ""
"GTK renk belirtiminde köşeli parantezler arasında durum verilmelidir; "
"örneğin, gtk:fg[NORMAL] belirtiminde NORMAL, durumu gösterir; \"%s\" "
"ayrıştırılamadı"
#: ../src/ui/theme.c:1308
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
msgstr ""
"GTK renk belirtiminde durumdan sonra sağ köşeli parantezleri gelmelidir; "
"örneğin, gtk:fg[NORMAL] belirtiminde NORMAL, durumu gösterir; \"%s\" "
"ayrıştırılamadı"
#: ../src/ui/theme.c:1319
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
msgstr "Renk belirtimindeki \"%s\" durumu anlaşılamadı"
#: ../src/ui/theme.c:1332
#, c-format
msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
msgstr "Renk belirtimindeki \"%s\" renk bileşeni anlaşılamadı"
#: ../src/ui/theme.c:1361
#, c-format
msgid ""
"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
"format"
msgstr ""
"Renk karışımının doğru biçimi \"blend/bg_color/fg_color/alpha\"dır; \"%s\" "
"bu biçime uymuyor"
#: ../src/ui/theme.c:1372
#, c-format
msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
msgstr "Renk karışımındaki \"%s\" alfa değeri ayrıştırılamadı"
#: ../src/ui/theme.c:1382
#, c-format
msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
msgstr "Renk karışımının alfa değeri \"%s\", 0.0 ile 1.0 arasında değil"
#: ../src/ui/theme.c:1429
#, c-format
msgid ""
"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
msgstr ""
"Gölgelendirmenin doğru biçimi \"shade/bas_color/factor\"dır; \"%s\" bu "
"biçime uymuyor"
#: ../src/ui/theme.c:1440
#, c-format
msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
msgstr "Gölgeli rengin gölge katsayısı olan \"%s\" ayrıştırılamadı"
#: ../src/ui/theme.c:1450
#, c-format
msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
msgstr "Gölgeli rengin gölge katsayısı olan \"%s\", negatif"
#: ../src/ui/theme.c:1479
#, c-format
msgid "Could not parse color \"%s\""
msgstr "\"%s\" rengi ayrıştırılamadı"
#: ../src/ui/theme.c:1790
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
msgstr "Kordinat ifadesi izin verilmeyen '%s' karakterini içeriyor"
#: ../src/ui/theme.c:1817
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
"parsed"
msgstr ""
"Kordinat ifadesi '%s' gerçel sayısını içeriyor ve bu sayı ayrıştırılamıyor"
#: ../src/ui/theme.c:1831
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
msgstr "Kordinat ifadesi ayrıştırılamayan '%s' tamsayısını içeriyor"
#: ../src/ui/theme.c:1953
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
"\"%s\""
msgstr ""
"Kordinat ifadesi bu metnin başında bilinmeyen bir işleç içeriyor: \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:2010
#, c-format
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
msgstr "Kordinat ifadesi boş ya da anlaşılamadı"
#: ../src/ui/theme.c:2121 ../src/ui/theme.c:2131 ../src/ui/theme.c:2165
#, c-format
msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Kordinat ifadesi sıfıra bölümle sonuçlanıyor"
#: ../src/ui/theme.c:2173
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr ""
"Kordinat ifadesi bir gerçel sayı üzerinde mod (kalan bulma) işlecini "
"kullanmaya çalıştı"
#: ../src/ui/theme.c:2229
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr "Kordinat ifadesi işleneni beklenen \"%s\", işlecini içeriyor"
#: ../src/ui/theme.c:2238
#, c-format
msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
msgstr "Kordinat ifadesi işleci beklenen bir işlenen içeriyor"
#: ../src/ui/theme.c:2246
#, c-format
msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
msgstr "Kordinat ifadesi bir işlenen yerine işleçle bitiyor"
#: ../src/ui/theme.c:2256
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
"operand in between"
msgstr ""
"Kordinat ifadesi birbirlerinin izleyen ve aralarında işlenen olmayan \"%2$c"
"\" ve \"%1$c\" işleçlerini içeriyor"
#: ../src/ui/theme.c:2407 ../src/ui/theme.c:2452
#, c-format
msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
msgstr ""
"Kordinat ifadesi bilinmeyen bir değişken ya da sabit olan \"%s\" içeriyor"
#: ../src/ui/theme.c:2506
#, c-format
msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
msgstr "Kordinat belirtim ayrıştırıcısı tamponundan taştı."
#: ../src/ui/theme.c:2535
#, c-format
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
msgstr "Kordinat ifadesi sol parantezi olmayan bir sağ parantez içeriyor"
#: ../src/ui/theme.c:2599
#, c-format
msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
msgstr "Kordinat ifadesi sağ parantezi olmayan bir sol parantez içeriyor"
#: ../src/ui/theme.c:2610
#, c-format
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
msgstr "Kordinat ifadesi göründüğü kadarıyla ne işleç ne de işlenen içeriyor"
#: ../src/ui/theme.c:2822 ../src/ui/theme.c:2842 ../src/ui/theme.c:2862
#, c-format
msgid "Theme contained an expression that resulted in an error: %s\n"
msgstr "Tema bir hata ile sonuçlanan ifadeye sahip: %s\n"
#: ../src/ui/theme.c:4533
#, c-format
msgid ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
"specified for this frame style"
msgstr ""
"Bu çerçeve biçeminde <button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"her "
"neyse\"/> belirtilmek zorunda"
#: ../src/ui/theme.c:5066 ../src/ui/theme.c:5091
#, c-format
msgid ""
"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
msgstr ""
"Eksik <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"her neyse\"/>"
#: ../src/ui/theme.c:5139
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "\"%s\" teması yüklenemedi: %s\n"
#: ../src/ui/theme.c:5275 ../src/ui/theme.c:5282 ../src/ui/theme.c:5289
#: ../src/ui/theme.c:5296 ../src/ui/theme.c:5303
#, c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
msgstr "\"%2$s\" temasında hiç <%1$s> atanmamış"
#: ../src/ui/theme.c:5311
#, c-format
msgid ""
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
msgstr ""
"\"%2$s\" temasında \"%1$s\" pencere türüne çerçeve biçemi atanmamış, bir "
"<window type=\"%3$s\" style_set=\"her neyse\"/> öğesi ekleyin"
#: ../src/ui/theme.c:5709 ../src/ui/theme.c:5771 ../src/ui/theme.c:5834
#, c-format
msgid ""
"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
msgstr ""
"Kullanıcı tanımlı sabitler büyük harfle başlamalıdır; \"%s\" buna uymuyor"
#: ../src/ui/theme.c:5717 ../src/ui/theme.c:5779 ../src/ui/theme.c:5842
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "\"%s\" sabit değeri zaten tanımlanmış"
#. Translators: This means that an attribute which should have been found
#. * on an XML element was not in fact found.
#.
