Alfresco Swedish Language pack - Alfresco svenskt språkpaket
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
alfresco/sv_se
.gitignore
README.md
deleteOtherLangFiles.sh
updateAlfrescoSource.sh
updateModules.sh
updateShareSource.sh

README.md

#Svenskt språkpaket för Alfresco

Här kan du ladda ner språkpaket för Alfresco Community Edition.

Vad finns på Svenska?
Översatt:

 • Alfresco core repository inklusive datamodeller
 • Alfresco Share klient
 • Inkluderade Alfresco exempel arbetsflöden
 • Alfresco Office Services (Sharepoint Integrationsmodul)

Detta är översatt till 100% och inkluderar det som oftast används i Alfresco.

Väntar översättning

 • Modulen Records Management
 • Modulen Alfresco Web Quick Start

Översättning av Alfresco till Svenska sponsras av Loftux AB

Swedish Language pack for Alfresco

Here you can download the language pack for Alfresco Community Edition.

What is available in Swedish?
Localized:

 • Alfresco core repository including data models
 • Alfresco Share client
 • Included Alfresco sample Workflows
 • Alfresco Office Services (Sharepoint Integration module)

This is localized to 100% and includes what is most often used with Alfresco.

Awaiting localization

 • Module Records Management
 • Module Alfresco Web Quick Start

###About Localization of Alfresco to Swedish is sponsored by Loftux AB