Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
35 lines (29 sloc) 819 Bytes
<?php
session_start();
$PHP_SELF = $_SERVER['PHP_SELF'];
//session_register("username");
if (!$_SESSION["username"]) {
// není-li uživatel přihlášen, je přesměrován na přihlašovací stránku
Header("Location:login.php?back=$PHP_SELF");
exit;
}
include "header.php";
?>
<h1>Virtuální knihovna - administrační část</h1>
<a href="a_knihy.php">Správa knih</a><br>
<a href="a_ctenari.php">Správa čtenářů</a><br>
<br>
<br>
<form method="post" enctype="multipart/form-data">
Nahrát zpravodaj: <input type="file" name="jmeno_souboru">
<input type="submit" value="Nahrát">
</form>
<?php
if (is_uploaded_file($_FILES["jmeno_souboru"]["tmp_name"])):
$name = $_FILES["jmeno_souboru"]["name"];
move_uploaded_file($_FILES["jmeno_souboru"]["tmp_name"], "./zpravodaj/$name");
endif;
?>
<?php
include_once "footer.php";
?>
You can’t perform that action at this time.