#: ../src/ui/theme-parser.c:236
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
msgstr "Hibir \"%s\" özniteliği <%s> öğesi üzerinde yok"
#: ../src/ui/theme-parser.c:265 ../src/ui/theme-parser.c:283
#, c-format
msgid "Line %d character %d: %s"
msgstr "Satır %d karakter %d: %s"
#: ../src/ui/theme-parser.c:479
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
msgstr "\"%s\" özniteliği aynı <%s> öğesinde iki kez kullanılmış"
#: ../src/ui/theme-parser.c:503 ../src/ui/theme-parser.c:552
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
msgstr "\"%s\" özniteliği bu içerikte <%s> öğesi için geçersiz"
#: ../src/ui/theme-parser.c:594
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "\"%s\" bir tamsayı olarak ayrıştırılamadı"
#: ../src/ui/theme-parser.c:603 ../src/ui/theme-parser.c:658
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
msgstr "\"%2$s\" dizgisinin sonundaki \"%1$s\" karakterleri anlaşılmadı"
#: ../src/ui/theme-parser.c:613
#, c-format
msgid "Integer %ld must be positive"
msgstr "%ld tamsayısı pozitif olmalı"
#: ../src/ui/theme-parser.c:621
#, c-format
msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
msgstr "%ld tamsayısı çok büyük, şu anda üst sınır %d"
#: ../src/ui/theme-parser.c:649 ../src/ui/theme-parser.c:765
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
msgstr "\"%s\" bir gerçel sayı olarak ayrıştırılamadı"
#: ../src/ui/theme-parser.c:680 ../src/ui/theme-parser.c:708
#, c-format
msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
msgstr ""
"Mantıksal değerler ancak \"true\" (doğru) ya da \"false\" (yanlış) "
"değerlerini alabilir; \"%s\" olamaz"
#: ../src/ui/theme-parser.c:735
#, c-format
msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
msgstr "Açı 0.0 ile 360.0 arasında olmalı, %g verilmiş\n"
#: ../src/ui/theme-parser.c:798
#, c-format
msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
msgstr ""
"Alfa 0.0 (görünmez) ile 1.0 (düz renk) arasında olmalıydı ama %g verilmiş\n"
#: ../src/ui/theme-parser.c:863
#, c-format
msgid ""
"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
"large,x-large,xx-large)\n"
msgstr ""
"Geçersiz öğe ölçüsü \"%s\" (şunlardan biri olmalıdır: xx-small,x-small,small,"
"medium,large,x-large,xx-large)\n"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1019 ../src/ui/theme-parser.c:1082
#: ../src/ui/theme-parser.c:1116 ../src/ui/theme-parser.c:1219
#, c-format
msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
msgstr "<%s> adı \"%s\" ikinci kez kullanılmış"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1031 ../src/ui/theme-parser.c:1128
#: ../src/ui/theme-parser.c:1231
#, c-format
msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
msgstr "<%s> üst değeri \"%s\" tanımlanmamış"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1141
#, c-format
msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
msgstr "<%s> geometrisi \"%s\" tanımlanmamış"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1154
#, c-format
msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
msgstr "<%s>, ya bir geometri ya da geometrisi olan bir üst öğe belirtmeli"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1196
msgid "You must specify a background for an alpha value to be meaningful"
msgstr "Arkaplanı anlamlı olabilmesi için bir alfa değeri ile belirtmelisiniz"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1264
#, c-format
msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
msgstr "<%2$s> öğesinde bilinmeyen type \"%1$s\""
#: ../src/ui/theme-parser.c:1275
#, c-format
msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
msgstr "<%2$s> öğesinde bilinmeyen style_set \"%1$s\""
#: ../src/ui/theme-parser.c:1283
#, c-format
msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
msgstr "\"%s\" pencere türünün önceden atanmış bir biçem kümesi var"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1313 ../src/ui/theme-parser.c:1377
#: ../src/ui/theme-parser.c:1603 ../src/ui/theme-parser.c:2838
#: ../src/ui/theme-parser.c:2884 ../src/ui/theme-parser.c:3034
#: ../src/ui/theme-parser.c:3273 ../src/ui/theme-parser.c:3311
#: ../src/ui/theme-parser.c:3349 ../src/ui/theme-parser.c:3387
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
msgstr "<%s> öğesi <%s> altında kullanılamaz"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1427 ../src/ui/theme-parser.c:1441
#: ../src/ui/theme-parser.c:1486
msgid ""
"Cannot specify both \"button_width\"/\"button_height\" and \"aspect_ratio\" "
"for buttons"
msgstr ""
"Düğmeler için hem \"button_width\"/\"button_height \" hem \"aspect_ratio\" "
"belirtilemiyor"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1450
#, c-format
msgid "Distance \"%s\" is unknown"
msgstr "\"%s\" uzaklığı bilinmiyor"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1495
#, c-format
msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
msgstr "\"%s\" en-boy oranı bilinmiyor"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1557
#, c-format
msgid "Border \"%s\" is unknown"
msgstr "\"%s\" pencere kenarı bilinmiyor"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1868
#, c-format
msgid "No \"start_angle\" or \"from\" attribute on element <%s>"
msgstr ""
"<%s> öğesinde \"start_angle\" (başlama açısı) ya da \"from\" özniteliği yok"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1875
#, c-format
msgid "No \"extent_angle\" or \"to\" attribute on element <%s>"
msgstr ""
"<%s> öğesinde \"extent_angle\" (genişletme açısı) ya da \"to\" özniteliği yok"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2115
#, c-format
msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
msgstr "Renk geçişi türü olarak verilen \"%s\" değeri anlaşılamadı"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2193 ../src/ui/theme-parser.c:2568
#, c-format
msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
msgstr "<%2$s> öğesinin doldurma türü \"%1$s\" anlaşılamadı"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2360 ../src/ui/theme-parser.c:2443
#: ../src/ui/theme-parser.c:2506
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
msgstr "<%2$s> öğesi için \"%1$s\" durumu anlaşılamadı"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2370 ../src/ui/theme-parser.c:2453
#, c-format
msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "<%2$s> öğesi için \"%1$s\" gölgesi anlaşılamadı"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2380
#, c-format
msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "<%2$s> öğesi için \"%1$s\" oku anlaşılamadı"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2694 ../src/ui/theme-parser.c:2790
#, c-format
msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
msgstr "\"%s\" adında hiç <draw_ops> tanımlanmamış"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2706 ../src/ui/theme-parser.c:2802
#, c-format
msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
msgstr "Burada \"%s\" draw_ops'unu içermek çevrimsel gönderime yol açar"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2917
#, c-format
msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
msgstr "Çerçeve parçası için bilinmeyen konum \"%s\""
#: ../src/ui/theme-parser.c:2925
#, c-format
msgid "Frame style already has a piece at position %s"
msgstr "Çerçeve biçeminin %s konumunda zaten bir parça var"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2942 ../src/ui/theme-parser.c:3019
#, c-format
msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
msgstr "\"%s\" adında hiç <draw_ops> tanımlanmamış"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2972
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for button"
msgstr "Düğme için geçersiz işlev \"%s\""
#: ../src/ui/theme-parser.c:2982
#, c-format
msgid "Button function \"%s\" does not exist in this version (%d, need %d)"
msgstr "Düğme işlevi \"%s\" bu sürümde mevcut değil (%d, gereken %d)"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2994
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for button"
msgstr "Düğme için geçersiz durum \"%s\""
#: ../src/ui/theme-parser.c:3002
#, c-format
msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
msgstr "Çerçeve biçeminde %s işlevi, %s durumu için zaten bir düğme var"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3073
