Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
branch: master
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

248 lines (247 sloc) 12.137 kb
{
"lang": ["en","de","fr","es","it","pt","ga","bg","cs","da","et","el","lv","lt","hu","mt","nl","pl","ro","sk","sl","fi","sv"],
"expressions": {
"lang": "<meta name=\"DC.language\" content=\"([^\"]+)\">",
"title": "<meta name=\"DC.description\" content=\"([^\"]+) \\/\\* [^\\*]+ \\*\\/\">"
},
"delimiters": {
"en": {
"recitals": ["Whereas:","HAVE ADOPTED THIS REGULATION:|HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:"],
"articles": ["HAVE ADOPTED THIS REGULATION:|HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:","^Done at (Brussels|Strasbourg|Luxembourg|[^<]+),.*"],
"chapter": "^CHAPTER ",
"section": "^SECTION ",
"article": "^Article ",
"fixes": [
["^2 ","2. "],
["^\\.$",""]
]
},
"de": {
"recitals": ["in Erwägung nachstehender Gründe:","HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:|HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:"],
"articles": ["HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:|HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:","^Geschehen zu (Brüssel|Bruessel|Brussel|Straßburg|Strasbourg|Strassburg|[^<]+) am.*"],
"chapter": "^KAPITEL ",
"section": "^ABSCHNITT ",
"article": "^Artikel ",
"fixes": [
["^2 ","2. "]
]
},
"fr": {
"recitals": ["considérant ce qui suit:","ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:"],
"articles": ["ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:","^Fait à (Bruxelles|Strasbourg|Luxembourg|[^<]+), le.*"],
"chapter": "^CHAPITRE ",
"section": "^SECTION ",
"article": "^Article ",
"fixes": [
["^2 ","2. "],
["^Article premier","Article 1"]
]
},
"es": {
"recitals": ["Considerando lo siguiente:","HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:"],
"articles": ["HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:","^Hecho en (Bruselas|Estrasburgo|Luxemburgo|[^<]+), el.*"],
"chapter": "^CAPÍTULO ",
"section": "^SECCIÓN ",
"article": "^Artículo ",
"fixes": [
["^2 ","2. "]
]
},
"it": {
"recitals": ["considerando quanto segue:","HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:"],
"articles": ["HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:","^Fatto a (Bruxelles|[^<]+), il.*"],
"chapter": "^CAPO ",
"section": "^SEZIONE ",
"article": "^Articolo ",
"fixes": [
["^2 ","2. "]
]
},
"pt": {
"recitals": ["Considerando o seguinte:","ADOTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:"],
"articles": ["ADOTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:","^Feito em (Bruxelas|[^<]+), em.*"],
"chapter": "^CAPÍTULO ",
"section": "^SECÇÃO ",
"article": "^Artigo ",
"fixes": []
},
"ga": {
"recitals": ["De bharr an méid seo a leanas:","TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:"],
"articles": ["TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:","^Arna dhéanamh sa (Bhruiséil|[^<]+), an.*"],
"chapter": "^CAIBIDIL ",
"section": "^ROINN ",
"article": "^Airteagal ",
"fixes": [
["^2 ","2. "]
]
},
"bg": {
"recitals": ["като имат предвид, че:","ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:"],
"articles": ["ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:","^Съставено в (Брюксел|[^<]+) на.*"],
"chapter": "^ГЛАВА ",
"section": "^РАЗДЕЛ ",
"article": "^Член ",
"fixes": [
["^2 ","2. "]
]
},
"cs": {
"recitals": ["vzhledem k těmto důvodům:","PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:"],
"articles": ["PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:","^V (Bruselu|[^<]+) dne .*"],
"chapter": "^KAPITOLA ",
"section": "^ODDÍL ",
"article": "^Článek ",
"fixes": []
},
"da": {
"recitals": ["ud fra følgende betragtninger:","VEDTAGET DENNE FORORDNING:"],
"articles": ["VEDTAGET DENNE FORORDNING:","^Udfærdiget i (Bruxelles|[^<]+), den.*"],
"chapter": "^KAPITEL ",
"section": "^AFDELING ",
"article": "^Artikel ",
"fixes": [
["^2 ","2. "]
]
},
"et": {
"recitals": ["ning arvestades järgmist:","ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:"],
