Skip to content
Code Beer community's pages.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
_includes
_layouts
_pages
assets
public
.gitignore
CNAME
README.md
_config.yml
index.md

README.md

Code Beer

Za Code Beer se skrývá komunita, která propojuje vývojáře seniory, juniory a lidi se zájmem o vývoj software. Členové komunity se vzájemně podporují a díky tomu rostou. Sdílíme zkušenosti z rostoucích firem, z korporátů, konferencí. Bavíme se nejen o návrhu efektivní architektury, programovacích jazycích, automatizaci a dobrých praktikách vývoje, ale také o vedení lidí, metodikách vývoje software, motivaci a firemní kultuře. Vývoj software není jen bouchání kódu.

Potřebujete poradit? Podpořit? Zaškolit? Je nás tu hodně a věříme, že to jde.

Navštivte naši stánku Code Beer a zjistěte víc.

You can’t perform that action at this time.