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
msgstr "\"%s\", odak özniteliği için geçerli bir değer değil"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3082
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
msgstr "\"%s\", durum özniteliği için geçerli bir değer değil"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3092
#, c-format
msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
msgstr "\"%s\" adlı bir biçem tanımlanmamış"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3113 ../src/ui/theme-parser.c:3136
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
msgstr "\"%s\", yeniden boyutlandırma özniteliği için geçerli bir değer değil"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3147
#, c-format
msgid ""
"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
"states"
msgstr ""
"<%s> öğesinin büyütülmüş/toplanmış durumlarında \"resize\" özniteliği "
"bulunmamalı"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3161
#, c-format
msgid ""
"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized states"
msgstr ""
"<%s> öğesinin büyütülmüş durumlarında \"resize\" özniteliği bulunmamalı"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3175 ../src/ui/theme-parser.c:3222
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
msgstr ""
"%s durumu, %s yeniden boyutlandırma, %s odak için biçem zaten belirtilmiş"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3186 ../src/ui/theme-parser.c:3197
#: ../src/ui/theme-parser.c:3208 ../src/ui/theme-parser.c:3233
#: ../src/ui/theme-parser.c:3244 ../src/ui/theme-parser.c:3255
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
msgstr "%s durumu, odak %s için biçem zaten belirtilmiş"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3294
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr ""
"Bir <piece> öğesi içinde iki draw_ops olamaz (tema, ya bir draw_ops "
"özniteliğiyle bir <draw_ops> öğesi, ya da iki öğe belirtmiş)"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3332
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr ""
"Bir <button> öğesi içinde iki draw_ops olamaz (tema, ya bir draw_ops "
"özniteliğiyle bir <draw_ops> öğesi, ya da iki öğe belirtmiş)"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3370
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr ""
"Bir <menu_icon> öğesi içinde iki draw_ops olamaz (tema, ya bir draw_ops "
"özniteliğiyle bir <draw_ops> öğesi, ya da iki öğe belirtmiş)"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3434
#, c-format
msgid "Bad version specification '%s'"
msgstr "Kötü Sürüm Belirtimi '%s'"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3507
msgid ""
"\"version\" attribute cannot be used in metacity-theme-1.xml or metacity-"
"theme-2.xml"
msgstr ""
"\"version\" özniteliği metacity-theme-1.xml veya metacity-theme-2.xml "
"içerisinde kullanılamaz"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3530
#, c-format
msgid "Theme requires version %s but latest supported theme version is %d.%d"
msgstr "Tema için %s sürümü gerekli ancak en son desteklenen tema sürümü %d.%d"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3562
#, c-format
msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
msgstr "Temanın en dış öğesi <%s> değil <metacity_theme> olmalıdır"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3582
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
msgstr ""
"name/author/date/description öğelerinin içinde <%s> öğesi bulunmamalıdır"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3587
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
msgstr "<constant> öğesinin içinde <%s> öğesi bulunmamalıdır"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3599
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
msgstr ""
"distance/border/aspect_ratio öğelerinin içinde <%s> öğesi bulunmamalıdır"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3621
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
msgstr "draw operation öğesinin içinde <%s> öğesi bulunmamalıdır"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3631 ../src/ui/theme-parser.c:3661
#: ../src/ui/theme-parser.c:3666 ../src/ui/theme-parser.c:3671
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
msgstr "<%2$s> öğesinin içinde <%1$s> öğesi bulunmamalıdır"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3899
msgid "No draw_ops provided for frame piece"
msgstr "Çerçeve parçası için hiç draw_ops sağlanmamış"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3914
msgid "No draw_ops provided for button"
msgstr "Düğme için hiç draw_ops sağlanmamış"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3968
#, c-format
msgid "No text is allowed inside element <%s>"
msgstr "<%s> öğesinin içinde metin bulunmamalıdır"
#: ../src/ui/theme-parser.c:4026 ../src/ui/theme-parser.c:4038
#: ../src/ui/theme-parser.c:4050 ../src/ui/theme-parser.c:4062
#: ../src/ui/theme-parser.c:4074
#, c-format
msgid "<%s> specified twice for this theme"
msgstr "Bu tema için <%s> iki kez belirtilmiş"
#: ../src/ui/theme-parser.c:4348
#, c-format
msgid "Failed to find a valid file for theme %s\n"
msgstr "Tema %s için geçerli bir dosya bulunamadı\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:99
msgid "_Windows"
msgstr "_Pencereler"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:100
msgid "_Dialog"
msgstr "_İletişim Penceresi"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:101
msgid "_Modal dialog"
msgstr "_Yardımcı İletişim Penceresi"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:102
msgid "_Utility"
msgstr "_Araçlar"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:103
msgid "_Splashscreen"
msgstr "_Başlangıç görüntüsü"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:104
msgid "_Top dock"
msgstr "_Üste sabitle"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:105
msgid "_Bottom dock"
msgstr "_Alta sabitle"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:106
msgid "_Left dock"
msgstr "_Sola sabitle"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:107
msgid "_Right dock"
msgstr "_Sağa sabitle"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:108
msgid "_All docks"
msgstr "_Tüm sabitlemeler"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:109
msgid "Des_ktop"
msgstr "Masa_üstü"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:115
msgid "Open another one of these windows"
msgstr "Bu pencerelerden başka bir tane aç"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:117
msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
msgstr "Bu 'aç' simgesi olan gösterim düğmesidir"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:119
msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
msgstr "Bu 'çık' simgesi olan gösterim düğmesidir"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:248
msgid "This is a sample message in a sample dialog"
msgstr "Bu örnek iletişim penceresi için örnek bir iletidir"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:328
#, c-format
msgid "Fake menu item %d\n"
msgstr "Sahte menü öğesi %d\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:363
msgid "Border-only window"
msgstr "Sadece kenarı olan pencere"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:365
msgid "Bar"
msgstr "Çubuk"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:382
msgid "Normal Application Window"
msgstr "Normal Uygulama Penceresi"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:386
msgid "Dialog Box"
msgstr "İletişim Kutusu"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:390
msgid "Modal Dialog Box"
msgstr "Yardımcı İletişim Kutusu"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:394
msgid "Utility Palette"
msgstr "Araç Paleti"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:398
msgid "Torn-off Menu"
msgstr "Kesilebilir Menü"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:402
msgid "Border"
msgstr "Kenarlık"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:406
msgid "Attached Modal Dialog"
msgstr "İlişik Yardımcı İletişim Penceresi"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:739
#, c-format
msgid "Button layout test %d"
msgstr "Düğme düzeni testi %d"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:768
#, c-format
msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
