Browse files

Merge branch 'master' of github.com:lordmulder/LameXP

  • Loading branch information...
2 parents cb042bb + bd4e4e4 commit b1aab79fdf0802045d9df18486f07ec57efe36a7 @lordmulder committed Jan 12, 2013
Showing with 30 additions and 30 deletions.
  1. +30 −30 etc/Translation/LameXP_UK.ts
View
60 etc/Translation/LameXP_UK.ts
@@ -178,11 +178,11 @@
</message>
<message>
<source>Copyright (c) 2011 LoRd_MuldeR &lt;mulder2@gmx.de&gt;. Some rights reserved.</source>
- <translation>Всі права належать 2011 LoRd_MuldeR &lt;mulder2@gmx.de&gt;. Деякі права захищені.</translation>
+ <translation>Всі права належать 2011 LoRd_MuldeR&lt;mulder2@gmx.de&gt;. Деякі права захищені.</translation>
</message>
<message>
<source>By Jory Stone &lt;jcsston@toughguy.net&gt; and LoRd_MuldeR &lt;mulder2@gmx.de&gt;.</source>
- <translation>За участі Jory Stone &lt;jcsston@toughguy.net&gt; і LoRd_MuldeR &lt;mulder2@gmx.de&gt;.</translation>
+ <translation>За участі Jory Stone &lt;jcsston@toughguy.net&gt; і LoRd_MuldeR&lt;mulder2@gmx.de&gt;.</translation>
</message>
<message>
<source>wma2wav - Dump WMA files to Wave Audio</source>
@@ -282,11 +282,11 @@
</message>
<message>
<source>refalac - Win32 command line ALAC encoder/decoder</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>refalac - ALAC кодер/декодер для Win32, що використовує інтерфейс командного рядка</translation>
</message>
<message>
<source>The ALAC reference implementation by Apple is available under the Apache license.</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Оригінальна реалізація ALAC від Apple доступна під ліцензією Apache.</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -868,7 +868,7 @@
</message>
<message>
<source>Enable 2-Pass Processing (ABR Mode)</source>
- <translation>Задіяти обробку у 2 етапи (ABR Mode)</translation>
+ <translation>Задіяти обробку у 2 етапи (Режим ABR)</translation>
</message>
<message>
<source>Select AAC Profile:</source>
@@ -1944,47 +1944,47 @@
</message>
<message>
<source> Overwrite Mode </source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Режим перезапису</translation>
</message>
<message>
<source>Overwrite Existing File</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Перезаписувати існуючий файл</translation>
</message>
<message>
<source>Skip File</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Пропускати файл</translation>
</message>
<message>
<source>Keep Both Files (Default)</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Зберігати обидва файла (Типово)</translation>
</message>
<message>
<source>If Target File Already Exists:</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Якщо цільовий файл вже існує:</translation>
</message>
<message>
<source>Overwrite Mode</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Режим перезапису</translation>
</message>
<message>
<source>Warning: This mode may overwrite existing files with no way to revert!</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Попередження: Цей режим може перезаписати існуючі файли без можливості відмінити зміни!</translation>
</message>
<message>
<source>Continue</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Продовжити</translation>
</message>
<message>
<source>Revert</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Відмінити</translation>
</message>
<message>
<source>Up One Level</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>На рівень вище</translation>
</message>
<message>
<source>Go To Parent Directory</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Перейти до кореневої теки</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -2309,23 +2309,23 @@
</message>
<message>
<source>Skipped.</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Пропущено.</translation>
</message>
<message>
<source>Target output file already exists, going to skip this file:</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Вихідний цільовий файл вже існує, спроба пропустити цей файл:</translation>
</message>
<message>
<source>If you don&apos;t want existing files to be skipped, please change the overwrite mode!</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Якщо ви не хочете, щоб існуючі файли були пропущені, будь ласка, змініть режим перезапису!</translation>
</message>
<message>
<source>Target output file already exists, going to delete existing file:</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Вихідний цільовий файл вже існує, спроба видалити існуючий файл:</translation>
</message>
<message>
<source>Failed to delete existing target file, will save to another file name!</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Неможливо видалити існуючий файл, збереження буде проведено до файла з іншою назвою!</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -2472,39 +2472,39 @@
</message>
<message>
<source>Filter Log Items</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Фільтрувати записи журналу</translation>
</message>
<message>
<source>Show Running Only</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Відображати лише запущені</translation>
</message>
<message>
<source>Show Succeeded Only</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Відображати лише завершені успішно</translation>
</message>
<message>
<source>Show Failed Only</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Відображати лише завершені невдачею</translation>
</message>
<message>
<source>Show Skipped Only</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Відображати лише пропущені</translation>
</message>
<message>
<source>Show All Items</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Відображати всі записи</translation>
</message>
<message>
<source>Error: %1 of %2 files failed (%3 files skipped). Double-click failed items for detailed information!</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Помилка: обробка %1 з %2 файлів завершилась невдачею (%3 файлів пропущено). Для одержання більш детальної інформації необхідно зробити подвійний клік на записах, що відповідають завершеним невдало елементам!</translation>
</message>
<message>
<source>All files completed successfully. Skipped %1 files.</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Обробка усіх файлів завершена успішно. Пропущено %1 файлів.</translation>
</message>
<message>
<source>None of the items matches the current filtering rules</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Жодного запису не підпадає під поточні правила фільтрування</translation>
</message>
</context>
<context>

0 comments on commit b1aab79

Please sign in to comment.