"articles": ["ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:","^(Brüssel|[^<]+), [0-9]+\\.[0-9]+\\.[0-9]{4}$"],
"chapter": ["^([XVI]+) PEATÜKK", "^([XVI]+) PEATÜKK$", "^([XVI]+) PEATÜKK (.*)$"],
"section": ["^([0-9]+)\\. JAGU", "^([0-9]+)\\. JAGU$", "^([0-9]+)\\. JAGU (.*)$"],
"article": "^Artikkel ",
"fixes": [
["^2 ","2. "]
]
},
"el": {
"recitals": ["Εκτιμώντας τα ακόλουθα:","ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:"],
"articles": ["ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:","^(Βρυξέλλες|[^<]+), [0-9]+\\.[0-9]+\\.[0-9]{4}$"],
"chapter": "^ΚΕΦΑΛΑΙΟ ",
"section": "^ΤΜΗΜΑ ",
"article": "^Άρθρο ",
"fixes": []
},
"lv": {
"recitals": ["tā kā:","IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU."],
"articles": ["IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.","^(Briselē|[^<]+), [0-9]+\\.[0-9]+\\.[0-9]{4}$"],
"chapter": ["^([XVI]+) NODAĻA", "^([XVI]+) NODAĻA$", "^([XVI]+) NODAĻA (.*)$"],
"section": ["^([0-9]+)\\. IEDAĻA", "^([0-9]+)\\. IEDAĻA$", "^([0-9]+)\\. IEDAĻA (.*)$"],
"article": ["^([0-9]+)\\. pants", "^([0-9]+)\\. pants$", "^([0-9]+)(\\.) pants (.*)$"],
"fixes": []
},
"lt": {
"recitals": ["kadangi:","PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:"],
"articles": ["PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:","^Priimta (Briuselyje|[^<]+) [0-9]{4} [0-9]+ [0-9]+$"],
"chapter": ["^([XVI]+) SKYRIUS", "^([XVI]+) SKYRIUS$", "^([XVI]+) SKYRIUS (.*)$"],
"section": ["^([0-9]+) SKIRSNIS", "^([0-9]+) SKIRSNIS$", "^([0-9]+) SKIRSNIS (.*)$"],
"article": ["^([0-9]+) straipsnis", "^([0-9]+) straipsnis$", "^([0-9]+)() straipsnis (.*)$"],
"fixes": [
["^2 Direktyvos","2. Direktyvos"]
]
},
"hu": {
"recitals": ["mivel:","ELFOGADTA EZT A RENDELETET:"],
"articles": ["ELFOGADTA EZT A RENDELETET:","^Kelt (Brüsszelben|[^<]+), [0-9]{4}\\.[0-9]+\\.[0-9]+\\.-én\\.$"],
"chapter": ["^([XVI]+)\\. FEJEZET", "^([XVI]+)\\. FEJEZET$", "^([XVI]+)\\. FEJEZET (.*)$"],
"section": ["^([0-9]+)\\. SZAKASZ", "^([0-9]+)\\. SZAKASZ$", "^([0-9]+)\\. SZAKASZ (.*)$"],
"article": ["^([0-9]+)\\. cikk", "^([0-9]+)\\. cikk$", "^([0-9]+)(\\.) cikk (.*)$"],
"fixes": [
["^2 ","2. "],
["c\\) a feldolgozási műveletek törvényességi felülvizsgálatának biztosítása ","c) a feldolgozási műveletek törvényességi felülvizsgálatának biztosítása tekintetében."],
["tekintetében\\.",""]
]
},
"mt": {
"recitals": ["Billi:","ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:"],
"articles": ["ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:","^Magħmula fi (Brussel|[^<]+), .*"],
"chapter": "^KAPITOLU ",
"section": "^TAQSIMA ",
"article": "^Artikolu ",
"fixes": [
["^2 ","2. "],
["l-għanijiet li għandhom jiġu segwiti mill-ipproċessar;", ""],
["u d-determinazzjoni tal-kontrollur; ", ""],
["2. B’mod partikolari, kull miżura leġiżlattiva msemmija fil-paragrafu 1 għandu jkun fiha dispożizzjonijiet speċifiċi tal-inqas dwar:", "2. B’mod partikolari, kull miżura leġiżlattiva msemmija fil-paragrafu 1 għandu jkun fiha dispożizzjonijiet speċifiċi tal-inqas dwar: l-għanijiet li għandhom jiġu segwiti mill-ipproċessar; u d-determinazzjoni tal-kontrollur;"],
["1. Il-kontrollur jew il-proċessur, skont kif ikun il-każ, għandu jikseb awtorizzazzjoni mill-awtorità ta’ superviżjoni qabel l-ipproċessar ta’ dejta personali, sabiex jassigura l-konformità tal-ipproċessar maħsub ma’ dan ir-Regolament u b’mod partikolari sabiex inaqqas ir-riskji involuti għas-suġġetti tad-dejta meta:","1. Il-kontrollur jew il-proċessur, skont kif ikun il-każ, għandu jikseb awtorizzazzjoni mill-awtorità ta’ superviżjoni qabel l-ipproċessar ta’ dejta personali, sabiex jassigura l-konformità tal-ipproċessar maħsub ma’ dan ir-Regolament u b’mod partikolari sabiex inaqqas ir-riskji involuti għas-suġġetti tad-dejta meta: kontrollur jew proċessur jadotta klawżoli kuntrattwali kif ipprovdut fil-punt (d) tal-Artikolu 42(2) jew ma jipprovdix għas-salvagwardji xierqa fi strument legalment vinkolanti kif imsemmi fl-Artikolu 42(5) għat-trasferiment ta’ dejta personali lejn pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali;"],
