Skip to content
Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
README.md

README.md

Bezpieczeństwo Teleinformatyczne

Prezentacja

 • Prezentacja 30-40 minut na zadany temat,
  • Krótsze prezentacje będą odrzucane z oceną 2.
 • Pod ocene brane są następujące rzeczy:
  • Znajomość tematu,
  • Sposób prezentacji,
  • Forma prezentacji.

Wybrane tematy prezentacji

 1. Social media - zagrożenia współczesnych portali
 2. Usuwanie danych HDD a ssd - różnicę i jak to działa, czy da się odzyskać usunięty plik
 3. Ataki cybernetyczne w kontekście social media
 4. Ataki cybernetyczne
 5. Wirus a trojan
 6. Dane osobowe - RODO
 7. IoT - co to jest
 8. IoT - w kontekście ochrony danych
 9. Szyfrowanie danych - historia
 10. Szyfrowanie danych - współczesność
 11. Urządzenia mobilne
 12. Poczta elektroniczna
 13. Wybrane metody socjotechniki
 14. Szczegółowe opisanie 2-3 przypadków ataków socjotechnicznych
 15. Darknet
 16. Praktyczne wykorzystanie szyfrowania do zabezpieczania informacji
 17. Praktyczne przedstawienie sposobów zabezpieczania danych w systemach unix (maszyna wirtualna)
 18. Zabezpieczenia stosowane w bankowości
 19. Bezpieczeństwo pojazdów autonomicznych (algorytmy, aspekty prawne, ciekawe przypadki)
 20. Wpływ robotyki na bezpieczeństwo teleinformatyczne
 21. Sposoby ochrony przesyłu danych GSM
 22. Drony, a bezpieczeństwo danych osobowych
You can’t perform that action at this time.