msgstr "bir pencere çerçevesi çizmek için %g milisaniye"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:813
#, c-format
msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
msgstr "Kullanım: metacity-theme-viewer [TEMAİSMİ]\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:820
#, c-format
msgid "Error loading theme: %s\n"
msgstr "Tema yüklenirken hata: %s\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:826
#, c-format
msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
msgstr "\"%s\" teması %g saniye içerisinde yüklendi\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:870
msgid "Normal Title Font"
msgstr "Normal Başlık Yazıtipi"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:876
msgid "Small Title Font"
msgstr "Küçük Başlık Yazıtipi"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:882
msgid "Large Title Font"
msgstr "Büyük Başlık Yazıtipi"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:887
msgid "Button Layouts"
msgstr "Düğme Düzenleri"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:892
msgid "Benchmark"
msgstr "Karşılaştırma"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:944
msgid "Window Title Goes Here"
msgstr "Pencere Başlığı Buraya Gelir"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1047
#, c-format
msgid ""
"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
"seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per "
"frame)\n"
msgstr ""
"%d çerçeve %g istemci taraflı saniyede (%g milisaniye başına çerçeve) ve X "
"sunucu kaynaları ile saat saniyesi olarak %g saniye (%g milisaniye başına "
"çerçeve) içinde çizildi.\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1266
msgid "position expression test returned TRUE but set error"
msgstr "konum ifadesi testi TRUE olarak döndü ama hata belirtti"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1268
msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
msgstr "konum ifadesi testi FALSE olarak döndü ama hata belirtmedi"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1272
msgid "Error was expected but none given"
msgstr "Hata beklendi ancak hiç bir hata verilmedi"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1274
#, c-format
msgid "Error %d was expected but %d given"
msgstr "Hata %d beklendi ancak %d verildi"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1280
#, c-format
msgid "Error not expected but one was returned: %s"
msgstr "Hata beklenmedi ancak bir hata görüldü: %s"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1284
#, c-format
msgid "x value was %d, %d was expected"
msgstr "x değeri %d, fakat beklenen değer %d"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1287
#, c-format
msgid "y value was %d, %d was expected"
msgstr "y değeri %d, fakat beklenen değer %d"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1352
#, c-format
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
msgstr ""
"%d kordinat ifadesi %g saniye içinde ayrıştırıldı (%g saniye ortalama ile)\n"
#~ msgid "Close Window"
#~ msgstr "Pencereyi Kapat"
#~ msgid "Window Menu"
#~ msgstr "Pencere Menüsü"
#~ msgid "Minimize Window"
#~ msgstr "Pencereyi Küçült"
#~ msgid "Maximize Window"
#~ msgstr "Pencereyi Büyült"
#~ msgid "Restore Window"
#~ msgstr "Pencere Geri Getir"
#~ msgid "Roll Up Window"
#~ msgstr "Pencereyi Yukarı Sar"
#~ msgid "Unroll Window"
#~ msgstr "Pencereyi Geri Sar"
#~ msgid "Keep Window On Top"
#~ msgstr "Pencereyi Üstte Tut"
#~ msgid "Remove Window From Top"
#~ msgstr "Pencereyi Üstten Kaldır"
#~ msgid "Always On Visible Workspace"
#~ msgstr "Her Zaman Görünen Çalışma Alanında"
#~ msgid "Put Window On Only One Workspace"
#~ msgstr "Pencereyi Sadece Bir Çalışma Alanına Yerleştir"
#~ msgid "Switch to workspace 1"
#~ msgstr "Çalışma alanı 1'e geç"
#~ msgid "Switch to workspace 2"
#~ msgstr "Çalışma alanı 2'ye geç"
#~ msgid "Switch to workspace 3"
#~ msgstr "Çalışma alanı 3'e geç"
#~ msgid "Switch to workspace 4"
#~ msgstr "Çalışma alanı 4'e geç"
#~ msgid "Switch to workspace 5"
#~ msgstr "Çalışma alanı 5'e geç"
#~ msgid "Switch to workspace 6"
#~ msgstr "Çalışma alanı 6'ya geç"
#~ msgid "Switch to workspace 7"
#~ msgstr "Çalışma alanı 7'ye geç"
#~ msgid "Switch to workspace 8"
#~ msgstr "Çalışma alanı 8'e geç"
#~ msgid "Switch to workspace 9"
#~ msgstr "Çalışma alanı 9'a geç"
#~ msgid "Switch to workspace 10"
#~ msgstr "Çalışma alanı 10'a geç"
#~ msgid "Switch to workspace 11"
#~ msgstr "Çalışma alanı 11'e geç"
#~ msgid "Switch to workspace 12"
#~ msgstr "Çalışma alanı 12'ye geç"
#~ msgid "Switch to workspace on the left of the current workspace"
#~ msgstr "Geçerli çalışma alanının solundaki çalışma alanına geç"
#~ msgid "Switch to workspace on the right of the current workspace"
#~ msgstr "Geçerli çalışma alanının sağındaki çalışma alanına geç"
#~ msgid "Switch to workspace above the current workspace"
#~ msgstr "Geçerli çalışma alanının üstündeki çalışma alanına geç"
#~ msgid "Switch to workspace below the current workspace"
#~ msgstr "Geçerli çalışma alanının altındaki çalışma alanına geç"
#~ msgid "Move between windows of an application, using a popup window"
#~ msgstr ""
#~ "Açılır pencere kullanarak, bir uygulamanın pencereleri arasında taşı"
#~ msgid ""
#~ "Move backward between windows of an application, using a popup window"
#~ msgstr ""
#~ "Açılır pencere kullanarak, bir uygulama pencereleri arasında geriye dönük "
#~ "taşı"
#~ msgid "Move between windows, using a popup window"
#~ msgstr "Bir açılır pencere kullanarak, pencereler arasında taşı"
#~ msgid "Move backward between windows, using a popup window"
#~ msgstr ""
#~ "Bir açılır pencere kullanarak, pencereler arasında geriye dönük taşı"
#~ msgid "Move between panels and the desktop, using a popup window"
#~ msgstr "Açılır pencere kullanarak, paneller ve masaüstü arasında taşı"
#~ msgid "Move backward between panels and the desktop, using a popup window"
#~ msgstr ""
#~ "Açılır pencere kullanarak, paneller ve masaüstü arasında geriye dönük taşı"
#~ msgid "Move between windows of an application immediately"
#~ msgstr "Uygulamanın pencereleri arsında anında geç"
#~ msgid "Move backward between windows of an application immediately"
#~ msgstr "Bir uygulama pencereleri arasında geriye dönük hemen taşı"
#~ msgid "Move between windows immediately"
#~ msgstr "Pencereler arası geçişi anında yap"
#~ msgid "Move backward between windows immediately"
#~ msgstr "Pencereler arasında hemen geriye dönük taşı"
#~ msgid "Move between panels and the desktop immediately"
#~ msgstr "Panellerle masaüstü arasındaki geçişi anında yap"
#~ msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
#~ msgstr "Panellerle masaüstü arasındaki geri geçişi anında yap"
#~ msgid "Hide all normal windows and set focus to the desktop"
#~ msgstr "Normal tüm pencereleri gizle ve odağı masaüstü olara ayarla"
#~ msgid "Show the panel's main menu"
#~ msgstr "Panelin ana menüsünü göster"
#~ msgid "Show the panel's \"Run Application\" dialog box"
#~ msgstr "Panelin \"Uygulama Çalıştır\" penceresini göster"
#~ msgid "Start or stop recording the session"
#~ msgstr "Oturumu kaydetmeyi başlat veya durdur"
#~ msgid "Take a screenshot"
#~ msgstr "Ekran görüntüsü al"
#~ msgid "Take a screenshot of a window"
#~ msgstr "Pencerenin ekran görüntüsünü al"
#~ msgid "Run a terminal"
#~ msgstr "Bir terminal çalıştır"
#~ msgid "Activate the window menu"
#~ msgstr "Pencere menüsünü etkinleştir"
#~ msgid "Toggle fullscreen mode"
#~ msgstr "Tam ekran kipini aç veya kapat"
#~ msgid "Toggle maximization state"
#~ msgstr "Ekranı kaplama durumunu aç veya kapat"
#~ msgid "Toggle whether a window will always be visible over other windows"
#~ msgstr ""
#~ "Bir pencerenin her zaman diğer pencerelerin üzerinde görünür olmasını seç"
#~ msgid "Maximize window"
#~ msgstr "Bencereyi büyült"
#~ msgid "Restore window"
#~ msgstr "Pencereyi geri al"
#~ msgid "Toggle shaded state"
#~ msgstr "Toplanmış durumu aç veya kapat"
#~ msgid "Minimize window"
#~ msgstr "Pencereyi küçült"
#~ msgid "Close window"
#~ msgstr "Pencereyi kapat"
#~ msgid "Move window"
#~ msgstr "Pencere taşı"
#~ msgid "Resize window"
#~ msgstr "Pencereyi yeniden boyutlandır"
#~ msgid "Toggle whether window is on all workspaces or just one"
#~ msgstr ""
