Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
54 lines (38 sloc) 2.11 KB

Virtualenv Neden Kullanıyoruz?

Virtualenv, bilgisayarınızda bir birinden etkilenmeyen, izole python ortamları oluşturmak için kullanılan bir araçtır. Virtualenv ile oluşturtuğun klasörde yaptığın herhangi bir değişiklik, kurduğun paketler, sildiğin paketler diğer virtualenv ortamlarını etkilemez, ve en önemlisi bence , senin gerçek sistemini etkilemeyior. Eğer sanal ortamda farklı bir işletim sistemi kullandıysanız, virtualenv'yi de python'un sanal ortamı gibi düşünebilirsiniz.

Kurulumu

Virtualenv aracını kurmak için aşağıdaki linkleri ziyaret ediniz:

pip kurulumu
virtualenv kurulumu

Virtualenv ile klasör oluşturmak

Virtualenv ile bir sanal ortam oluşturmak için terminale aşağıdakini yazın:

virtualenv blog

eğer tüm sanal ortam klasörlerinizi bir klasör içinde toplamak için, ilk önce bir klasör oluşturun, terminale aşağıdakini yazın:

mkdir projeler

sonra o oluşturduğunuz klasör içine girin,

cd projeler

ve sonra aşağıdaki komutu giriniz,

virtualenv blog

Virtualenv ile oluşturduğun klasörün içinde neler var?

ls blog

derseniz, blog klasörünün içinde

bin include lib local

klasörlerinin olduğunu görürsünüz.Biz en çok bin klasörünü kullanacağız.

Virtualenv ile oluşturtuğumuz klasörün içinde çalışmak

İlk önce aktif etmemiz gereken bir dosya var. O dosya da blog/bin/ içindeki activate dosyasıdır.O zaman yukarıda oluşturduğumuz blog klasörünün içine girelim. Sonra aşağıdaki komutu çalıştıralım:

source bin/activate

eğer bunu yazdıktan sonra kullanıcı isminizin önüne aşağıdaki gibi blog yazısı geliyorsa, sanal ortamdasınız demektir. Rahatlıkla paketlerinizi kurabilirisiniz:

(blog)kadi@kadi ~ projeler/blog $

Sanal ortamdan çıkmak

Sanal ortamdan çıkmak için aşağıdakileri yapın:

cd

yazıp klasörlerden çıkın, sonra

deactivate

yazarsanız, aşağıdaki gibi olacak:

kadi@kadi ~ $