Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Terminarz wersja mobilna z powiadamianiem #220

Open
kyob opened this issue May 12, 2014 · 2 comments
Open

Terminarz wersja mobilna z powiadamianiem #220

kyob opened this issue May 12, 2014 · 2 comments

Comments

@kyob
Copy link
Contributor

@kyob kyob commented May 12, 2014

Technicy posiadają smartfony z dostępem do internetu, więc zrodził się pomysł.

Mianowice, aby usprawnić przepływ informacji (bynajmniej u nas) przydałaby się mobilna wersja strony terminarza oraz możliwość powiadamiania mail/sms o nowym/zmodyfikowanym zdarzeniu w terminarzu.

Rzucam pomysł pod rozwagę może ktoś dorzuci swoje pięć groszy zanim ja lub ktoś inny podejmie się tematu.

@maciejlew

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

@maciejlew maciejlew commented May 13, 2014

Myślę że warto by zacząć od napisania jakiegoś API w REST albo SOAP albo jeszcze czymś innym które wystawiałoby na zewnątrz dane z LMS. Gdyby takie coś istniało to można by rozwijać różne pomysły: aplikacje w Java na Android, Cordova, PhoneGap czy czymkolwiek innym.

W pracy obecnie rozwijam rozwiązania oparte na WebSocket'ach. Nie są one przeznaczone na urządzenia mobilne, ale myślę że można by także tą ścieżką pójść.

Można też pozostać przy odwiedzaniu LMS w przeglądarce i odświeżaniu strony w oczekiwaniu na nowe zgłoszenia, ale to trochę słabe jest.

@misiek08

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

@misiek08 misiek08 commented Sep 9, 2014

Można to zrealizować na 2 płaszczyznach. LMS mógłby mieć hooki do tego i w momencie zmiany czegokolwiek za pomocą Redis'a i jego pub/sub'a informować daemona napisanego np. w node.js o tej zmianie. Node.js mógłby to puszczać dalej na WS(S)ach rozpowiadać lub np. wywyołać push notification przez API wielkiego G lub ugryzionego owoca i wywołać na telefonie mobilnym aplikację.

To mój pomysł na podejście do tego tematu.

chilek added a commit that referenced this issue Mar 14, 2017
Helpdesk+Event module integration.
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
Linked pull requests

Successfully merging a pull request may close this issue.

None yet
3 participants
You can’t perform that action at this time.