["kontrollur jew proċessur jadotta klawżoli kuntrattwali kif ipprovdut fil-punt \\(d\\) tal-Artikolu 42\\(2\\) jew ma jipprovdix għas-salvagwardji xierqa fi strument legalment vinkolanti kif imsemmi fl-Artikolu 42\\(5\\) għat-trasferiment ta’ dejta personali lejn pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali;",""],
["^\\.$", ""],
["Kull trasferiment ta’ dejta personali li tkun qiegħda tiġi pproċessata jew hija maħsuba li tkun ipproċessata wara t-trasferiment lil pajjiż terz jew lil organizzazzjoni internazzjonali jista’ jseħħ biss jekk, soġġett għal:","Kull trasferiment ta’ dejta personali li tkun qiegħda tiġi pproċessata jew hija maħsuba li tkun ipproċessata wara t-trasferiment lil pajjiż terz jew lil organizzazzjoni internazzjonali jista’ jseħħ biss jekk, soġġett għal: (a) id-dispożizzjonijet l-oħra ta’ dan ir-Regolament, il-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan il-Kapitolu jkunu mħarsa mill-kontrollur u mill-proċessur, inkluż għal trasferimenti ulterjuri ta’ dejta personali mill-pajjiż terz jew minn organizzazzjoni internazzjonali lil pajjiż terz ieħor jew lil xi organizzazzjoni internazzjonali oħra."],
["\\(a\\) id-dispożizzjonijet l-oħra ta’ dan ir-Regolament, il-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan il-Kapitolu jkunu mħarsa mill-kontrollur u mill-proċessur, inkluż għal trasferimenti ulterjuri ta’ dejta personali mill-pajjiż terz jew minn organizzazzjoni internazzjonali lil pajjiż terz ieħor jew lil xi organizzazzjoni internazzjonali oħra\\.",""],
["^\\(a\\) 1\\. Il-Bord", "1. Il-Bord"]
]
},
"nl": {
"recitals": ["Overwegende hetgeen volgt:","HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:"],
"articles": ["HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:","^Gedaan te (Brussel|[^<]+), op .*"],
"chapter": "^HOOFDSTUK ",
"section": "^AFDELING ",
"article": "^Artikel ",
"fixes": [
["^2 ","2. "]
]
},
"pl": {
"recitals": ["a także mając na uwadze, co następuje:","PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:"],
"articles": ["PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:","^Sporządzono w (Brukseli|[^<]+), dnia [0-9]+\\.[0-9]+\\.[0-9]{4} r\\."],
"chapter": "^ROZDZIAŁ ",
"section": "^SEKCJA ",
"article": "^Artykuł ",
"fixes": [
["^2 ","2. "]
]
},
"ro": {
"recitals": ["întrucât:","ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:"],
"articles": ["ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:","^Adoptată la (Bruxelles|[^<]+), .*"],
"chapter": "^CAPITOLUL ",
"section": "^SECȚIUNEA ",
"article": "^Articolul ",
"fixes": [
["^2 ","2. "]
]
},
"sk": {
"recitals": ["keďže:","PRIJALI TOTO NARIADENIE:"],
"articles": ["PRIJALI TOTO NARIADENIE:","^V (Bruseli|[^<]+) [0-9]+\\. [0-9]+\\. [0-9]{4}$"],
"chapter": "^KAPITOLA ",
"section": "^ODDIEL ",
"article": "^Článok ",
"fixes": [
["^2 ","2. "]
]
},
"sl": {
"recitals": ["ob upoštevanju naslednjega:","SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:"],
"articles": ["SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:","^V (Bruslju|[^<]+) [0-9]+\\.[0-9]+\\.[0-9]{4}$"],
"chapter": "^POGLAVJE ",
"section": "^ODDELEK ",
"article": "^Člen ",
"fixes": [
["^2 ","2. "]
]
},
"fi": {
"recitals": ["sekä katsovat seuraavaa:","OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:"],
"articles": ["OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:","^Tehty (Brysselissä|[^<]+) [0-9]+\\.[0-9]+\\.[0-9]{4}\\.$"],
"chapter": ["^([XVI]+) LUKU", "^([XVI]+) LUKU$", "^([XVI]+) LUKU (.*)$"],
"section": ["^([0-9]+) JAKSO", "^([0-9]+) JAKSO$", "^([0-9]+) JAKSO (.*)$"],
"article": ["^([0-9]+) artikla", "^([0-9]+) artikla$", "^([0-9]+)() artikla (.*)$"],
"fixes": [
["^2 ","2. "],
["2\\. artikla","2 artikla"],
["2\\. JAKSO","2 JAKSO"],
["2\\. jakso","2 JAKSO"]
]
},
"sv": {
"recitals": ["av följande skäl:","HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE."],
"articles": ["HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.","^Utfärdat i (Bryssel|[^<]+) den [0-9]+\\.[0-9]+\\.[0-9]{4}$"],
"chapter": "^KAPITEL ",
"section": "^AVSNITT ",
"article": "^Artikel ",
"fixes": [
["^2 ","2. "]
]
}
}
}
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.