Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Helpdesk: szablony odpowiedzi #931

Open
kyob opened this issue Sep 29, 2016 · 3 comments
Open

Helpdesk: szablony odpowiedzi #931

kyob opened this issue Sep 29, 2016 · 3 comments

Comments

@kyob
Copy link
Contributor

@kyob kyob commented Sep 29, 2016

Możliwość tworzenia gotowych szablonów odpowiedzi na typowe problemy klientów w celu optymalizacji pracy BOK.

Uwagi i popozycje?

@chilek

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

@chilek chilek commented Sep 29, 2016

Chodzi o coś podobnego jak w przypadku innych typów szablonów tj. mail, sms, userpanel, www i zbliżonego do tego co oferują systemy bugzilla (od razu masz listę rzeczy, które należy uzupełnić)?

@interduo

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

@interduo interduo commented Oct 3, 2016

Może bardzo prosto - pasek z rozwijanymi standardowymi odpowiedziami.
Po wyborze kopiuje się ten komunikat do treści zgłoszenia. Bo przeważnie trzeba tam coś jeszcze dopisać lub delikatnie zmodyfikować...

@kyob

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@kyob kyob commented Oct 3, 2016

Opcja podana przez @interduo jest wystarczająca.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
Linked pull requests

Successfully merging a pull request may close this issue.

None yet
3 participants
You can’t perform that action at this time.