#~ "Pencerenin tüm çalışma alanlarında veya sadece bir tanesi üzerinde "
#~ "olmasını seç"
#~ msgid "Move window to workspace 1"
#~ msgstr "Pencereyi çalışma alanı 1'e taşı"
#~ msgid "Move window to workspace 2"
#~ msgstr "Pencereyi çalışma alanı 2'ye taşı"
#~ msgid "Move window to workspace 3"
#~ msgstr "Pencereyi çalışma alanı 3'e taşı"
#~ msgid "Move window to workspace 4"
#~ msgstr "Pencereyi çalışma alanı 4'e taşı"
#~ msgid "Move window to workspace 5"
#~ msgstr "Pencereyi çalışma alanı 5'e taşı"
#~ msgid "Move window to workspace 6"
#~ msgstr "Pencereyi çalışma alanı 6'ya taşı"
#~ msgid "Move window to workspace 7"
#~ msgstr "Pencereyi çalışma alanı 7'ye taşı"
#~ msgid "Move window to workspace 8"
#~ msgstr "Pencereyi çalışma alanı 8'e taşı"
#~ msgid "Move window to workspace 9"
#~ msgstr "Pencereyi çalışma alanı 9'a taşı"
#~ msgid "Move window to workspace 10"
#~ msgstr "Pencereyi çalışma alanı 2'ye taşı"
#~ msgid "Move window to workspace 11"
#~ msgstr "Pencereyi çalışma alanı 11'e taşı"
#~ msgid "Move window to workspace 12"
#~ msgstr "Pencereyi çalışma alanı 12'ye taşı"
#~ msgid "Move window one workspace to the left"
#~ msgstr "Pencereyi soldaki çalışma alanına taşı"
#~ msgid "Move window one workspace to the right"
#~ msgstr "Pencereyi sağdaki çalışma alanına taşı"
#~ msgid "Move window one workspace up"
#~ msgstr "Pencereyi üstteki çalışma alanına taşı"
#~ msgid "Move window one workspace down"
#~ msgstr "Pencereyi alttaki çalışma alanına taşı"
#~ msgid "Raise window if it's covered by another window, otherwise lower it"
#~ msgstr ""
#~ "Pencere eğer başkası tarafından kapatılmışsa yukarı çıkar, yoksa aşağıya "
#~ "it"
#~ msgid "Raise window above other windows"
#~ msgstr "Pencereyi diğerlerinin üstüne çıkar"
#~ msgid "Lower window below other windows"
#~ msgstr "Pencereyi diğerlerinin altına gönder"
#~ msgid "Maximize window vertically"
#~ msgstr "Pencereyi dikey olarak büyült"
#~ msgid "Maximize window horizontally"
#~ msgstr "Pencereyi yatay olarak büyült"
#~ msgid "Move window to north-west (top left) corner"
#~ msgstr "Pencereyi kuzey-batı (sol üst) köşeye taşı"
#~ msgid "Move window to north-east (top right) corner"
#~ msgstr "Pencereyi kuzey-doğu (sağ üst) köşeye taşı"
#~ msgid "Move window to south-west (bottom left) corner"
#~ msgstr "Pencereyi güney-batı (sol alt) köşeye taşı"
#~ msgid "Move window to south-east (bottom right) corner"
#~ msgstr "Pencereyi güney-doğu (sağ alt) köşeye taşı"
#~ msgid "Move window to north (top) side of screen"
#~ msgstr "Pencereyi ekranın kuzey (üst) kenarına taşı"
#~ msgid "Move window to south (bottom) side of screen"
#~ msgstr "Pencereyi ekranın güney (alt) kenarına taşı"
#~ msgid "Move window to east (right) side of screen"
#~ msgstr "Pencereyi ekranın doğu (sağ) kenarına taşı"
#~ msgid "Move window to west (left) side of screen"
#~ msgstr "Pencereyi ekranın batı (sol) kenarına taşı"
#~ msgid "Move window to center of screen"
#~ msgstr "Pencere ekranın ortasına taşı"
#~ msgid ""
#~ "There was an error running <tt>%s</tt>:\n"
#~ "\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "<tt>%s</tt> çalıştırılırken bir hata var:\n"
#~ "\n"
#~ "%s"
#~ msgid "No command %d has been defined.\n"
#~ msgstr "%d komutu tanımlanmamış.\n"
#~ msgid "No terminal command has been defined.\n"
#~ msgstr "Hiçbir termina komutu tanımlanmamış.\n"
#~ msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
#~ msgstr "'%s' GConf anahtarına geçersiz bir değer atanmış\n"
#~ msgid "%d stored in GConf key %s is out of range %d to %d\n"
#~ msgstr "%d saklanıldığı GConf anahtarı %s aralık %d - %d içinde değil\n"
#~ msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
#~ msgstr "\"%s\" GConf anahtarına geçersiz bir tür atanmış\n"
#~ msgid "GConf key %s is already in use and can't be used to override %s\n"
#~ msgstr ""
#~ "%s GConf anahtarı zaten kullanılıyor ve %s'i geçersiz kılmak için "
#~ "kullanılamaz\n"
#~ msgid "Can't override GConf key, %s not found\n"
#~ msgstr "GConf anahtarı geçersiz kılınamıyor: %s bulunamadı\n"
#~ msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
#~ msgstr "Çalışma alanı sayısının %d yapılmasında hata: %s\n"
#~ msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
#~ msgstr "%d çalışma alanının adının \"%s\" yapılmasında hata: %s\n"
#~ msgid "Error setting live hidden windows status status: %s\n"
#~ msgstr "Aktif gizli pencere durumu ayarlanırken oluşan hata: %s\n"
#~ msgid "Error setting no tab popup status: %s\n"
#~ msgstr "Sekmesiz açılır pencere durumu ayarlanırken hata: %s\n"
#~ msgid "Failed to retrieve color %s[%s] from GTK+ theme.\n"
#~ msgstr "GTK+ temasından %s[%s] renginin alınması başarısız oldu.\n"
#~ msgid "Window Management"
#~ msgstr "Pencere Yönetimi"
#~ msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
#~ msgstr "İletişim kutusu işleminden gelen \"%s\" iletisi ayrıştırılamadı\n"
#~ msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
#~ msgstr "İletişim kutusu gösteren işlemde okuma hatası: %s\n"
#~ msgid ""
#~ "Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
#~ msgstr ""
#~ "metacity-dialog'u bir uygulamanın öldürülmesiyle ilgili soru sormak "
#~ "amacıyla başlatırken hata: %s\n"
#~ msgid "Failed to get hostname: %s\n"
#~ msgstr "Makine adı alınamadı: %s\n"
#~ msgid ""
#~ "Lost connection to the display '%s';\n"
#~ "most likely the X server was shut down or you killed/destroyed\n"
#~ "the window manager.\n"
#~ msgstr ""
#~ "'%s' ekranıyla bağlantı kayboldu;\n"
#~ "büyük olasılıkla ya X sunucusu kapandı veya pencere yöneticisini\n"
#~ "öldürdünüz ya da yok ettiniz.\n"
#~ msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
#~ msgstr "Ölümcül G/Ç hatası %d (%s); '%s' ekranında.\n"
#~ msgid "Turn compositing on"
#~ msgstr "Dizgilemeyi aç"
#~ msgid "Turn compositing off"
#~ msgstr "Dizgilemeyi kapat"
#~ msgid "Failed to restart: %s\n"
#~ msgstr "Yeniden başlatılamadı: %s\n"
#~ msgid ""
#~ "The format looks like \"<Control>a\" or <Shift><Alt>F1\".\n"
#~ "\n"
#~ "The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
#~ "abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to "
#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
#~ "this action."
#~ msgstr ""
#~ "Biçim \"<Control>a\" ya da \"<Shift><Alt>F1\" gibi görünüyor.\n"
#~ "\n"
#~ "Ayrıştırıcı oldukça serbettir ve büyük küçük harf ve \"<Ctl>\" ve \"<Ctrl>"
#~ "\" gibi kısaltmalar kullanımına olanak sağlar. Eğer seçeneği \"disabled"
#~ "\" özel dizgisine ayarlarsanız bu işlem için tuş bağı olmayacaktır "
#~ "olacaktır."
#~ msgid ""
#~ "The format looks like \"<Control>a\" or <Shift><Alt>F1\".\n"
#~ "\n"
#~ "The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
#~ "abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to "
#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
#~ "this action.\n"
#~ "\n"
#~ "This keybinding may be reversed by holding down the \"shift\" key; "
#~ "therefore, \"shift\" cannot be one of the keys it uses."
#~ msgstr ""
#~ "Biçim \"<Control>a\" ya da \"<Shift><Alt>F1\" gibi görünüyor.\n"
#~ "\n"
#~ "Ayrıştırıcı oldukça serbettir ve büyük küçük harf ve \"<Ctl>\" ve \"<Ctrl>"
#~ "\" gibi kısaltmalar kullanımına olanak sağlar. Eğer seçeneği \"disabled"
#~ "\" özel dizgisine ayarlarsanız bu işlem için tuş bağı olmayacaktır "
#~ "olacaktır.\n"
#~ "\n"
#~ "Bu tuş bağı \"shift\" tuşuna basılı tutularak ayrılabilir; bu nedenle, "
#~ "\"shift\" kullandığı tuşlardan birisi olamaz. "
#~ msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
#~ msgstr "Kaydedilmiş %s oturum dosyası okunamadı: %s\n"
#~ msgid ""
#~ "Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
#~ "session management: %s\n"
#~ msgstr ""
#~ "Oturum yönetimini desteklemeyen uygulamalar hakkında uyarmak için "
#~ "metacity-dialog'u çalıştırırken hata: %s\n"
#~ msgid "Metacity"
#~ msgstr "Metacity"
#~ msgid ""
#~ "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
#~ msgstr ""
#~ "(Henüz uygulanmamış) Gezinme, pencerelere göre değil uygulamalara göre "
#~ "işler"
#~ msgid ""
#~ "A font description string describing a font for window titlebars. The "
#~ "size from the description will only be used if the titlebar_font_size "
#~ "option is set to 0. Also, this option is disabled if the "
#~ "titlebar_uses_desktop_font option is set to true."
