Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
Funkcje
Tablice
README.md

README.md

Wstęp do Informatyki

Format zajęć

Na zajęciach zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

 • Środowisko programistyczne Dev-Cpp
 • Podstawy programowania,
 • Podstawy języka C++
  • Typy,
  • Działania,
  • Instrukcje warunkowe,
  • Pętle,
  • Funkcje.

Kolokwium

 1. Student potrafi wyświetlać i pobierać dane od użytkownika,
 2. Student zna podstawowe typy (int, double, bool, char, string),
 3. Student zna zasadę działania instrukcji warunkowych,
 4. Student zna zasadę działania pętli while, do-while, for,
 5. Student potrafi tworzyć funkcje z argumentami, przeciążać je oraz wywoływać inline.

Zasady zaliczenia:

 • Czas trwania kolokwium: 1.5h
 • Próg zaliczenia: 60%
 • Brak dostępu do internetu i notatek
 • Termin kolokwium: 28.11.2017 9:45