Repositorio para recibir as achegas da comunidade ao proxecto mClon
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
LICENSE-CCBYSA40
LICENSE-GPLV30
README.md

README.md

Contribucións

Repositorio para recibir as achegas da comunidade ao proxecto mClon:

  • se usas git, fai un pull-request a este repositorio para achegarnos as túas contribucións
  • se non usas git, podes contactar connosco directamente via correo-e

Todas as contribucións que se fagan ao proxecto estarán suxeitas á mesma licencia que o propio proxecto (ver máis abaixo).

Ficha de proposta

Se queres facer unha contribución, crea unha carpeta neste repositorio co nome/título da túa proposta e inclúe un ficheiro README.md coa seguinte información

  • Nome/título da proposta
  • Autoría
  • Descrición (que é, que fai, como funciona, como usalo, etc.)

Despois sube os ficheiros que queiras compartir: deseños 3D, esquema electrónico, programas, fotos, etc. Podes crear subcarpetas se o precisas.

Páxina do proxecto

Toda a información sobre o proxecto está en https://mclon.org e irá ampliándose coas achegas da comunidade.

LICENCIA / LICENSE

Este traballo está suxeito á licencia GNU General Public v3.0 License. Todos os ficheiros multimedia e de datos que non sexan código fonte están suxeitos á licencia Creative Commons Attribution 4.0 BY-SA license.

Máis información acerca destas licencias en licencias Opensource e licencias Creative Commons.

This work is licensed under the GNU General Public License v3.0. All media and data files that are not source code are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 BY-SA license.

More information about licenses in Opensource licenses and Creative Commons licenses.