#~ msgstr ""
#~ "Pencere başlık çubuklarının yazıtipini tanımlayan yazıtipi tanımlama "
#~ "satırı. Bu tanımın boyut kısmı yalnızca titlebar_font_size (başlık çubuğu "
#~ "yazıtipi boyutu) seçeneği 0'a ayarlıysa kullanılacaktır. Ayrıca eğer "
#~ "titlebar_uses_desktop_font (başlık çubuğu masaüstü yazıtipini kullanır) "
#~ "seçeneği seçilmişse bu seçenek kapalı kabul edilir."
#~ msgid "Action on title bar double-click"
#~ msgstr "Başlık çubuğuna çift tıklandığındaki eylem"
#~ msgid "Action on title bar middle-click"
#~ msgstr "Başlık çubuğuna orta tuşla tıklandığındaki eylem"
#~ msgid "Action on title bar right-click"
#~ msgstr "Başlık çubuğuna sağ tıklandığındaki eylem"
#~ msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
#~ msgstr "Başlık çubuğundaki düğmelerin düzeni"
#~ msgid ""
#~ "Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, "
#~ "such as \"menu:minimize,maximize,spacer,close\"; the colon separates the "
#~ "left corner of the window from the right corner, and the button names are "
#~ "comma-separated. Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names "
#~ "are silently ignored so that buttons can be added in future metacity "
#~ "versions without breaking older versions. A special spacer tag can be "
#~ "used to insert some space between two adjacent buttons."
#~ msgstr ""
#~ "Başlık çubuğu üzerinde düğmelerin dizilimi. Değer bir dizgi olmalıdır, "
#~ "örneğin \"menu:minimize,maximize,spacer,close\"; iki nokta pencerenin sol "
#~ "ve sağ köşesini ayırır ve düğme isimleri virgülle ayrılır. Yinelenen "
#~ "düğmelere izin verilmez. Bilinmeyen düğme isimleri sessizce yoksayılır, "
#~ "bu gelecek metacity sürümlerinde eski sürümlerini bozmadan düğmeler "
#~ "eklenebilmesini sağlar. Özel spacer etiketi iki komşu düğme arasında bir "
#~ "boşluk eklemek için kullanılabilir."
#~ msgid "Automatically raises the focused window"
#~ msgstr "Odaklanılan pencereyi kendiliğinden yükseltir"
#~ msgid ""
#~ "Clicking a window while holding down this modifier key will move the "
#~ "window (left click), resize the window (middle click), or show the window "
#~ "menu (right click). The left and right operations may be swapped using "
#~ "the \"mouse_button_resize\" key. Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" "
#~ "or \"&lt;Super&gt;\" for example."
#~ msgstr ""
#~ "Bu değiştirici tuşuna basılı tutarak bir pencereye tıklamak pencereyi "
#~ "taşıyacak (sol tıklama), yeniden boyutlandıracak (orta tıklama), ya da "
#~ "pencere menüsünü gösterecektir (sağ tıklama). Sol ve sağ işlemler "
#~ "\"mouse_button_resize\" anahtarı kullanarak takas edilebilir. Düzenleyici "
#~ "örneğin \"&lt;Alt&gt; \" veya \"&lt;Super&gt; \"olarak ifade edilebilir."
#~ msgid "Commands to run in response to keybindings"
#~ msgstr "Tuş bağlarına yanıt olarak çalıştırılacak komutlar"
#~ msgid "Compositing Manager"
#~ msgstr "Kompozisyon Yöneticisi"
#~ msgid "Control how new windows get focus"
#~ msgstr "Yeni pencerelerin nasıl odaklanacağının kontrolü"
#~ msgid "Current theme"
#~ msgstr "Geçerli tema"
#~ msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
#~ msgstr "Kendiliğinden yükseltme seçeneği için milisaniye olarak gecikme"
#~ msgid "Determines whether Metacity is a compositing manager."
#~ msgstr "Metacity'nin bir kompozisyon yöneticisi olmasına karar verir."
#~ msgid ""
#~ "Determines whether applications or the system can generate audible "
#~ "'beeps'; may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent "
#~ "'beeps'."
#~ msgstr ""
#~ "Uygulamaların veya sistemin sesli zil çıkarıp çıkartamayacaklarını "
#~ "belirler, sessiz zil sesleri için 'görzel zil' ile ilişkili de "
#~ "kullanılabilir."
#~ msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
#~ msgstr ""
#~ "Eski ya da hatalı uygulamaların gerektirdiği hatalı özellikleri kapat"
#~ msgid "Enable Visual Bell"
#~ msgstr "Görsel Zili Etkinleştir"
#~ msgid ""
#~ "If set to true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then "
#~ "the focused window will be automatically raised after a delay specified "
#~ "by the auto_raise_delay key. This is not related to clicking on a window "
#~ "to raise it, nor to entering a window during drag-and-drop."
#~ msgstr ""
#~ "Eğer seçiliyse, ve odaklama kipi \"sloppy\" ya da \"mouse\" ise odaklanan "
#~ "pencere belirli bir süre sonra kendiliğinden üste çıkar (bu süre "
#~ "auto_raise_delay anahtarıyla belirlenir). Bu bir pencereye üste çıkarmak "
#~ "için tıklamak ya da sürükle ve bırak sırasında pencere sınırlarına girmek "
#~ "ile alakalı değildir."
#~ msgid ""
#~ "If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard "
#~ "application font for window titles."
#~ msgstr ""
#~ "Eğer seçiliyse, titlebar_font seçeneğini göz ardı edip pencere "
#~ "başlıklarında standart uygulama yazıtipi kullanılır."
#~ msgid ""
#~ "If true, metacity will give the user less feedback by using wireframes, "
#~ "avoiding animations, or other means. This is a significant reduction in "
#~ "usability for many users, but may allow legacy applications to continue "
#~ "working, and may also be a useful tradeoff for terminal servers. However, "
#~ "the wireframe feature is disabled when accessibility is on."
#~ msgstr ""
#~ "Eğer seçiliyse, metacity tel çerçeveleri kullanarak, canlandırma "
#~ "kullanmayarak ve diğer şekillerde, kullanıcıya daha az geri bildirim "
#~ "verip daha az \"doğrudan işlem\"e imkan verir. Bu bir çok kullanıcı için "
#~ "kullanılabilirlikte belirgin biz azalmaya neden olur, ama aksi halde "
#~ "kullanışsız olacak terminal sunucuları ve diğer eski uygulamalar için "
#~ "işleyebilirlik sağlayabilir. Ancak tel çerçeve özelliği erişilebilirlik "
#~ "açık olduğunda etkisizleştirilecek."
#~ msgid ""
#~ "If true, then Metacity works in terms of applications rather than "
#~ "windows. The concept is a bit abstract, but in general an application-"
#~ "based setup is more like the Mac and less like Windows. When you focus a "
#~ "window in application-based mode, all the windows in the application will "
#~ "be raised. Also, in application-based mode, focus clicks are not passed "
#~ "through to windows in other applications. Application-based mode is, "
#~ "however, largely unimplemented at the moment."
#~ msgstr ""
#~ "Eğer seçiliyse, Metacity'nin pencerelere değil uygulamalara yönelik "
#~ "çalışmasını sağlar. Bu kavram biraz soyuttur, kısacası uygulama temelli "
#~ "çalışma Windows'tan çok Mac'takine benzer. Uygulama temelli kipte bir "
#~ "pencereye odaklandığınızda o uygulamanın bütün pencereleri yükseltilir. "
#~ "Ayrıca bu kipte odaklama amaçlı tıklamalar odaklamadan sonra bir de "
#~ "uygulamaya geçilmez. Uygulama tabanlı kipin büyük bölümü henüz "
#~ "tamamlanmadı."
#~ msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
#~ msgstr ""
#~ "Eğer seçiliyse, daha az kaynak kullanımı için kullanılabilirliği azaltır"
#~ msgid "Name of workspace"
#~ msgstr "Çalışma alanının adı"
#~ msgid "Number of workspaces"
#~ msgstr "Çalışma alanlarının sayısı"
#~ msgid ""
#~ "Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum to "
#~ "prevent making the desktop unusable by accidentally asking for too many "
#~ "workspaces."
