Informacje o projekcie LMS Plus

Tomasz Chiliński edited this page Jun 13, 2018 · 107 revisions

Korzyści uczestnika projektu LMS Plus

Uczestnik uzyskuje dostęp do specjalnej gałęzi stabilnej LMS oraz utrzymywanych na bieżąco dodatków do publicznie dostępnej gałęzi LMS (lista wszystkich obecnie dostępnych dodatków jest dostępna poniżej i aktualizowana na bieżąco). Wszystkie dodatki przechowywane są w odrębnych gałęziach systemu kontroli wersji git. Dzięki temu możliwe jest sprawne zarządzanie dodatkami udostępnianymi w ramach projektu poprzez wykonywanie półautomatycznych synchronizacji zachodzących zmian w kodzie. Dokumentację systemu git znajdziemy pod adresem https://git-scm.com/doc. Uczestnicy projektu są traktowani przez opiekuna projektu LMS Plus priorytetowo i uzyskują odpowiedzi na pytania techniczne w pierwszej kolejności przed resztą społeczności internetowej. Nasze rozwiązania oparte są na kilkunastu latach doświadczeń w programowaniu w środowisku sieciowym (m.in. uczestnictwo w projektach Kadu oraz LMS). Gwarantujemy zadowolenie i najwyższą technicznie jakość obsługi.

Dołączenie do projektu LMS Plus

Zapraszamy do dołączenia do projektu LMS Plus - można to zrobić wysyłając maila na adres biuro@chilan.com o następującej treści:

 1. Dane firmy do wystawianych faktur.
 2. Adres email na który będą automatycznie wysyłane faktury.
 3. Adres email do zapisania na listę mailingową LMS Plus.
 4. Nazwa konta w systemie github.com (konto trzeba utworzyć samodzielnie).
 5. Załączony skan podpisanego i przypieczętowanego regulaminu projektu dostępnego poniżej.

Regulamin projektu LMS Plus

Dostęp do repozytorium projektu LMS Plus

 1. Przygotować parę kluczy ssh umożliwiających dostęp do repozytorium.
 2. Dla wygody warto dopisać informacje o dostępie ssh do github w lokalnym pliku ~/.ssh/config:
Host github.com
    User git
    Hostname github.com
    PreferredAuthentications publickey
    IdentityFile /katalog_domowy_użytkownika/.ssh/nazwa_pliku_z_kluczem_prywatnym
 1. Wykonać lokalną kopię repozytorium dla gałęzi master w lokalnym katalogu lms:
git clone git@github.com:chilek/lms-plus.git lms

Spis gałęzi repozytorium projektu LMS Plus

Uwaga: linki poniżej są dostępne wyłącznie dla uczestników projektu!

gałąź główna (klon publicznie dostępnej gałęzi master)

gałąź stabilna (ostatnia wersja 1.11.23.5)

poprzednia gałąź stabilna (ostatnia wersja 1.11.22.20)

przestarzała gałąź stabilna (ostatnia wersja 1.11.21.32)

przestarzała gałąź stabilna (ostatnia wersja 1.11.20.20)

przestarzała gałąź stabilna (ostatnia wersja 1.11.19.15)

wtyczka: obsługa gpon urządzeń firmy ZTE - zrzuty ekranu

wtyczka: obsługa gpon urządzeń firmy Dasan - zrzuty ekranu

wtyczka: obsługa platformy VoIP Hiperus C5

wtyczka: obsługa platformy IPTV Jambox - zrzuty ekranu

wtyczka: obsługa platformy Nettelekom

zaawansowane szablony dokumentów - zrzuty ekranu:

raporty WWPE do UKE

wtyczka: obsługa magazynu - zrzuty ekranu

wtyczka: integracja z systemem PLICBD2 - zrzuty ekranu

wtyczka: integracja ze speedtest.pl - zrzuty ekranu

wtyczka: statystyki w oparciu o pakiet narzędziowy RRDTOOL - zrzuty ekranu

wtyczka: obsługa platformy IPTV Evio - zrzuty ekranu

wtyczka: eksport danych finansowych do formatu XML programu CDN Optima

wtyczka: eksport faktur (i opcjonalnie ich obrazów) do formatu XML programu SoftLab

wtyczka: eksport danych finansowych do formatu EDI++ firmy InseRT

dodatkowe skrypty integracyjne

Uwaga! Dziennik/archiwum transakcji został już zintegrowany z publicznie dostępną gałęzią LMS.

Warunki uczestnictwa w projekcie LMS Plus

Każdy uczestnik za opłatą miesięczną w wysokości 200 zł netto uzyskuje dostęp do prywatnego repozytorium git bazującego na publicznym repozytorium LMS-a. Przystąpienie do projektu jest możliwe na co najmniej rok. Po roku uczestnik może wycofać się z projektu za miesięcznym wypowiedzeniem.

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.