Pezas e deseños 3D mClon
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Accesorios
Alimentacion
Chasis
FreeCAD
Rodas
Sensores
LICENSE-CCBYSA40
LICENSE-GPLV30
README.md
mClon-3D.png

README.md

Pezas 3D do mClon

Atoparás aquí todas as pezas (zip) que poderás imprimir en 3D para construír a estrutura do teu mClon.

mClon

Páxina do proxecto

Toda a información sobre o proxecto está en https://mclon.org

Contribucións

Podes contribuír ao proxecto a través do noso repositorio de contribucións, ou contactando connosco directamente vía correo-e.

LICENCIA / LICENSE

Este traballo está suxeito á licencia GNU General Public v3.0 License. Todos os arquivos multimedia e de datos que non sexan código fonte están suxeitos á licencia Creative Commons Attribution 4.0 BY-SA license.

Máis información acerca destas licencias en licencias Opensource e licencias Creative Commons.

This work is licensed under the GNU General Public License v3.0. All media and data files that are not source code are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 BY-SA license.

More information about licenses in Opensource licenses and Creative Commons licenses.