Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: 6b923ef649
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

53 lines (38 sloc) 1.836 kb
# (C) 2011-2012 Leo Lahti <leo.lahti@iki.fi> All rights reserved.
# License: FreeBSD, http://en.wikipedia.org/wiki/BSD_licenses
# Tama esimerkki on testattu sorvi-paketin versiolla 0.1.42
# Asennusohjeet: http://sorvi.r-forge.r-project.org/asennus.html
# Esimerkki Suomen kuntatason vaestonkasvutilastojen (Tilastokeskus)
# visualisoinnista Maanmittauslaitoksen karttadatalla (vuonna 2010)
# Lataa soRvi
library(sorvi)
###############################################
# Lue Suomen kuntarajat SpatialPolygon-muodossa
# (C) Maanmittauslaitos 2011
# http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/digitaaliset-tuotteet/ilmaiset-aineistot/hankinta
LoadData("MML")
sp <- MML[["1_milj_Shape_etrs_shape"]][["kunta1_p"]]
#################################################
# Lue kuntatason vaestonkasvutiedot tilastokeskuksen StatFin-tietokannasta
# http://www.stat.fi/tup/statfin/index.html
# PC Axis-muodossa ja muunna data.frameksi
#px <- GetPXTilastokeskus("http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/vrm/synt/080_synt_tau_203_fi.px")
px <- GetPXTilastokeskus("http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/vrm/muutl/080_muutl_tau_203.px")
# Poimi taulukosta halutut tiedot
vaestonkasvu <- subset(px, Väestönmuutos.ja.väkiluku == "Luonnollinen väestönlisäys" & Vuosi == 2010)
################################################
# Lisaa tiedot karttaobjektiin
sp@data$vaestonkasvu <- vaestonkasvu$dat[match(sp$Kunta.FI, vaestonkasvu$Alue)]
# Korvaa puuttuvat arvot nollalla
sp[["vaestonkasvu"]][is.na(sp[["vaestonkasvu"]])] <- 0
################################################
# Piirra kuva
varname <- "vaestonkasvu"
int <- max(abs(sp[[varname]]))
q <- PlotShape(sp, varname, type = "twoway",
main = "Väestönkasvu 2010",
at = seq(0 - int, 0 + int, length = 11))
#png("vaestonkasvu.png")
jpeg("vaestonkasvu.jpg")
print(q)
dev.off()
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.