Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
14 lines (10 sloc) 292 Bytes
<?php
/*********************************
Je-li zadán parametr, zobrazí tituly od zadaného písmena,
jinak nabídne seznam počátečních písmen s odkazy
**********************************/
include_once "header.php";
echo "<h2>Přehled titulů:</h2>";
pismena("t");
include_once "footer.php";
?>
You can’t perform that action at this time.