Permalink
Browse files

Pontoon: Update Turkish (tr) localization of Test Pilot Website

Localization authors:
- Selim Şumlu <selim@sum.lu>
  • Loading branch information...
selimsumlu authored and mozilla-pontoon committed Oct 28, 2017
1 parent 4eddaef commit 15a646ecaa55f7a9d93b9be33033057c44a4ec96
Showing with 3 additions and 0 deletions.
  1. +3 −0 locales/tr/experiments.ftl
@@ -50,6 +50,7 @@ nomore404sDetails1Copy = Internet Archive'daki dostlarımız tarafından sunulma
nomore404sContributors1Title = Geliştirici, Wayback Makinesi, The Internet Archive
nomore404sContributors2Title = Müdür, Wayback Machine, The Internet Archive
nomore404sContributors3Title = Kıdemli Tarama Mühendisi, The Internet Archive
notesToursteps3Copy = İstediğiniz zaman bize geri bildirimde bulunabilir veya Notes'u Test Pilotu üzerinden kapatabilirsiniz.
notesContributors0Title = Mühendislik Stajyeri
notesContributors1Title = Topluluk Gönüllüsü
notesContributors3Title = Yazılım Mühendisi
@@ -75,6 +76,7 @@ sendContributors5Title = Firefox UX
sendContributors6Title = UX Geliştirici
sendContributors7Title = Kadrolu Ürün/UX Tasarımcısı
snoozetabsToursteps1Copy = Ne zaman tekrar görünmesini istediğinizi seçin.
snoozetabsToursteps4Copy = İstediğiniz zaman bize geri bildirimde bulunabilir veya Snooze Tabs'i Test Pilotu üzerinden kapatabilirsiniz.
snoozetabsContributors0Title = Kıdemli Mühendis
snoozetabsContributors1Title = Firefox UX
snoozetabsContributors2Title = Firefox UX
@@ -92,6 +94,7 @@ tabcenterContributors1Title = Firefox UX
tabcenterContributors2Title = Firefox UX
tabcenterContributors3Title = Firefox UX
trackingprotectionDescription = İzlenme Koruması'nı iyileştirmemize yardım eder misiniz? Bu deney, tüm web sayfalarında İzlenme Koruması'nı açıyor ve gezinirken karşılaştığınız hataları bize bildirmeniz için hızlı bir yol sağlıyor.
trackingprotectionDetails0Copy = Tüm İzlenme Koruması özelliklerine adres çubuğundan erişin.
trackingprotectionDetails1Copy = Bir sorunu bildirin ve sorun gidermemize yardımcı olun.
trackingprotectionContributors0Title = Web Geliştirici
trackingprotectionContributors1Title = Kıdemli UX Tasarımcısı

0 comments on commit 15a646e

Please sign in to comment.