Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
README.md

README.md

Ochrona Danych

Sposób oceny

  • Prezentacja 40-60 minut na zadany temat,
  • Pod ocene brane są następujące rzeczy:
    • Znajomość tematu,
    • Sposób prezentacji,
    • Forma prezentacji.

Wybrane tematy prezentacji