Permalink
Browse files

koukni.cz 1.0.5

  • Loading branch information...
1 parent 3632470 commit 6a215105b3bfa5185c865f1a73a7dd879212752e @lzoubek committed Jun 16, 2012
Showing with 3 additions and 1 deletion.
  1. +1 −1 plugin.video.koukni.cz/addon.xml
  2. +2 −0 plugin.video.koukni.cz/changelog.txt
@@ -1,7 +1,7 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<addon id="plugin.video.koukni.cz"
name="koukni.cz"
- version="1.0.4"
+ version="1.0.5"
provider-name="Libor Zoubek">
<requires>
<import addon="xbmc.python" version="1.0"/>
@@ -1,3 +1,5 @@
+[B]1.0.5:[/B]
+- opraveno zobrazování správného názvu epizody
[B]1.0.4:[/B]
- oprava chybějících položek "Další" a "Předchozí"
[B]1.0.3:[/B]

0 comments on commit 6a21510

Please sign in to comment.