เผยแพร่ Pain Point เพื่อกระตุ้น ท้าทาย เพือหาทางแก้ไข
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README.md

README.md

Let's share some Pain Point, so that someone may fix them for you.

ร่วมเผยแพร่ Pain Point เพื่อกระตุ้น ท้าทาย เพื่อเป็นโจทย์ให้หาทางแก้ไข ขอเรียนเชิญทุกท่านที่พบเจอ pain point แล้วไม่อยากแก้เองแต่คิดว่าถ้ามีคนแก้ได้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมาก ร่วมส่ง PR มาแบ่งปันกันครับ

Pain Point

  • need autonomous toilet cleaner, too lazy to do it LOL

TRENDS

  • IoT + Machine Learning สำหรับงาน Preventive Maintenance / สุขภาพ
  • Cultured meat, clean meat or vitro meat

NEWS

Social Media Account Pain Point Publisher

HOW TO GET STARTUP IDEAS

m8kerLab Idea : https://kick-startups.blogspot.com/

Grand Challeges

ความก้าวหน้าของ

คลังข้อมูล

VC น่าทดลอง

Pre-Seed VC

This is earliest stage, when there is almost nothing but ideas and where the startup, most of the times, is not even formed. https://www.google.co.th/search?q=Pre-SEED+Ventures

Startup Jobs

ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)