Skript pro generování konfigurací pro telefony Cisco SPA
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.gitattributes
.gitignore
README.md
default.xml
example.csv
generate.py

README.md

Cisco SPA CZ provisioning

Skript pro generování konfigurací pro telefony Cisco SPA

Vygeneruje konfigurační soubory pro zařízení uvedená v csv seznamu čísel (vzor v example.csv) podle šablony (vzor default.xml).

Vzorová šablona je připravena pro české prostředí - kodeky, dialplán, vyzvánění kódy, časy, lokalizace

Při provisioningu proběhne upgrade na aktuální firmware 7.6.2SR3. Jsou využívány služby http://tools.lynt.cz/provisioning.php.

Je vygenerován i telefonní seznam se všemi čísly - directory.xml.

Specifikace seznamu čísel:

sériové číslo přístroje; linka; heslo; jméno; šablona konfigurace pro použití

Použití:

python generate.py ip_adresa_serveru csv_seznam_cisel