Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
01. Github
02. Latex - Formatowanie tekstu
03. Latex - Formuly matematyczne
04. Latex - Tabele i obrazy
05-06. Latex - Beamer
07-08. MatLab - Podstawy
09-10. MatLab - Wizualizacja danych
11-12. MatLab - Skrypty i funkcje
README.md
sylabus_2317S1-PUZYTK_PL.pdf

README.md

Programy Użytkowe

Podstawa zaliczenia przedmiotu

  • Obecność na zajęciach (max 2 nieobecności),
  • Zaliczone oba kolokwia LaTeX oraz MatLab.

Kolokwia

  • Czas kolokwium: 1.5h,
  • Brak dodatkowej pomocy oraz dostępu do internetu.

Sylabus

Sylabus przedmiotu Programy Użytkowe