#~ msgstr ""
#~ "Çalışma alanlarının sayısı. Sıfırdan büyük olmalıdır ve yanlışlıkla çok "
#~ "fazla sayıda çalışma alanı talep edip masaüstünü kullanışsız hale "
#~ "getirmenizi engellemek için bir üst sınırı vardır."
#~ msgid "Run a defined command"
#~ msgstr "Tanımlanmış bir komutu çalıştır"
#~ msgid ""
#~ "Set this to true to resize with the right button and show a menu with the "
#~ "middle button while holding down the key given in \"mouse_button_modifier"
#~ "\"; set it to false to make it work the opposite way around."
#~ msgstr ""
#~ "\"mouse_button_modifier\" anahtarında belirtilen tuşa basılı tutarak sağ "
#~ "tuşu ile yeniden boyutlandırmak ve orta düğme ile bir menü göstermesi "
#~ "için bunu TRUE atayın; FALSE atamak bunun ters şekilde çalılşmasına sebep "
#~ "olur."
#~ msgid ""
#~ "Setting this option to false can lead to buggy behavior, so users are "
#~ "strongly discouraged from changing it from the default of true. Many "
#~ "actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the window) "
#~ "normally raise the window as a side-effect. Setting this option to false, "
#~ "which is strongly discouraged, will decouple raising from other user "
#~ "actions, and ignore raise requests generated by applications. See http://"
#~ "bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6. Even when this option is "
#~ "false, windows can still be raised by an alt-left-click anywhere on the "
#~ "window, a normal click on the window decorations, or by special messages "
#~ "from pagers, such as activation requests from tasklist applets. This "
#~ "option is currently disabled in click-to-focus mode. Note that the list "
#~ "of ways to raise windows when raise_on_click is false does not include "
#~ "programmatic requests from applications to raise windows; such requests "
#~ "will be ignored regardless of the reason for the request. If you are an "
#~ "application developer and have a user complaining that your application "
#~ "does not work with this setting disabled, tell them it is _their_ fault "
#~ "for breaking their window manager and that they need to change this "
#~ "option back to true or live with the \"bug\" they requested."
#~ msgstr ""
#~ "Bu seçeneği FALSE atamak hatalı davranışa yol açabilir, bu nedenle "
#~ "kullanıcılara bu seçeneği öntanımlı seçenek olan TRUE'dan farklı olarak "
#~ "ayarlamamaları tavsiye edilir. Birçok eylem (örneğin istemci alanında "
#~ "tıklayarak taşımak veya pencerenin boyutlandırma) yan etki olarak "
#~ "normalde pencereyi yükseltir. Bu seçeneği FALSE ayarlama, kuvvetle "
#~ "önerilmemektedir, diğer kullanıcı işlemlerinin yükseltmeleri engelleyecek "
#~ "ve uygulamalar tarafından oluşturulan yükseltme isteklerini yok "
#~ "sayacaktır. http://bugzilla.gnome.org/showbug.cgi?id=445447#c6 sayfasına "
#~ "bakın. Bu seçeneğin FALSE olması bile, pencereler hala pencereler "
#~ "üzerinde herhangibir yere alt-sol-tıklama ile, pencere dekorasyonlarına "
#~ "normal tıklama ile, ya da görev listesi uygulamacıkları gibi "
#~ "sayfalayıcılardan gelen iletilerle yükseltilebilir. Bu seçenek şu anda "
#~ "odak-için-tıkla kipinde devre dışı bırakılmıştır. raise_on_click FALSE "
#~ "olduğunda pencereleri yükseltmek için yolların listesine uygulamalardan "
#~ "program istekleri dahil değildir; bu istekler isteğin sebebi ne olursa "
#~ "olsun yok sayılır. Eğer bir uygulama geliştiricisiyseniz ve kullanıcı bu "
#~ "ayarı devre dışı bırakılmış olduğunda uygulamanın çalışmadığından "
#~ "şikayetçi oluyorsa, onlara bunun pencere yöneticilerini bozdukları için "
#~ "kendi hataları olduğu ve bu seçeneği TRUE olarak geri çevirmeleri "
#~ "gerektiğini ya da kendi oluşturdukları \"hata\" ile yaşamaları "
#~ "gerektiğini söyleyin."
#~ msgid ""
#~ "Some applications disregard specifications in ways that result in window "
#~ "manager misfeatures. This option puts Metacity in a rigorously correct "
#~ "mode, which gives a more consistent user interface, provided one does not "
#~ "need to run any misbehaving applications."
#~ msgstr ""
#~ "Bazı uygulamalar belirtimleri pencere yöneticisinin yanlış işlemesine "
#~ "sebep olacak şekilde göz ardı ederler. Bu seçenek Metacity'i sıkı bir "
#~ "şekilde doğru kipe sokar, bu şayet kullanıcının hatalı işleyen bir "
#~ "uygulama çalıştırmaya ihtiyacı yoksa kullanıcı arayüzünün daha tutarlı "
#~ "olmasını sağlar."
#~ msgid "System Bell is Audible"
#~ msgstr "Sistem Zili Duyulabilir"
#~ msgid ""
#~ "Tells Metacity how to implement the visual indication that the system "
#~ "bell or another application 'bell' indicator has been rung. Currently "
#~ "there are two valid values, \"fullscreen\", which causes a fullscreen "
#~ "white-black flash, and \"frame_flash\" which causes the titlebar of the "
#~ "application which sent the bell signal to flash. If the application which "
#~ "sent the bell is unknown (as is usually the case for the default \"system "
#~ "beep\"), the currently focused window's titlebar is flashed."
#~ msgstr ""
#~ "Metacity'e sistem zilinin veya diğer uygulama zil belirticilerinin "
#~ "kullanacağı görsel uyarıcı şeklini belirtir. Şu an için iki geçerli değer "
#~ "vardır, tüm ekranın siyah-beyaz flaşlaması için \"fullscreen\", ve "
#~ "uygulamanın başlık çubuğunun, zil sinyali ile flaşlaması için "
#~ "\"frame_flash\". Eğer zil sinyalini gönderen uygulama bilinmiyorsa (ön "
#~ "tanımlı \"sistem zili\" için geçerli olan durum), güncel odaklanmış "
#~ "pencerenin başlık çubuğu flaşlanır."
#~ msgid ""
#~ "The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define "
#~ "keybindings that correspond to these commands. Pressing the keybinding "
#~ "for run_command_N will execute command_N."
#~ msgstr ""
#~ "/apps/metacity/global_keybindings/run_command_N anahtarları bu komutlara "
#~ "karşılık gelen tuş bağlarını tanımlar. run_command_N için tuş bağına "
#~ "basınca command_N çalışır."
#~ msgid ""
#~ "The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines "
#~ "a keybinding which causes the command specified by this setting to be "
#~ "invoked."
#~ msgstr ""
#~ "/apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot anahtarı bu "
#~ "ayara atanmış komutun çalıştırılması için gereken tuş bağını tanımlar."
#~ msgid ""
#~ "The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
#~ "defines a keybinding which causes the command specified by this setting "
#~ "to be invoked."
#~ msgstr ""
#~ "/apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot anahtarı "
#~ "bu ayara atanmış komutun çalıştırılması için gereken tuş bağını tanımlar."
#~ msgid ""
#~ "The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
#~ "metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" "
#~ "or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and "
#~ "allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
#~ "\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
#~ "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
#~ msgstr ""
#~ "/apps/metacity/keybinding_commands içinde ilgili numaraya sahip komutu "
#~ "çalıştırmak üzere atanmış tuş bağlarını tanımlar. Biçimi şunun gibi "
#~ "olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
#~ "Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" "
#~ "ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled"
#~ "\" özel dizgisini değer olarakatarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış "
#~ "olur."
#~ msgid "The name of a workspace."
#~ msgstr "Çalışma alanının adı."
#~ msgid "The screenshot command"
#~ msgstr "Ekran görüntüsü komutu"
#~ msgid ""
#~ "The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
#~ "forth."
#~ msgstr ""
#~ "Tema; pencere kenarları, başlık çubuğu gibi öğelerin görünümünü belirler."
