php API k listonoska.cz
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Examples
src/listonoska/api
.gitignore
README.md
composer.json

README.md

#Listonoska/API

Latest stable

##Instalace

Nejlepší cesta k instalaci je použitím Composeru Composer:

$ composer require listonoska/API

##Použití

ukázky použití naleznete ve složce Examples

###nejprve je potřeba si získat token:

$token = new \Listonoska\API\Token('client_id', 'secret');
$token->getToken(); // vrátí token

###potom si můžeme získat číselníky:

$listOfValues = new Listonoska\API\ListsOfValues($token);
$listOfValues->getDeliveryTypes(); // číselník typů dodání
$listOfValues->getPrintTypes(); // číselník typů tisku
$listOfValues->getIsoCodes(); // číselník iso kódů

###když už vše víme, tak můžeme odeslat dopis:

$data = array(
  'letterName' => 'test',
  'deliveryType' => 169,
  'printType' => 0,
  'senderCompany' => 'firma',
  'senderPerson' => 'Jan Novák',
  'senderStreet' => 'Palackého',
  'senderHouseNumber' => 15,
  'senderOrientationNumber' => 5,
  'senderCity' => 'Praha',
  'senderZip' => '110 00',
  'addresse' => array( 
	array( // první adresát
	  'person' => 'Radek Novák',
	  'street' => 'Lebedova',
	  'city' => 'Praha',
	  'zip' => '110 00',
    ),
	array( // druhý adresát
	  'person' => 'Radek Novotný',
	  'street' => '17.listopadu',
	  'city' => 'Praha',
	  'zip' => '110 00',
    ),	
  ),
  'pdf1' => new CurlFile( realpath(__DIR__ . '/example.pdf')) // pdf soubor
);

$letter = new Listonoska\API\Letter($token); 
$response = $letter->sendLetter($data); // odešleme dopis, vrátí se nám info o odeslaném dopisu

U dopisu toho můžeme posílat více. Co vše lze odeslat naleznete v dokumentaci.

###Ještě můžeme získat podací lístek u doporučených dopisů (podací lístek nemusí být hned dostupný od vašeho podání)

$letter = new Listonoska\API\Letter($token); 
$response = $letter->getPostalReceipt($letterId); // id dopisu získáme z odpovědi po odeslání dopisu

###Dopis můžeme stronovat Pokud je potřeba nějaký dopis zrušit, je možné jej stornovat. Stornovat lze do doby, než bude vyřízen českou poštou.

$letter = new Listonoska\API\ListsOfValues($token);
$response = $letter->cancelLetter($letterId);

V případě úspěchu se vrací $response->cancelled = 1

V případě neúspěchu se vrací chybové stavy:

$response->status; // error
$response->errors[0]->code; // 1, 2 , 3

// 1 = Letter is already canceled
// 2 = Letter cannot be canceled because is already sent
// 3 = Letter has multiple addresses therefore, can not be canceled

POZOR!!! Není možné rušit dopisy, kde bylo přiřazeno více adres. Nastával by zde totiž problém, že některé dopisy by mohly být již podané a některé jestě ne. Pokud tedy chcete mít možnost využít tuto funkci, je třeba podávat dopisy vždy s jednou adresou adresáta.