@lion328 lion328 released this Oct 1, 2017 · 2 commits to master since this release

Assets 3
 • Support for MinecraftForge 1.12.1-14.22.1.2478

@lion328 lion328 released this Jul 4, 2017 · 6 commits to master since this release

Assets 3
 • Support for MinecraftForge 1.12-14.21.0.2382

@lion328 lion328 released this Apr 6, 2017 · 12 commits to master since this release

Assets 3
 • Rewrite configuration system
 • Add configuration GUI
 • Fix bugs
 • Fix typo

@lion328 lion328 released this Feb 15, 2017 · 40 commits to master since this release

Assets 3
 • ปรับปรุงให้เข้ากับ MinecraftForge 1.11.2-13.20.0.2228

@lion328 lion328 released this Dec 11, 2016 · 48 commits to master since this release

Assets 3
 • ปรับปรุงให้เข้ากับ Minecraft Forge 1.11-13.19.0.2188

@lion328 lion328 released this Sep 18, 2016 · 50 commits to master since this release

Assets 3
 • ปรับปรุงให้เข้ากับ Minecraft Forge 1.10.2-12.18.1.2020
Assets 3
 • ปรับปรังให้เข้ากันกับ Minecraft 1.10.2
Assets 3
 • ปรับปรุงให้เข้ากันได้กับ Minecraft 1.9.4

@lion328 lion328 released this Mar 4, 2016 · 65 commits to master since this release

Assets 3

เวอร์ชันนี้ไม่ใช้เวอร์ชันสมบูรณ์ที่พร้อมใช้งาน แต่เป็นเวอร์ชันที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานทดสอบเท่านั้น ไม่ควรใช้งานตามชีวิตประจำวัน

 • เปลี่ยนโครงสร้างของโค้ดใหม่ทั้งหมด