Skip to content

liuzheng
liuzheng712

Organizations

@ZJUT @jumpserver
May 3, 2016
@liuzheng712
May 2, 2016
@liuzheng712
May 2, 2016
@liuzheng712
May 2, 2016
@liuzheng712
Apr 29, 2016
liuzheng712 edited the jumpserver/web wiki
Apr 29, 2016
liuzheng712 created the jumpserver/web wiki
@liuzheng712
Apr 29, 2016
liuzheng712 created the jumpserver/web wiki
@liuzheng712
Apr 29, 2016
Apr 29, 2016
@liuzheng712

服务端怎么个渲染?我所理解的就是python的jinja2 模板渲染,但是这没必要啊,所有文件都是静态的做缓存杠杠的,直接在API这边做好性能就行了,工作量小太多了

Apr 29, 2016
Apr 29, 2016
liuzheng712 created branch gh-pages at jumpserver/web
Apr 27, 2016
Apr 27, 2016
Apr 27, 2016
Apr 26, 2016
@liuzheng712
Apr 26, 2016
@liuzheng712
Apr 26, 2016
@liuzheng712
Apr 26, 2016
@liuzheng712
ubuntu 不能创建数据库表
Apr 26, 2016
@liuzheng712

这种基础的dba的问题还来提问。。。。 _mysql_exceptions.Warning: Incorrect string value: '\xE6\x9C\xBA\xE6\x88\xBF' for column 'name' at row 1 进入到mysql里,执行如下操作: us…

Apr 24, 2016
Apr 24, 2016
Apr 24, 2016
Apr 24, 2016
@liuzheng712

IOError: [Errno 13] Permission denied: u'/opt/jumpserver/keys/user/gang.yang_baolei.pem' 权限问题?

Apr 24, 2016
@liuzheng712

好的,表示曾经我是使用rbash来控制的,这个方案不错

Apr 24, 2016
@liuzheng712

get,今天迟点我写个PR

Apr 24, 2016
@liuzheng712

这是一个很好的想法,暂时团队内精力有限,正在做ansible的工作,其他插件暂时未做考虑

Apr 22, 2016
@liuzheng712
Apr 21, 2016
@liuzheng712
Something went wrong with that request. Please try again.