Branch: master
Find file History
Latest commit 4c73216 Feb 20, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
01 - Wstęp do programowania obiektowego Update README.md Feb 28, 2018
02 - Wstęp do programowania obiektowego add content Nov 26, 2017
03 - Testy jednostkowe Update README.md Mar 14, 2018
04 - Wzorce projektowe Update README.md Apr 11, 2018
05 - Wyrażenia regularne add content Nov 26, 2017
06 - API add content Nov 26, 2017
07 - API add content Nov 26, 2017
LICENSE add content Nov 26, 2017
README.md update zpo description Feb 20, 2019

README.md

Zaawansowane Programowanie Obiektowe

Podstawa zaliczenia przedmiotu

 • Obecność na zajęciach (max 2 nieobecności),
 • Suma za projekt przynajmniej 11 punktów.

Projekt

Termin składania projektu:

 • 6 czerwca 2018

Ocena projektu (20pkt)

Projekt powinien zawierać:

 • API do zapisywania danych (może być odpalane lokalnie),
 • Wykorzystanie bazy danych,
 • Połączenie z Social Media (share, like, logowanie, etc.),
 • Operacje na plikach (pdf, doc, excel),
 • Testy jednostkowe.

Ocena

 • Pokrycie testów integracyjnych i jednostkowych (3pkt)

  • Ilość i jakość testów
  • Pomysł i sens wykorzystanych testów
 • Ocena architektury (5pkt)

  • Interfejsy, poziom abstrakcji
  • Wzorce projektowe
  • Struktura projektu
  • Łatwość rozbudowy (modułowość)
 • UX (3pkt)

  • Estetyka
  • Flow aplikacji
 • Złożoność projektu (4pkt)

  • Pokrycie tematu
  • Zewnętrzne biblioteki
  • Wykorzystywanie API
 • Jakość kodu (5 pkt)

  • Konwencje nazewnictwa
  • Komentarze
  • Optymalizacja kodu

  Oceny

Ocena Ilość punktów
2 Mniej niż 11 punktów
3 11-12 punktów
3.5 13-14 punktów
4 15-16 punktów
4.5 17-18 punktów
5 19-20 punktów