#~ msgid ""
#~ "The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
#~ "delay is given in thousandths of a second."
#~ msgstr ""
#~ "Pencereyi auto_raise ayarı seçiliyse yükseltmeden önceki gecikme. Bu "
#~ "gecikme saniyenin binde biri cinsinden verilir."
#~ msgid ""
#~ "The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
#~ "possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to "
#~ "focus them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters "
#~ "the window, and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters "
#~ "the window and unfocused when the mouse leaves the window."
#~ msgstr ""
#~ "Pencere odaklama kipi, pencerelerin nasıl etkinleştirileceğini belirler. "
#~ "Üç olası değeri vardır; \"click\" olursa pencereler tıklanarak odaklanır, "
#~ "\"sloppy\" olursa fare pencere sınırlarına girince kendiliğinden "
#~ "odaklanır, \"mouse\" olursa fare pencereye girince odaklanır ama fare "
#~ "çıktığında odaklama kaybolur."
#~ msgid "The window screenshot command"
#~ msgstr "Pencere ekran görüntüsü komutu"
#~ msgid ""
#~ "This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
#~ "Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
#~ "window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
#~ "'toggle_maximize_horizontally' and 'toggle_maximize_vertically' which "
#~ "will maximize/unmaximize the window in that direction only, 'minimize' "
#~ "which will minimize the window, 'shade' which will roll the window up, "
#~ "'menu' which will display the window menu, 'lower' which will put the "
#~ "window behind all the others, and 'none' which will not do anything."
#~ msgstr ""
#~ "Bu seçenek başlık çubuğunda çift tıklama etkilerini belirler. Mevcut "
#~ "geçerli seçenekler 'toggle_shade', bu pencerenin sarılması/açılmasını "
#~ "sağlar, 'toggle_maximize' pencerenin büyültüp, büyültmenin geri "
#~ "alınmasını, 'toggle_maximize_horizontally' ve "
#~ "'toggle_maximize_vertically' sadece o yönde büyültüp büyültmenin geri "
#~ "alınmasını, 'minimize' pencere küçültmeyi, 'shade' pencereyi rulo "
#~ "yapmayı, 'menu' pencere menüsünün görüntülenmesini, 'lower' pencerenin "
#~ "bütün diğer pencerelerin arkasına koyulmasını sağlayacaktır ve 'none' "
#~ "hiçbir şey yapmaz."
#~ msgid ""
#~ "This option determines the effects of middle-clicking on the title bar. "
#~ "Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
#~ "window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
#~ "'toggle_maximize_horizontally' and 'toggle_maximize_vertically' which "
#~ "will maximize/unmaximize the window in that direction only, 'minimize' "
#~ "which will minimize the window, 'shade' which will roll the window up, "
#~ "'menu' which will display the window menu, 'lower' which will put the "
#~ "window behind all the others, and 'none' which will not do anything."
#~ msgstr ""
#~ "Bu seçenek başlık çubuğunda orta tıklama etkilerini belirler. Mevcut "
#~ "geçerli seçenekler 'toggle_shade', bu pencerenin sarılması/açılmasını "
#~ "sağlar, 'toggle_maximize' pencerenin büyültüp, büyültmenin geri "
#~ "alınmasını, 'toggle_maximize_horizontally' ve "
#~ "'toggle_maximize_vertically' sadece o yönde büyültüp büyültmenin geri "
#~ "alınmasını, 'minimize' pencere küçültmeyi, 'shade' pencereyi rulo "
#~ "yapmayı, 'menu' pencere menüsünün görüntülenmesini, 'lower' pencerenin "
#~ "bütün diğer pencerelerin arkasına koyulmasını sağlayacaktır ve 'none' "
#~ "hiçbir şey yapmaz."
#~ msgid ""
#~ "This option determines the effects of right-clicking on the title bar. "
#~ "Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
#~ "window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
#~ "'toggle_maximize_horizontally' and 'toggle_maximize_vertically' which "
#~ "will maximize/unmaximize the window in that direction only, 'minimize' "
#~ "which will minimize the window, 'shade' which will roll the window up, "
#~ "'menu' which will display the window menu, 'lower' which will put the "
#~ "window behind all the others, and 'none' which will not do anything."
#~ msgstr ""
#~ "Bu seçenek başlık çubuğunda sağ tıklama etkilerini belirler. Mevcut "
#~ "geçerli seçenekler 'toggle_shade', bu pencerenin sarılması/açılmasını "
#~ "sağlar, 'toggle_maximize' pencerenin büyültüp, büyültmenin geri "
#~ "alınmasını, 'toggle_maximize_horizontally' ve "
#~ "'toggle_maximize_vertically' sadece o yönde büyültüp büyültmenin geri "
#~ "alınmasını, 'minimize' pencere küçültmeyi, 'shade' pencereyi rulo "
#~ "yapmayı, 'menu' pencere menüsünün görüntülenmesini, 'lower' pencerenin "
#~ "bütün diğer pencerelerin arkasına koyulmasını sağlayacaktır ve 'none' "
#~ "hiçbir şey yapmaz."
#~ msgid ""
#~ "This option provides additional control over how newly created windows "
#~ "get focus. It has two possible values; \"smart\" applies the user's "
#~ "normal focus mode, and \"strict\" results in windows started from a "
#~ "terminal not being given focus."
#~ msgstr ""
#~ "Bu seçenek yeni oluşturulan pencerelerin odaklanmak için ek kontroller "
#~ "sağlar. İki geçerli değeri vardır; \"smart\" kullanıcının normal odak "
#~ "kipine uygulanır ve \"strict\" uçbirimden başlatılan uygulamaların "
#~ "odaklanmaması ile sonuçlanır."
#~ msgid ""
#~ "Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
#~ "'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
#~ "environments."
#~ msgstr ""
#~ "Bir uygulama veya sistem 'zil' ya da 'bip' uygulamak istediginde görsel "
#~ "uyarıcıları da açar; duymanın zor olduğu gürültülü ortamlar için çok "
#~ "kullanışlıdır."
#~ msgid "Use standard system font in window titles"
#~ msgstr "Pencere başlıklarında standart sistem yazıtipini kullan"
#~ msgid "Visual Bell Type"
#~ msgstr "Görsel Zil Türü"
#~ msgid "Whether raising should be a side-effect of other user interactions"
#~ msgstr ""
#~ "Yukarı çıkartmanın diğer kullanıcı etkileşimleri için yan etki olması"
#~ msgid "Whether to resize with the right button"
#~ msgstr "Sağ tuş ile yeniden boyutlandırılması"
#~ msgid "Window focus mode"
#~ msgstr "Pencere odaklama kipi"
#~ msgid "Window title font"
#~ msgstr "Pencere başlığı yazıtipi"
#~ msgid "Title"
#~ msgstr "Başlık"
#~ msgid "Class"
#~ msgstr "Sınıf"
#~ msgid ""
#~ "There was an error running \"%s\":\n"
#~ "%s."
#~ msgstr ""
#~ "\"%s\" çalıştırılırken bir hata oldu:\n"
#~ "%s."
#~ msgid "<author> specified twice for this theme"
#~ msgstr "Bu temada <author> iki kez belirtilmiş"
#~ msgid "<copyright> specified twice for this theme"
#~ msgstr "Bu temada <copyright> iki kez belirtilmiş"
#~ msgid "<date> specified twice for this theme"
#~ msgstr "Bu temada <date> iki kez belirtilmiş"
#~ msgid "<description> specified twice for this theme"
#~ msgstr "Bu temada <description> iki kez belirtilmiş"
#~ msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
#~ msgstr "Tema dosyası %s, kök <metacity_theme> öğesi içermiyor"
#~ msgid "/Windows/tearoff"
#~ msgstr "/Pencereler/kes"
#~ msgid "/Windows/_Dialog"
#~ msgstr "/Pencereler/_İletişim pencereleri"
#~ msgid "/Windows/_Modal dialog"
#~ msgstr "/Pencereler/_Düz iletişim pencereleri"
#~ msgid "/Windows/Des_ktop"
#~ msgstr "/Pencereler/_Masaüstü"
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.